Brief aan aangeslotenen Leaseverlies

 

Brief aan de aangeslotenen, betreft: Duisenberg-Regeling

Geachte heer, mevrouw,

Betreft: Duisenberg-Regeling

Op 20 mei 2005 hebben wij u het akkoord op hoofdlijnen (inmiddels uitgewerkt tot de 'Duisenberg-Regeling') tussen de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Dexia Bank Nederland (Dexia) ter beoordeling voorgelegd. Deze regeling is eind april na bemiddeling door de heer W.F. Duisenberg tot stand gekomen.

De aangeslotenen van beide stichtingen hebben de afgelopen weken in groten getale positief gereageerd. Bij Leaseverlies is 77% Van de verzonden stemkaarten teruggestuurd. 82% Van de respondenten reageerde positief. Bij Eegalease reageerde maar liefst 87% Van de aangeslotenen en stemde 78% Voor de regeling. Nu de aangeslotenen van beide stichtingen in overgrote meerderheid voor het akkoord op hoofdlijnen hebben gestemd, is deze definitief en zullen beide stichtingen en de Consumentenbond hun collectieve acties beëindigen.

Wij hopen dat ook u met deze regeling een streep kunt zetten onder deze zaak. Voor ons is het werk echter nog niet voorbij. Wij zullen toezicht blijven houden op de correcte naleving van de Duisenberg-Regeling. Daarnaast zal ook De Nederlandsche Bank in het kader van het lopend toezicht aandacht schenken aan de wijze waarop Dexia de regeling uitvoert.

In deze brief geven wij u de resultaten van de peiling en leggen wij uit hoe de regeling nu uitgewerkt is, inclusief het mogelijke gebruik van de nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM).

 

Resultaat van de peiling onder de aangeslotenen

Notaris mr. J.R.E. Kielstra van Van Buttingha Wichers Notarissen in Den Haag heeft op 22 juni jl. de uitslag van de peiling onder aangeslotenen van de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease bekend gemaakt:

 

 

Aantal verzonden stemkaarten

Retour ontvangen stemkaarten

Voor

Tegen

Blanco of niet geldig

Stichting Leaseverlies

95.262

73.080 (77%)

59.513 (82%)

13.376 (18%)

191 (< 1%)

Stichting Eegalease

20.283

17.655 (87%)

13.695 (78%)

3.927 (22%)

33 (< 1%)

De processen-verbaal die de notaris over de uitslag van de peiling heeft opgemaakt, kunt u vinden op www.leaseverlies.nl en www.eegalease.nl.

Duisenberg-Regeling in de praktijk

Voor wie geldt de Duisenberg-Regeling?

De Duisenberg-Regeling geldt in beginsel voor iedereen met een effectenlease-overeenkomst met Dexia die is beëindigd na 1 januari 1997 of die nog loopt, ook voor hen die het Dexia Aanbod destijds hebben geaccepteerd. De regeling geldt eveneens voor hen die niet of tegen hebben gestemd en voor diegenen die niet bij de stichtingen Leaseverlies of Eegalease zijn aangesloten.  

Voor klanten van Dexia met een zogeheten depotlease-constructie (een productcombinatie van een effectenlease-overeenkomst en een effectendepot), minderjarigen en niet-ingezetenen heeft Dexia afzonderlijke regelingen die goede oplossingen kunnen bieden. Deze zijn niet door ons onderhandeld, maar zijn ruimer dan de Duisenberg-Regeling. Als u in een van deze categorieën valt, adviseren wij u hierover met Dexia contact op te nemen.

Effectenlease-contractanten die individueel tegen Dexia een proces hebben gevoerd dat tot een definitieve rechterlijke uitspraak heeft geleid, vallen buiten de regeling.

Wat betekent de Duisenberg-Regeling specifiek voor mij?

De contouren van de regeling hebben wij beschreven in onze brief van 20 mei 2005. Voor een korte uitleg verwijzen wij u naar het schema dat als bijlage bij deze brief is gevoegd.  Inmiddels is de regeling uitgewerkt. De volledige tekst hiervan vindt u op www.leaseverlies.nl en op www.eegalease.nl.

Hoe meld ik mij aan voor de Duisenberg-Regeling?

Iedereen kan zich voor de Duisenberg-Regeling aanmelden. Het aanmeldingsformulier vindt u bij deze brief. Indien u het aanmeldingsformulier terugstuurt, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Houdt u er vervolgens rekening mee dat uw verzoek niet in alle gevallen onmiddellijk behandeld kan worden:

  • Indien uw overeenkomst al is afgelopen of vóór 1 oktober 2005 afloopt, stelt Dexia spoedig na 1 oktober 2005 informatie over uw persoonlijke situatie ter beschikking
  • Als uw lopende overeenkomst op 1 oktober 2005 voorbij de minimum-looptijd is, informeert Dexia u ook spoedig na 1 oktober 2005
  • Voor een overeenkomst die ná 1 oktober 2005 nog loopt, ontvangt u in elk geval nader bericht van Dexia kort voordat uw overeenkomst de reguliere looptijd bereikt

De regeling geldt alleen voor klanten die aan al hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Wij hebben evenwel met Dexia afgesproken dat zij die hun betalingsverplichtingen nog niet volledig hebben voldaan een laatste mogelijkheid krijgen om van de Duisenberg-Regeling gebruik te maken. Voorwaarde is wel dat de verschuldigde bedragen alsnog worden betaald. Dexia scheldt dan eventuele rente- en incassokosten kwijt. Voor de specifieke voorwaarden en betaaltermijnen adviseren wij u contact met Dexia op te nemen via telefoonnummer 0900 - 339 4222 (€ 0,15 per minuut).

Wat als ik niet kan betalen?

Wilt u uw maandbetalingen en/of restschuld wel betalen, maar kunt u dat op dit moment niet, dan komt u wellicht in aanmerking voor de verruimde coulance-regeling of voor een gespreide betaling. Wij adviseren u contact op te nemen met Dexia. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.dexialease.nl of kunt u contact met Dexia opnemen via telefoonnummer 0900 - 339 4222 (€ 0,15 per minuut).

Wanneer ontvang ik de eenmalige extra uitkering?

Iedereen die voor 21 juni 2005 een stem heeft uitgebracht (voor of tegen), ontvangt - nu de Duisenberg-Regeling definitief is - een eenmalige uitkering. Wanneer u geregistreerd staat bij de Stichtingen Leaseverlies én Eegalease, dan ontvangt u € 90,-. Bent u bij één van beide stichtingen geregistreerd dan ontvangt u € 45,-. De stichtingen zullen de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk overmaken naar het bank- of girorekeningnummer dat u heeft vermeld op de antwoordkaart.

Mogelijke toepassing  van de nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

De nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) is op 21 juni jl. goedgekeurd door de Eerste Kamer en biedt de mogelijkheid om een regeling als deze door de rechter verbindend te laten verklaren. Het Gerechtshof te Amsterdam zal over enkele maanden worden verzocht te beslissen of de WCAM van toepassing is op de Duisenberg-Regeling. Deze beoordeling zal vermoedelijk begin 2006 afgerond zijn. Nakoming en eerlijke toepassing van de Duisenberg-Regeling door Dexia is dan geborgd en ingebed in een wettelijk kader met onafhankelijk toezicht.

Indien u zich echter wenst te onttrekken aan deze verbindendverklaring, dan biedt de WCAM u tezijnertijd nog altijd de mogelijkheid dit te doen.

De Duisenberg-Regeling en de Belastingdienst

Tot slot wijzen wij u erop dat de Belastingdienst heeft bevestigd dat kwijtscheldingen en uitkeringen onder de Duisenberg-Regeling niet als belastbare schenking worden gezien.

Met het bereiken en definitief worden van de Duisenberg-Regeling zal dit naar alle waarschijnlijkheid onze laatste mailing zijn. Wel kunt u onze activiteiten blijven volgen: wij houden u van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte via de websites www.leaseverlies.nl en www.eegalease.nl.  We hopen dat de Duisenberg-Regeling voor u een definitieve oplossing betekent en danken u voor uw steun, geduld en vertrouwen in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters,

Stichting Leaseverlies

 

 

Belangrijke opmerkingen

LET OP! Voor mensen met een zogeheten depotlease-constructie (een productcombinatie van een effectenlease-overeenkomst en een effectendepot), minderjarigen en niet-ingezetenen heeft Dexia afzonderlijke regelingen die goede oplossingen kunnen bieden. Als u in een van deze categorieën valt, adviseren wij u hierover met Dexia contact op te nemen. Mocht u menen dat de Duisenberg-Regeling voor u voordeliger zou zijn, dan kunt u daarop alsnog een beroep doen.

LET OP! Dexia vergt van iedereen die de Duisenberg-Regeling uiteindelijk accepteert finale kwijting. Dat kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid een tussenpersoon alsnog aan te spreken tot vergoeding van schade die voortvloeit uit het aangaan van effectenlease-overeenkomsten. Mocht u derhalve overwegen uw tussenpersoon aan te spreken of dat al gedaan hebben, dan kan het zijn dat u er onverstandig aan doet de Duisenberg-Regeling te accepteren. Laat u zich daarover tijdig informeren door uw advocaat of het Bureau voor Rechtshulp.

LET OP! Gezien de hoogte van de rente die u Dexia onder de effectenlease-overeenkomst betaalt en de vergoeding die u krijgt onder de Duisenberg-Regeling zal het in een aantal gevallen voordeliger zijn de effectenlease-overeenkomst zo snel mogelijk te beëindigen en niet te wachten op het einde van de looptijd. Wij verwijzen u naar een aantal rekenvoorbeelden op www.leaseverlies.nl en adviseren u zich goed te laten informeren door een financieel adviseur. U kunt daarover bijvoorbeeld contact opnemen met uw bank.

(Echter, als u op dit moment een overeenkomst heeft die u vóór de minimum-looptijd zou willen beëindigen, dan komt u niet in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling.)

Voor een tussentijdse beëindiging moet u naast het aanmeldingsformulier nog een ander formulier insturen. Dit formulier kunt u vinden op www.dexialease.nl onder 'Direct naar... Overeenkomsten'

Deze opmerking is nadrukkelijk geen beleggingsadvies en u zult zelf moeten afwegen of u wilt beëindigen of wacht tot de einddatum van de overeenkomst!

Bijlagen:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (8)

ja aarse
Wed, 11/23/2005 - 21:18

ik ga niet accoord met de duisenbergregeling en ga verder met leaseproces janaarse@planet.nl

H.F.C.A.SPRUIJT
Wed, 11/30/2005 - 11:08

ik-heb-aan-alle-voorwaarden-welke-dexia-stelde-voldaan-en-heb-dus-recht-op-100%
kwijtschelding-der-restschulden-doch-ik-krijg-slechts-66,67-procent-hoe-zit-dat?

ton1750@hotmail.com
Sat, 12/03/2005 - 13:24

Heb alles keurig netjes volgens opgave leaseverlies gedaan (stembiljet op tijd ingevuld retour gezonden). Echter nooit meer de €45.00 retour gehad

P. Kristelijn
Wed, 12/07/2005 - 23:25

Omdat in na 5 jaar mijn contract heb afgekocht (dat was toegestaan) maat dit voor 1 mei 2005 was, heb ik geen recht op een vergoeding, had ik dat niet gedaan en me verder de schulden in gewerkt dan had ik wel recht gehad op een uitkering. Een belachelijke regeling dus de Duisenberg regeling.

R.Smit
Fri, 12/09/2005 - 18:06

Ik heb in 2003 netjes gebruik gemaakt van de renteloze lening ipv. mij in advocaten kwesties en processen te mengen. Dit betekent nu met de Duisenberg-regeling, dat ik bij gehele aflossing in 1x recht heb op een korting!
Het is alleen jammer dat ik niet in 1x dat bedrag kan betalen en dus volgens Dexia naar die korting kan fluiten! Bedankt Dexia!

H.F.C.A.SPRUIJT
Sat, 12/31/2005 - 14:55

aangezien-wij-aan-alle-door-dexia-gestelde-voorwaarden-hebben-voldaan-hebben-wij-recht-op-de-eegaregeling-dus-100%teruggave-van-de-restschulden-doch-dexia-bepaald-66%-zij-dienen-zich-aan-de-afspraak-te-houden!

me
Mon, 07/03/2006 - 18:39

Egalease en Leaseverlies hebben met Dexia onderlinge afspraken gemaakt

paranoia
Mon, 07/03/2006 - 18:42

Ik geloof niets van de resultaten die worden weergegeven uit de peiling

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur