Inkomens- en vermogensgrenzen toevoeging 2004

Inkomen
Met ingang van 23 januari 2004 gelden de inkomensgrenzen zoals die in onderstaande tabel staan vermeld. Bepaal eerst in welke categorie U valt: alleenstaande of gehuwd / samenwonend / éénoudergezin. Bepaal vervolgens in welke groep uw netto-maandsalaris valt.

 

Draagkracht per maand
(bedragen in €)Eigen bijdrage
(bedragen in €)Draagkracht per maand
(bedragen in €)

Alleenstaandenper 23-1-2004Gehuwden / samenwonen-
den / éénoudergezinnen

000 - 82189*0000 - 1152

822 - 8861401153 - 1245

887 - 9342061246 - 1314

935 - 9722721315 - 1368

973- 10193361369 - 1435

1020- 10633921436 - 1497

1064 - 11034531498 - 1555

1104 - 11485111556 - 1619

1149 - 11955761620 - 1687

1196 - 12396261688 - 1749

1240 - 12816961750 - 1809

1282 - 15037611810 - 2113

Het totale vermogen mag bedragen:

 • voor alleenstaanden: € 6.370,-
 • voor gehuwden/samenwonenden/éénoudergezinnen: € 9.100,-

Eigen woning
Van de (over)waarde in de eigen zelfbewoonde woning blijft € 65.344,- buiten beschouwing.

In de tabel zijn de vrijstellingen ex artikel 7a BDR verdisconteerd. Deze tabel is van toepassing indien de draagkracht (mede) is becijferd op basis van inkomensgegevens ná 1 januari 2001.

*   Rechtzoekenden in de laagste draagkrachtcategorie zijn in strafzaken geen eigen bijdrage verschuldigd.

Korting bij meerdere toevoegingen
Indien meerdere toevoegingen in een half jaar aan één rechtzoekende of diens partner worden afgegeven kan een lagere eigen bijdrage worden opgelegd krachtens de anti-cumulatieregeling.

Ziektekosten
Houdt U er bij de bepaling van uw inkomen rekening mee dat U buitengewone lasten (zoals ziektekosten) van uw inkomen af mag trekken.

Vermogen
Behalve een maximum-inkomen is er ook een grens aan het vermogen dat U mag hebben als U aanspraak wilt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het totale vrijgestelde vermogen bedraagt per 1 januari 1998:
 

Alleenstaanden€ 6.370,-

Gehuwden / samenwonenden / éénoudergezinnen€ 9.100,-

 
Eigen woning
Van de (over-)waarde in de eigen zelfbewoonde woning blijft € 65.344,- buiten beschouwing.

Uitzonderingen
Vermogensbestanddelen die slechts 'onder onredelijk bezwarende of belastende voorwaarden te gelde kunnen worden gemaakt' blijven bij de vaststelling van het vermogen buiten beschouwing. Zo kunnen uitzonderingen worden gemaakt in de volgende gevallen:

 • Hypotheek
  als het opnemen van een hypothecaire lening en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van een geringe draagkracht;
 • Lage opbrengst
  als de opbrengst van vermogensbestanddelen niet in een redelijke verhouding staat tot het voordeel dat U van die vermogensbestanddelen hebt;
 • Gering vermogen
  als het te gelde maken van een bescheiden vermogen tot gevolg heeft dat U, wanneer U slechts een gering inkomen hebt, tot in lengte van dagen de nodige aanvullende inkomsten moet missen;
 • Eigen woning
  als sprake is van een eigen woning kan, bij een gering inkomen, en rekening houdend met leeftijd en woonlasten, eveneens een uitzondering worden gemaakt.

Ouder dan 65 jaar
Daarnaast zal een uitzondering worden gemaakt indien vermogen is opgebouwd als aanvullende oudedagsvoorziening. Dit kan alleen als U, of degene met wie U een gemeenschappelijke huishouding voert, op het moment van de aanvraag ouder bent (is) dan 65 jaar. De vermogensvrijlating wordt dan gerelateerd aan uw inkomen, of aan het gezamenlijk inkomen, indien U met een partner een gemeenschappelijke huishouding voert. Hiervoor gelden de volgende normen:
 

TABEL VERMOGENSVRIJSTELLING  65+ (normen 1-1-2004)

AlleenstaandenGehuwden / samenwonenden / éénoudergezinnen

Draagkracht per maand
(bedragen in €)Vermogensvrijstelling
tot een maximum van
(bedragen in €)Draagkracht per maand
(bedragen in €)Vermogensvrijstelling
tot een maximum van
(bedragen in €)

000 - 93419.110000 - 1.31427.300

935 - 1.19512.7401.315 - 1.68718.200

1.196 - 1.5039.5551.688 - 2.113
 13.650


 
Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

de Vries
Mon, 06/13/2005 - 23:33

Kunt u mij vertellen wat een 19 jarige met een inkomen van 600 euro pm en die bij een werkende moeder en partner inwonend is, bij moet dragen aan advocaat en griffie kosten.
Wordt de 19 jarige zoon als alleenstaande beschouwd of als samenwonende met de moeder en de partner. Dienen dan ook de drie inkomens bij elkaar te worden opgeteld?

Victor
Mon, 08/15/2005 - 17:51

Er is veel mis met de gesubsidieerde rechtbijstand. De overheid heeft de in de laatste tien, vijftien jaar flink gesnoeid in de gesubsidierde rechtbijstand.De overheid onthoud een grote groep rechtzoekende een betaalbare toegang tot de rechter. De overheid maakt de toegang tot ons rechtsysteem steeds minder toegankelijk. Is dit discriminatie?

Discriminatie, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Dat is bepaald in artikel 1 van de Grondwet.
De wetgever dient te streven naar volledige, volwaardige en rechtvaardige verdeling van rechten en plichten van burgers waar onder andere toegang tot ons rechtssysteem voor een ieder en op welke grond dan ook.

Dat zou niet mogen pleiten dat de wetgever de toegang alleen maar onafhankelijk kan maken van de vermogenspositie van een rechtzoekende zonder rekening te houden met progressieve draagkracht van de rechtzoekende.
Deze “denkwijze” hanteert de wetgever overigens wel bij de minst draagkrachtige in onze samenleving en maakt doormiddel van gesubsidieerde rechtbijstand de toegang tot de rechter mogelijk. Deze groep (minst draagkrachtige) kan onder bepaalde voorwaarden blijven procederen, zonodig tot aan de Hoge Raad. De wetgever sluit hierbij weer een andere grote groep uit van gesubsidieerde rechtbijstand, de middeninkomens.
De wetgever heeft inmiddels, al lange tijd geleden, erkend dat er een grote groep rechtzoekende tussen de wal en het schip vallen doch heeft haar beleid (nog) niet aangepast.

Het huidige stelsel worden alle groepen welke boven een minimum inkomen zitten over één kam geschoren. Voor rechtzoekende met een modaal, twee keer modaal, tien keer modaal inkomen enz. gelden dezelfde eisen om voor gesubsidieerde rechtbijstaand in aanmerking te komen. Is dit redelijk en billijk?

Het kan niet de bedoeling zijn dat rechtzoekende met een middeninkomen al hun vermogen, werk kwijt raken door eindeloos te moeten procederen en vervolgens van een bijstandsuitkering moeten leven, dan pas in aanmerking kan komen voor gesubsidieerde rechtbijstand.
In vele gevallen vergt procederen veel tijd en vreet energie, ook heeft men inmiddels meerdere rechterlijke instantie doorlopen. In sommige gevallen tot aan de Hoge Raad. Berooid moet een rechtzoekende vaak na twee instanties doorlopen te hebben het hoofd in de schoot leggen zonder dat er recht is gedaan. De gang naar de Hoge Raad is voor deze groep niet meer bereikbaar vanwege de hoge juridische kosten.

Ons rechtsysteem maakt het bovendien mogelijk steeds maar te blijven procederen. De meest kapitaalkrachtige partij zal de zaak uiteindelijk naar haar/zijn hand weten te zetten. Is het niet omdat zij door blijft procederen dan wel dat de rechtzoekende failliet is of de strijd noodgedwongen (om financi?le redenen) moet staken.

Zo kan een financieel draagkrachtige partij na eenmaal bij de Hoge Raad en na doorverwijzing naar tweede Gerechtshof in het ongelijk gesteld is opnieuw na het arrest van het hof naar de Hoge Raad gaan.
Weliswaar worden de gronden waarbij een tweede beroep bij de Hoge Raad kan worden gedaan steeds nauwer maar de belangen van sommige partijen, en vooral verzekeraars zijn soms groot.
Bij een financieel draagkrachtige wederpartij zit bovendien de tijd en het geld immers in zijn zak.
De creativiteit van raadsmannen/vrouwen kent bovendien geen grenzen al was het maar om de minst financieel draagkrachtige wederpartij uit te roken. De gedragregels van de NOvA stelt hieraan overigens regels doch worden in de praktijk met voeten getreden.

De minst draagkrachtige partij zal moeten afhaken en zijn verlies noodgedwongen moeten aanvaarden zonder dat er recht is gedaan.
Dit betekent dat procederen tegen een (heersende) financieel draagkrachtige wederpartij door een particuliere rechtzoekende een onmogelijke opgave is. In het voornoemde geval is er sprake van klasse justitie.
Door de wetgever wordt hieraan in directe zin meegewerkt door het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtbijstand vergaande beperkingen op te leggen voor de middeninkomens.

Om een financieel draagkrachtige wederpartij onrechtmatige handelen te verwijten wegens onrechtmatig procederen is een hachelijk juridisch avontuur. In de meeste gevallen heeft de minst financieel draagkrachtige geen financi?le middelen meer of is het procederen moe geworden.

Een progressief stelsel om betaalbare toegang tot het rechtsysteem te krijgen is effici?nt uit economisch oogpunt, er wordt naar draagkracht door gelaedeerde betaald voor juridische rechtbijstand. Progressieve toegang tot ons rechtsysteem leidt tot het bevorderen van een rechtvaardige en discriminatieloze toegang voor een rechtzoekende. Bovendien voorkomt dit klasse justitie.
Door de toepassing van een progressief stelsel kan gesubsidieerde rechtbijstand beter worden afgestemd op de werkelijke maatschappelijk behoefte van rechtzoekende met onder andere een middeninkomen.

Net zoals in ons belastingsstelsel zou hier het draagkrachtbeginsel moeten gelden, immers de sterkste schouders dienen de zwaarste lasten dragen. Dat is heel wat anders dan een grote groep met een middeninkomen bij voorbaat uit te sluiten van betaalbare gesubsidieerde rechtbijstand.

Er is nog veel meer mis in het Nederlandse rechtsysteem, recht halen bestaat niet in veel gevallen, althans wordt door overheidsmaatregelen steeds moeilijker (ontoegankelijker) gemaakt. Onder andere door een hogere drempel voor toegang tot de rechter, het hoge BTW tarief op rechtbijstand en niet fiscaal verrekenen van juridische kosten voor natuurlijke personen. Rechtpersonen hebben die mogelijkheid wel wat gronden geven voor klasse justitie. Wellicht hierover later meer.

Ko de Groot
Wed, 04/19/2006 - 22:16

Misschien is de wetgeving uit de tijd van Napoleon en zijn veel wetteksten vaag en zou de verjaring afgeschaft moeten worden.
Nog iets anders bij koop van produkten die gestolen blijken te zijn gaan die ten alle tijde terug naar de rechtmatige eigenaar. Als een mens om van leven wordt beroofd dan staat daar levenslang op. GEEN discussie mogelijk als alleen als blijkt dat de dader jaren systematisch is mishandeld. Zo zijn er nog wel meer denkfoutenin ons rechtssysteem ! gedoogbeleid ... ?

H Slagter
Thu, 09/21/2006 - 14:34

Hoi stel je wil in hoger beroep tegen een uitspraak en je moet volgens je inkomen 761 euro erbij betalen ,maar je hebt dat geld gewoon niet .Hoe moet je dat dan doen? Heel vreemd dat je je recht wil behalen in een land in nederland en dat het afhankelijk is van Geld,M.A.W geeg geld geen recht!! erg vreemd.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur