Hoe verloopt de dagvaardingsprocedure in kantonzaken?

1. De dagvaarding
Nadat een buitengerechtelijk traject niet tot (een bevredigend) resultaat heeft geleid, kan door de eisende partij een gerechtelijke procedure worden gestart. Een procedure wordt ingeleid met een dagvaarding. De dagvaarding is een processtuk dat door de gemachtigde van de eisende partij wordt opgesteld en door de deurwaarder aan de gedaagde partij wordt betekend.

De dagvaarding vermeldt de vordering, alsmede de gronden waarop deze vordering volgens de eisende partij rust. In de dagvaarding dient het eventuele eerder gevoerde verweer van de gedaagde in de dagvaarding weergegeven te worden en weerlegd te worden. Vervolgens wordt de dagvaarding door een deurwaarder aan de gedaagde partij betekend.

Middels de dagvaarding wordt de gedaagde partij tegen een bepaalde datum opgeroepen om deel te nemen aan het tegen hem aangespannen proces. Ook vermeldt de dagvaarding op welke dag de procedure aanvang zal nemen en voor welke rechter de zaak zal dienen. De hoofdregel is dat een procedure moet dienen voor de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de gedaagde partij woont of gevestigd is. Dit is anders indien uitdrukkelijk een andere rechter in een ander arrondissement is overeengekomen, bijvoorbeeld in een overeenkomst of in algemene voorwaarden. Ten slotte maakt ook de wet een aantal uitzonderingen op voornoemde hoofdregel. 

2. Dagvaardingstermijn
De wettelijk voorgeschreven dagvaardingstermijn bedraagt één week. In die termijn is niet begrepen de dag van betekening en de dag waarop de behandeling van het geding zal plaatsvinden. Op de in de dagvaarding genoemde oproepingsdag zal de gedaagde partij niet meer hoeven te doen dan (via zijn gemachtigde) aan de rechtbank te kennen geven dat hij tegen de vordering verweer wenst te voeren. Dit zal hij schriftelijk of mondeling kunnen doen. De eisende partij hoeft op deze dag in ieder geval niet te verschijnen. Gedaagde geeft dit meestal aan door het verzoeken van uitstel voor het concluderen van antwoord of door het direct indienen van een conclusie van antwoord.

3. Als de gedaagde niet van zich laat horen
Soms laat de gedaagde niet van zich horen (en verschijnt dus niet als gedaagde partij in de procedure). De rechtbank zal hieruit concluderen dat de gedaagde erkent dat hij het gevorderde verschuldigd is. Aan de niet verschenen gedaagde wordt dan verstek verleend en de rechtbank zal in beginsel een toewijzend vonnis wijzen. De procedure komt daarmee voor deze instantie tot een eind. Wel is het voor de gedaagde partij nog mogelijk verzet aan te tekenen tegen dit verstekvonnis.

4. Verweer
Indien de gedaagde op de eerst dienende dag echter te kennen heeft gegeven wel verweer te willen voeren en hiervoor uitstel heeft gevraagd, zal de rechtbank hem doorgaans dit uitstel verlenen. De gedaagde partij krijgt dan in de regel uitstel van vier weken. Er wordt door de rechtbank een nieuwe datum bepaald waarop gedaagde moet reageren op de dagvaarding. Dit antwoorden doet de gedaagde door middel van het indienen van een conclusie van antwoord. Dit kan hij schriftelijk doen, maar hij kan ook ter zitting verschijnen en mondeling concluderen voor antwoord. In dat geval zal de griffier zijn verweer vervatten in een schriftelijke conclusie van antwoord. Op deze rolzitting hoeft opnieuw de eisende partij niet aanwezig te zijn. De rechtbank zal alleen het verweer van de gedaagde opnemen, maar niet op de zaak ingaan. Indien de gedaagde partij een tegenvordering meent te hebben, kan hij enkel op dit moment een zogenaamde reconventionele eis instellen. Deze eis zal vanaf dat moment onderdeel uitmaken van dezelfde procedure.

5. Griffie stuurt conclusie van antwoord naar de eisende partij
Als de gedaagde een conclusie van antwoord heeft ingediend, stuurt de griffie deze conclusie naar de eisende partij. In de regel zal de rechtbank na deze conclusie van antwoord een comparitie gelasten. Doet de rechtbank dit niet, dan dient een tweede schriftelijke ronde zich aan (zie hierna onder 9). De rechtbank maakt zijn keuze - bij brief of tussenvonnis - kenbaar binnen twee weken nadat de gedaagde partij voor antwoord heeft geconcludeerd.

6. Bepaling zittingsdatum 
Indien een comparitie wordt gelast zullen partijen - samen met hun gemachtigden - ter zitting dienen te verschijnen. Hiertoe zal de rechtbank een datum bepalen, waarop de zitting zal plaatsvinden. De termijn die hiermee is gemoeid, is afhankelijk van de agenda van rechtbank en van die van partijen. Het doel van een comparitie is het inwinnen van inlichtingen door de rechtbank, waarbij de rechtbank in de regel tevens zal bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Het is dus belangrijk dat partijen in persoon op deze zitting verschijnen. 

7. Schikking
Komt het tot een schikking, dan zal het in de regel zo zijn dat er ter zitting een proces-verbaal wordt opgemaakt en dit proces-verbaal zal door beide partijen ondertekend worden. Dit stuk heeft de kracht van een eindvonnis en is derhalve door de deurwaarder afdwingbaar. De procedure zal hiermee definitief geëindigd zijn.

8. Voortzetting procedure
Mochten partijen ter zitting niet tot een schikking komen, dan zal het aan de rechter zijn om te beslissen of en zo ja hoe de procedure voortgezet zal worden. De rechtbank zal deze beslissing kenbaar maken middels een vonnis.

9. Partijen reageren schriftelijk op elkaars stellingen
Indien de rechtbank na de conclusie van antwoord geen comparitie gelast, zullen partijen in beginsel - tenzij de rechter dit uitdrukkelijk uitsluit – nogmaals over en weer schriftelijk (kan ook mondeling, maar dit gebeurt zelden) mogen reageren op elkaars stellingen. Het is goed mogelijk dat de rechtbank na deze schriftelijke ronde (alsnog) een comparitie gelast.

10. Conclusie van repliek
Het zal dan eerst aan de eisende partij zijn om vier weken daarna bij wijze van conclusie van repliek schriftelijk te reageren op de conclusie van antwoord. Er kan zonodig uitstel gevraagd worden. Dit uitstel wordt niet altijd verleend. Partijen hoeven daarbij niet in persoon te verschijnen.

11. Conclusie van dupliek
Conform de beginselen van hoor- en wederhoor zal het laatste schriftelijke woord aan de gedaagde partij zijn. Deze kan - ook weer na vier weken - een zogenaamde conclusie van dupliek indienen. Ook hier kan uitstel gevraagd worden. Partijen hoeven daarbij niet in persoon te verschijnen.

12. Tussenvonnis/eindvonnis
Indien de rechtbank van mening is dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, zal eindvonnis worden gewezen. Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden niet voldoende zijn belicht, zal de rechter tussenvonnis wijzen. De termijn waar rekening mee gehouden moet worden, is moeilijk in te schatten. Hierin zal hij bepalen welke proceshandeling(en) hij wenselijk acht. Een aantal proceshandelingen is denkbaar:

 • Bewijsopdracht
  Zo kan er een bewijsopdracht gegeven worden. Indien de gestelde belangrijke feiten worden betwist en onvoldoende vaststaan, kan de rechtbank een van de partijen met een bewijsopdracht belasten.
 • Deskundige, getuigenverhoor, plaatsopneming
  Er kan ook een deskundige worden benoemd, een getuigenverhoor of een plaatsopneming (descente) worden bepaald. Veelal kan bewijs geleverd worden door overlegging van bepaalde stukken, maar het is ook mogelijk dat er getuigen opgeroepen en gehoord dienen te worden. Ook kan het zijn dat de rechtbank beslist dat er een deskundige aangewezen dient te worden om een rapportage op te maken. Het kan zelfs zo zijn dat de rechter besluit om op een bepaalde locatie zelf een kijkje te gaan nemen, indien hij dit zinvol acht.

13. Pleidooi
Partijen kunnen de rechtbank nog verzoeken om in de gelegenheid gesteld te worden om pleidooi te houden. Bij inwilliging van dat verzoek zal de rechtbank een datum bepalen waarop de raadslieden van beide partijen een laatste maal hun standpunt mondeling mogen bepleiten, waarna de rechtbank alsnog eindvonnis zal wijzen. Partijen zijn in de regel in persoon bij een pleidooi aanwezig.

14. Eindvonnis
Nadat de rechtbank tot het oordeel is gekomen dat alle informatie en standpunten van beide zijden voldoende zijn belicht, zal hij eindvonnis kunnen wijzen. Op welke termijn de rechtbank tot een vonnis zal komen, zal afhankelijk zijn van de omvang en complexiteit van de zaak en kan oplopen tot enkele maanden (en soms nog langer). 

15. Veroordeling proceskosten
Als de rechter de vordering toewijst, dan kan hij gedaagde (voor een gedeelte) veroordelen in de kosten van de procedure. De proceskosten worden nooit volledig vergoed. Blijkens de jurisprudentie zijn rechters vaak terughoudend met het vergoeden van de kosten die gemaakt zijn door het inschakelen van juridische bijstand. De rechter past doorgaans een forfaitaire maatstaf toe bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Vaak wordt hier impliciet of expliciet de redenering gevolgd dat deelname aan het economisch verkeer nu eenmaal financiële risico’s met zich meebrengt. Bovendien kan het zijn dat de rechtbank uiteindelijk tot het oordeel komt dat beide partijen in het geschil in vergelijkbare mate gelijk, dan wel ongelijk hebben. In dat geval bepaalt de rechtbank mogelijk dat iedere procespartij zijn of haar eigen kosten zelf dient te dragen. 

16. Executoriale titel eindvonnis
Het eindvonnis levert een executoriale titel op waarmee het vonnis ook daadwerkelijk door de deurwaarder tot uitvoering kan worden gebracht, veelal direct zonder dat een hoger beroep van de andere partij de ten uitvoerlegging van het vonnis tegenhoudt. Het vonnis heet dan ‘uitvoerbaar bij voorraad’. 

17. Tenuitvoerlegging vonnis
De in het gelijkgestelde partij zal de deurwaarder verzoeken om het vonnis ten uitvoer te leggen. Deze zal de verliezende partij nog eenmaal in de gelegenheid stellen om binnen enkele dagen alles te betalen. Doet deze dat niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op al diens vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen, loon, uitkering, inventaris, onroerende zaken, etc. De kosten die de deurwaarder daarbij maakt, probeert hij rechtstreeks te verhalen op de verliezende partij. De opbrengst zal de deurwaarder aan de in het gelijkgestelde partij overmaken. Hoewel de in het gelijkgestelde partij een sterke zaak kan hebben en de vordering is toegewezen, kunnen er moeilijkheden ontstaan bij het verhaal op het vermogen van de verliezende partij. Als deze niet of nauwelijks over vermogensbestanddelen beschikt, dan is het mogelijk dat de vordering nooit kan worden geïnd. 

 

Hoger beroep?

1. Hoger beroep bij gerechtshof
In beginsel kunnen beide partijen tegen het vonnis van de rechter hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. De termijn hiervoor bedraagt in de regel drie maanden. Hoger beroep is niet mogelijk bij een vordering beneden € 1.750,-. Ook sluit de wet een aantal procedures uit van hoger beroep.

2. Hoge Raad
Tot slot kan de uitspraak van de hoger beroeprechter nog worden voorgelegd aan de hoogste rechter in Nederland. Dit heet ‘in cassatie gaan’ en het rechterlijk college wordt aangeduid als de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt echter niet meer over feiten, maar oordeelt slechts of het recht op de juiste wijze is toegepast. 

3. HelloLaw/advocaat
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de juristen van HelloLaw alleen cliënten kunnen bijstaan in een procedure in eerste aanleg bij de kantonrechter. Wordt na eindvonnis hoger beroep ingesteld, dan dient de zaak worden overgedragen aan een advocaat bij u in de omgeving. Via HelloLaw kunt u korting krijgen op deze advocaat. 

 

De kosten

1. Buitengerechtelijke kosten en proceskosten
Vanaf het moment dat u uw vordering uit handen geeft of wordt betrokken in een procedure waarbij de wederpartij stelt een vordering op u te hebben, zult u kosten maken. Zowel de buitengerechtelijke kosten als de proceskosten dient u - in ieder geval in eerste instantie - zelf te dragen.

2. Onderverdeling kosten
De kosten kunnen zich als volgt laten onderverdelen:

 • leges (uittreksel kamer van koophandel, gemeentelijke basisadministratie e.d.);
 • kosten juridische bijstand;
 • proceskosten;
 • griffierechten;
 • deurwaarderskosten;
 • beslagkosten.

Als cliënt wenst u - terecht - het liefst vooraf zoveel mogelijk te weten wat de kosten gaan zijn en de zaak per saldo aan het einde van de rit zal opleveren. Het is echter een feit dat dit resultaat afhankelijk is van een aantal moeilijk voorspelbare factoren.

 

De duur van een procedure

1. Inschatting
Gezien de bovenstaande uiteenzetting omtrent het mogelijke verloop van een procedure zal ook de duur daarvan zich moeilijk laten inschatten. De ervaring leert dat een procedure in de regel langer duurt dan door de cliënt wordt verwacht. De jurist heeft de duur van een procedure slechts voor een klein gedeelte zelf in de hand.

2. Redenen
Een wederpartij kan bij herhaling uitstel vragen voor het verrichten van de aangewezen proceshandeling. Het is mogelijk dat de rechtbank een of meerdere tussenvonnissen wijst, alvorens tot een eindvonnis te komen. Wegens drukte en onderbezetting op de rechtbank kan een dergelijk vonnis vele weken op zich laten wachten. Datzelfde geldt zeker ook voor een eindvonnis. De omvang en complexiteit van een zaak spelen daarbij tevens een rol. 

Tenslotte
Het voorgaande beoogt geen volledig overzicht te zijn. Bij vragen staat HelloLaw graag voor u klaar. U kunt in dat geval contact opnemen met uw behandelend jurist. Deze staat u graag ter woord.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (6)

karima
Mon, 09/29/2008 - 00:18

hoe verloopt de procedure van een gerechtsdeurwaarder om een incasso

Jolanda
Thu, 09/27/2012 - 01:10

Ik vraag me af hoe je feitelijk bij exploot van dagvaarding verzet aantekent? Is dat via een gerechtsdeurwaarder?

Cees
Tue, 02/04/2014 - 14:00

Als ik de dagvaarding opstel en een deurwaarder verzoek deze te betekenen, verzorgd deze dan ook de aanmelding bij de Rechtbank?

Sara Vermue
Wed, 02/10/2016 - 16:31

Als ik de dagvaarding laat opstellen door een gemachtigde dus geen advocaat en een deurwaarder verzoek deze te betekenen, verzorgd deze dan ook de aanmelding bij de Rechtbank? Of is hiervoor een aparte procedure nodig?

Erik
Sun, 01/01/2017 - 20:49

Worden er hier wel eens ooit vragen beantwoord?

rob van poppel
Sat, 01/13/2018 - 15:12

De kantonrechter heeft een uitspraak gedaan.
Hetgeen mij schriftelijk is toegezonden.
Er staat niet op : In naam van de koning (in) alleen >de rechtspraak <
De uitspraak was 22 dec JL. Kan ik nog in beroep gaan ?
rob van poppel (overlast was de reden)
* om privacyredenen is het telefoonnummer verborgen
Ik heb echter geen overlast veroorzaakt.
Lekkage,en dat ik weinig in de woning zou zijn.
geen elektra, Is de reden voor stadgenoot te vragen om mij te ontruimen.
gaarne een antwoord ( ik hoop dat het begrijpelijk is wat hierboven staat )

groet ROB

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur