Bezwaren tegen Dexia-aanbod verworpen

De langverwachte uitspraak - het vonnis werd talloze keren uitgesteld - betekent slecht nieuws voor de vele Dexia-gedupeerden die zijn ingegaan op het zogeheten Dexia-aanbod. Dexia deed dit aanbod enkele jaren geleden aan klanten die tegen het einde van het aandelenlease-contract met een restschuld bleven zitten. De klant kon gebruik maken van een soepele afbetalingsregeling. In ruil daarvoor verklaarde de klant af te zien van juridische stappen tegen Dexia en eventuele tussenpersonen.

Wat is het Dexia-aanbod?
Gedupeerde aandelenleasers werden aan het einde van de looptijd van het contract geconfronteerd met een aanzienlijke, direct opeisbare restschuld. Velen van hen konden de ontstane schuld niet of niet direct betalen. Het Dexia-aanbod voorzag niet in (gedeeltelijke) kwijtschelding van de restschuld waarin de latere Duisenberg-regeling wél voorziet. Gedupeerden konden zich voor afloop van het contract, aanmelden voor het Dexia-aanbod. Bij het einde van het contract diende de klant een keuze maken voor een van de geboden verruimde mogelijkheden. 
 • Verkoop van de aandelen, met terugbetaling van de restschuld in termijnen door het aangaan van een renteloze lening.
 • Verkoop van de aandelen, met terugbetaling van de restschuld in één keer. Hierbij werden call-opties op de AEX-index gegeven.
 • Overname van de aandelen. Hierbij werden call-opties op de AEX-index gegeven.
 • Verlenging van de aandelenlease-overeenkomst, met een lagere rente dan voorheen.

Afstand van recht
Als tegenprestatie voor de verruimde mogelijkheden moest degene die het Dexia-aanbod ondertekende afzien van klachtenprocedures, juridische procedures en deelname aan collectieve acties tegen Dexia en eventueel betrokken tussenpersonen (dit staat in artikel 5.1 van het Dexia-aanbod). Verder kan de gedupeerde na ondertekening niet meer het Dexia-aanbod aanvechten op grond van toekomstige omstandigheden, zoals de latere ontwikkeling van jurisprudentie op het gebied van aandelenlease (artikel 6.4).

Voor mensen die onmogelijk aan hun financiële verplichtingen konden voldoen, hanteerde Dexia een zogeheten hardheidsclausule waarmee in individuele gevallen een "oplossing op maat" zou kunnen gevonden worden. 

Bespreking aangevoerde gronden
De vier procederende gedupeerden droegen verschillende argumenten aan waarom het Dexia-aanbod niet geldig zou zijn. Zij hebben indertijd allen gekozen voor verkoop van de aandelen met een renteloze lening om de restschuld in termijnen af te betalen.

Aanvaarding Dexia-aanbod 
De gedupeerden vonden dat door het terugsturen van het Aanmeldingsformulier Dexia-aanbod nog niet leidt tot totstandkoming van de Overeenkomst Dexia-aanbod. De rechtbank verwerpt die stelling, het was voldoende duidelijk dat de gedupeerden door de ondertekening het aanbod aanvaardden.

Wilsgebreken
Verder betoogden de eisers dat het Dexia-aanbod vernietigbaar zou zijn omdat er bij ondertekening sprake zou zijn geweest van een wilsgebrek: bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden. 

Bedreiging
Volgens het Burgerlijk Wetboek (Art. 3:44 lid 2 BW) wordt verstaan onder bedreiging: 

"Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed."

De rechter oordeelt dat het dreigen van Dexia met incassomaatregelen wanneer de gedupeerde het Dexia-aanbod niet accepteert, niet onrechtmatig is. Van bedreiging in juridische zin is geen sprake. 

Bedrog
De wet (art. 3:44 lid 3 BW) stelt dat er sprake is van bedrog: 

"wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op." 

De eisers stelden dat zij een onjuiste voorstelling hadden van de juridische positie van Dexia omdat de bank volgens hen in strijd met de waarheid had gezegd dat ze in aandelenlease-zaken sterk stond. De rechter vond dat Dexia op dit punt niets te verwijten viel. Dexia had immers erbij gezegd dat het slechts om een standpunt ging en dat uiteindelijk de rechter het laatste woord heeft. De bank heeft de gedupeerden daardoor niet opzettelijk onjuist of onvolledig geïnformeerd, aldus de rechtbank. 

Dwaling?
Het is niet duidelijk of de gedupeerden in deze zaak eigenlijk ook een beroep op dwaling wilden doen. De woorden "onjuiste voorstelling" komen namelijk niet uit het artikel over bedrog, maar uit het dwalingsartikel (art. 6:228 BW). Vaak wordt naast een beroep op bedrog ook een beroep op dwaling gedaan omdat die twee rechtsgronden op elkaar lijken. Een belangrijk verschil is dat voor dwaling niet is vereist dat Dexia opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven. Overigens is het nog maar de vraag of een beroep op dwaling zou wél kans van slagen zou hebben gehad. 

Verwarrende informatie
Een ander verwijt van de gedupeerden was dat Dexia de informatie over het Dexia-aanbod verwarrend in meerdere documenten had gepresenteerd en zo had verdoezeld dat het Dexia-aanbod onevenwichtig zou zijn. De rechter vindt dat het vervatten van informatie in verschillende documenten niet verwarrend is en dat het Aanbod weldegelijk van waarde was, omdat de gedupeerden daardoor hun restschuld niet in één keer hoefden te betalen, maar dit in termijnen konden doen. 

Coulanceregeling
Verder zou Dexia tekort zijn geschoten omdat de bank had beloofd zeer coulant om te gaan met degenen die op grond van persoonlijke omstandigheden niet konden voldoen aan hun financiële verplichtingen. Deze stelling kan de eisers niet baten. Een van de eisers had nooit een beroep op de coulanceregeling (hardheidsclausule) gedaan, twee anderen hadden wel een verzoek ingediend maar niet de gevraagde financiële informatie opgestuurd. Het verzoek van de vierde eiser had Dexia ongemotiveerd afgewezen. Maar volgens de rechter is er geen sprake geweest van misleiding of bedrog omdat Dexia dan de bedoeling moet hebben gehad de coulanceregeling als inhoudsloos lokmiddel te gebruiken. Dat is niet gebleken, want Dexia heeft de regeling weldegelijk op een aantal cliënten toegepast.

Misbruik van omstandigheden
Voorts stelden de gedupeerden dat Dexia misbruik van omstandigheden had gemaakt in de zin van art. 3:44 lid 4 BW: 

"Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden."

De eisers meenden dat zij geen andere keuze hadden dan het ondertekenen van het Dexia-aanbod. Zij zouden financieel ten onder zijn gegaan indien zij hun restschulden zouden moeten betalen. De rechter constateert dat de gedupeerden in de procedure niet hebben gesteld dat Dexia op de hoogte was van hun financiële dwangpositie. Voor misbruik van omstandigheden is juist vereist dat degene die misleidt, op de hoogte is van de bijzondere omstandigheden. De rechter wijst daarom het beroep op misbruik van omstandigheden af. 

Wellicht hebben de gedupeerden dit punt beter kunnen onderbouwen met de stelling dat Dexia op de hoogte was of had moeten zijn van hun financiële dwangpositie, want om deze reden wordt het beroep op misbruik van omstandigheden afgewezen. De rechter gaat dus verder niet in op de vraag of de dwangpositie van de gedupeerden Dexia had moeten weerhouden van het doen van het Dexia-aanbod. 

Toetsing aan 'zwarte en grijze lijst'
Algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten kunnen door de rechter getoetst worden aan de zogeheten 'zware en grijze lijst' van artikelen 6:236 en 6:237 BW. In deze rechtszaak wilden de gedupeerden enkele bepalingen uit het Dexia-aanbod ongeldig laten verklaren. Ten eerste ging het daarbij om de artikelen in het Dexia-aanbod waarmee de gedupeerden afzagen van het voeren van juridische procedures, klachtenprocedures en collectieve procedures. Volgens de rechter zijn deze contractsbepalingen 'kernverplichtingen'. De rechter mag bepalingen die de kern van de prestaties aangeven, niet vernietigen. Ook het argument dat het afstand doen van rechten niet in verhouding staat tot de prestatie van Dexia (soepele afbetalingsregeling), kan de eisers niet baten: de rechter mag de redelijkheid van de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties niet beoordelen. 

Verder staan in het Dexia-aanbod bepalingen die niet gaan over de aandelenlease-overeenkomst, maar waarmee Dexia wil voorkomen dat gedupeerden zich aan het Dexia-aanbod onttrekken. De gedupeerde kan geen ontbinding of vernietiging van het aanbod inroepen wanneer het aanbod op grond van later gebleken omstandigheden, een ongunstige regeling mocht blijken. En dat bleek zo te zijn: rechters hebben veelal gunstiger uitspraken gedaan waarbij de restschuld geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden en zelfs de inleg moet worden terugbetaald. Ook de latere Duisenberg-regeling biedt - in tegenstelling tot het Dexia-aanbod - een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de restschuld. De betreffende bepalingen in het Dexia-aanbod zijn geen kernbepalingen zodat ze wél door de rechter getoetst kunnen worden. De toetsing levert evenwel niets op. 

Op grond van de 'zwarte lijst' mag het recht van de consument om de overeenkomst te ontbinden niet worden beperkt. Het betreffende wetsartikel (art. 6:236 onder b BW) gaat over ontbinding op grond van wanprestatie, terwijl de bepaling in het Dexia-aanbod ontbinding moet voorkomen op grond van toekomstige ontwikkelingen waardoor de gedupeerde spijt zou kunnen krijgen dat hij het Dexia-aanbod heeft ondertekend. 

Ook de stelling van de procederende gedupeerden dat het Dexia-aanbod - in strijd met art. 6:236 onder c BW - het recht op opschorting zou beperken kan geen stand houden, want zo'n bepaling staat nu eenmaal niet in het Dexia-aanbod. 

Ten slotte hadden de gedupeerden betoogd dat het Dexia-aanbod de verplichtingen van Dexia zou beperken, hetgeen art. 6:237 onder c BW verbiedt. De rechter vond echter dat het Dexia-aanbod de verplichtingen van Dexia niet beperkt. 

Hoe nu verder?
De uitspraak is een tegenslag voor gedupeerden met een Dexia-aanbod die nu met lede ogen zien hoe andere gedupeerden gebruik kunnen maken van de ruimere Duisenberg-regeling of met via de rechter een nog beter resultaat boeken. Over het Dexia-aanbod zijn tot nu toe slechts een handvol uitspraken gedaan, helaas alle negatief voor de gedupeerden. Er zijn in theorie nog wel juridische mogelijkheden, maar we willen direct daaraan toevoegen dat gedupeerden met een Dexia-aanbod geen hooggespannen verwachtingen moeten koesteren. 

Het blijft natuurlijk wrang dat veel gedupeerden die na afloop van het aandelenlease-contract verrast werden door een direct opeisbare restschuld en vervolgens ten einde raad het Dexia-aanbod tekenden, nu niet meer kunnen procederen. En dat terwijl Dexia (mede)verantwoordelijk is te houden voor het feit dat de gedupeerden in die ongelukkige positie terecht kwamen. Vele rechters hebben immers geoordeeld dat Dexia de risico's van de producten heeft verdoezeld, niet heeft geïnformeerd naar de financiële positie en doelstellingen van klanten, niet vroeg om een handtekening van de partner en zelfs niet de verplichte vergunning had om dergelijke producten aan te bieden. 

De pogingen om het Dexia-aanbod wegens bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden opzij te stellen, waren bij voorbaat niet erg kansrijk. Deze gronden hebben tot nu toe in gewone aandelenlease-zaken ook nog nooit tot enig resultaat geleid. Wellicht hadden zij een beroep op dwaling kunnen doen, maar ook deze grond is zelden reden tot vernietiging van de overeenkomst. Het mag zo zijn dat de gedupeerden met de rug tegen de muur stonden toen ze tekenden, Dexia heeft ze - in juridische zin - geen mes op de keel gezet.

Het punt van misbruik van omstandigheden kan beter naar voren gebracht worden door te stellen dat Dexia wist of had behoren te weten dat de gedupeerden in een financiële noodtoestand verkeerden, voor welke toestand Dexia (mede-)verantwoordelijk is. Dexia was niet op de hoogte van de financiële toestand van haar klanten, maar had dit wel moeten zijn. Hier valt een parallel te trekken met de schending van de zorgplicht bij aangaan van de aandelenlease-overeenkomst. Rechters hebben het als onrechtmatig beoordeeld dat Dexia geen informatie inwon over de financiële mogelijkheden en doelstellingen van (aspirant-)beleggers. Hierdoor werden producten verkocht aan mensen die nooit een restschuld volgens contract direct zouden kunnen aflossen. Ook valt te betogen dat Dexia, gezien de grote financiële consequenties van het Dexia-aanbod wederom gebonden is aan de bijzondere zorgplicht jegens particuliere, onervaren beleggers. 

Er zijn nog vele onbeantwoorde rechtsvragen met betrekking tot het Dexia-aanbod. Zo heeft de rechter niets gezegd over de geldigheid wanneer het oorspronkelijke aandelenlease-contract nietig of vernietigd is. Door het ontbreken van de WCK-vergunning zijn de meeste aandelenlease-contracten altijd al nietig geweest, door een beroep op de ontbrekende partnerhandtekening wordt het contract vernietigd. In beide situaties moeten de partijen in beginsel worden teruggebracht in de staat waarin zij voor het aangaan van de aandelenlease-overeenkomst verkeerden. Ondertekening van het Dexia-aanbod maakt die ongeldige contracten niet opeens weer geldig, zo is onze mening. Maar uiteindelijk zal de rechter een oordeel moeten vellen. En hoe zit het met gedupeerden die hebben gekozen voor verlenging tegen een lager rentetarief? Dexia heeft in 2003 alleen een WCK-vergunning gekregen voor de renteloze lening die bij het Dexia-aanbod hoort, niet voor de verlenging tegen lage rente. 

Wat kunt u doen als u het Dexia-aanbod heeft getekend?
Ga goed na of u inderdaad het Dexia-aanbod heeft getekend. Het gaat dus om iets anders dan de Duisenberg-regeling. Het kan ook zijn dat u gebruik heeft gemaakt van de reguliere mogelijkheden uit uw aandelenlease-contract, bijvoorbeeld verlenging of overname van de aandelen. Neem in ieder geval contact op met HelloLaw. Meestal is dan snel duidelijk in welke situatie u verkeert. Hoe onduidelijk de situatie kan zijn blijkt uit het volgende voorbeeld:

Dexia strooit zand in de ogen
Een cliënt van HelloLaw had meerdere producten: een Winstverdriedubbelaar waarvoor hij het Dexia-aanbod heeft getekend, en enkele andere aflossingsproducten waarvoor het Dexia-aanbod niet mogelijk was. Dexia probeerde ten onrechte onze cliënt te overtuigen dat hij "als persoon" aan het Dexia-aanbod was gebonden zodat hij ook niet meer in verband met zijn andere aandelenlease-producten zou kunnen procederen. Wij hebben onze cliënt duidelijk kunnen maken dat hij nog steeds goede procesmogelijkheden heeft. 

Vooralsnog adviseren wij gedupeerden met een Dexia-aanbod te wachten met procederen totdat er in de rechtspraak meer duidelijkheid is gekomen. Op dit moment zijn er helaas geen reële mogelijkheden om succesvol te procederen.

Voor de volledigheid vermelden we dat gedupeerden met een Dexia-aanbod, op grond van de Duisenberg-regeling alsnog in aanmerking kunnen komen voor een kwijtschelding van 33% Van de restschuld. Hoewel wij de Duisenberg-regeling alles behalve een rechtvaardige oplossing vinden, kan deze mogelijkheid voor sommige gedupeerden met een Dexia-aanbod het overwegen waard zijn. 

Verder lezen:

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (11)

Rishi Ramkhelawan
Fri, 08/25/2006 - 03:43

Beste heer, mevrouw,

Ik vind het vreemd dat Dexia deze zaak gewonnen heeft dat zij de gedupeerden contractueel kunnen aanhouden. Hoe kan een bank die hier krachten Wet Consumenten Krediet toenterijd een vergunning nodig had en die ook niet had op dat moment dit winnen. Onvoorstelbaar!

widjai angna
Thu, 10/19/2006 - 23:32

beste HelloLaw

ik heb deze spaarreking vanaf 2001 (tot nu) toen heete het nog labouchere. ik heb nog geen resultaaten gezienik betaal aleen maar
het schiet voor mij niet op kunt u mij hier mee helpen mijn nummer is 0624305688

met vriendelijke groet w.angna

M.Gul
Thu, 03/15/2007 - 09:04

Als je geen ander mogelijkheid hebt om te betalen en Dexiabank elke dag belt om te betalen en soort Mes op je keel hebt dat jij geen Beweging kunt maken met al die drijgingen dan sta je daar dan je moet het gewoon tekenen met een lage bedrag af te betalen, ze dreigen om te betalen anders heb jij Deurwaarder of Incassobureau op je dak en dan schrik je gewoon om te betalen.ze hebben zo vaak mij gebeld Je hebt nog 2 dagen te gaan anders Moet je al die kosten die jij tot nu toe gedaan hebt Plus rechtzaak Brengen we op je rekening ENZ.

Ik vindt dat de rechters gewoon eerlijke uitspraak moeten doen,Als de rechters zelfde Probleem hadden zoals wij als Burgers die niet weet wat ze tekenen en Dreigementen en Diverse Malen Gebeld en Brieven kreeg dan heb jij geen Poot om op te staan je moet het AANBOD tekenen.

DEXIA Moet ALLES terug betalen en Dexia heeft ook Prive problemen Veroorzaakt vrouw in stress kinderen van de school afgegeaan Auto Weg en nog Veel Meer. Eigenlijk MOETEN De BURGERS Schade Vergoeding van DEXIA VRAGEN,,,

Harry
Thu, 03/15/2007 - 09:14

Hallo allen Ik ben er ook een van die gedupeerden en ik heb ook de AANBOD getekent, ik had geen kans om niet te tekenen ik zat al in Schulden bij de diverse banken en kon nergens wat lenen en ik kon ook geen Geld Lenen omdat ik geregistreerd was bij BKR tiel Ik heb ook alles Kwijt geraakt huis moeten verkopen en Vrouw weg kinderen zijn ook in Problemen.
DEXIA heeft iedereen in Grazen Genomen Ze waren gewoon niet eerlijk en ze hebben de Risico\`s ook niet overgehad
ZE (zijn Bloedzuigers) Ze hebben Alles Geplukt wat de BURGERS hadden ze hebben niets meer om te Plukken Iedereen Is KAPOT gegaan door deze (KLOTEN) Bank ik hoop dat de rechters dat Deze DEXIA Keihard aan pakken en dat Geloof ik dat ze het gaan Doen er is geen Rust meer in HUIS Om de 5 jaar Op vakantie en Sommig mensen gaan 2 of 3 keer per jaar op vakantie en alle mensen die gedupeerd zijn 1 keer om de 5 Jaar (MISCHIEN) op vakantie..

M.Gul
Thu, 03/15/2007 - 09:29

Als je geen ander mogelijkheid hebt om te betalen en Dexiabank die elke of om de haverklappe belt om te betalen en dwingen en ook mes op je keel hebt dat jij geen Beweging kunt maken om weg te lopen met al die drijgingen dan sta je daar te kijken je moet het gewoon tekenen en ze zeggen ook je kan met een lage bedrag af betalen, ze dreigen om te betalen anders heb jij Deurwaarder of Incassobureau op je dak en dan schrik je gewoon om te betalen.ze hebben zo vaak mij gebeld Je hebt nog 2 dagen te gaan anders Moet je al die kosten die jij tot nu toe gedaan hebt Plus rechtzaak Brengen we op je rekening ENZ.

Ik vindt dat de rechters gewoon eerlijke uitspraak moeten doen,Als de rechters zelfde Probleem hadden zoals wij als Burgers die niet weet wat ze tekenen en Dreigementen en Diverse Malen Gebeld en Brieven kreeg dan heb jij geen Poot om op te staan je moet het AANBOD tekenen.

DEXIA Moet ALLES terug betalen en Dexia heeft ook Prive problemen Veroorzaakt vrouw in stress kinderen van de school afgegeaan Auto Weg en nog Veel Meer. Eigenlijk MOETEN De BURGERS Schade Vergoeding van DEXIA VRAGEN,,,

M.Gul
Thu, 03/15/2007 - 09:49

Als je geen ander mogelijkheid hebt om te betalen en Dexiabank die elke of om de haverklappe belt om te betalen en dwingen en ook mes op je keel hebt dat jij geen Beweging kunt maken om weg te lopen met al die drijgingen dan sta je daar te kijken je moet het gewoon tekenen en ze zeggen ook je kan met een lage bedrag af betalen, ze dreigen om te betalen anders heb jij Deurwaarder of Incassobureau op je dak en dan schrik je gewoon om te betalen.ze hebben zo vaak mij gebeld Je hebt nog 2 dagen te gaan anders Moet je al die kosten die jij tot nu toe gedaan hebt Plus rechtzaak Brengen we op je rekening ENZ.

Ik vindt dat de rechters gewoon eerlijke uitspraak moeten doen,Als de rechters zelfde Probleem hadden zoals wij als Burgers die niet weet wat ze tekenen en Dreigementen en Diverse Malen Gebeld en Brieven kreeg dan heb jij geen Poot om op te staan je moet het AANBOD tekenen.

DEXIA Moet ALLES terug betalen en Dexia heeft ook Prive problemen Veroorzaakt vrouw in stress kinderen van de school afgegeaan Auto Weg en nog Veel Meer. Eigenlijk MOETEN De BURGERS Schade Vergoeding van DEXIA VRAGEN,,,

Jan
Tue, 05/22/2007 - 01:41

Ik heb het aanbod ook moeten tekenen omdat ik financieel tegen de muur stond
( ik werd in feite gewoon gedwongen ) en zie wat mijn goede gedrag oplevert ?
Iemand die niet aan zijn betalingsverplichting wou voldoen omdat deze persoon blijkbaar het kon betalen die wordt nu beloond hiervoor

Ik ben een arme belegger die zijn pension wat wou opbouwen omdat ik deze niet heb
Ik heb mijn buik vol van de aandelen en het komt niet meer geloofwaardig over allemaal: de boel is gewoon opgelicht !! door legiolease en later overgenomen deze zwendel door deze Dexia bank
Wat een vreselijke financiele puinhoop is er van gemaakt : misdadig !

Korthout
Thu, 08/02/2007 - 23:38

Wie heeft er nog reclamemateriaal van LEGIO-lease , en met name de folders die door hun verstuurd zijn, en NU niet te traceren zijn.
Daar mede kan de zwendel aantoonbaar bewezen worden , Indien we uit alle windstreken deze"folders" kunnen verzamelen.
Het gaat dan met name over de folders "gegarandeerd uw inleg vertienvoudigd "of iets dergelijks.
Wij hadden nog enkele folders die ze destijds bijgevoegd hadden , maar bij nader onderzoek kon deze folder van iedereen afkomen dus deze was niet te traceren.
Als we nu deze folders kunnen verzamelen , en laten onderzoeken dat ze van dezelfde druk zijn(Met de huidige technieken moet dit mogelijk zijn)
Het is dan aan te tonen dat ze willens en wetens aan misleidende reclame deden.
DIT IS ALLEEN AAN TE TONEN BIJ VOLDOENDE MISLEIDENE FOLDERS .

Dus reageer als U ook wat heeft , SAMEN ZIJN WE STERK tegen die OPLICHTERS

Kevin Lee
Fri, 08/03/2007 - 12:11

Uiteraard wisten we dat je ook geld kon verliezen, het stond ook in de contracten destijds...als we nu dik aan het plussen waren geweest op de beurs hadden we nu niks te melden waarschijnlijk. Het is echter wel zo dat Legio lease destijds slordig is geweest met het controleren van handtekeningen ( partner) en ook niet echt gekeken heeft of de schulden die konden ontstaan zonder problemen terug betaald kponden worden, ze hebben hiermee de zorgplicht geschonden. Er is dus genoeg reden om te procederen..wel jammer dat e mensen zijn geweest die alweer hebben getekend voor een onduidelijke coulance regeling aangeboden door Dexia, sommige mensen die leren het nooit..ga daarom in zee met een goede jurist of advocaat en laat hun de zaak uitzoeken..tenslotte hebben ze ervoor gestudeerd!

c.Harpal
Sun, 10/14/2007 - 19:01

Het contract van Legio-Lease Winst verdriedubbelaar is voor mij een VERLIES VER DRIEDUBBELAAR.

Harry de weger
Wed, 03/26/2008 - 19:19

Ik vindt Dexia de grootste oplichters allertijden,ze hebben ook alles over gedragen aan de deurwaarders.
En die doen er nog een schepje boven op.
Ik werk al van mijn dertiende dus mijn vrouw dacht ik ga wat sparen dan kan je met je zestig jaar er uit.
en dan kunnen wij nog wat leuks doen,en ook met de kinderen.
Maar dat gaat dus niet door en ,en mijn jongste dochter die heb in die tussen tijd na de bevalling MS gekregen en die dachten wij te helpen ,dat kunnen wij niet doen want we mogen blijven werken tot ons vijven zestig jaar be dank Dexia.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur