KLM mag slapende technicus niet ontslaan


De werknemer wijst naar collega's die zich aan dezelfde gedragingen schuldig zouden maken.

De rechter: "Nergens blijkt bijvoorbeeld uit hoe KLM haar medewerkers heeft geïnformeerd over het verbod om te slapen en maaltijden te nuttigen in de vliegtuigen en welke consequenties een overtreding van dit verbod tot gevolg zou hebben. Onder deze omstandigheden oordeelt de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten opzichte van de werknemer een te ingrijpend middel om duidelijk te maken dat de ten toon gespreide gedragingen onacceptabel zijn. Een berisping of een ander minder ver gaande maatregel had meer voor de hand gelegen."

De zaak doet denken aan een uitspraak van 22 december 2004. Toen ging het om vijf medewerkers van Schiphol die met een verborgen camera waren betrapt op slapen tijdens werktijd. De rechter vond een ontslag op staande voet te ver gaan.

 

LJN: AU0685,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 277125/AO VERZ 05-1374
 
Datum uitspraak: 04-08-2005
Datum publicatie: 09-08-2005
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die het niet zo nauw neemt met de bij werkgever geldende regels en voorschriften. Werknemer heeft zich erop beroepen dat collega's zich aan dezelfde gedragingen schuldig maken. Afwijzing volgt, omdat werkgever onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij terzake een stringent beleid voert.
 
 
 
 
 
Uitspraak
Rechtbank Haarlem
sector kanton, locatie Haarlem

Zaak/rep.nummer: 277125/AO VERZ 05-1374
Datum uitspraak: 4 augustus 2005

Beschikking ontbinding arbeidsovereenkomst

in de zaak van:

de naamloze vennootschap KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V.,
gevestigd te Amstelveen,
verzoekster,
hierna: KLM,
gemachtigde: mr. S. Andriesse,

  --tegen--

[verweerder],
wonende te [woonplaats],
verweerder,
hierna: [verweerder],
gemachtigde: mr. J.M.A. Smits.


De procedure

Op 22 juni 2005 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van KLM, strekkende tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [verweerder] heeft een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 21 juli 2005. Op deze zitting hebben partijen hun standpunt nader toegelicht. De gemachtigde van KLM heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen ter zitting is verhandeld. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken wordt van het volgende uitgegaan.
a. [verweerder] is 41 jaar oud. Hij is sedert 1 januari 1990 bij KLM in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huidige functie van [verweerder] is vliegtuigtech-nicus. Zijn salaris bedraagt thans € 2.474,98 bruto per maand (exclusief emolumenten).
b. Op de arbeidsovereenkomst van partijen is de CAO voor KLM Grondpersoneel Nederland van toepassing.
c. In februari 2005 is [verweerder] tijdens diensttijd slapend aangetroffen in de crewrest aan boord van een vliegtuig.
d. Bij brief van 28 februari 2005 heeft KLM [verweerder] onder meer als volgt bericht: “Hierbij bevestigen wij het gesprek van maandag 28 februari 2005 tussen u, de heren [XX] (HR Manager), [YY] (collega) en ondergetekende. (…) Wij hebben u kort en goed laten weten dat slapen tijdens diensttijd volstrekt onacceptabel is. Ook zult u uw houding ten opzichte van leidinggevenden drastisch moeten wijzigen; uw huidige opstelling is gespeend van elk respect. Uw gedragingen van de afgelopen jaren hebben we met u doorgenomen en vormen een trieste reeks: (…) U bent allesbehalve onder de indruk van deze opsomming. U vindt dat uw leidinggevenden de situaties erg overdreven hebben of ze zijn gelogen.                         Inmiddels is ons vertrouwen in u zeer ernstig geschaad. Uw houding ten opzichte van de bij KLM geldende regels en voorschriften en ten opzichte van het management kenmerkt zich door een volstrekt onacceptabele laksheid en nonchalance. We hebben besloten u een laatste waarschuwing te geven en daarmee nog eenmaal de kans te geven uw gedrag aan te passen aan de wensen die KLM daaromtrent heeft. Tevens delen wij u mede dat bij herhaling van het in strijd handelen met de u bekende voorschriften c.q. bij enig plichtsverzuim in welke vorm dan ook, wij ernstig overwegen het dienstverband met u te beëindigen. Indien de omstandigheden ons daartoe aanleiding geven zullen wij zonodig overgaan tot ontslag op staande voet. (…)
e. Op 30 april 2005 heeft [verweerder] aan boord van een te onderhouden vliegtuig een maaltijd genuttigd. Een medewerker van de catering heeft zich verwond aan de hete oven, waar [verweerder] de maaltijd uit heeft gehaald, en heeft een klacht ingediend. Hangende het onderzoek van KLM naar dit incident is [verweerder] geschorst.
f. Op 10 mei 2005 hebben KLM en [verweerder] over het incident gesproken.
g. Bij brief van 11 mei 2005 heeft KLM [verweerder] onder meer het volgende bericht: (…) “De allerlaatste kans om uw houding en gedrag aan te passen heeft u dus niet aangegrepen. Wij hebben u laten weten dat we de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dientengevolge de Kanonrechter zullen verzoeken tot ontbinding over te gaan. U bent in de tussenliggende tijd vrijgesteld van werkzaamheden. (…)

Het verzoek

KLM verzoekt de arbeidsovereenkomst terstond te ontbinden, althans tegen een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen datum, zonder toekenning van enige vergoeding aan [verweerder]. KLM baseert het verzoek op veranderingen in de omstandigheden.

Ter toelichting heeft KLM - samengevat - het volgende gesteld. In de loop van het dienstverband is gebleken dat [verweerder] het niet zo nauw neemt met de binnen KLM geldende regels en voorschriften. Regelmatig is sprake geweest van te laat komen, het niet in acht nemen van de werktijden, het overtreden van controlevoorschriften die gelden bij ziekte, het aannemen van een negatieve houding en voorts het aannemen van een respectloze houding ten opzichte van leidinggevenden en tenslotte van tal van incidenten waar [verweerder] gedrag tentoon heeft gespreid wat absoluut niet van een goed werknemer kan worden getolereerd. [verweerder] heeft getoond niet gevoelig te zijn voor uitdrukkelijke waarschuwingen noch voor discipli-naire maatregelen. Alle waarschuwingen en geboden ondersteuning ten spijt viel [verweerder] continue in de herhaling. KLM heeft geen vertrouwen meer in [verweerder]. De arbeidsverhouding is onherstelbaar verstoord en dat is volledig aan [verweerder] te wijten. Nu KLM daarentegen geen enkel verwijt valt te maken en KLM al vanaf 11 mei 2005 aan [verweerder] het loon heeft doorbe-taald terwijl daar geen arbeidsprestatie tegenover heeft gestaan, is er geen aanleiding om [verweerder] een vergoeding toe te kennen.

Het verweer

[verweerder] concludeert primair tot niet-ontvankelijkheid dan wel afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [verweerder] toekenning van een vergoeding van € 116.440,-- en bij het vaststellen van de datum van de ontbinding rekening rekening te houden met een fictieve opzegtermijn van drie maanden.

Ter toelichting heeft [verweerder] – samengevat – het volgende aangevoerd. Hij betwist dat hij zich bij herhaling schuldig zou maken aan overtredingen van de binnen de KLM geldende regels en voorschriften. Voor zover dit wel zo mocht zijn, is het geen rechtvaardiging voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. KLM geeft een opsomming van alle incidenten die zich de afgelopen 12 jaren hebben voorgedaan, ook van die welke door [verweerder] zijn betwist.

Nu de laatste twee beoordelingen van [verweerder], over de jaren 2003 en 2004, goed waren, vindt hij dat de oude incidenten buiten beschouwing dienen te blijven en dat het argument van KLM dat de twee incidenten van februari en april 2005 de druppel waren die de emmer deed overlopen, niet kan slagen. Met deze twee incidenten heeft [verweerder] zich niet echt anders gedragen dan ander personeel doet en deze incidenten kunnen dan ook zeker geen reden voor een beëindiging vormen. De incidenten passen in de normale informele gang van zaken bij KLM.


De beoordeling van het verzoek

1. De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW. Daarvan is in dit geval geen sprake.

2. Omtrent de vraag of zich gewichtige redenen voordoen die tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst nopen, wordt het volgende overwogen.

3. De kantonrechter is van oordeel dat de incidenten die zich in de periode gelegen voor 2005 hebben voorgedaan in de onderhavige zaak buiten beschouwing dienen te blijven. Uit de door partijen in het geding gebrachte stukken en het ter terechtzitting gestelde is komen vast te staan dat KLM op al deze incidenten heeft gereageerd en telkens (disciplinaire) maatregelen heeft genomen. Daarmee dienen deze incidenten als afgedaan te worden beschouwd.

4. De twee laatste incidenten, zijnde het slapen en het een maaltijd nuttigen in een vliegtuig, hadden niet mogen plaatsvinden. [verweerder] erkent dit ook, maar hij verweert zich door te stellen dat zijn collega’s zich aan dezelfde gedragingen schuldig maken en dat er tegen hen niet op dezelfde wijze wordt opgetreden als tegen hem. Na dit verweer had het op de weg van KLM gelegen om stukken in het geding te brengen waaruit blijkt dat zij aangaan-de het slapen en nuttigen van maaltijden in vliegtuigen een zeer stringent beleid voert. Dit heeft KLM echter nagelaten. Nergens blijkt bijvoorbeeld uit hoe KLM haar medewer-kers heeft geïnformeerd over het verbod om te slapen en maaltijden te nuttigen in de vliegtuigen en welke consequenties een overtreding van dit verbod tot gevolg zou hebben. Onder deze omstandigheden oordeelt de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsover-eenkomst ten opzichte van [verweerder] een te ingrijpend middel om duidelijk te maken dat de ten toon gespreide gedragingen onacceptabel zijn. Een berisping of een ander minder ver gaande maatregel had meer voor de hand gelegen.

5. Al het voorgaande in aanmerking nemende komt de kantonrechter tot de conclusie dat thans geen, althans onvoldoende gewichtige redenen bestaan de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zodat het verzoek zal worden afgewezen.

6. Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

 

 


Beslissing

De kantonrechter:

- wijst het verzoek af;

- bepaalt dat iedere partij haar eigen kosten draagt.


Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Veenhof, kantonrechter en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

anna
Fri, 08/19/2005 - 21:00

nee heel veel mensen vallen wel eens in slaap mijn man doet dat ook wel eens op zijn werk maar daar is nooit wat van gezegt bij de klm dus !!!!

Nelleke
Tue, 09/13/2005 - 14:24

De KLM denkt dat ze oppermachtig zijn, maar gelukkig dacht deze rechter daar anders over. Het is een fabriek, de werknemers een nummer en God aan het hoofd, geen mensen-managers, maar target-managers. Jammer en een teloorgang van een eens zo mooi bedrijf! Vive la France.

Toon
Sat, 10/01/2005 - 09:32

ik vind het bezopen dat er deze uitspraak uitkomt, als de werknemer een kwartje tegoed heeft van de werknemer, dan komt de onderste steen boven om het te krijgen, echter andersom zijn er nog nauwelijks rechten, en god hoeven we er niet bij te hebben, een fatsoenlijke rechtspraak is hier zeker nodig.

Schlebaum Charles
Tue, 01/06/2015 - 12:24

Het bekende verweer van kinderen: Ik wist niet dat het niet mocht, schijnt dus gehonoreerd te worden. Vandaar dat op huishoudelijke apparaten de meest onzinnige waarschuwingen staan, bv dat je een baby na het wassen niet in een magnetron mag drogen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur