Algemene voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden - ondernemer

Bij HelloLaw geloven wij dat er nogal wat anders kan in het juridisch vak en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn. We hebben ze in simpele taal opgesteld zodat ze voor iedereen goed te begrijpen zijn.

Bij HelloLaw kun je inzichtelijke processen, lagere kosten en vooral duidelijkheid verwachten. Als ondernemer heb je natuurlijk al genoeg te doen daarom houden we onze algemene voorwaarden to the point. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. De meest actuele versie van onze algemene voorwaarden vind je op nl.hellolaw.com.

Definities

 • HelloLaw - Dat zijn wij.
 • Cliënt -  Elke natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor een reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met HelloLaw.
 • Producten - Alle goederen die door HelloLaw worden verkocht.
 • Diensten - Alle diensten die door HelloLaw worden verkocht.
 • De website(s) - De website(s) en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door HelloLaw worden beheerd en door ons zijn ingeschreven bij de KvK.
 • Dag - Een kalenderdag, wel zo gemakkelijk.
   

Wie zijn wij?

Wij zijn HelloLaw, handelsnaam van Jurofoon B.V. gevestigd aan de
Batterijstraat no. 47
6211 SG Maastricht

En als je van cijfertjes houdt vind je hier belangrijke nummers:

 • Ons KvK nummer is 14064146
 • Ons btw-identificatienummer is NL808599823B01
   

Hoe kun je ons bereiken?

 • Bellen:              088 - 14 11 0 11
 • E-mailen:          info-nl@hellolaw.com
 • Schrijven:         Postbus 568, 6200 AN Maastricht
 • Bekijk ons op:   nl.hellolaw.com
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
   

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:

 • Maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur.
 • Vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Algemeen

We willen deze algemene voorwaarden graag onder jouw aandacht brengen omdat in deze voorwaarden staat vermeld wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief en zijn van toepassing op, en onderdeel van, elk aanbod van HelloLaw en op elke overeenkomst tussen jou en ons. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mocht dit zo zijn, dan geven we dit natuurlijk wel netjes aan.

Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of in strijd is met een wettelijke bepaling, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden wel van toepassing.  Mochten de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen, dan kun je ervan uitgaan dat de aanvullende voorwaarden voorrang hebben. Tenzij we dit anders aangeven natuurlijk.

Als ondernemer kun je alleen van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken indien wij dit samen overeenkomen. In dat geval zetten we dat natuurlijk vooraf zwart op wit.

Jouw eigen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Tenzij we overeenkomen dat dit wel het geval is. Ook in dit geval zetten we dit vooraf zwart op wit.

HelloLaw mag op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Natuurlijk laten we jou dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum dat wij dat aangeven.

Door onze website te gebruiken, of een dienst of product van ons af te nemen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat je ook instemt met alle rechten en plichten zoals deze op onze website staan vermeld.

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten. Dus niet voor klanten die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie. Hiervoor hebben we andere algemene voorwaarden.

Ons aanbod

HelloLaw vertelt je altijd eerlijk wat je van onze dienstverlening kunt verwachten zowel telefonisch als op onze website. Staat er een fout op onze website? Dan mag je ons hieraan houden. Natuurlijk alleen dan als je niet van tevoren had kunnen weten dat hier sprake was van een fout.

HelloLaw biedt verschillende soorten lidmaatschappen aan die jou kunnen helpen met het beantwoorden van al jouw algemene, juridische vragen. Onze medewerkers kunnen jou goed begeleiden in de uiteindelijke keuze voor een bepaald lidmaatschap. Op onze website kun je meer informatie vinden over de verschillende soorten lidmaatschappen.

Blijkt in jouw specifieke geval het geven van een algemeen advies niet voldoende en is het in jouw specifieke geval noodzakelijk dat jouw zaak nader bestudeerd wordt door een van onze juristen, dan zal HelloLaw jouw zaak in behandeling nemen tegen een vooraf met jou besproken nacalculatie tarief.

HelloLaw zal als dit noodzakelijk is voor jouw specifieke zaak dit natuurlijk eerst met jou bespreken. Pas nadat jij toestemming hebt gegeven voor een nadere zaaksbehandeling zullen wij verder met jouw zaak aan de slag gaan. Zodoende weet je vooraf waar je aan toe bent en zal je later niet met ongewenste of onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

De overeenkomst

Je kunt bij Hellolaw zowel telefonisch als via onze website lidmaatschappen afsluiten. Sluit je een lidmaatschap af via onze website dan vindt dit plaats via een veilige webomgeving. Ons internationaal ict-team maakt dit voor jou mogelijk.

Sluit je een lidmaatschap af via de telefoon dan zal een van onze medewerkers jou persoonlijk door het hele proces begeleiden. Als je een lidmaatschap bij ons afsluit krijg je hiervan altijd een bevestiging per e-mail.

Jouw lidmaatschap bij ons begint op het moment dat jij ons schriftelijke of mondelinge aanbod accepteert.  

Een eventuele verdere behandeling van jouw zaak tegen nacalculatietarief kan niet via onze website worden afgesloten. Een opdracht tot verdere zaaksbehandeling zal altijd telefonisch met jou worden besproken.

Slechts in uitzonderingsgevallen zullen wij een lidmaatschap of een verzoek tot verdere zaaksbehandeling weigeren omdat in sommige gevallen de wet ons dit verplicht. Zo staan we bijvoorbeeld niet beide partijen bij in een conflicterend belang. Uiteraard helpen we de partij die het kortst bij ons is aangesloten om een andere juridische dienstverlener te zoeken, bijvoorbeeld uit ons eigen netwerk.

Inhoud van het lidmaatschap

 • Onbeperkt juridisch advies via telefoon of sociale media;
 • Korting tot wel 50% op het uurtarief van advocaten;
 • Onbeperkt toegang tot voorbeeldbrieven en juridische documenten;
 • Een persoonlijk dossier waarin ieder gesprek wordt geregistreerd.
   

Offertes

In sommige gevallen zullen we jou een prijsopgave van onze diensten geven.

Als wij jou een offerte van onze diensten geven, ben je nog nergens aan gebonden. Onze offerte blijft 14 dagen geldig tenzij wij een andere datum aan jou hebben doorgegeven. Soms kan het gebeuren dat wij onverwacht onze werkzaamheden moeten veranderen. In zo’n geval kunnen wij de offerte of prijsopgave daarop aanpassen.  

Als wij jou een samengestelde prijsopgave geven, dan geldt deze prijsopgave voor alle genoemde diensten. Stel dat je maar een deel wil afnemen, dan zullen wij een nieuwe offerte maken.

Als er fouten in de offerte staan als gevolg van een vergissing of een verschrijving dan zijn wij hier niet aan gebonden. Ga je niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is. Aan half werk doen we niet, dus we komen niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen en offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Uiteraard zetten we alles op schrift, onze overeenkomsten komen dan ook alleen schriftelijk tot stand.

Alle prijzen in een offerte zijn exclusief btw.

Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

Jouw lidmaatschap duurt 12 maanden vanaf de dag dat jij ons aanbod accepteert. Na deze 12 maanden wordt het lidmaatschap automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden met nogmaals 12 maanden. Je kunt je lidmaatschap uiterlijk een maand voor de jaarlijkse verlenging opzeggen.

Vanuit HelloLaw mogen we altijd onze dienstverlening uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Natuurlijk doen we dit niet zomaar. Dit kan voorkomen als:

 1. Je de verplichtingen uit onze overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.

 2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat je verplichtingen niet na kunt komen.

 3. Aan je gevraagd is om aan te tonen dat je aan je verplichtingen kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.

 4. Door vertraging van jouw kant de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.

Wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze afspraken zoals die in de wet en in onze overeenkomst staan. Is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen we de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Jij kunt dit natuurlijk ook. Tenzij we iets anders hebben afgesproken van tevoren. Mocht er sprake zijn van een overeenkomst voor bepaalde tijd, dan kan HelloLaw opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.

Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, zal overleg plaatsvinden over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jou toe te rekenen? Dan zullen de hiermee gepaard gaande kosten voor jouw rekening zijn.

Natuurlijk hopen we dat je tijdens de looptijd van de overeenkomst niet in zwaar weer terecht komt (denk hierbij aan liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere mogelijkheid waarbij je niet langer vrij over je vermogen kunt beschikken). Echter dit kan wel gebeuren. In deze gevallen mag HelloLaw de overeenkomst per direct opzeggen. Hierbij zijn wij niet verplicht om je te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Uitvoering van onze dienstverlening  

Hoewel HelloLaw gespecialiseerd is in de meest voorkomende rechtsgebieden is het onmogelijk op elk gebied de beste te zijn. Omdat we je van het beste juridische advies willen voorzien, is het belangrijk om je te laten weten dat we onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk kunnen laten uitvoeren door onze externe partijen. Uiteraard willen we hiervoor wel eerst jouw goedkeuring ontvangen en zullen zaken niet aan externe partijen worden uitbesteed zonder dat jij hiermee akkoord bent gegaan. Uiteraard hoef je niet te twijfelen aan de deskundigheid van deze partijen. Wij houden hier streng toezicht op en blijven altijd jouw eerste aanspreekpunt.

Verstrekken van gegevens

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van jou nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat je ons de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk geeft. Mocht de informatie die we van jou ontvangen onvolledig, onjuist en/of niet-tijdig gegeven zijn dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht je problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers je uiteraard graag.

Opname van gesprekken

Omdat service ons paradepaardje is nemen wij de telefoongesprekken die we met jou voeren op. Dit in het kader van trainingsdoeleinden.

Prijs en betaling

Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient een lidmaatschapsbijdrage binnen veertien dagen voldaan te worden. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dit euro’s? Dan gaat het helaas niet lukken met Bitcoins. HelloLaw kan per dienst factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat wij een betaling vooraf instellen. Onze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Nadat de betaling van de lidmaatschapsbijdrage is voldaan ontvang je van ons een factuur per e-mail.

Natuurlijk kan het eens voorkomen dat je de lidmaatschapsbijdrage te laat betaalt. Betaal je te laat? Dan sturen wij jou eerst een betalingsherinnering. Blijft dan nog de betaling uit dan zullen wij jou een aanmaning sturen. In dit geval ben je verplicht om de wettelijke handelsrente te betalen over het openstaande bedrag. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat je in verzuim bent totdat het bedrag door je is voldaan. Ook ben je in geval van het niet betalen van je factuur verplicht om de buitengerechtelijke (de kosten die wij moeten maken om het bedrag te innen) en gerechtelijke incassokosten aan ons terug te betalen, net zoals de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, mocht dat op dat moment noodzakelijk zijn om onze vordering te innen. HelloLaw heeft in dat geval tevens de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Zijn wij een bedrag aan jou verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.

Bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Zolang we er nog niet uit zijn, dien je deze alsnog te betalen.

Administratiekosten

Onze administratiekosten voor lidmaatschappen bedragen eenmalig € 99. Ben je nieuw bij HelloLaw - een kersvers lid - dan nemen wij deze kosten voor onze rekening. Je hoeft dan alleen de lidmaatschapskosten te betalen, de administratiekosten worden niet bij jou in rekening gebracht.

Ben je eerder lid geweest, maar heb je spijt van je opzegging? Dan zijn wij natuurlijk blij dat je terug komt. Als je binnen 30 dagen na je opzegging aangeeft dat je lid wilt blijven, dan activeren wij je lidmaatschap en zorgen wij ervoor dat jouw dossier eruit ziet alsof je nooit weg bent geweest. In dat geval hoef je de administratiekosten niet te betalen.

Is je lidmaatschap langer dan 30 dagen geleden beëindigd? Ook dan zijn we blij dat je weer lid wilt worden! In dat geval worden de administratiekosten van € 99 in rekening gebracht bovenop het lidmaatschapsgeld. Zo zorgen wij ervoor dat alle belangrijke informatie netjes bij ons wordt opgeslagen, zodat we jou in de toekomst weer volledig van dienst kunnen zijn.

Privacy Policy

Omdat we veel waarde hechten aan de privacy van onze cliënten hebben we gekozen voor een transparant privacybeleid. Dit privacy statement betreffende het privacybeleid kan je raadplegen op de website nl.hellolaw.com.

Fair Use Policy

HelloLaw hanteert een Fair Use Policy om misbruik van haar diensten en overlast voor andere cliënten te voorkomen. In dit artikelen hebben we het over bellen. Maar uiteraard is ons Legal Service Center ook op andere manieren te bereiken, zoals WhatsApp. Die manieren bedoelen we ook waar we hier alleen bellen benoemen.

HelloLaw hanteert geen maandelijks vastgestelde bellimiet, echter gaan we ervan uit dat je ons niet hindert bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Uiteraard hebben we liever niet dat jij zelf iets doet, of laat doen waardoor wij of onze andere cliënten schade of overlast ondervinden.

Om het voor iedereen leuk te houden mag je ons best vaak bellen of contacteren zolang het maar noodzakelijk is en niet excessief. Met excessief bedoelen we veel meer dan het gemiddeld gebruik maken van onze diensten door bijvoorbeeld het open laten staan van de telefoonverbinding en / of het voeren van grote aantallen zeer korte gesprekken in een zeer korte periode.

Gebeurd dit nu toch? Dan zullen we contact met je opnemen om het op te lossen. Als we er samen toch niet uitkomen dan zullen we:

 • eventueel met terugwerkende kracht het gebruik van de telefoniedienst in rekening brengen tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt om overlast te constateren en te herstellen.

 • de telefoniedienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor jou.

 • de overeenkomst voor gebruik van telefonie beëindigen zonder recht op restitutie, van door de cliënt gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder eventuele ingebrekestelling.
   

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, uitvindingen, technieken et cetera blijven bij HelloLaw berusten. Het is niet de bedoeling dat stukken die wij aan jou geven in het kader van onze werkzaamheden (zoals adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder onze toestemming door jou worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere partijen. Natuurlijk mag jij deze stukken wel gebruiken voor jezelf, bijvoorbeeld als je een voorbeeldbrief gaat opstellen..

Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van onze werkzaamheden voor jou, dan kunnen wij deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zullen wij vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen.

Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening dan willen we er alles aan doen om dit op te lossen. Uiteraard hebben we hier een mooie procedure voor, zoals je van ons gewend bent.

 • Als je een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.
 • Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk.
 • We zullen binnen 24 uur op jouw klacht reageren. We helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd we nodig hebben om jouw klacht te behandelen.
 • Je kunt een klacht over onze dienstverlening per e-mail zenden aan klacht-nl@hellolaw.com.
 • Als jij een klacht hebt gestuurd omtrent een factuur, dan wil dit niet zeggen dat jouw betalingsverplichting aan ons wordt uitgesteld. Uiteraard kunnen we hierover wel in overleg treden.
   

Aansprakelijkheid en schade

Als wij onze verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap niet nakomen of ons onrechtmatig gedragen, dan vergoeden wij de schade die daaruit volgt.

De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert plus ons eigen risico onder die verzekering. Als wij, om welke reden dan ook, geen bedrag krijgen uitgekeerd van onze verzekering, dan vergoeden wij slechts het bedrag dat jij hebt uitgegeven aan ons juridisch advies in het betreffende kalenderjaar.

In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade:

 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet kwalijk kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor onze rekening hoort te komen.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval HelloLaw door zijn eigen leveranciers- ongeacht de reden hiervan- niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe partijen.
 • Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten advocaat of externe partij
 • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website.
 • Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Indien je zelf verzekerd bent tegen de schade die u heeft opgelopen.

Om schade te voorkomen, beloof jij ons dat alle door jou aan ons gegeven informatiedragers (zoals dvd’s en cd’s), elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Iedere aanspraak op de vergoeding van jouw schade vervalt na zes maanden nadat de schade bij jou bekend is geworden of nadat je redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze schade.

Geheimhouding

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die jij aan ons geeft, maar wij verwachten dit ook van jou. Omdat het niet altijd duidelijk is of het om vertrouwelijke informatie gaat, is het belangrijk om de informatie die jij ons geeft als vertrouwelijk te bestempelen.  Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan begrijpen wij ook zonder de extra aanwijzing dat wij vertrouwelijk met jouw informatie om moeten gaan.

Het kan soms zo zijn dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Overdracht

Wil je je rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en de algemene voorwaarden overdragen aan anderen?  Dat is alleen dan mogelijk indien je hier de schriftelijke toestemming van ons over hebt ontvangen. HelloLaw kan alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk brengen we jou daarvan wel eerst op de hoogte.

Verklaring van afstand

Hellolaw doet nooit afstand van haar rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

Toepasselijk recht

Misschien wist je dit al, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomsten.

Mocht er een geschil tussen ons ontstaan, dan zullen wij ons inzetten om het geschil in goed overleg op te lossen en wij hopen dat jij dit ook zult doen. Als we er in overleg niet uit kunnen komen, dan kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Dit is namelijk de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van HelloLaw is gevestigd (de statutaire zetel is een juridisch begrip voor ons adres). Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter wordt aangewezen? Dan zal het geschil aan die aangewezen rechter worden voorgelegd.

 

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur