Algemene voorwaarden Legal Expert

Algemene voorwaarden - Legal Experts

Bij HelloLaw geloven wij dat er nogal wat anders kan in het juridisch vak en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn.

Als Legal Expert ken je het klappen van de zweep uiteraard maar we komen onze beloftes nu eenmaal graag na. Onze algemene voorwaarden zijn lekker leesbaar en to the point. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. De meest actuele versie van onze algemene voorwaarden vind je op nl.hellolaw.com.

Definities

 • HelloLaw: Dat zijn wij.
 • Legal Expert: De deelnemende Legal Expert die gebruik maakt van onze diensten en door ondertekening van een geschrift of op ander wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening
 • Cliënt: Elke natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor een reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een B2B of B2C lidmaatschap aangaat met HelloLaw.
 • Producten: Alle goederen die door HelloLaw worden verkocht.
 • Diensten: Alle diensten die door HelloLaw worden verkocht.
 • De website(s): De website(s) en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door HelloLaw worden beheerd en door ons zijn ingeschreven bij de KvK.
 • Dag: Een kalenderdag, wel zo gemakkelijk.

Wie zijn wij?

Wij zijn HelloLaw, handelsnaam van Jurofoon B.V. gevestigd aan de

Batterijstraat no. 47

6211 SG te Maastricht.

 

En als je van cijfertjes houdt vind je hier belangrijke nummers:

 • Ons KvK nummer is 14064146
 • Ons btw-identificatienummer is NL808599823B01

Hoe kun je ons bereiken?

 • Bellen:              088 - 14 11 0 11
 • E-mailen:          info-nl@hellolaw.com
 • Schrijven:         Postbus 568, 6200 AN Maastricht
 • Bekijk ons op:   nl.hellolaw.com
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:

 • Maandag tot en met vrijdag  van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Algemeen

We willen deze algemene voorwaarden graag onder jouw aandacht brengen omdat in deze voorwaarden staat vermeld wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief en zijn van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van HelloLaw en op elke overeenkomst tussen jou en ons. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mocht dit zo zijn, dan geven we dit natuurlijk wel netjes aan.

Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of strijdig is met een wettelijke bepaling, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden wel van toepassing. Mochten de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen, dan kun je ervan uitgaan dat de aanvullende voorwaarden voorrang hebben. Tenzij we dit anders aangeven natuurlijk.

Als Legal Expert kun je alleen van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken indien zowel HelloLaw als jij het hiermee eens zijn. In dat geval zetten we dat natuurlijk  vooraf zwart op wit.

De algemene voorwaarden van jouw kantoor zijn niet van toepassing. Tenzij we vooraf overeenkomen dat dit wel het geval is. Ook in dit geval zetten we dit vooraf zwart op wit.

De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 BW is uitgesloten.

HelloLaw mag op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Natuurlijk laten we jou dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum dat wij dat aangeven.

Door onze website te gebruiken, of een dienst of product van ons af te nemen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat je ook instemt met alle rechten en plichten zoals deze op onze website staan vermeld.

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor Legal Experts. Dus niet voor onze particuliere en zakelijke cliënten. Hiervoor hebben we andere algemene voorwaarden.

Onze diensten

Hellolaw faciliteert een online platform waarop particulieren en bedrijven die een lidmaatschap bij HelloLaw hebben via ons systeem in contact kunnen komen met een Legal Expert voor het uitvoeren van juridische opdrachten. Legal Experts krijgen daarbij de mogelijkheid zich te profileren en publiceren op de website van HelloLaw en anderszins aan HelloLaw gelieerde media. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten dient de Legal Expert bij HelloLaw een lidmaatschap af te sluiten.

HelloLaw vertelt je altijd eerlijk wat je van onze dienstverlening kunt verwachten zowel telefonisch als op onze website. Staat er een fout op onze website? Dan mag je ons hieraan houden. Natuurlijk alleen dan als je niet van tevoren had kunnen weten dat hier sprake was van een fout.

Op onze website vindt je altijd het actuele aanbod in producten en diensten voor Legal Experts.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Afsluiten van het lidmaatschap

Je kunt bij HelloLaw op verschillende manieren een lidmaatschap afsluiten.

Lidmaatschap afsluiten via onze website
Sluit je een lidmaatschap af via onze website dan vindt dit plaats via een veilige webomgeving. Ons internationaal ict-team maakt dit voor jou mogelijk. Na het afsluiten van het lidmaatschap via onze website zul je van ons een registratieformulier ontvangen. Gelieve deze zo spoedig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. HelloLaw zal het registratieformulier verwerken in haar systeem. Nadat het registratieformulier is verwerkt in het systeem zullen leads aan je worden doorgezet. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door ons is ontvangen.

Lidmaatschap afsluiten per telefoon
Sluit je een lidmaatschap af via de telefoon dan zal een van onze medewerkers jou persoonlijk door het hele proces begeleiden. Als je een lidmaatschap bij ons afsluit krijg je hiervan altijd een bevestiging per e-mail. Tevens zal aan jou een registratieformulier worden gezonden. Gelieve het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. HelloLaw zal het registratieformulier verwerken in haar systeem en jou een betalingslink zenden. Nadat het registratieformulier is verwerkt in het systeem zullen leads aan je worden doorgezet. De overeenkomst komt tot stand zodra wij het ingevulde registratieformulier in ons systeem hebben verwerkt en jij hier een bevestiging van hebt gekregen.

Lidmaatschap afsluiten per e-mail
Sluit je een lidmaatschap af via e-mail dan zal een van onze medewerkers jou persoonlijk door het hele proces begeleiden. Als je een lidmaatschap bij ons afsluit krijg je hiervan altijd een bevestiging per e-mail. Tevens zal aan jou een registratieformulier en een betalingslink worden gezonden. Gelieve dit inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. HelloLaw zal het registratieformulier verwerken in haar systeem. Nadat het registratieformulier is verwerkt in het systeem zullen leads aan je worden doorgezet. De overeenkomst komt tot stand zodra wij het ingevulde registratieformulier in ons systeem hebben verwerkt en jij hier een bevestiging van hebt gekregen.

HelloLaw behoudt zich het recht voor Legal Experts van deelname te weigeren, zonder voorafgaande opgaaf van reden.

Inhoud van het lidmaatschap

 • Ontvangen van leads;
 • Deelname aan lezingen georganiseerd door HelloLaw;
 • Maandelijks ontvangen van onze HelloLaw Legal Experts nieuwsbrief;
 • Mogelijkheid tot het publiceren van je eigen content op onze social media en nieuwsbrief incl follow urls;
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van juridische vacature’s in onze nieuwsbrief;
 • Exclusieve (wisselende) ledenvoordelen

Wij werken continu aan het verbeteren van onze diensten. De actuele inhoud van het lidmaatschap kun je altijd opvragen bij je contactpersoon.

Offertes

In sommige gevallen zullen we jou een prijsopgave van onze diensten geven.

Als wij jou een offerte van onze diensten geven, ben je nog nergens aan gebonden. Onze offerte blijft 14 dagen geldig tenzij wij een andere datum aan jou hebben doorgegeven. Soms kan het gebeuren dat wij onverwacht onze werkzaamheden moeten veranderen. In zo’n geval kunnen wij de offerte of prijsopgave daarop aanpassen.  

Als wij jou een samengestelde prijsopgave geven, dan geldt deze prijsopgave voor alle genoemde diensten. Stel dat je maar een deel wil afnemen, dan zullen wij een nieuwe offerte maken.

Als er fouten in de offerte staan als gevolg van een vergissing of een verschrijving dan zijn wij hier niet aan gebonden. Ga je niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is. Aan half werk doen we niet, dus we komen niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen en offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Uiteraard zetten we alles op schrift, onze overeenkomsten komen dan ook alleen schriftelijk tot stand.

Verstrekken , wijzigen en publiceren van gegevens

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van jou nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat je ons de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk geeft via info-nl@hellolaw.com. Mocht de informatie die we van jou ontvangen onvolledig, onjuist en/of niet-tijdig gegeven zijn dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht je problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers je uiteraard graag.

We verzoeken je tevens indien bepaalde gegevens van je wijzigen, denk hierbij aan overstap naar een ander kantoor, adreswijzigingen, wijzigingen in uurtarief of wijzigingen in rechtsgebieden dit zo snel mogelijk aan ons door te geven via info-nl@hellolaw.com. Leads zullen aan je worden doorgestuurd aan de hand van de door jou verstrekte gegevens. Heeft  een wijziging in je gegevens plaatsgevonden en heb je deze niet, dan wel niet tijdig, aan HelloLaw doorgegeven zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht je problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers je uiteraard graag.

Je kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en tarieven die HelloLaw verstrekt en publiceert. HelloLaw behoudt zich het recht voor om de door de Legal Expert verstrekte gegevens aan te passen alvorens deze aan cliënten te presenteren en op de website te publiceren.

HelloLaw is te allen tijde bevoegd om profielen, blogs en andere informatie van Legal Experts aan te passen of te verwijderen onder uitsluiting van het recht op restitutie van het reeds aan HelloLaw betaalde bedrag.

Een Legal Expert kan te allen tijde schriftelijk verzoeken om uit het bestand en van de website van HelloLaw te worden verwijderd, onverlet latende de verplichtingen voortvloeiend uit een tussen HelloLaw en de Legal Expert gesloten overeenkomst.

Prijs en betaling

Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient een lidmaatschapsbijdrage binnen veertien dagen voldaan te worden. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dit euro’s? Dan gaat het helaas niet lukken met Bitcoins. HelloLaw kan per dienst factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat wij een betaling vooraf instellen.

Natuurlijk kan het eens voorkomen dat je de lidmaatschapsbijdrage te laat betaalt. Betaal je te laat? Dan sturen wij jou eerst een betalingsherinnering. Blijft dan nog de betaling uit dan zullen wij jou een aanmaning sturen. In dit geval ben je verplicht om de wettelijke handelsrente te betalen over het openstaande bedrag. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat je in verzuim bent totdat het bedrag door je is voldaan. Ook ben je in geval van het niet betalen van je factuur verplicht om de buitengerechtelijke (de kosten die wij moeten maken om het bedrag te innen) en gerechtelijke incassokosten aan ons terug te betalen, net zoals de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, mocht dat op dat moment noodzakelijk zijn om onze vordering te innen. HelloLaw heeft in dat geval tevens de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Zijn wij een bedrag aan jou verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.

Bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Zolang we er nog niet uit zijn, dien je deze alsnog te betalen.

Alle prijzen  zijn exclusief btw.

Administratiekosten

Onze administratiekosten voor lidmaatschappen bedragen eenmalig € 99. Ben je nieuw bij HelloLaw - een kersvers lid - dan nemen wij deze kosten voor onze rekening. Je hoeft dan alleen de lidmaatschapskosten te betalen, de administratiekosten worden niet bij jou in rekening gebracht.

Ben je eerder lid geweest, maar heb je spijt van je opzegging? Dan zijn wij natuurlijk blij dat je terug komt. Als je binnen 30 dagen na je opzegging aangeeft dat je lid wilt blijven, dan activeren wij je lidmaatschap en zorgen wij ervoor dat jouw dossier eruit ziet alsof je nooit weg bent geweest. In dat geval hoef je de administratiekosten niet te betalen.

Is je lidmaatschap langer dan 30 dagen geleden beëindigd? Ook dan zijn we blij dat je weer lid wilt worden! In dat geval worden de administratiekosten van € 99 in rekening gebracht bovenop het lidmaatschapsgeld. Zo zorgen wij ervoor dat alle belangrijke informatie netjes bij ons wordt opgeslagen, zodat we jou in de toekomst weer volledig van dienst kunnen zijn.

Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een jaar en wordt telkens op de afloopdatum onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd met een jaar.

Je kunt je lidmaatschap uiterlijk een maand voor de jaarlijkse verlenging opzeggen. Opzegging kan plaatsvinden door middel van het sturen van een e-mailbericht of brief. Deze kan worden gericht aan info-nl@hellolaw.com. Het te gebruiken postadres staat vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden. De beëindiging van het lidmaatschap komt slechts tot stand na een schriftelijke bevestiging hiervan. De bevestiging zal binnen een week na de opzegging worden verzonden.info-nl@hellolaw.com

Er is geen sprake van een bedenktijd bij het aangaan van de overeenkomst. Indien en voorzover noodzakelijk doet de Legal Expert, door acceptatie van deze algemene voorwaarden, uitdrukkelijk afstand van een eventuele bedenktermijn en eventueel herroepingsrecht en verklaart de Legal Expert zich akkoord met het reeds volledig leveren van de dienst.

Vanuit HelloLaw mogen we altijd onze dienstverlening uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Natuurlijk doen we dit niet zomaar. Dit kan voorkomen als:

 • Je de verplichtingen uit onze overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
 • We na het sluiten van de overeenkomst denken dat je verplichtingen niet na kunt komen.
 • Aan je gevraagd is om aan te tonen dat je aan je verplichtingen kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
 • Door vertraging van jouw kant de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.

Wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze afspraken zoals die in de wet en in onze overeenkomst staan. Is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen we de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Jij kunt dit natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Mocht sprake zijn van een overeenkomst voor bepaalde tijd, dan kan HelloLaw opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.

Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, zal overleg plaatsvinden over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jou toe te rekenen? Dan zullen hiermee gepaard gaande kosten voor jouw rekening.

Natuurlijk hopen we dat je tijdens de looptijd van de overeenkomst niet in zwaar weer terecht komt (denk hierbij aan liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere mogelijkheid waarbij je niet langer vrij over je vermogen kunt beschikken). Echter dit kan wel gebeuren. In deze gevallen mag HelloLaw de overeenkomst per direct opzeggen. Hierbij zijn wij niet verplicht om je te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in  deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, uitvindingen, technieken et cetera blijven bij HelloLaw berusten. Het is niet de bedoeling dat stukken die wij aan jou geven in het kader van onze werkzaamheden (zoals adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder onze toestemming door jou worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere partijen. Natuurlijk mag jij deze stukken wel gebruiken voor jezelf.

Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van onze werkzaamheden voor jou, dan kunnen wij deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zullen wij vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen.

Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening dan willen we er alles aan doen om dit op te lossen. Uiteraard hebben we hier een mooie procedure voor, zoals je van ons gewend bent.

 • Als je een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.
 • Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk.
 • We zullen binnen 24 uur op jouw klacht reageren. We helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd we nodig hebben om jouw klacht te behandelen.
 • Je kunt een klacht over onze dienstverlening per e-mail zenden aan klacht-nl@hellolaw.com.
 • Als jij een klacht hebt gestuurd omtrent een factuur, dan wil dit niet zeggen dat jouw betalingsverplichting aan ons wordt uitgesteld. Uiteraard kunnen we hierover wel in overleg treden.

Aansprakelijkheid en schade

Het gebruik van het HelloLaw lidmaatschap is niet toegestaan op een wijze waarbij bijvoorbeeld meerdere Legal Experts deelnemen op een individueel abonnement van een Legal Expert. Het is tevens niet toegestaan om geleverde diensten door te verkopen of op anderszins misbruik te maken van de geleverde dienst op straffe van een direct opeisbare boete en zonder nadere ingebrekestelling ad Euro 1.000,-- (zegge: duizend euro) per overtreding. Indien de daadwerkelijke schade hoger is, zal HelloLaw de daadwerkelijke schade kunnen vorderen.

HelloLaw is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een deelnemende Legal Expert jegens een cliënt. Evenmin is HelloLaw partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen een deelnemende Legal Expert en een cliënt indien zij in contact met elkaar komen door toedoen van HelloLaw.

Als wij onze verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap niet nakomen of ons onrechtmatig gedragen, dan vergoeden wij de schade die daaruit volgt.

De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert plus ons eigen risico onder die verzekering. Als wij, om welke reden dan ook, geen bedrag krijgen uitgekeerd van onze verzekering, dan vergoeden wij slechts het bedrag dat jij hebt uitgegeven aan ons juridisch platform in het betreffende kalenderjaar.

In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade:

 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet kwalijk kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor onze rekening hoort te komen.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval HelloLaw door zijn eigen leveranciers- ongeacht de reden hiervan- niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe partijen.
 • Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten Legal Expert of externe partij.
 • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website.
 • Via links en andere opties is het mogelijk om via de HelloLaw website bij andere websites uit te komen. HelloLaw is geenszins verantwoordelijk voor de weergave en inhoud van deze bronnen.
 • Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Indien je zelf verzekerd bent tegen de schade die je hebt opgelopen.

Om schade te voorkomen, beloof jij ons dat alle door jou aan ons gegeven informatiedragers (zoals dvd’s en cd’s), elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Iedere aanspraak op de vergoeding van jouw schade vervalt na zes maanden nadat de schade bij jou bekend is geworden of nadat je redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze schade.

HelloLaw is gerechtigd haar dienstverlening en de website op elk moment aan te passen, buiten gebruik te stellen of te beëindigen, te  beperken, al dan niet tijdelijk, zoals in het geval van onderhoud aan de website of vanwege aanpassingen van de website. In een dergelijk geval kan de Legal Expert geen aanspraak maken op schadevergoeding jegens HelloLaw en is HelloLaw op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van de website. Onder aanpassing van de website wordt ook verstaan (doch niet uitsluitend) het aanpassen van het ontwerp of design, het ratingmechanisme en het zoekalgoritme.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s teksten en video’s) op de website van HelloLaw geeft de Legal Expert HelloLaw toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van HelloLaw. Sommige geplaatste materialen kunnen worden ingekort of worden getoond via andere distributiekanalen. Door gebruik te maken van de mogelijkheid materiaal te plaatsen op HelloLaw stemt de Legal Expert dat dit getoond kan worden op de website van HelloLaw en op andere labels en/of websites van de oprichter van HelloLaw.

Hellolaw is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen- maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie bij de aflevering van elektronische berichten door derden of programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Geheimhouding

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die jij aan ons geeft, maar wij verwachten dit ook van jou. Omdat het niet altijd duidelijk is of het om vertrouwelijke informatie gaat, is het belangrijk om de informatie die jij ons geeft als vertrouwelijk te bestempelen.  Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan begrijpen wij ook zonder de extra aanwijzing dat wij vertrouwelijk met jouw informatie om moeten gaan.

Het kan soms zo zijn dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Overdracht

Wil je je rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en de algemene voorwaarden overdragen aan anderen?  Dat is alleen dan mogelijk indien je hier de schriftelijke toestemming van ons over hebt ontvangen. HelloLaw kan alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk brengen we jou daarvan wel eerst op de hoogte.

Verklaring van afstand

Hellolaw doet nooit afstand van haar rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

Toepasselijk recht

Misschien wist je dit al, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomsten.

Mocht er een geschil tussen ons ontstaan, dan zullen wij ons inzetten om het geschil in goed overleg op te lossen en wij hopen dat jij dit ook zult doen. Als we er in overleg niet uit kunnen komen, dan kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Dit is namelijk de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van HelloLaw is gevestigd. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter wordt aangewezen? Dan zal het geschil aan die aangewezen rechter worden voorgelegd.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst :

Deze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden aangegaan door en tussen u en HelloLaw. Het hoofddoel van deze overeenkomst is om de overeenstemming aan te tonen tussen de twee partijen met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens. Dit volgens de. Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

1. Definities

 De hierna en hiervoor gebruikte begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben de volgende betekenis:

 1.1.      Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2.      Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.3.      Gezamenlijke verantwoordelijkheid: wanneer twee of meer verantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk.

1.4.      Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt: wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in  het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

1.5.       Betrokkene: geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.

1.6.      Overeenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid uit voortvloeit.

1.7.      Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen, of anderszins verwerkte gegevens.

1.8.      Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.9       Regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid: de onderhavige overeenkomst, inclusief bijlagen.

 

2.    Totstandkoming, duur en beëindiging van deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

2.1.       Deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid treedt in werking op de datum waarop partijen deze ondertekenen.

2.2.       Deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid is onderdeel van de overeenkomst en zal gelden voor zolang de overeenkomst duurt.

2.3.      Indien de overeenkomst eindigt, eindigt deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid automatisch, de regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid kan niet apart worden opgezegd.

2.4.       Na beëindigen van deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid zullen de lopende verplichtingen, zoals het melden van datalekken waarbij persoonsgegevens van partijen zijn betrokken en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

 

3.     Verwerken persoonsgegevens

3.1.       Partijen verwerken persoonsgegevens gezamenlijk alleen op de wijze zoals partijen dit bij deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomen en zullen persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken, tenzij partijen dit gezamenlijk overeenkomen.

3.2.      In bijlage 1 wordt opgenomen welke persoonsgegevens partijen precies zullen verwerken, voor welke verwerkingsdoeleinden en wie voor welk deel verantwoordelijk is.

3.3.      Partijen houden zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de wet en de gegevens worden verwerkt op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.

3.4.       Partijen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van de persoonsgegevens, met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde verplichtingen uit deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid.

3.5.       Wanneer partijen een verzoek van een betrokkene ontvangen ten aanzien van het uitoefenen van zijn of haar rechten, zullen partijen voor het deel waar zij verantwoordelijk voor zijn, zorgen dat de betrokkene zijn of haar rechten effectief kan uitoefenen. Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

3.6.      Partijen dienen op duidelijke en eenvoudige wijze te communiceren waar de betrokkene voor het uitoefenen van zijn rechten terecht kan. Hierbij geven partijen aan welke medeverantwoordelijke er zijn en wie voor welk deel verantwoordelijk is.

 

4.     Exporteren persoonsgegevens

4.1.       Partijen mogen uitsluitend persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of organisaties buiten de Economisch Europese Ruimte (EER), met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

5.  Geheimhouding

5.1.       Partijen zullen de verstrekte persoonsgegevens geheim houden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet kan.

5.2.       Partijen zorgen ervoor dat het personeel en ingeschakelde hulppersonen zich aan deze geheimhouding houden , door een geheimhoudingsplicht in de (arbeids)contracten op te nemen.

 

6.  Datalekken

 6.1.      In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek met betrekking tot persoonsgegevens die vallen binnen de scope van de regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid zullen partijen elkaar hierover informeren binnen 24 uur overeenkomstig de procedure zoals die is opgenomen in bijlage 2.

6.2.       Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek, ook zullen partijen de getroffen maatregelen om het datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen, overleggen met elkaar.

6.3.       Partijen treden in overleg om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het doen van een melding van het datalek bij de toezichthoudende autoriteit en eventueel bij betrokkenen.

6.4.       Eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt.

 

7.  Aansprakelijkheid

7.1.      Als een van de partijen de verplichtingen uit deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid niet nakomt, kunnen zij voor hun deel van de verwerking aansprakelijk gesteld worden.

7.3.      De ene medeverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor de aan de andere medeverantwoordelijke opgelegde bestuurlijke boete door de toezichthoudende autoriteit als de bestuurlijke boete het gevolg is van uitsluitend het onrechtmatig of nalatig handelen van de medeverantwoordelijke.

7.4.       De ene medeverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor aanspraken van betrokkenen of andere personen en organisaties waar de andere medeverantwoordelijke de samenwerking mee is aangegaan, als dit uitsluitend het gevolg is van het onrechtmatig of nalatig handelen van de medeverantwoordelijke.

 

8.  Teruggave persoonsgegevens en bewaartermijn

8.1.       Na het beëindigen van deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid  geven partijen de persoonsgegevens terug aan elkaar.

8.2.       De overgebleven persoonsgegevens zullen partijen vernietigen na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

 

9.  Slotbepalingen

 9.1.       Deze regeling gezamenlijke verantwoordelijke is onderdeel van de overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn daarom ook van toepassing op deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid.

9.2.      Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid en de overeenkomst, gelden de bepalingen uit deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

9.3.       Afwijzingen van deze regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn slecht geldig wanneer partijen dit samen schriftelijk overeenkomen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur