Belangrijkste maatregelen per 1 januari 2005 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang
De Wet kinderopvang wordt op 1 januari 2005 van kracht. Uitgangspunt is financiering van de kinderopvang door drie partijen: ouders, overheid en werkgevers. Ouders krijgen van de overheid een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Als de werkgever niet meebetaalt, kunnen ouders in aanmerking komen voor een compensatie door de overheid. Omdat niet alle kinderopvanginstellingen volledig zijn voorbereid op de nieuwe situatie komt er een tijdelijke financiële ondersteuning via het Waarborgfonds kinderopvang voor instellingen die dat nodig hebben. Met de invoering van de wet komen er tevens landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvanginstellingen. De GGD houdt toezicht. 

Eerder op HelloLaw: 
Nieuwe wet Kinderopvang per 1 januari 2005

Loonstrookjes
De loonstrookjes zullen in januari 2005 voor de meeste mensen lager uitvallen dan in december 2004. Op het loonstrookje staat wat iemand netto in handen krijgt. Dit staat dus los van de inflatie en eventuele andere inkomsten en kosten die mensen moeten maken, zoals belastingkortingen en ziektekostenpremies. Deze inkomsten en kosten zitten wel in de koopkrachtcijfers die minister De Geus op 7 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Voor werknemers op het minimumniveau valt het loonstrookje in januari gemiddeld één euro lager uit dan in december. Voor inkomens tot modaal is dit ongeveer vijf tot tien euro. Voor uitkeringsgerechtigden valt het netto inkomen gemiddeld vijf euro lager uit.

Voor ouderen is het beeld wisselend. AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen krijgen netto ongeveer acht à negen euro extra in handen, als gevolg van een aantal compenserende maatregelen van het kabinet. Hoeveel een AOW’er precies krijgt uitbetaald, hangt ook af van het aanvullend pensioen. Het aanvullend pensioen kan lager uitvallen als gevolg van hogere belastingtarieven. Dit hangt ook af van de mate waarin het pensioenfonds de bruto pensioenuitkering aanpast.

Verklaring arbeidsrelatie
Zelfstandig ondernemers die werkzaamheden uitvoeren voor een opdrachtgever krijgen in 2005 te maken met de nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze verklaring geeft opdrachtgevers de zekerheid dat achteraf geen belasting en premies moeten worden betaald. Als een opdracht verstrekt wordt aan iemand met een Verklaring Arbeidsrelatie dan geldt de verklaring als bewijs dat het niet om een dienstbetrekking gaat. De verklaring wordt per jaar afgegeven en geldt ook voor een in het volgende jaar doorlopende opdracht, als de opdracht vóór 1 november van het lopende jaar is verleend.

Eerder op HelloLaw: 
VAR: Meer zekerheid voor zelfstandigen

Bepalen lengte WW-uitkering
Het aantal daadwerkelijk gewerkte jaren vanaf 1998 wordt geleidelijk belangrijker bij het bepalen van de duur van een WW-uitkering. De leeftijd krijgt gelijktijdig dus minder invloed op de lengte van de uitkering.

Subsidie voor langer doorwerken ouderen
In 2005 kunnen bedrijven voor 4,4 miljoen euro subsidie aanvragen voor projecten en experimenten om te stimuleren dat ouderen langer doorwerken. In totaal is tot het einde van de kabinetsperiode 21 miljoen euro beschikbaar.

Ziektelasten uitzendsector
De uitzendsector hoeft niet langer de volledige kosten voor een uitkering bij ziekte te betalen tijdens ziekte van uitzendkrachten. De bijdrage van de uitzendsector wordt beperkt tot 75 procent van de uitgaven voor ziekte. De overige 25 procent van de kosten voor een uitkering bij ziekte moet worden opgebracht door alle werkgevers samen. Dit omdat het uitzendbedrijf slechts een beperkte invloed heeft op de arbeidssituatie bij de inlenende werkgever, maar wel financieel verantwoordelijk is voor de gevolgen van uitval van de uitzendkracht.

Hogere boete bij illegaal werk
Vanaf 2005 gaat de boete voor werkgevers die illegale werknemers in dienst hebben sterk omhoog. De boete stijgt van gemiddeld 980 euro per illegale werknemer naar 8.000 euro voor bedrijven en 4.000 euro voor particulieren. Bovendien kan de Arbeidsinspectie de boete direct opleggen.

Eerder op HelloLaw: 
Maximaal 45.000 euro boete wegens illegale werknemers

Wet werk en inkomen kunstenaars
Vanaf 2005 treedt de nieuwe Wet werk en inkomen kunstenaars in werking. Voortaan worden aan de speciale uitkering voor kunstenaars voorwaarden verbonden die meer dan voorheen gericht zijn op de opbouw van een renderende beroepspraktijk. Zo wordt het minimum bedrag dat de kunstenaar moet verdienen jaarlijks hoger om nog in aanmerking te komen voor de uitkering.

CWI beslist over plaats in sociale werkvoorziening
Vanaf 2005 stelt het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) vast wie in aanmerking komt voor een plek in de sociale werkvoorziening. Nu is dat een taak van de gemeenten.

Subsidie voor veiliger werken
Vanaf 2005 is jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar voor een regeling waarmee werkgevers met subsidie machines of gereedschap kunnen aanschaffen die nieuwe oplossingen bieden om veiliger te werken. De subsidieregeling vervangt de fiscale zogeheten Farboregeling.

Wet vereenvoudiging sociale verzekeringen
Arbeidsgehandicapte werklozen worden met ingang van 2005 hetzelfde behandeld als andere werklozen als zij scholing volgen die noodzakelijk is om weer aan het werk te komen. De WW-uitkering wordt niet langer verlengd wanneer de scholing langer duurt dan de periode waarvoor de uitkering was toegekend. Dit geldt niet voor WAO’ers die als gevolg van de herbeoordelingsoperatie vanaf 1 oktober 2004 geheel of gedeeltelijk in de WW komen. Voor hen blijft de verlenging van de WW-uitkering bij scholing behouden.

Verder mogen alle werklozen drie maanden op proef met behoud van uitkering gaan werken.

Samenwerking UWV en Belastingdienst
Per 1 januari 2005 gaan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst dezelfde definitie van loon hanteren bij de berekening van premies en belastingen.

Eerder op HelloLaw:
Belastingdienst gaat premies innen
Belastingdienst en UWV: dezelfde loondefinitie

Administratieve lastenverlichting
Voor het bedrijfsleven dalen in 2005 de administratieve lasten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met in totaal 120 miljoen euro. De samenwerking tussen UWV en Belastingdienst levert in 2005 een lastendaling van 75 miljoen euro op. Op het gebied van de arbeidsomstandigheden dalen de lasten met 21 miljoen euro.

Eerder op HelloLaw:
Meldpunt Administratieve Lasten

Bron: Ministerie van SZW

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur