Aandelenlease - oktober 2006

AFM: Aannemelijk dat Dexia wél aandelen heeft gekocht
In opdracht van het Amsterdamse gerechtshof heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht of Dexia aandelen heeft gekocht in het kader van de vele aandelenleasecontracten die zij afsloot. Dexia heeft tot nu toe in geen enkel individueel geval kunnen of willen aantonen dat er daadwerkelijk aandelen zijn aangekocht en ten name van de klant heeft geregistreerd, hoewel Dexia zich daartoe wel contractueel toe heeft verplicht. Gedupeerde beleggers vermoeden dat Dexia in feite geen verliezen heeft geleden en dus een "fictieve" restschuld heeft doorberekend. De AFM komt tot de conclusie dat Dexia inderdaad aandelen heeft geleverd op depotrekeningen ten behoeve van haar afnemers. Daarbij wordt opgemerkt dat de AFM niet feitelijk heeft kunnen vaststellen, maar wel aannemelijk acht, dat aan de leveringen een aankoop vooraf is gegaan. 

Platform Aandelenlease noemt het AFM-rapport "misleidend" omdat de AFM uitgaat van aannames, terwijl slechts 26 van de ruim 700.000 aandelenlease-overeenkomsten zijn onderzocht. 

Concept-rapport AFM inzake Effectenleasproducten - Dexia Bank

Persbericht Platform Aandelenlease:
AFM misleidend in conlusie over aankoop aandelen

Uitgebreide reactie Platform Aandelenlease op AFM-rapport


Dexia blijft beleggers lastig vallen
Hoewel de meeste rechtszaken tegen Dexia stil zijn gelegd in afwachting van een oordeel van het Hof Amsterdam over de eventuele verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling, schroomt Dexia niet rechtstreeks contact op te nemen met gedupeerden om vervolgens te dreigen met incassobureaus en deurwaarders indien de klant niet aan de contractuele verplichtingen voldoet. We willen de gedupeerden erop wijzen dat een deurwaarder zonder rechterlijk vonnis geen beslag kan laten leggen op bezittingen. We keuren de handelswijze van Dexia af, zeker in die gevallen waarin HelloLaw Dexia heeft laten weten een cliënt juridisch te vertegenwoordigen en dat alle correspondentie via ons dient te verlopen. Als u een brief van Dexia heeft ontvangen en uw zaak is in behandelijk bij HelloLaw, dan kunt u de correspondentie doorsturen naar ons doorsturen. Zo nodig zullen we daarop een passende reactie geven. 


Uitspraken aandelenlease
Er zijn de afgelopen tijd weer enkele uitspraken geweest in aandelenlease-zaken waarop we u willen wijzen. 

Schending zorgplicht door Dexia
Dexia-zaak. Winstverdriedubbelaar aangegaan in 1999. Beroep op Wck afgewezen ivm overschrijding kredietgrens. Erfgenamen van inmiddels overleden echtgenoot hebben zich in 2004 beroepen op vernietigbaarheid van de overeenkomst wegens het ontbreken van de handtekening van de partner. Rechter oordeelt dat beroep op vernietiging is verjaard. Het beroep op dwaling en misbruik van omstandigheden wordt ook afgewezen. Wel slaagt het beroep op schending van de zorgplicht in de precontractuele fase. Gekwalificeerd als onrechtmatige daad, niet als wanprestatie. Restschuld kwijtgescholden. Dexia moet de inleg terugbetalen onder aftrek van het percentage waarmee de AEX-index gedurende de contractsperiode is gedaald.
Kantonrechter Utrecht, 21 september 2005

Sprintplan buitengerechtelijk vernietigd op grond van dwaling 
Sprintplan van Aegon/Spaarbeleg. Scholiere (18) wordt op straat aangesproken of ze geïnteresseerd was om te "sparen". Zij heeft slechts een inschrijfformulier en mondelinge informatie van de adviseur gehad, niet is komen vast te staan dat er meer informatie is gegeven (zoals: certificaat, algemene voorwaarden, Specifieke Bepalingen Spaarbeleg Garantiefonds, brochure Sprintplan). Spaarbeleg voert onvolledige administratie (bv geen kopie van certificaat). Rechter verklaart voor recht dat zij de Sprintplan-overeenkomst buitengerechtelijk heeft vernietigd op grond van dwaling. Spaarbeleg moet inleg volledig terugbetalen, voor matiging van het terug te betalen bedrag (art. 6:278 lid 2 BW) is geen plaats. 
Rechtbank Utrecht, 30 augustus 2006

Nog een keer vernietiging op grond van dwaling
Een ouder echtpaar heeft de volledige inleg teruggekregen nadat de Rechtbank Utrecht ook in deze zaak oordeelde dat de gedupeerden hun contracten terecht op grond van dwaling hadden vernietigd. Het paar dacht dat van de inleg aandelen werden gekocht. Aegon kan niet bewijzen dat de gedupeerden meer informatie hebben gekregen dan de mededelingen van de tussenpersoon en een inschrijfformulier. Hieruit blijkt niet dat er sprake is van beleggen met geleend geld, evenmin blijkt hieruit de mogelijkheid dat zij hun maandelijkse inleg konden kwijtraken. Geen eigen schuld en geen matiging op grond van art. 6:278 lid 2 BW. Aegon/Spaarbeleg moet derhalve alle bedragen terugbetalen.
Rechtbank Utrecht, 13 september 2006

Aegon-zaak: Twaalf Vliegwiel-overeenkomsten vernietigd 
Anders dan Aegon heeft betoogd, voldoen de Vliegwiel-overeenkomsten aan de essentialia van de huurkoopovereenkomst, althans hebben de overeenkomsten dezelfde strekking. In 2005 heeft buitengerechtelijke vernietiging plaatsgevonden. De verjaringskwestie komt in deze zaak niet aan de orde. Aegons Beroep op art. 6:278 BW wordt verworpen. Wettelijke rente toegewezen vanaf het moment van betaling. De vordering van de gedupeerde om Aegon te gebieden om aan het BKR te melden dat geen betalingsachterstanden bestaan en/of dat de inschrijving en achterstandscodering ten onrechte heeft plaatsgevonden, worden afgewezen, nu is gebleken dat de overeenkomsten niet bij het BKR zijn aangemeld. 
Kantonrechter Leeuwarden, 5 september 2006

Dexia-product Triple Effect buitengerechtelijk vernietigd op grond van partner-argument 
Uitspraak van de kantonrechter te Dordrecht (13 oktober 2005) in een Dexia-zaak. Product "Triple Effect". Buitengerechtelijke vernietiging op grond van partner-argument vijf jaar na ingangsdatum. Oordeel: geen verjaring, Dexia moet alles terugbetalen. De wettelijke rente wordt toegewezen vanaf de datum van het instellen van de vordering. BKR-registratie doorhalen met dwangsom (€ 500,- per dag, maximaal 10.000). Kosten advocaat (€ 400,-) toegewezen. Vergoeding van de kosten voor Leaseproces (€ 1.295,00 plus 15% Van het resultaat) afgewezen. Vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard (Dexia hoeft dus voorlopig niet te betalen), "gelet op de onzekerheid over (maatschappelijke) ontwikkelingen op het terrein van effectenlease". 
Kantonrechter Dordrecht, 13-10-2005

Dexia-zaak: heeft bijschrijving aandelen op naam plaatsgevonden?
Rechtbank Middelburg: "Teneinde te kunnen vaststellen of er sprake is van huurkoop dient nog duidelijkheid te worden verschaft omtrent de vraag of er in casu ingevolge artikel 17 Wge een bijschrijving op naam van gedaagde in de administratie van de betrokken instelling heeft plaatsgevonden, waarmee is voldaan aan het vereiste van aflevering van de effecten aan gedaagde. De rechtbank zal de zaak derhalve naar na te noemen rolzitting verwijzen teneinde Dexia in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de vraag of voornoemde bijschrijving in de administratie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden."
Rechtbank Middelburg, 25-01-2006

Kantonrechter Helmond: Wck niet van toepassing op Winstverdriedubbelaar
De kantonrechter te Helmond heeft geoordeeld dat de Wet op het Consumentenkrediet (Wck) niet van toepassing is op de Winstverdriedubbelaar. De overeenkomst inzake de WinstVerDriedubbelaar betreft een vorm van huurkoop en is daarom per definitie een vorm van goederenkrediet en geen geldkrediet. Deze vorm van goederenkrediet valt niet onder de definitie van goederenkrediet als gehanteerd in de Wet op het Consumentenkrediet, niet direct en niet doordat de aangeboden constructie is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Een richtlijnconforme interpretatie van de wet is niet aan de orde, omdat de tekst van de wet helder is. Tijdens een parlementaire discussie is uitdrukkelijk aan de orde geweest dat de aandelenleaseconstructie niet onder de werking van de Wet op het Consumentenkrediet valt en een anders luidend oordeel onaanvaardbaar is, onder meer wegens strijd met het rechtszekerheidbeginsel. De consument vindt afdoende bescherming in de bestaande vermogensrechtelijke leerstukken rondom dwaling, misleiding en conformiteit bij koopovereenkomsten.
Kantonrechter Helmond, 23 augustus 2006

Verwijzing Dexia-zaken naar dezelfde rechtbank
Dexia verliest drie identieke zaken bij de Geschillencommissie Bankzaken over het inzagerecht persoonsgegevens. De bank vecht de uitspraken aan bij drie verschillende rechtbanken omdat zij van verschillende rechtbanken het oordeel wenst te vernemen. "Niet valt in te zien welk belang Dexia daarbij heeft, integendeel. Dit bevordert de kans op tegenstrijdige beslissingen hetgeen juist in strijd is met het belang van iedere rechtzoekende, ook Dexia, bij rechtseenheid en rechtszekerheid. De stellingen van Dexia zijn bovendien innerlijk tegenstrijdig omdat Dexia vervolgens stelt de zaken bij drie verschillende rechtbanken aangebracht te hebben teneinde daarmee de kans op het voorleggen van deze (principiële) kwestie aan de Hoge Raad te vergroten. Nog afgezien van de omstandigheid dat de rechtbank die gedachtengang van Dexia niet kan volgen, wenst Dexia dan kennelijk toch een oordeel van de Hoge Raad ingesteld ter bevordering van diezelfde rechtseenheid en rechtszekerheid die Dexia met het aanbrengen van de drie zaken bij drie verschillende rechtbanken nu juist geen dienst doet. De argumenten van Dexia aangevoerd tegen verwijzing zullen door de rechtbank dan ook worden gepasseerd."
Rechtbank Middelburg, 1 februari 2006 


Uitspraken klachteninstituut DSI 
DSI (Dutch Securities Institute) is een klachteninstituut waar gedupeerde beleggers terecht kunnen met een klacht over aanbieders van aandelenlease-producten. Het DSI kan in beginsel alleen oordelen over geschillen waarin de aanbieder de zorgplicht jegens de klant heeft geschonden. Kwijtschelding van de restschuld en (gedeeltelijke) teruggave van de inleg behoren dan tot de mogelijkheden. 

Het DSI kan een aandelenlease-contract niet vernietigen op de grond dat de handtekening van de echtgeno(o)t(e) ontbreekt. Ook het argument dat een aanbieder geen WCK-vergunning had om kredieten te verstrekken kan een gedupeerde bij het DSI niet gebruiken. 

De uitspraken van het DSI zijn dikwijls een leiddraad geweest voor "gewone" rechters ter beoordeling van aandelenlease-kwesties. 

In 2006 heeft het DSI enkele uitspraken gedaan in aandelenlease-zaken die we hier zullen bespreken. In de gepubliceerde uitspraken van het DSI worden de namen van de aanbieder en de producten geanonimiseerd zodat vaak onduidelijk is om welk bank en product het gaat. 

Depot uitgeput
Vijf aandelenlease-overeenkomsten gesloten waarbij per overeenkomst € 7.000 in negen AEX genoteerde fondsen werd belegd met een looptijd van vijf jaar. Als gevolg van de negatieve beursontwikkelingen was de waarde van de beleggingen in het begin van 2004 gedaald van € 35.000 tot ongeveer € 21.000. Bovendien was toen het depot uitgeput omdat enerzijds daaruit ruim € 8.000 aan rente betaald was en anderzijds de verwachte aanvullingen uit dividend en gerealiseerde koerswinst grotendeels waren uitgebleven. Klagers besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomsten. De restschuld van € 15.815 hebben klagers inmiddels aangezuiverd.

De klagers spreken tussenpersoon B aan wegens tekortkomingen jegens hen omdat hij hen niet gewezen heeft op de naar hun mening zeer grote risico’s van het product noch op de kans dat een restschuld zou overblijven. Klagers vorderen een schadevergoeding van € 23.232. Dit bedrag is samengesteld uit het bedrag van de door hen betaalde aflossing van de restschuld, het aan rentebetalingen bestede depot en de misgelopen rente.

De Klachtencommissie komt tot het oordeel dat verweerder (een intermediairbedrijf), door de effectenlease-overeenkomst te sluiten zonder zich in de fase voorafgaand aan de ondertekening ("precontractuele fase") zijn voorlichtings-, vergewissings- en onderzoeksverplichtingen onvoldoende heeft nageleefd. Verweerder is tekortgeschoten in de bijzondere zorgvuldigheid die hij als aanbieder van deze overeenkomst in acht diende te nemen en heeft derhalve jegens klagers onrechtmatig gehandeld. De aanbieder dient 50% Van de schade (inleg en restschuld) te vergoeden.
Uitspraak KCD nr. 93 d.d. 26-04-2006

Transactiekosten niet vergoed
Klager had enkele aandelenlease-producten met een looptijd van 5 jaar. De belegger kon tussentijds de samenstelling van de portefeuille wijzigen (tegen een vergoeding). Hij heeft in totaal € 15.495,- ingelegd, hij heeft € 5.119,- betaald als transactiekosten voor de tussentijdse wijziging van de aandelenportefeuille. De contracten eindigden met een restschuld van € 14.428,-

Volgens de klager heeft de aanbieder hem niet gewezen op de naar zijn mening zeer grote risico’s van het product. Er werd te veel de nadruk gelegd op vermogensgroei. Klager voelt zich misleid en niet in staat gesteld een juiste afweging te maken. Indien verweerder hem correct geïnformeerd had was klager niet ingegaan op het aanbod van verweerder. Ook heeft de aanbieder geen onderzoek gedaan naar de financiële draagkracht van de klager.

De klager wil dat de overeenkomsten ongedaan worden gemaakt en eiste vergoeding van alle kosten en bovendien een bedrag van € 7.000,- ten gevolge van tekortschietende informatie en zorgplicht. 

De klachtencommissie van het DSI oordeelt dat de aanbieder inderdaad niet voldaan heeft aan de zorgplicht. De belegger krijgt 50% Vergoed van de restschuld en inleg. De schadeclaim van 7000 euro is onvoldoende onderbouwd en wordt dus niet vergoed. Ook de gemaakte transactiekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking omdat die kosten op eigen initiatief zijn gemaakt.
KCD nr. 103 d.d. 04-05-2006

Tussentijds switchen naar lager risicoprofiel
Ook deze zaak betreft een aandelenlease-product waarbij de belegger tussentijds de samenstelling van de aandelenportefeuille kan wijzigen om in te spelen op marktontwikkelingen. 

Het nadeel dat klager door het aangaan van de overeenkomst heeft geleden is echter niet volledig aan verweerder toe te rekenen. Naast de hiervoor besproken op klager rustende onderzoeksplicht, waar hij zich onvoldoende van gekweten heeft, behoorde tot het product de mogelijkheid om tussentijds te switchen naar fondsen van een ander - lees: lager - risicoprofiel. Klager heeft, kennisnemende van het waardeoverzicht hiertoe geen initiatieven genomen, waardoor hij mogelijkheden van schadebeperking onbenut heeft gelaten.

De belegger krijgt 50% Vergoed van de restschuld en inleg.
KCD nr. 104 d.d. 04-05-2006

Verrekening verschillende aandelenlease-contracten
Klaagster is erfgename van de contractant die in 2002 is overleden. In 2003 zijn alle zeven lopende aandelenlease-contracten beëindigd. Contract A is met een positief resultaat geëindigd, de overige contracten bleken verliesgevend te zijn. Het betroffen verschillende aandelenlease-producten met verschillende Bijzondere Voorwaarden. De aanbieder had de positieve opbrengst van contract A met de andere overeenkomsten verrekend. Volgens de klaagster mocht dat niet omdat alleen in de voorwaarden die bij de andere contracten hoorden, de mogelijkheid tot onderlinge verrekening was vermeld. 

De klacht wordt afgewezen omdat voor het recht op verrekening niet nodig is dat het uitdrukkelijk is overeengekomen. Dit recht volgt uit het algemene recht op verrekening dat de wet iedere schuldeiser die tevens schuldenaar is biedt (zie art. 6:127 boek 6 Burgerlijk Wetboek). Voor deze verrekening van de niet-kwijtgescholden andere schulden met de opbrengst van de overeenkomst A is het derhalve helemaal niet nodig dat de algemene voorwaarden van de overeenkomst A dit recht uitdrukkelijk in het leven roepen.
Uitspraak KCD nr. 116 d.d. 06-06-2006

Klager zelf betrokken bij verkoop aandelenlease-producten: lagere schadevergoeding
Het gaat hier om een aandelenlease-producten met een looptijd van 5 jaar. Klager was 62 jaar toen hij de contracten aanging. De klacht richt zich tegen een intermediairmaatschappij die de verkoop van aandelenlease-producten liet verlopen via tussenpersonen. In dit geval was dat tussenpersoon C. Volgens de klager is onvoldoende navraag gedaan naar zijn financiële positie en is hij onvoldoende op de risico's van het product gewezen. 

De klachtencommissie gaat - zoals gebruikelijk - uitgebreid in op de reikwijdte van de zorgplicht. Ook in deze zaak was daar niet aan voldaan. 

Het bijzondere in deze zaak is dat de klager waarschijnlijk heel goed wist welke risico's aandelenlease-producten met zich mee brachten. De klager was namelijk een vennoot van tussenpersoon C en vervulde een leidinggevende functie in dezelfde firma. Kennelijk had hij dit feit liever stilgehouden, maar deze informatie werd halverwege de klachtenprocedure alsnog ingebracht. 

De klachtencommissie: "Aan degene die bij een financiële tussenpersoon een leidinggevende functie vervult dient in beginsel een relevant inzicht in de door de tussenpersoon bemiddelde producten en diensten te worden toegerekend, tenminste het besef dat het beschikbaar gestelde informatiemateriaal onduidelijk of onvolledig is ten aanzien van de mogelijke consequenties van een product of dienst." 

De firma waarbij de klager vennoot was had meerdere cliënten aangebracht en had instructies ontvangen voor de beoordeling van de financiële achtergrond van potentiële cliënten. Bovendien had de tussenpersoon tot 5% provisie over de hoofdsom van de afgesloten overeenkomsten bedongen.

Deze omstandigheden maken dat de klager zijn inleg niet terugkrijgt. Wel wordt hem de helft van de restschuld kwijtgescholden.
Uitspraak KCD nr. 96 d.d. 26-04-2006

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

W.Reiss
Sat, 11/04/2006 - 17:43

Het woord "levering van aandelen" wordt maar niet begrepen.
Zelfs niet door juristen.
DSI: jan. 2005, punt 5.8.4.
Uitspraak: Inleg terug en een gedeelde restschuld.
Wanneer zien ze het licht schijnen ??

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur