De nieuwe Arbeidstijdenwet

Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mag u niet te lang achter elkaar werken. In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang u per dag en per week mag werken en wanneer u recht hebt op pauze of rusttijd. Die regels zijn er voor uw gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om ervoor te zorgen dat u werk, privé en zorgtaken kunt combineren.

De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgt u meer mogelijkheden om samen met uw werkgever afspraken te maken over arbeidstijd en pauzes per dag en per week. Op 1 april 2007 is de vereenvoudigde wet in werking getreden.

Wat is er per 1 april 2007 veranderd?

 • De nieuwe wet heeft nog maar vier regels over de maximum arbeidstijd (de oude wet had er twaalf). De vier regels voor de maximum arbeidstijd zijn:

  • 12 uur per dienst
  • 60 uur per week
  • In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken
  • en per 16 weken gemiddeld 48 uur.
 • Een nachtdienst mag niet langer duren dan 10 uur. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd.
 • Het aantal nachtdiensten dat een werknemer draait blijft beperkt: per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten. Dit zijn 117 nachtdiensten per jaar. Alleen bij collectieve regeling mag dit aantal verhoogd worden tot 140 nachtdiensten per jaar.
  Een collectieve regeling wil zeggen: nadat daarover in collectief (gemeenschappelijk) overleg overeenstemming is bereikt. Een collectieve regeling kan een cao zijn, of de rechtspositieregeling voor ambtenaren, maar ook een schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging).
 • Van sommige bepalingen (met betrekking tot pauzeduur, aantal vrije zondagen en gemiddelde wekelijkse arbeidstijd per 4 weken) mag uitsluitend ‘bij collectieve regeling’ gebruikgemaakt worden.

 

 

Hoeveel mag u werken?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag u maximaal 60 uur werken.

Let op: u mag niet iedere week het maximaal aantal uren werken. Als u uw arbeidstijd over een langere periode bekijkt, zien uw werkuren er zo uit:

 • In een periode van 4 weken mag u maximaal 220 uur werken, dus gemiddeld 55 uur per week. In een collectieve regeling kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn. Maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
 • In een periode van 16 weken mag u maximaal 768 uur werken, dus gemiddeld 48 uur per week.

Met uw werkgever maakt u afspraken hoe u de werktijd per dag en per week invult.

Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

Rust na werktijd

 • Na een werkdag mag u 11 aaneengesloten uren niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
 • Na een werkweek mag u 36 aaneengesloten uren niet werken.
  Als uw werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, dan mag u vanaf maandag om 04.00 uur weer aan het werk gaan.
 • Ook mag uw rooster zo ingedeeld zijn dat u in een periode van 14 dagen minimaal 72 uren aaneengesloten niet werkt. Deze periode mag gesplitst worden in twee onafgebroken perioden van minimaal 32 uur.

 

Wanneer houdt u pauze?

 • Werkt u langer dan 5 1/2 uur, dan heeft u minimaal 30 minuten pauze. Die mag worden gesplitst in 2 keer een kwartier;

 • Werkt u langer dan 10 uur, dan is de pauze minstens 45 minuten. Die mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Over het aantal pauzes en tijdstip(pen) van pauzes kunt u met uw werkgever afspraken maken. In een collectieve regeling kunnen afspraken worden gemaakt over minder of kortere pauze. Maar als u langer dan 5 1/2 uur werkt, hebt u in ieder geval 15 minuten pauze.

 

Bent u verplicht om op zondag te werken?

Het uitgangspunt is dat u op zondag niet hoeft te werken, tenzij uw werkgever dit met u heeft afgesproken.

Hij mag dit overigens alleen doen als het soort werk het werken op zondag noodzakelijk maakt. Bijvoorbeeld in de gezondheidzorg, horeca, bij de politie of brandweer. Maar bijvoorbeeld ook in de industrie waar een bepaald productieproces niet onderbroken mag worden.

Ook kunnen de bedrijfsomstandigheden zondagswerk noodzakelijk maken. In dat geval moet uw werkgever eerst met de ondernemingsraad overeenstemming bereiken. Bovendien moet u ook zelf hiermee instemmen.

U hebt ten minste 13 vrije zondagen per jaar. In collectief overleg kan worden afgesproken dat het aantal vrije zondagen minder dan 13 is, maar ook hier moet u zelf ermee instemmen.

 

Hoeveel nachtdiensten mag u draaien?

Er is sprake van een nachtdienst als u tijdens een dienst meer dan 1 uur werkt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends. Voor nachtdiensten gelden strengere regels dan voor dagdiensten. De volgende regels gelden voor het aantal nachtdiensten:

 • U mag per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten draaien.
 • U mag niet meer dan 7 achtereenvolgende diensten werken als één van die diensten een nachtdienst is. Als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en er collectieve overeenstemming is, mogen 8 diensten na elkaar worden gedraaid.

Verhogen aantal nachtdiensten

 • Als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en er collectieve overeenstemming is, mag het aantal nachtdiensten worden verhoogd van 117 naar 140 nachtdiensten per jaar.
 • Wanneer u maar een paar uur werkt tussen 00.00 en 06.00 uur, bijvoorbeeld als uw werkdag om 04.00 uur begint, dan zou u op nog veel meer dan 140 nachtdiensten per jaar uitkomen. Er is immers sprake van een nachtdienst als u tijdens een dienst meer dan 1 uur werkt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends. In dat geval geldt de regel dat u niet meer dan 38 uur per 2 weken mag werken tussen 00.00 en 06.00 uur.

Als u bijna altijd ’s nachts werkt
Nu de nieuwe Arbeidstijdenwet op 1 april 2007 in werking is getreden, is ook de overgangsregeling Permanente nachtarbeid voor onbepaalde tijd van kracht. Als u al vóór 1 januari 1996 vooral ’s nachts werkte, en u doet dat nu nog steeds, dan mag u ook na 1 april dit werkpatroon voortzetten. In een periode van 4 aaneengesloten weken mag u maximaal 20 keer nachtdiensten draaien.

 

Hoeveel uur mag u \`s nachts werken?

 • Per nachtdienst mag u niet meer dan 10 uur werken. Maximaal 5 keer per twee weken en 22 keer per jaar mag u 12 uur in een nachtdienst werken.
 • Als u slechts af en toe een nachtdienst draait (minder dan 16 keer per 16 weken) geldt hetzelfde als voor dagdiensten: gemiddeld 48 uur werken per week.
 • Als u regelmatig nachtdiensten draait (16 keer of meer per 16 weken), dan mag u niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken. 

Rust na een nachtdienst

 • Als een nachtdienst eindigt vóór 02.00 uur geldt net als bij dagdiensten dat u na de dienst 11 aaneengesloten uren niet mag werken.
 • Als een nachtdienst eindigt ná 02.00 uur werkt u hierna minimaal 14 uur niet. Maximaal 1 keer per week mag dat ingekort worden tot 8 uur. Maar alleen als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
 • Na een nachtdienst van 12 uur mag u minimaal 12 uur niet werken.
 • Na een reeks van 3 of meer nachtdiensten, die eindigen na 02.00 uur, mag u minimaal 46 uur niet werken. Wanneer uw laatste nachtdienst bijvoorbeeld op dinsdagochtend 06.00 uur eindigt, dan mag u vanaf donderdag 04.00 uur uw werk hervatten.

 

Bereikbaar zijn bij onvoorziene omstandigheden (consignatie)?

Ook als u niet op de werkplek aanwezig bent kan uw werkgever u bij onvoorziene omstandigheden oproepen om aan het werk te gaan. In de Arbeidstijdenwet heet dit consignatie.

Arbeidstijd of niet?
De tijd waarin u kunt worden opgeroepen geldt niet als arbeidstijd. Als u echter wordt opgeroepen en aan het werk moet, telt dat wel als arbeidstijd. Voor een oproep staat minimaal een half uur arbeidstijd. Ook als u maar een kwartier aan het werk bent. Als u binnen een half uur nadat u via een oproep aan het werk ging opnieuw wordt opgeroepen, geldt de tussenliggende tijd ook als arbeidstijd.

De regels in het kort:

 • U mag niet langer dan 13 uur per 24 uur werken, inclusief de uren die voortkomen uit oproepen.
 • Per 4 weken mag u maximaal 14 dagen oproepbaar zijn.
 • Per 4 weken moet u minimaal tweemaal 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet oproepbaar zijn.
 • Direct voor en na een nachtdienst mag u niet oproepbaar zijn. Dit mag tot 11 uur voor een nachtdienst en pas weer vanaf 14 uur erna.
 • Als u binnen 16 weken 16 keer of meer oproepbaar bent tussen 00.00 uur en 06.00 uur, mag u niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.
 • Uitzondering: U mag binnen deze 16 weken gemiddeld 45 uur per week werkenonder de volgende voorwaarden:
  1. U hebt direct na de laatste nachtoproep 8 uur aaneengesloten rust en u bent niet oproepbaar.
  2. Als dat niet mogelijk is, dan moet u in ieder geval dezelfde dag nog (dus voor 24.00 uur) 8 uur aaneengesloten rusten.

Let op:

 • Als u wordt opgeroepen dan geldt dit niet als een onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijd.
 • Als u ’s nachts opgeroepen wordt, dan telt dit niet als nachtdienst.

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst
Naast consignatie zijn in het Arbeidstijdenbesluit nog twee andere vormen van ‘bereikbaar zijn’ geregeld, namelijk de bereikbaarheidsdienst en de aanwezigheidsdienst. In geval van een bereikbaarheidsdienst hoeft u, net als in het geval van consignatie, niet op de werkplek aanwezig te zijn. U hebt alleen te maken met bereikbaarheidsdiensten als u in de zorg werkt. In bepaalde situaties wordt u opgeroepen.
In geval van een aanwezigheidsdienst moet u wel op de werkplek blijven. Voor aanwezigheidsdiensten geldt een bijzondere regeling.

 

Bereikbaar zijn op de werkplek (aanwezigheidsdienst)?

Tijdens een aanwezigheidsdienst moet u op uw werkplek blijven om na een oproep zo snel mogelijk aan het werk te gaan. U mag alleen in een aanwezigheidsdienst werken als het soort werk dat noodzakelijk maakt en het werk niet op een andere manier te organiseren is (bijvoorbeeld in de zorg of bij de brandweer). Bovendien moet het werken in aanwezigheidsdiensten in een collectieve regeling zijn afgesproken.

Voor werk in aanwezigheidsdiensten gelden de volgende regels:
(N.B. Als u niet regelmatig in een aanwezigheidsdienst werkt, zijn de normale regels van toepassing).

 • Direct voor en na een aanwezigheidsdienst mag u minimaal 11 uur niet werken. Per week mag deze rust 1 keer ingekort worden tot 10 uur en 1 keer tot 8 uur, als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
 • Een aanwezigheidsdienst mag niet langer dan 24 uur duren, inclusief wacht- of slaapuren.
 • Haalt u de norm voor de wekelijkse/dagelijkse rust niet? Dan moet u deze rusttijd alsnog later inhalen. Hierover kunnen in een collectieve regeling afspraken zijn gemaakt.
 • Als er geen afspraken zijn gemaakt over het inhalen van de dagelijkse of wekelijkse rust, dan geldt dat u in elke periode van 7 dagen ten minste 90 uren rust moet hebben: eenmaal een periode van 24 uur en 6 perioden van 11 uur. Twee inkortingen van deze rustperioden van 11 uur zijn mogelijk: 1 x per week tot 10 uur en 1 x tot 8 uur.
 • In 26 weken mag u maximaal 52 keer in een aanwezigheidsdienst werken.
 • Alle uren binnen een aanwezigheidsdienst - het eventueel ingeroosterde werk, het werk uit oproep en de uren van verplicht aanwezig zijn - tellen als arbeidstijd.
 • In een periode van 26 weken mag u ten hoogste gemiddeld 48 uur per week werken.
 • U kunt in overleg met uw werkgever ook gebruikmaken van de ‘maatwerkconstructie’ of opt-out. Hij mag met u een regeling treffen om tot 60 uur per week te werken. Indien u hiermee akkoord gaat moet u hier schriftelijk mee instemmen.
 • De schriftelijke instemming geldt voor een periode van 26 weken en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u het met die stilzwijgende verlenging niet eens bent.
 • Tussentijdse intrekking van de instemming is mogelijk. Hiervoor moet u een redelijke termijn in acht nemen en een goede reden hebben (bijvoorbeeld onvoorziene wijziging van uw persoonlijke omstandigheden).

 

Wat zijn de uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet?

Behalve de aanwezigheidsdienst zijn er nog meer bijzondere situaties waarvoor afwijkende regels gelden.
De toepassing van deze regels is, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, niet gebonden aan een bepaalde sector. (Afwijkende regels die wel gebonden zijn aan een bepaalde sector zijn de regels die gelden in de zorg-, mijnbouw-vervoerssector en in een aantal andere sectoren.)

Let op! Tenzij anders vermeld, geldt voor onderstaande uitzonderingen dat zij alleen bij collectieve regeling kunnen worden toegepast.

Langer werken voorafgaand aan feestdagen: als dit in verband met de voorbereiding op een feestdag noodzakelijk is, mag u in de periode van 7 dagen voorafgaande aan die feestdag 2 keer maximaal 14 uur werken (ook in de nacht).
Onder een feestdag wordt in ieder geval verstaan: Nieuwjaarsdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 5 december en Kerstmis, maar ook andere feestdagen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor de toepassing van deze regeling is geen collectieve overeenstemming vereist.

Langere nachtdienst in het weekend: tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 08.00 uur mogen 12-uurs nachtdiensten worden gedraaid om zodoende extra vrije zondagen te creëren. Gedurende deze diensten (maximaal 2) mag u maximaal 11 uur werken. Direct na een dergelijke nachtdienst hebt u minimaal 12 uur rust. Als u van deze regeling gebruikmaakt moet u ten minste 26 zondagen per jaar vrij hebben.
Deze regeling mag niet gebruikt worden in combinatie met de algemene regels voor langere nachtdiensten.

Langere nachtdienst buiten het weekend: als buiten het weekend de bezetting van het personeel door onvoorziene omstandigheden onder het minimum komt, of omdat het een feestdag betreft, mogen de overblijvende werknemers 12-uurs nachtdiensten draaien. Gedurende deze diensten mag maximaal 12 uur worden gewerkt. Dit mag maximaal 2 keer per 2 weken en 8 keer per 52 weken. Direct na een dergelijke nachtdienst hebt u minimaal 12 uur rust. Ook deze regeling mag niet gebruikt worden in combinatie met de algemene regels voor langere nachtdiensten.

Langer werken bij noodzakelijke werkzaamheden: als werkzaamheden niet uitgesteld kunnen worden mag er langer doorgewerkt worden. Hierbij moet voorop staan dat dit langer werken niet te voorkomen is. U mag dan 1 keer per 2 weken maximaal 14 uur werken (ook in de nacht). Voor de toepassing van deze regeling is geen collectieve overeenstemming vereist.

Kwartiertje extra voor overdracht van werkzaamheden: ten behoeve van het overdragen van werkzaamheden mag de werktijd met 15 minuten worden verlengd en de dagelijkse rusttijd met 15 minuten worden verkort. Bijvoorbeeld in het geval van ploegendiensten. Als door deze 15 minuten een dienst een nachtdienst wordt, telt deze niet mee voor het aantal nachtdiensten. Voor de toepassing van deze regeling is geen collectieve overeenstemming vereist.

Geconsigneerde pauze: uw werkgever mag u in geval van onvoorziene omstandigheden tijdens uw pauze oproepen, als de aard van het werk dit noodzakelijk maakt. Het gaat hierbij om bereikbaarheid (bijvoorbeeld in de kantine). Hoewel u gedurende dit soort pauzes geconsigneerd bent, tellen deze pauzeperioden niet mee voor het aantal malen dat u oproepbaar mag zijn. Als u uw daadwerkelijke werkplek niet mag verlaten, dan tellen deze pauzeperioden mee als arbeidstijd.

Afzien van pauze: als u door de aard van het werk uw werkplek niet kunt verlaten om pauze te nemen, is het mogelijk dat wordt afgezien van een pauze. Het gaat hierbij vaak om alleen werken, bijvoorbeeld als u brugwachter bent. In dat geval mag per periode van 16 weken maximaal gemiddeld 44 uur per week worden gewerkt.
Als de afwijkende pauzeregeling op u van toepassing is en er wordt ook gebruikgemaakt van de regeling Langere nachtdienst in het weekend, dan mag u niet meer dan 10 uur per nachtdienst werken.

Referentieperiode verlengen naar 52 weken: door onvoorziene omstandigheden of door de aard van het werk kan het werkaanbod sterk wisselen gedurende het jaar (bijvoorbeeld seizoensgebonden werk). In dat geval mag de 16 weken waarover de gemiddelde arbeidstijd wordt berekend (de zogenoemde referentieperiode) worden verlengd naar 52 weken. Ook mag de referentieperiode verlengd worden als u uitsluitend of in hoofdzaak leiding geeft. Dit mag op twee manieren:

 • In een periode van 52 weken mag u maximaal gemiddeld 48 uur per week werken. Voor deze verlenging moet er overeenstemming op cao-niveau zijn.
 • In geval van nachtdiensten: in een periode van 52 weken mag u maximaal gemiddeld 40 uur per week werken.
  Voor deze verlenging kan ook een overeenstemming op ondernemingsniveau volstaan.

 

Gelden de regels ook voor stagiaires en zelfstandigen?

In principe geldt de Arbeidstijdenwet voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus voor alle werknemers, inclusief stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de vervoerssectoren.

 

Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet niet?

In sommige situaties is de Arbeidstijdenwet niet of gedeeltelijk niet van toepassing. Bijvoorbeeld in geval van plotselinge onvoorziene gevaarlijke situaties, waarbij het naleven van de wettelijke regels adequaat handelen zou belemmeren.
Ook geldt de Arbeidstijdenwet niet wanneer de naleving ervan het handhaven van de openbare orde zou verstoren (dit is van toepassing bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de overheid en de politie).
Ook voor sommige vormen van werk geldt de Arbeidstijdenwet niet of gedeeltelijk niet. Zo gelden de regels voor zondagsarbeid niet voor mensen die een geestelijk ambt binnen de kerk hebben. Belangrijke andere uitzonderingen zijn:

 • werknemers die ten minste 3 maal het minimumloon verdienen (tenzij het gevaarlijk werk, nachtdienst of werk door niet-leidinggevenden in de mijnbouw betreft)
 • vrijwilligerswerk
 • beroepssporters
 • wetenschappelijke onderzoekers
 • gezinshuisouders
 • podiumkunstenaars
 • medisch en tandheelkundig specialisten, verpleeghuisartsen, huisartsen en sociaal geneeskundigen
 • begeleiders van school- en vakantiekampen
 • militair personeel bij inzet en bij oefeningen

 

Als uw werkgever zich niet aan de regels houdt?

U moet er in eerste instantie zelf op letten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid niet worden overschreden. Uw werkgever kan niet eisen dat u buiten deze normen om werkt. Als u het idee hebt dat uw werkgever zich niet aan de regels houdt, kaart dit dan aan bij uw werkgever.

Ook de ondernemingsraad heeft ook tot taak erop te letten dat de wet wordt nageleefd. U kunt dus ook uw ondernemingsraad informeren, wanneer u van mening bent dat uw werkgever de regels niet naleeft.

De Arbeidsinspectie (AI) - en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) voor de vervoerssectoren - voeren regelmatig steekproefsgewijs controles uit. Als u van mening bent dat er normen worden overschreden, en u kunt hierover geen oplossing bereiken met uw werkgever, dan kunt u dit (anoniem) melden bij de Arbeidsinspectie.

Daarnaast voert de Arbeidsinspectie ook op eigen initiatief regelmatig steekproefsgewijs controles uit. Wanneer een bedrijf de wettelijke regels niet naleeft, kan - eventueel na een waarschuwing - een boete worden opgelegd. Als de werkgever bij herhaling een norm overtreedt, of als de overtreding van dien aard is dat daarmee de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in het geding komt, kan een proces-verbaal worden opgemaakt voor strafrechtelijke vervolging. Meer over de bestuurlijke boete.

Zaken kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter, waarbij eventueel ook de vakbond behulpzaam kan zijn. De rechter kan de werkgever dwingen de wettelijke norm na te leven.

 

Wat als er in uw cao andere regels staan?

De nieuwe Arbeidstijdenwet is op 1 april 2007 in werking getreden. Voor sectoren die een cao hebben afgesloten die vóór genoemde datum in werking is getreden, is er een overgangsregeling. In deze sectoren blijft de oude wet van toepassing tot op het moment dat die cao afloopt, maar nooit langer dan 1 jaar na inwerkingtreding van de wet. Uiterlijk op 1 april 2008 geldt de nieuwe wet voor alle sectoren.

 

Meer informatie

Bovenstaande informatie vindt u samengevat in een schematisch overzicht.

Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet

norm

toelichting

Rusttijden

dagelijkse rust

11 uur (aaneengesloten)
(1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)

wekelijkse rust

36 uur (aaneengesloten) óf
72 uur per 14 dagen (te splitsen in stukken van minimaal 32 uur)

Pauze

bij > 5,5 uur arbeid per dienst

30 minuten
(eventueel 2 x 15 minuten)

bij > 10 uur arbeid per dienst

45 minuten
(eventueel 3 x 15 minuten)

bij > 5,5 uur arbeid per dienst

15 minuten1

Zondagrust

zondagsarbeid

geen arbeid op zondag, tenzij: 

 • in overeenstemming met de aard van de arbeid én bedongen
  of
 • noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden
 • overeengekomen met OR (bij ontstentenis: belanghebbende werknemers)
 • individuele instemming

vrije zondagen

13 (per 52 weken)

elk ander aantal1

 • individuele instemming indien minder dan 13 vrije zondagen per jaar

Arbeidstijd

per dienst

12 uur

per week

60 uur

per week per 16 weken

gemiddeld 48 uur

per week per 4 weken

gemiddeld 55 uur1

Nachtarbeid

arbeidstijd per dienst

10 uur

nachtdienst:

> 1 uur arbeid tussen 00:00 en 06:00 uur

12 uur, mits

 • rust na dienst 12 uur
 • 5 x per 2 weken
 • 22 x per 52 weken

arbeidstijd per week

40 uur (per 16 weken)
indien 16 x per 16 weken arbeid in nachtdienst

rusttijd na nachtdienst (na 02:00 uur)

14 uur
(1 x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)

rusttijd na ≥ 3 nachtdiensten

46 uur

max. lengte reeks

geldt als minimaal één van de diensten uit de reeks een nachtdienst  is

7

81

max. aantal

geldt voor nachtdiensten eindigend ná 02:00 uur

36 nachtdiensten per 16 weken

 • 140 nachtdiensten per 52 weken1
  of

 • 38 uur tussen 00:00 en 06:00 uur per 2 aaneengesloten weken1

Consignatie

consignatieverbod

 • 14 consignatie-vrije dagen per 4 weken
 • 2 x 2 dagen per 4 weken noch consignatie, noch arbeid
 • geen consignatie 11 uur vóór en 14 uur ná een nachtdienst

arbeidstijd per dag

13 uur

arbeidstijd per week

geldt indien per 16 weken 16x of meer consignatie wordt opgelegd tussen 00:00 en 06:00 uur

 • gemiddeld 40 uur (per 16 weken)
  of
 • gemiddeld 45 uur (per 16 weken), mits:
 1. 8 uur onafgebroken  rust vóóraanvang nieuwe dienst
  (i.g.v. laatste oproep tussen 00:00 en 00:06 uur)
  hetzij
 2. gedurende 8 uur onafgebroken rust in de 18 uur volgend op 06:00 uur (als laatste oproep tussen 00:00 en 00:06 uur plaatsvond en direct gevolgd wordt door een nieuwe dienst

1 bij collectieve regeling

Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (8)

lmeulenberg
Thu, 04/05/2007 - 18:46

gelden deze arbeidstijden ook voor zzpers en zelfstandig ondernemers?

sander
Tue, 05/15/2007 - 22:28

ik ben 14

ik heb deze fucking pagina helemaal zitten lezen
daar doe ik dus een 3 kwartier over
ik weet nog steeds niet hoeveel uur per week ik mag werken

verdomme

visser
Tue, 06/26/2007 - 21:33

Ik werk 4 dagen in de week van maandag tot en met donderdag.Vrijdag niet.
Mijn baas wil dat ik op vrijdag kom werken ipv de maandag.
Ik heb niks in mijn contract staan over dat ik op bepaalde dagen niet werk.
mag ik weigeren.
Alle partimers hebben het nu spaans benauwd.Wat nu?

w.finkers
Wed, 09/12/2007 - 06:36

ik heb dit opgezocht om duidelijk te krijgen hoe het nu gesteld is met alle verpleegkundige die slaapwacht draaien
nadat er een europese uitspraak is geweest van het hof
betekend dit nu dat alle werkgevers verplicht zijn om alle uren die je aanwezig bent op de werkplek uit te betalen ?
daar lijkt het wel op volgens dit bericht
maar in de zorg hoor ik daar niets over
hoe zit dat nu ?

anja bakker
Mon, 12/13/2010 - 16:47

Mijn man werkt soms wel 5 tot 6 nachten per week diensten van 10,5 uur , soms zit er maar 1 vrije nacht tussen hij doet dit al meer dan een jaar mag dit zomaar?

Jurist
Sun, 12/14/2014 - 22:31

AANVULLING!

Een uitzondering hierop geldt voor mensen in de WSNP. In dat geval ben je ontheven van de Arbeidstijdenwet en mag je wél 24 uur per dag, 7 dagen per week aan een stuk doorwerken!!

Liesbeth van Malsen.
Thu, 01/08/2015 - 18:43

Weet iemand het antwoord op de vraag over de slaapwacht en de europese uitspraak door het hof om alles uit te betalen.

ed
Fri, 12/04/2015 - 20:49

werk in 3 ploegendienst vaak is er extra weekend werk, vaak mogen we niet werken. zelf kan de werknemer niets controleren op het werk.
atv dagen opnemen om te mogen werken in het weekend?( optie)
Mag niet met vakantie dagen of tijd voor tijd dagen.
voor ons niet te controleren, zo kan de baas ons atv dagen ( misschien ) wel onterecht laten opnemen. begrijp niet dat de rijksoverheid niet online agenda voor werknemers maakt zodat deze vooruit kan checken of je mag werken ( werknemer wekelijks bijhouden)
werknemer het zelf invult. tenslotte is de werknemer ook verantwoordelijk.
Als de leidinggevende je niet mag zegt hij: mag niet van de atw.!

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur