Nieuwe wet op de Jeugdzorg

Jeugdzorg
Jeugdzorg omvat voorzieningen voor kinderen en ouders met opgroei- en opvoedingsproblemen. Binnen de jeugdzorg richt het ministerie van Volksgezondheid zich op de vrijwillige hulpverlening, de hulpverlening aan licht verstandelijk gehandicapten en jongeren met psychische problemen. Het ministerie van Justitie houdt zich vooral bezig met jongeren die extra bescherming nodig hebben (voogdij) of in contact zijn gekomen met het jeugdstrafrecht.

Bureau Jeugdzorg
Het Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de jeugdzorg. Zij beoordelen het verzoek om hulp en stellen vast welke zorg nodig is. De behoefte van de cliënt staat daarbij centraal. Ook begeleidt het bureau de jongere en zijn ouders. Het werkterrein van het Bureau Jeugdzorg is de jeugdhulpverlening, de jeugd-geestelijke gezondheidszorg, de justitiële jeugdinrichtingen en op termijn ook de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Het bureau omvat ook gezinsvoogdij, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
Een speciale jeugdzorgbrigade gaat toezien op de werking van de wet, de ontbureaucratisering en het wegwerken van wachtlijsten.

Wachtlijsten jeugdzorg
De vraag naar jeugdzorg groeit. Niet alleen groeit het aantal jongeren, ook hebben steeds meer jongeren 'risicokenmerken'. Daardoor kennen bijvoorbeeld de bureaus jeugdzorg en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling wachtlijsten. De lengte hiervan verschilt sterk per provincie.
Het kabinet veel extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van de problemen in de jeugdzorg. Het bedrag loopt op van 14,7 miljoen euro in 2004 tot 47,9 miljoen euro vanaf 2007.

Uitgangspunten in de nieuwe wet
De Wet op de jeugdzorg heeft twee doelen: betere zorg voor jeugdigen en hun ouders, de cliënten van de jeugdzorg èn het versterken van hun positie. De cliënt staat centraal in een meer transparant, eenvoudiger georganiseerd stelsel voor de jeugdzorg. Dit uitgangspunt ligt vast in vijf beleidsdoelstellingen. Die zijn:

1 De vraag van de cliënt centraal
De jeugdzorg ging voorheen uit van wat zelfstandige instellingen en voorzieningen aanbieden. De Wet op de jeugdzorg heeft een ander vertrekpunt: de vraag van de cliënt staat centraal. Daardoor krijgt de jeugdige eerder de zorg die past bij zijn behoefte.

2 Recht op jeugdzorg
De nieuwe wet kent een belangrijk juridisch verschil met de oude Wet op de jeugdhulpverlening: een jeugdige heeft voortaan een aanspraak op zorg (recht op zorg) wanneer het bureau jeugdzorg hiervoor een indicatie gesteld heeft. Deze zorg moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet ze ‘op tijd’ en ‘op maat’ beschikbaar zijn voor de cliënt.

3 Eén centrale, herkenbare toegang tot de jeugdzorg
Voorheen beoordeelden diverse instanties het verzoek om hulp. Ouders en jeugdigen die problemen hadden, wisten daarom niet goed bij welke instantie of instelling ze terecht konden. Bovendien verwezen deze instanties vaak door naar hun eigen (sectorale) voorzieningen. Jeugdigen kregen hierdoor niet altijd de juiste hulp. Dat is de reden om een onafhankelijk bureau jeugdzorg in te stellen. Dat is voortaan de centrale toegang tot alle jeugdzorg en doet als enige – onafhankelijke – instelling de beoordeling van het verzoek om hulp (indicatie).

4 Integratie van Advies- en meldpunten kindermishandeling, de (gezins)voogdij en de jeugdreclassering in het bureau jeugdzorg
Het bureau jeugdzorg is er niet alleen voor ouders en jeugdigen die zelf om hulp vragen, maar ook om jeugdigen te beschermen die niet om hulp (kunnen) vragen. Voogdij, gezinsvoogdij en jeugdreclassering zijn voortaan onderdeel van het bureau jeugdzorg. Dit geldt ook voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

5 Introductie van gezinscoaching
De Wet op de jeugdzorg regelt gezinscoaching. Gezinnen met verschillende problemen (bijvoorbeeld financiële schulden, verslaving en opvoedingsproblemen) worden vaak omringd door veel hulpverleners. Sommige gezinnen verliezen daardoor het overzicht op hun eigen situatie. Ook de hulpverlenende instellingen weten niet altijd wie welke bijdrage levert en wie waarvoor verantwoordelijk is, waardoor soms langs elkaar heen gewerkt wordt. De gezinscoach zorgt dat de verschillende vormen van hulpverlening op elkaar worden afgestemd en ondersteunt waar nodig het gezin. Bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen zorgt het bureau jeugdzorg ervoor dat het gezin een gezinscoach krijgt. In andere situaties doen de gemeenten dat.

Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (54)

wilbert willems
Mon, 02/28/2005 - 01:00

volgens mij maakt u een kolossale denkfout door te stellen dat er voortaan een recht op jeugdzorg bestaat. sterker nog: voor de awbz-gefinancierde jeugdzorg wordt het (verzekerde) recht vervangen door een subsidiestelsel dat dus geen enkele garantie geeft op zorg. je kunt een indicatie krijgen, dus een zorgaanspraak, maar de realisering ervan us voortaan afhankelijk van politieke budgetten. het recht wordt dus minder dan het was!!

maijke pool
Thu, 03/03/2005 - 13:11

mijn antwoord is op de jeudzorg anders want wij hebben voor onze dochter een gezinvoogd en wat help dat niets want wij als ouders komen wel mer in de problemen en wie help ons daar meer niemand zo puinhoop is het bij die gezinvoogd en heb een vraag als niemand ons het kan vertelen wat we hier aan kunnnen doen want zo kan het echt niet veder en hoop dat niemand .ons hier een antwoord op terug kan geven AUB.

tkm
Fri, 03/04/2005 - 13:59

Het is heel triest in nederland met jeugdzorg.
Eerst moet er iets gebeuren en dan komt er pas hulp, vaak helaas pas te laat.
Men zou veel meer naar de kinderen moeten luisteren.
een oud gezegde luidt : kinderen en oudere mensen SPREKEN de WAARHEID
Vele gescheide vaders geven dit aan maar ook daar wordt niet naar geluisterd.
een kind moet niet hoeven te kiezen en mag nooit de dupe worden.
Maar helaas wat je ook bij jeugdzorg enof kinderbescherming neerlegt word niet of nauwlijks naar geluisterd.
Conclusie: LUISTER NAAR HET KIND, GELOOF het kind.

sylvia
Tue, 04/19/2005 - 09:52

ook ik heb veel problemen met jeugdzorg ondervonden.ben door jeugdzorg mijn drie kinderen kwijt geraakt.de jeugdzorg vertelde in 2002 dat mijn jongste zoon naar een medisch kindertehuis moest.ze zijn bij me weg gehaald maar hij zit nog altijd niet in dat te huis maar in een pleeggezin.waarom moet ik me wel houden aan de eisen die gesteld worden door de rechter en de jeugdzorg niet

rin
Thu, 05/12/2005 - 16:21

alle pogingen van zowel de regering als die binnen de deur van jeugdzorg gebeuren,zijn er op gericht om de chaos in jeugdzorgland te verkleinen. En zoals in een huis waar wordt verbouwd weet ook het huis jeugdzorg soms niet meer waar de sokken liggen. Ik heb ondervonden dat zorg en hulp in schijnbaar hopeloze situaties wordt gevonden en geboden en dat het kind op nr 1 staat.
Niet alles wat kinderen willen is ook goed voor ze. Benutten van mogelijkheden die het kind heeft ,leren van wat gewenst en nuttig is om zelfstandig en respectvol in deze wereld te gaan staan.
Het is een taak die wijsheid en kennis
vereist. Succes.

Robin
Thu, 05/26/2005 - 17:20

"Jeugdzorg" is een enorm moeielijke taak en daarbij gaan dingen verkeerd. Jeugdzorg gaat niet alleen over jeugd, maar minstens net zo veel over de ouder s van onze jeugd en over de rest van de omgeving van onze kinderen. Wat er met onze kinderen gebeurt is een product van de hele maatschappij. Ambulante hulpverlening is kostenefficient en past in het beleid, maar past het ook in wat het kind nodig heeft? Wat zijn ouders nodig hebben? En wat de buurt nodig heeft?

Hoe helpen we een kind in een achterstandswijk met foute vrienden?
Ga er maar aan staan. Temidden van diverse soorten beleid, belangen en een tekort aan geld omdat er gewoon niet meer belasting betaald wordt.

Ik begrijp en respecteer de reacties van mensen die zich tekort gedaan voelen in meer of mindere mate door wat wij de jeugdzorg noemen. Ik nodig iedereen uit om concrete ideeen te opperen over hoe het beter kan. "Luister naar het kind" is een visie, maar kinderen zijn lang niet altijd betrouwbaar. Dat wil niet zeggen dat zij niet gehoord moeten worden. Maar hoe dan wel? En wat is het doel?

Veel gepraat, veel discussie en nog meer beleid. Het komt er op neer dat organisaties gedwongen worden te reorganiseren en in een bod aan beleid, eisen, regelgeving en met name ook veranderingen daarin, afgeleid raken van waar het om gaat: de maatschappelijke zorg voor jeugdigen.

Wat kun je dan zelf doen? Wees de verandering die je wil zien in de wereld. Doe er iets mee en roep niet alleen, maak het concreet, strijd voor waar je in gelooft, niet met wapens maar met daden die de wereld beter maken voor iedereen en dus ook onze jeugd.

MSH
Sun, 06/12/2005 - 11:47

Ik ben al dik twee jaar bezig hulp te krijgen voor mijn zoon. Mijn zoon zou uit huis geplaatst worden. Iedereen was het er overeens dat mijn zoon dringend hulp nodig had (raad van kinderbescherming,bureau jeugdzorg, RIAGG, school,(gezien zijn situatie). Nu is mijn zoon dus achtien en is hij te oud geworden om in aanmerking te komen voor hulp. De eerst zo zorgwekkende situatie doet er niet meer toe. Twee jaar geleden ben ik naar de huisarts geweest voor een verwijs brief, daarna is alles in het werk gesteld. Nu ben ik vorige week weer naar de huisarts geweesten moet ik kennelijk weer van voor af aan met hem door een nieuw traject voor meerderjarige. Ik hoop voor mijn zoon dat hij straks niet te oud is om nog beter te kunnen worden.

wolfje
Wed, 11/16/2005 - 20:41

even een reactie op het verhaal van sylvia ,sylvia wij hebben als ouders hetzefde probleem als jij .
onze vier kinderen zijn uit huis geplaatst .
jeugdzorg leeft boven en onder de wet , kunnen alles maken en breken , waar ze maar zin in hebben , en daar maken ze dankbaar gebruik van .
een paar voorbeelden:
oudste dochter NIET laten verschijnen op de begrafenis van haar oma ,
onze tweede dochter werdt zonder redenen gesloten gezet en dan niet in een gesloten inrichting , daar was geen plaats , dus werdt ze gewoon in de jeugdgevangenis het poortje in groningen gestopt .
onze zoon stopten ze in een inrichting met verstandelijke gehandicapten, en werdt vervolgens zonder toestemming van de ouders onder de medicijnen gestopt .
het gevolg was dat hij smorgens suf naar school fietste en onder een auto terecht kwam , gevolg gebroken hand en arm ,en een hersenschudding.
toen onze oudste van die hele zooi afwas en weer in de gewone wereld kwam ,ging ze op een gegeven moment aan een eigen gezin denken , en ging trouwen .
weer had jeugdzorg iets leuks in petto, nu besloten ze dat haar jongste zus die nog met jeugdzorg te maken heeft , niet op de bruiloft mocht komen .
een jaar later werd er een kleine geboren , weer komt er iets leuks , het kind was een jaar oud toen de jongste zus het kind voor het eerst mocht zien .
dit zijn nog maar een paar dingen , maar wij kunnen er wel een boek over schrijven .
sylvia sterkte ermee dat zal je nodig hebben , want zolang hier niets aan gedaan wordt leven ze boven en onder de wet .

adri?nne
Tue, 11/22/2005 - 13:04

Aan het begin van alle problemen met jeugdzorg staan de problemen in de gezinnen. De reacties komen er zo ongeveer op neer dat men een probleem kreeg toen jeugdzorg kwam. Het lijkt mij (zonder voorbij te willen gaan aan de dingen die mis gaan bij jeugdzorg)omgekeerd: men heeft een probleem en dán komt jeugdzorg. Ik heb zelf een geschiedenis als tehuisbewoner en vervolgens als pleegouder. (overigens zie ik op deze site nergens de mening van een (ex)tehuisbewoner of jongere die onder jeugdzorg is geplaatst. Ik ben in die tehuizen niet één kind tegengekomen dat maar zo, voor de gezelligheid, in dat tehuis geplaatst was, en heb evenmin één pleegkind gehad waarbij dat het geval was. Het is wél zo dat er, als kinderen uit huis zijn geplaatst, veel mis gaat. In mijn tijd geen opleiding (ik was 12) maar arbeidstherapie (t is gelukkig allemaal goed gekomen). Een gezinsvoogd met een veel te hoge case-load (ook toen al)omdat het de overheid en de samenleving niet boeit wat er met kinderen gebeurt en men van de redelijk hoge belastinginkomsten liever het theater en het eigen woningbezit sponsort, dan de zorg en de jeugdhulpverlening.

bezorgde moeder
Tue, 11/22/2005 - 22:15

Mijn zoon heeft hulp nodig zowel gedrags als psychische hulp. Al een half jaar gaat hij van crisiscentrum naar crisiscenrum en belandde uiteindelijk in een open pedagogische setting. Iedereen (bjz, parlan, raad van kinderbescherming)was van mening dat dit geen goede plek voor hem zou zijn maar bij gebrek aan beter, was dit even de oplossing. Na vijf weken observatie is hij er uit geschopt. Reden; hij was vervelend. Als hij niet "vervelend" zou zijn was hij wel thuis geweest. Men vond hem een gevaar voor zichzelf en ons gezin maar wederom geen plek dus hij is weer thuis. Vandaag heb ik een brief ontvangen van de Raad van Kinderbescherming, dat mijn zoon onder toezicht moet worden gesteld terwijl wij als ouders hulp toe juichen maar OTS vinden wij wel wat ver gaan. Omdat er nu geen behandelplek is voor mijn zoon wil de Raad hem in een jeugdgevangenis plaatsen tot er wel plek is terwijl hij geen strafblad heeft. Hij is alleen boos, verdrietig en terleurgesteld in de wereld. Dit komt mede door zijn stoornissen. Ik ben bang dat mijn zoon eenmaal gevangen zichzelf wat aan doet. Wat moet ik nu????

chrisje
Wed, 11/30/2005 - 16:30

hoi 18 jaar geleden was het al een zooitje bij jeugdzorg en bij de kinderbescherming dat is in die 18 jaar nog steeds niet veranderd

Mevrouwtje
Tue, 12/13/2005 - 15:45

Ik wil hier best enthousiast op reageren, maar aangezien jeugdzorg mij op straat heeft gezet en ik voor mezelf mocht gaan zorgen hier in hartje rotterdam raad ik mensen toch aan niets met jeugdzorg te doen. het is misschien niet fair om dat te zeggen, aangezien het voor veel mensen nog de enige uitgangspunt is.

Ik heb ook meegemaakt dat een vriendin van me OTS kreeg. Ik raad het ten sterkste af. een vriendin van haar is toen tijdens verlof door haar oudes opgehaald en terug naar huis gebracht omdat ze haar niet terug wilden geven aan haar ouders.

Jeugdzorg? Alleen maar narigheid. Het spijt me zeer voor de mensen die daar nog een hun laatste sprankje hoop hebben liggen, maar doe maar niet. meer problemen dan oplossingen krijg je daar!

En bezorgde moeder: Heel erg veel sterkte, want ik heb bij mijn moeder gezien hoe zwaar t was.

blabla
Wed, 01/11/2006 - 15:28

Geweldig die wet op de jeugdzorg.
Dankzij deze wet zijn wij momenteel verstoken van zorg. Onze dochter met een lichamelijk handicap en wat ADHD en PDD-Nos is nu niet meer te indiceren. Het CIZ vindt dat BJZ het maar moet doen en BJZ zegt vervolgens alleen maar enkelvoudige gedragprobelamtische casesen te mogen indiceren. En zo is het kringentje rond. Een maand geleden had de indicatiebeschikking bij ons op de deurmat moeten liggen conform de wet op het indicatiebesluit, en ruim op tijd om de zorg te laten doorlopen. Nu hebben we niets meer, ja een wanhopige en verdrietig meisje dat haar contacten binnen de woonvorm,waar zij in deeltijd woonde, heel erg mist. want geen indicatie is geen zorg.

genegeerd vader.
Tue, 01/31/2006 - 17:46

hoe kan het zijn dat jeugdzorg boven de wet staan en dat niemand er wat aan doet,er zijn ook geen instanties waar je aan kon kloppen...Ik heb een dochter van 2 jaar dat bij mij ex vriendin woont,wat blijkt dat mijn ex vriendin achter mijn rug om mijn dochter vrijwillig meegegeven heeft en heeft tegen de jeugdzorg verteld dat zij geen zin meer in had en zij had een hekel aan ons dochter gekregen zij mishandeld haar dagelijks of gooide haar de hele dag op bed.jeugdzorg nam mijn dochter gelijk mee omdat ze de thuis situatie niet goed voor mijn dochter vondt en stopte haar in een pleeg gezin zij hebben mijn dochter niet gezien in mijn thuis situatie en mijn ook geen kans gegeven.maar wat mij echt irriteerd is als vader zijnde werd ik genegeerd en gepasseerd niemand nam de tijd om mij te bellen over de situatie!!als ik bel voor een afspraak is de mevrouw er niet ik spreek steeds haar voicemail in maar ze belt niet terug.eindelijk kan ik haar spreken en ik vraag heel normaal hoe kan dit allemaal,ik kan goed voor mijn dochter zorgen samen met mijn nieuwe vriendin zoals wij om de weekend doet en met de vakanties ik heb haar notabene 1 week gehad met kerst vakantie en niemand zei wat 2 januari werd ze weg gehaald bij mijn ex vriendin.er werd mij verteld dat het allemaal op een vrijwillige basis was dus hoefte er geen gezinsvoogd toegewezen worden en dat ik mijn dochter kon ophalen maar dan zou zij zorgen ervoor dat ze binnen 2 dagen zou worden weggehaald.De mevrouw had verteld dat zij geen emoties of mening had over de zaak maar wel uitgebreid vertelen dat ze het knap vondt dat mijn ex vriendin had toegegeven dat ze mijn dochter niet meer aan kon..maar wat moet ik nou doen over dit vrijwillige gedoe.mijn dochter zou tot 16 feb vrijwillig geplaatst zijn in een pleeggezin maar nou zijn ze al opzoek naar een anderen pleeggezin en ik dan.ik heb mijn dochter helemaal niet vrijwillig mee gegeven,ik heb geen afspraken gemaakt.ik geef toe dat ik mijn leven moet aanpassen om mijn dochter full time in huis te nemen maar hier heb je eindelijk een vader dat bereid is om voor zijn dochter te zorgen en ik word genegeerd en gepasseerd en word mijn dochter in een pleeggezin geplaatst dat misschien nodig is voor een anderen kindje.niemand legt uit wat er gaande is hoelang het kan duuren en wat mijn rechten zijn..vaders hebben toch ook rechten maar voor de jeugdzorg besta ik niet eens terwijl ze allemaal afspraken met mijn ex vriendin maakt en zelfs nog gezelig bij haar op de koffie gaan.

moontje
Tue, 02/28/2006 - 15:35

ik sluit me bij vele bovenstaande reacties aan dat jeugdzorg alleen maar ellende is en dat ze boven en onder de wet staan.
ook ik heb mijn portie ervaring, ben nu al 2,5 jaar bezig om van alle ellende af te komen, maar het ziet er naar uit dat dat voorlopig niet zal gaan lukken,helaas .....
ook mijn gezin is gesloopt door jeugdzorg,mijn kinderen die helemaal op elkaar bouwden en vertrouwden zijn uit elkaar gerukt door jeugdzorg,en wat mij is opgevallen is dat er bij jeugdzorg geen ruimte is voor eerlijkheid realiteit en ze geven zeker geen gehoor aan de mensen die er opgedrongen mee te maken krijgen....
ik wens iedereen van deze site die met jeugdzorg te maken hebben veel sterkte in hun strijd,ze zullen het nodig hebben.......

een verdrietige moeder.

janny
Mon, 03/27/2006 - 03:02

Tja.......Jeugdzorg. Een bende is het bij jeugdzorg. Gaan volledig voorbij aan de hulpvraag. VAnaf dag 1 al hun eigen ideeen en naar kind en ouders luisteren? nee dat kennen ze bij jeugdzorg niet. Hun visie dat is wat teld. En kind en ouders?? die hebben dat maar te slikken anders niks.

danny
Mon, 03/27/2006 - 14:43

wat janny zegt is waar
jeugdzorg denkt aan hun eigen visie en luisteren naar wat ze willen horen en schrijven ook op wat ze willen schrijven maar naar de hulpvraag van ouders en kind te luisteren ho maar

dus jeugdzorg doe wat aan al die klachten en doe nu eindelijk jullie werk...........

Gekke Henkie (uit het artikel Nachtmerrie)
Sun, 04/30/2006 - 01:23

Ook wij hebben (het klinkt wellicht eentonig) meerdere grote problemen met Bureau Jeugd-zorg. In dagblad De Gelderlander stond op 12 augustus 2005 een artikel dat door de journalist een Nachtmerrie is genoemd, want dat is het ook. De enige troost die wij hebben is dat wij binnenkort van Bureau Jeugd-zorg af zullen zijn omdat onze zoon naar een AWBZ-instelling zal gaan waar Bureau Jeugd-zorg geen zeggenschap over heeft. Ook het feit dat er n.a.v. onze GEGRONDE klachten een onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg is opgestart, geeft een bezorgde ouder weer enige hoop.
Om iedereen te waarschuwen die overweegt hulp bij Bureau Jeugd-zorg te gaan vragen, plaats ik hieronder het artikel Nachtmerrie. Helaas waar gebeurd. Veel sterkte allemaal!

Nachtmerrie
NIJMEEGS KWARTIER

Er is landelijk heel wat te doen over Jeugdzorg. Maar heel veel gevallen van falende zorg halen nooit de krant. De zaak is dan niet ellendig genoeg, misschien. Toch kan een instelling als Jeugdzorg mensen tot absolute wanhoop drijven. Zo ook bij het Nijmeegse gezin van vader Henk en moeder Anja, die in het echt dus niet zo heten, uit het oostelijk deel van Nijmegen.
Sinds hun zoon Kees ‘afwijkend gedrag’ begon te vertonen zijn zij met grote regelmaat knettergek geworden. Niet van hun zoon, maar van de instanties die hen zouden moeten helpen. De ouders vermoedden al heel lang dat autisme de oorzaak was, maar Jeugdzorg zocht het aanvankelijk liever ergens anders.
Zo werd doodleuk gesuggereerd dat vader Henk het ware gezinsprobleem was. Hij zou lijden aan een psychische stoornis. Niet dat Henk ooit onderzocht was. De ‘stoornistheorie’ was louter gebaseerd op de mening van een kinderpsycholoog die Henk eens vijf minuten zag tijdens een consult van Kees.
Het duurde een jaar voor Henk er in slaagde zijn eigen geestesgesteldheid als ‘vaststaande’ oorzaak van Kees zijn problemen weg te poetsen. Daarvoor moest hij zelf een hoogleraar psychiatrie in de arm nemen om hem te onderzoeken. ‘Volkomen normaal’ luidde diens oordeel, maar ondertussen was de toestand van Kees er niet beter op geworden. Hij was nog steeds niet onderzocht op autisme en werd dus nog steeds niet adequaat behandeld. Zijn gedrag begon steeds ernstiger te worden.
Intussen had Jeugdzorg bedacht dat het voor Kees beter was wanneer hij ‘onder toezicht’ zou worden gesteld, zodat het laatste woord over Kees voortaan bij een voogd in plaats van bij de ouders kwam te liggen. De aanmelding voor het zogenaamde OTS werd niet overlegd met Henk en Anja. Die hamerden nog steeds op een onderzoek naar autisme, maar daar kon Jeugdzorg niet op wachten.
Gelukkig werd de OTS uiteindelijk afgewezen, maar ondertussen werd wel alvast een stapel folders over onder toezichtstelling opgestuurd naar het betreffende gezin. Dat de enveloppe werd geadresseerd aan de destijds elfjarige Kees, was ‘een foutje’. Toen Kees ‘zijn’ post had geopend kreeg het joch een dreun van jewelste. Hij vreesde geruime tijd naar een concentratiekamp gestuurd te worden.
Henk en Anja dienden uiteindelijk een klacht in bij de niet bepaald onafhankelijke interne klachtencommissie van Jeugdzorg. Een beetje slordig is dat datzelfde Jeugdzorg in de verweerschriften delen van het persoonlijke dossier van Kees meestuurde naar de commissie. Iets wat zonder toestemming van de ouders absoluut niet mag.
Intussen ging het met Kees slechter en slechter. In november 2004 bleek waarom: hij werd al die jaren volstrekt verkeerd behandeld. Want uit de eindelijk dan toch uitgevoerde test blijkt hij inderdaad aan autisme te lijden.
Niet dat hij daardoor nu wel de goede behandeling krijgt. Dit is nu eenmaal Nederland. De instelling die hem kan behandelen, heeft een wachtlijst van ongeveer twee jaar. Al met al zal er negen (!) jaar vergaan zijn tussen het moment dat Kees werd aangemeld bij Jeugdzorg en de dag waarop hij voor het eerst de zorg krijgt die nodig is.
Henk en Anja hebben ondanks de nachtmerrie waarin ze verzeild zijn geraakt, doorgeknokt en gelijk gekregen van de Interprovinciale Klachtencommissie.
Maar helaas, Bureau Jeugdzorg Gelderland meldt nog steeds dat het geen fouten heeft gemaakt en van excuses aan de ouders is al helemaal geen sprake.
Hoeveel gezinnen als dat van Henk en Anja zouden er eigenlijk zijn?
Jaap van Essen (journalist)

...
Mon, 05/29/2006 - 22:02

Jeugdzorg stelt helemaal niks voor..Ik heb zelf ook bij jeugdzorg gelopen en heb er uiteindelijk helemaal niks aan gehad.. Het enige wat ze goed konden was dreigen met boetes..

Nientje
Mon, 06/19/2006 - 20:59

Ik ben het helemaal met u eens dat het een bende is bij jeugdzorg, alleen is jeugdzorg daar niet de enige verantwoordelijke voor , ik doe zelf opleiding maatschappelijk werk en ik weet hoe moeilijk het is om voor andere mensen beslissingen te maken die wel eens verkeerd zoude kunnen lopen. Ik denk dat het grootste probleem bij de overheid ligt, die moet meer geld in de zorg stoppen zodat jeugdzorg de mogelijkheid krijgt om weer goed hulp te gaan verlenen!

mark anthony
Sat, 08/05/2006 - 14:24

zien jullie nou niet dat jeugdzorg een gesub. instelling is en alles mag doen wat ze willen.

dat is nu het democratisch nederland van balkenende en die klootzak van donner die altijd een grote bek hebben hoe andere landen het moeten doen terwijl het in eigen land een dictatoriaal en communistisch zooitje is.

trouwens een andere regering doet hetzelfde. alle ontwikkelingen tegenhouden . doe jullie je ogen open en vergelijk met andere eeg landen in wat voor land wij wonen geen enkele vorm van demacratie. en die fortuin maar laten doodschieten.

gooi mijn paspoort weg en binnenkort weg hier, uit deze kankerzooi.
je kan net zo goed in derde wereldland wonen weet je tenminste waar je aan toe bent.
wat heb ik dan aan nederlands.
en maar die buitenlanders vertellen dat ze alleen maar ned moeten spreken.
ze kunnen beter iets doen aan het onderwijs en hun eigen kinderen stoppen in vmbo. kunnenn ze zien wat voor mongolen ze krijgen die ook weer rijp zijn voor de jeugdzorg.

de grootste criminelen ziiten in den haag.

je weet wel de cda maffia.

Marsja
Sat, 09/02/2006 - 10:42

Hallo Allemaal,

Wij hebben gister te horen gekregen dat er een OTS aangevraagd word.en de rede daar van is dat de medewerker van de raad,het nog niet los kan laten.En wel om de volgende rede de moeder van mijn (stief)Dochters hun opstookt tegen ons ze moeten ons het leven zuur maken.En dat oudste twee deden daar fijn aan mee,wij eerst niet door wat er nou gebeurde in ons net samengestelde gezin.
Tot de jongste begon met vertellen en de keus maakte niet meer naar haar moeder te gaan,ze jij bent toch veel liever mama.
Dat doet pijn als een meisje van 9jaar dat zegt hoor,ja ik was gevleid dat zal ik niet ontkennen maar het hoort niet zo.
Maar deze zelfde moeder die onze meiden gebruikte in de strijd tegen haar ex en mij.Had ook een zorg neer gelegt bij BJZ die wij zelf hadden ingeschakeld voor hulp met toen alleen nog de oudste dochter,we kregen hulp 4weken,na 2weken was onze dochter van 16 het huis uit.Ze had wel verteld dat haar moeder haar optookte en ze wist niet wat ze er tegen kon doen omdat ze niet precies wist hoe ze het deed.Achteraf blijkt dat BJZ haar nooit terug had mogen plaatsen,Ze zeiden ook nog eens dat ze eigenlijk van te voren al wisten dat het niet zou lukken.Waarom hebben ze het dan gedaan zo heeft ze alleen maar meer schade,in die 2wk bleek ze ook haar zusjes optestoken en te bedreigen dat ze mee moesten doen en hun moeder geen verdriet mochten doen.De twee konden het niet volhouden en vertelde het aan ons.Daarop volgde en gesprek met de oudste en die liep weg naar haar moeder.Daar werd haar de deur gewezen er was geen plaats voor haar.Ze gaat naar een vriendin en blijft daar 2weken wij mogen geen kontakt met haar opnemen.later moet ze ook daar weg er word door BJZ naar moeder gebeld,die wil wel helpen maar alleen als ze er een vergoeding voor krijgt.Ik kreeg in de tussen tijd te horen dat ik meer aan mezelf moest denken anders zou ik er aan onderdoorgaan.Ik zei dat ik niet aan mezelf kon denken omdat de kinderen me nodig hebben.goed op een goed moment komt de oudste weer bij ons wonen helaas ontploft het weer,BJZ zegt onmiddelijk op straat zetten als ze horen hoe ze te keer gaat.het zorgt voor heel problemen met de twee oudste meiden en het word erger en erger.BJZ stelt voor dat we begelijding van het IPT krijgen interne pedagogische thuiszorg voor de dochter van 13 die blijft doorgaan.Er word gezegd dat door de drukte eerst de raad zal onderzoeken welke hulp we nodig hebben.Blijkt achteraf dat ze een melding van kindermishandeling hadden liggen,eerlijk zijn ze de leugenaar en hoe moet ik hem dan nu geloven.weer komt er naar voren dat het de moeder is die stookt.ze gaat er heen om met de hulp van IPT om te vragen of haar moeder wil stoppen met stoken en lelijke dingen zeggen over ons,en dat ze me wel graag mag en bij ons wil blijven wonen.De oudste woont dan al een poos bij haar en komt klagen in die periode dat ze geen kleding krijgt,wij gekocht,nieuwe schoenen kreeg ze niet ga maar naar hun werd er gezegt,maar ze mocht verder niet bij ons kmomen want dan moest ze er ook maar blijven wonen zei moeder dan.ze had gezegd ik zorg voor je dus heb je daar niets te zoeken,maar ja ze ging ons missen en kwam dus stiekem.Later bleek dat ze niet bij moeder en haar vriend woonden nee ze was gedumpt bij de halfzus van zeg maar haar stiefvader,ze kreeg geen eten ze moest maar zien.Ze werd echt aan haar lot over gelaten,in die periode werd ook dochter van 13weer moeilijk en liet de boel ontploffen.Wij waren op kapot en gesloopt raddeloos net als nu.Ik belde met IPT maar wist we krijgen een vervanger,die belde later op ik totaal overstuur en niet meer wetende wat te doen.Ze zei dat ik aan de andere kinderen moest denken en aan mezelf en dat ze dan maar voor een rust periode naar haar moeder moest worden gestuurd,ik nog meer overstuur en zei dat dat echt niet kon en legde de situatie daar uit.Ja en toch moest ik het maar doen ik heb voet bij stuk gehouden wat dat betreft en wilde haar daar niet brengen en heb haar bij mijn vader gebracht,moeder heeft dochter geprobeerd te laten liegen ze wilde haar van school halen en niet meer terug brengen terwijl deze echter al een aantal maal had gezegd niet bij haar te willen komen.We brachten haar naar opa,met haar medewerking.wel voelde ze zich schuldig tegenover haar moeder.maar belt haar wel nog een keer op om te vertellen dat ze echt rust wil van haar met het gestook,moeder negeert dit gewoon,zegt haar niet lief te vinden en word er verdrietig van dillema.Er word gezegd dat de meiden in een loyaliteits crisis verkeren tegen over moeder.Moeder krijgt ruzie met vader ook komt er dan een melding bij het AMK een anonieme Dat wij dochter van 13 zouden hebben misshandeld en we zouden de 4jongere kinderen hebben buitengesloten luiden het.Echter was dit niet waar maar voor de Raad wel aanleiding nog maals een gesprek aan te gaan wij hadden daar geen probleem mee en hadden immers niets verkeerds gedaan.die dag ervoor word de oudste dochter opstraat gezet en komt bij ons.de volgende dag om 9uur komt de man van de KB,tot dan had hij altijd gezegd en de indrukl gegeven dat er geen problemen waren en wij hoefde ons niet druk te maken.Oke dat deden we dan ook niet,hadden we ook geen rede toe wij deden alleen maar het beste voor de kinderen en vroegen alle hulp die we dachten dat ze nodig hadden.Ik had net een rechtzitting achter de rug voor mijn zoon van zes jaar waarvan de vader,doordat ik was gaan samenwonen besefte dat ik niet meer bij hem terug kwam.En daarop naar een advocaat ging en het gezag ging opeisen omdat ik niet met geld om kon gaan en ik was labiel.Ja hoor lachte mijn advocaat en zei dat er niets was ik bracht mijn zoon elk weekend op onze koste met onze auto wel even 274km verder op en ik moest ook 274km weer terug.En de rest weet hij aan het vele verhuizen de laatste 2jaar,daardoor zou ik labiel zijn,ik was veel verhuisd ja.Maar dat had een oorzaak,1 ik kon niet aarde en ben weer bij mijn moeder gaan wonen met mijn 3jongens die overleed 3maanden later plotseling,was nooit ziek daar hou je toch geen rekening mee als ze zo jong is als ze was.goed ik moest het huis uit niks te maken met mijn kids nee hoor oprotten,goed een maand een crisis woning gezeten toen moest ik naar het leger des heils(net een gevang).Ik werd gestraft vond ik,toen besloot ik toch maar te verhuizen naar mijn vriend aan de andere kant van ons zo geweldige nederland.Allerlei gezeur omdat ik naar een andere stad ging verhuizen mensen hallo wilde ik het echt???maar goed de rechter zei ook,gezien de situatie nu is mevrouw toch al een hele tijd stabiel,ja maar meneer als dit en als dat.....gelukkig zei hij ik kan n iet in de toekomst kijken.pffffffff ik was mijn zoon niet kwijt.en vreesde ook niet voor het feit dat er gezegd werd als er OTS aangevraagd mocht worden gaat het gezag wel naar vader.En wat verteld de meneer van KB aan het eind van zijn lied Ik stel een OTS voor voor het gezin omdat de problemen met de ex van mijn partner niet zomaar zouden stoppen.Ik word woest ik ga mijn mannetje niet kwijt raken omdat een of andere smerige ,...... niet normaal kan doen.Zet haar maar onder OTS zegt ie nee dat kunnen we niet mevrouw,maar u is niets te verwijten dus u raakt u kind niet kwijt dat kan niet,ik zeg hem dat dat in de rechtziting is gezegd,lijkt hem onwaarschijnlijk.pffffffff misselijk mannetje ik zeg het toch .....boooos ben ik woest....ik zei wacht maar mijn tijd zal komen.....ik ben echt niet klaar met dit zooitje ongeregeld.Omdat ze haar niet kunnen aan pakken moet het zo rot op zeg,Ik zei hem ik ga wel verhuisen dan zegt nee dat moet u niet doen,jaja hij raakt zijn kind niet kwijt en gaat ie zeggen de slijmbal dat de mevrouw van azz alleen maar positieve dingen over ons heeft maar ja OTS is nodig!!!!!!!!!!!!!!Help wat kan ik er aan doen wie kan het me zeggen

ik hoor het graag dank u allen alvast

roy
Tue, 10/03/2006 - 00:41

hey ik heb zelf onder ots gestaan op het moment dat iemand onder ots staat hebben de ouders niks meer te zeggen en mogen alleen maar hun mening geven en dan mag je hopen dat er naar geluistert word wat heel erg onwaarschijnlijk is... wat er ook kan gebeuren is dat degene in een jeugdgevangenis komt omdat diegene geplaatst moet worde in een internaat waar geen plaats is en geloof me als ouder zijnde kan je zeggen wat je wil maar je kan er niks tegen doen en als je eenmaal geplaatst bent duurt t jaren voor je weer vrijbent (tot je 18e) ik zou zeggen laat bjz de tering krijgen want die kunnen helemaal niks dat zijn prutders heb er 7jaar bij gelopeen maar t enige wat ze deden was mij en me ouders van t kastje naar de muur sturen en liegen en dingen beloven en niks nakomen probeer er zonder die mensen er uitekomen en geloof me als je kind onder ots moet zorg dan dat t vrijwillig is en alleen een toeziend voogd dan zijn de rollen omgedraaid dan hebben jullie alles te zeggen en kan de voogd alleen een mening geven en dan kunnen jullie kiezen om er naar te luistere meer weet ik niet wens jullie veel sterkte...

michel vd heerik
Mon, 10/16/2006 - 23:24

ik ben recentelijk gescheiden maar nog lang niet van der af.
ze doet namelijk erg moeilijk en voor me gevoel vooral over de rug van de kinderen
ik ben ook fout geweest en hebt ruzie gemaakt met me ex maar heb door praten met maatschappelijk werk geleert dat dit niet goed is voor de kinderen.
zij blijft echter maar stalken en de kinderen straffen en dat doet me zeer.
waar je als vader ook aan klopt ze kunnen niets doen terwijl het kind aan geeft dat moeder niet eerlijk is doen ze niets.
ik vind dat al deze instellingen langs elkaar heen werken en opgedoekt moeten worden en een gezamelijke instelling er voor terug moet komen en strikt onder toezicht van justitie moet staan zodat alle vreselijke berichten over vaders en moeders die hun kinderen in hun blinde woede wat aandoen in zeer korte tijd uit de wereld moet en kan zijn en dit door eens te luiteren en direkt in te grijpen ipv alles op ze beloop te laten gaan ,weg met alle geiten wolle sokken en reageer eens adekwaad op meldingen

mvg michel
michelvdheerik@hetnet.nl

JK
Thu, 03/01/2007 - 20:58

Hallo,

deze problemen met jeugdzorg komen zo bekend voor, wij lopen ivm met ons ook bij jeugdzorg omdat ie te vroeg is geboren, maar het enige waar ze goed in zijn is chanteren, om hun zin te krijgen, we doen daar niet aan mee , nu willen ze onder toezicht stellen, we willen hiervoor een advocaat in de arm nemen.

Carla
Mon, 04/16/2007 - 09:11

Hoop ellende na een vader die kinderen in mekaar begon te slaan en zijn handen niet van zijn dochter af kon houden. Na een half jaar is mijn dochter via de schoolarts bij de GGZ beland, Jeugdzorg wou maar niet doorsturen. Toen ik het waagde om tegen te stribbelen bij Jeugdzorg vanwege meerdere hulpverleners met ieder hun eigen visie stuurden ze de kinderbescherming op mijn dak. Die is notabene gaan kijken of mijn jongste dochter, waar helemaal niets mee aan de hand was (geboren toen pa al weg was) in geval van nood bij de vader kon gaan wonen. Als het aan Jeugdzorg en kinderbescherming had gelegen hadden we er dus nog een incest slachtoffer bij gekregen.
Ik heb me niet onbetuigd gelaten en ben het juridische gevecht aangegaan. Ik heb een hoop ellende gehad, en drie tieners die Jeugdzorg haten. Maar ik heb het toch gewonnen en de band in ons gezin is enorm hecht geworden.
Probleem met Jeugdzorg is dat ze niet doen wat ze moeten doen. Namelijk doorsturen naar de betreffende instantie die hulp moet verlenen. In eerste instantie gaan ze er van uit dat de ouders niet deugen. In mijn geval was het moeder die niet deugde. Zelfs als een kind uit huis geplaatst word (mijn 2 oudste zoons die dachten dat Jeugdzorg ze ging helpen)en ze krijgen niks van dat kind gedaan, krijg je nog als ouder de schuld.
Kinderen met een trauma of een psychische stoornis worden gewoon niet doorgestuurd.
Je komt ook ontzettend moeilijk van ze af als je uiteindelijk ergens anders je hulp wilt gaan zoeken. Maar huisarts en schoolarts kunnen ook verwijzingen doen.
En hoewel ze bij Jeugdzorg eerst jaren over opvoeding blijven doorzaniken, weet ik inmiddels dat de meesten absoluut geen kaas hebben gegeten van opvoeden. Waarden als liefde en respect voor elkaar bestaan bij jeugdzorg niet en de laatste casemanager die ik had wist ook niet wat het is je aan afspraken te houden. Zelfs de school waar mijn jongste zoon op zit (die heeft een probleem op school, vandaar dat ik nog niet helemaal van jeugdzorg af ben)krijgt grijze haren van jeugdzorg en snapt niet waarom hij maar geen verwijzing krijgt. We zijn bezig om via schoolarts en huisarts een verwijzing te krijgen. De casemanager weigert die en weigert bovendien het een en ander schriftelijk uit te leggen. Beloofde diagnostisch beeld zit ik ook nog steeds op te wachten. Casemanager schijnt er moeite mee te hebben dat ik het eerst goed wil doorlezen en dat ze het dus eerst moet opsturen.
Hoe mooi het ook klinkt, maar de verwijzers van Jeugdzorg weten het verschil niet tussen psychische problemen en opvoedingsproblemen en door hun gebrek aan respect voor ouders ondermijnen ze het ouderlijk gezag.
Als een kind psychische problemen heeft zou je daar gewoon mee naar de huisarts moeten kunnen stappen, voor een gewone verwijzingen GGZ of psychiater. Die heeft daar de opleiding voor gehad.

mkuckelkorn
Wed, 04/18/2007 - 14:44

de gezinvoogd weet dat de twee zonen van mijn vriend doen blauwen nog nog laat zij mijn dochter daar naar toe gaan en voorjaar in de zommervakatie in augustus is hij met mijn dochter en een zoon is mee gegaan en de andere zoon is thuis gebleven en toen belde de politie hem op dat hij met spoet naar huis moest komen maar hij kon niet op dat hij gedronken had maar hij ging naar huis en daar zag hij dat zijn zoon aan het blauwen was en ook nog aan zuipen met hem zijn vrienden en dat vindt jeugdzorg goed hij mag mijn dochter nog opbezoek hebben is agal wat er ook gebeurd mijn dochter mag nog bij vader en die twee die joint en drinken doen bier en ook nog met hun zijn vrienden erbij dus dat vindt jeugdzorg normaal wat daar gebeurd ik heb een helle boel gedaan en mijn dochter woondt niet thuis maar in een instelling en die doen ook nicks dus ik ben einderaad

willeke
Mon, 04/30/2007 - 17:28

mag een voogd een verhaal aan horen.
ik vind het niet meer normaal.
als een vader met veel leugens
gelooft word door jeugdzorg.
en niet de moeite doet om twee verhaalen teluisteren.wat kan ik hier aan doen.

francis
Tue, 05/22/2007 - 11:34

hallo
ik ben enorm gefrusteerd mijn vriend zijn zoon is nu 18 maar op zijn 14de uit huis geplaatst in een gesloten inrichting daar mocht ie 2 jaar verblijven en ging goed , daar uitgekomen ging het radicaal mis alles hebben ze hem weer afgeleerd hij zit nu in een huis voor begeleidend wonen en kwam 1 keer in de 14 dagen thuis, maar hij lapt alle regels aan zijn laars, dus komt ie nu niet meer thuis maar nu gaat ie zomaar bij zijn broer slapen zonder dat zijn vader daar over ingelicht word en die broer heeft een crimineel verleden en gebruikt zo nu en dan drugs maar de begeleiders hoor je niks van .
daar word je niet vrolijk van en houd me ontzettend bezig en je kan er niks aan doen.

weertje
Tue, 10/16/2007 - 20:45

lees goed de jeugdzorg is alleen maar bezich om zich zelf hoog te houden is er een moment dat je een klacht maakt tegen ze komt er in eens een stoele dans echt heb je problemen schrijf naar advies en klachtenbureau juegdzorg en je wordt gehaaid geholpen (www.ajk.nl) gratis dus geen probleem wil de jeugdzorg niet luisteren dan zorgen hun er wel voor dat ze gaan luisteren ze gaan zelfs met je mee naar de jeugdzorg echt geen wordt gelogen
he ik hoop dat goed komt met iedereen die problemen heeft

daantje
Mon, 02/18/2008 - 09:48

hoi
mijn kinderen zijn voor 2 weken terug uithuisgeplats omdat het vorig jaar op school wat was voorgevallen met geld en nog meer kinderen
mede omdat we toen 3 jaar terug in de wsnp moesten van de voogd en inmiddels een nieuwe voogd en vind juist dat de hele schuldsanering onstabiel is
help ik heb al 3 jaar lang gedaan wat jeugdzorg wil dat ik doe
en nu halen ze mijn kinderen weg toen juist alles iets omhoog ging met verbeteringen
mijn kind heb ik zaterdag weer gezien naar twee weken
ze zit in een pleeggezin
maar ik sta ergh machteloos
ze is zo banmg zo ken ik haar niet
er is iets anders doet ze niet zo
is dit dus de aanpak van jeugdzorg
terwijl ze bij mij alles leuk en goed vinden en zeer goed luisteren op school alles goed gaat
en nu hebben ze haar weggehaald
en kan overduidelijk zien dat er wat mis is
wat kan ik doen weet iemand een instantoie
ik kan dit niet bij jeugdzorg neerleggen
want achter mijn rug om bespreken ze alles met pleeggezin
en ben ik bang dat ze ook mijn dochter erop aan spreken dat ze mijjn dingen verteld heeft tijdens het bezoek
in totaal heeft dit gezin 4 pleegkinderen mijn dochter van 7
mijn zoontje van 5
en nog twee vreemden die we niet kennen van 3 jaar beide
mijn dochter praat stiekum met me
en kijkt eerst of pleegvader niet naar haar kijkt
moest mee lopen op de wc
toen ze vroeg mama kan ik mee naar huis wat ze worden altijd boos op mij
ze wou een tassje tijdens ons bezoieik mee nemen naar buiten toen pleegvader zij laat het binnen
haar he;le gezicht vertok en werd lijk wit
ze wou aleen met het tassje spelen
wat kan ik doen ik ga er obnder door dat zij zo bang is in een pleeggezin terwijl dat jeuist bij ons nooit is gebeurt
ze wou zo de auto instappen om mee naar huis te gaan moest huildens weggehaald worden bij mijn
want ze wou in haar eigen bed liggen en naar haar eigen school
wie kan me hel-pen alsjeblieft dit deugdt niet van jeugdzorg
4 maart 2008 heb ik een hoger beroep maar ben bang door het weerwoord van jeugdzorg dat ik niks red
en dan zit mijn kind erg lang bang in een pleegegzin
NOODKREET HELP ME ALSJEBLIEFT NIET MIJ MAAR MIJN DOCHTER
WAT ZO WERTK JEUGDZORG NIET IN BELANG VAN KINDREEN ALS ZE BANG MOETEN ZIJN IN EEN PLEEGGEZIN
MAAR KAN DIT JEUST NIET BEKEND MAKEN BIJ HUN
WANT DAN PAS IS ZIJ HELEMAAL DE DUPE

sam wanhopige moeder
Thu, 03/27/2008 - 17:36

hoi mijn naam is sam en ik heb 3 meisjes
nu ik hier lees over de hulp van jeugdzorg wil ik iedereen juist waarshuuwen voor die mensen
ze zetten je kind zo onder ots en uhp halen je kind on terecht uit huis en dan krijg je je derde kindje en ook daar willen zij de zeggen schap over
nou dt alles in het kort van mij en met ervaring ik ben al 5 jaar met hun aan de gang en ze laten me nog niej met rust mensen KIJK UIT ECHT HET ZIJN ACHTERBAKSE MENSEN groetjes sam

Roos
Fri, 04/04/2008 - 20:05

Ik schrik hiervan!
denken er nou werkelijk zo veel ouders dat Bureau Jeugdzorg alleen maar bestaat om mensen het leven zuur te maken? Als dat werkelijk zo zou zijn zou het na een jaar toch al zijn afgeschaft of zijn gelyncht. Soms zijn de beslissingen die BJZ neemt in de ogen van ouders wat drastisch. Maar vaak is dit niet zonder reden. geen enkele ouder vind het leuk om te horen dat hij of zij niet voor hun eigen kind kan of mag zorgen.
Vergeten we hierbij niet dat het vooral om de veiligheid, geestelijke en lichamelijke gezondheid van een kind gaat?

Het feit dat ouders de schuld van de ots-en of uhps meer bij anderen leggen dan zichzelf, zegt, vind ik persoonlijk al genoeg.

Natuurlijk gaan er ook dingen mis bij BJZ. Ik wil niet beweren dat ze mensen het daar altijd bij het rechte eind hebben.
kijk naar de communicatie bij BJZ. Of naar het omslachtige papierwerk wat vaak bij een hulpvraag komt kijken.
Maar toch, het blijft slechts puur mensenwerk waarbij veel naar gevoel en instinct geluisterd moet worden.

vooralsnog, het gaat om het kind!

om maar even wat tegenlicht tegen de zaak aan te werpen.

jose
Sun, 11/30/2008 - 18:31

het klopt wat jullie zegen,wandt mijn dochter zit door jeugdzorg of de william schrikker ,in het internaat daelzicht, daar moet de kinderen die daar zitten boven op hun slaapkammer etten, en als mijn dochter naar vader gaat wordt er iets over moeder gezegt wat niet klopt bv vader zegt dat moeder een nieuwe vriendt heeft ,en dan kom xena naar mij opbezoek en vraag of ik een nieuwe vriend heb en ik zegt dan nee ,of vader gaat naar de friettuur en bestel een friet met may ners maar ze hebben geen mayners dus vader wordt boos op xena en zegt dat xena zo door gaat mag xena niet meer bij vader opbezoek komen ,maar ik vindt dat vader dat niet mag zegen tegen xena ,maar ik heb een e-mail naar de william schrikker gestuurdt voogd en ook nog gebeld naar de voogd,en nouw maar afwachten wat er nouw gaat gebeuren ,en ik moet met beleiding die mij op de vingers kijk wat ik met xena doe ,en vader mag allus hij mag haar slaan bij vader in huis wordt er geblauwd waar mijn dochter xena bij is wandt vader heeft nog twee zonen bij hem wonen die blauwen doen in vader huis, en in 2006 is er politie in huis geweest toen mijn dochter bij vader thuis was daar heeft mijn dochter een troma over gehouden .en de william schrikker doet er nicks aan ,ik mag nicks en vader en die twee zonen van vader mogen allus ,is toch niet eerdelijk

jenny
Sun, 12/07/2008 - 13:34

De reacties liegen er niet om op dit log.

Wat ik echter nog mis is het AMK, het voorportaal van BJZ.
Het AMK is ingesteld door Min v VWS om de instroom van "klanten" te verhogen met als uiteindelijk beoogd effect een grote toename van OTS gevallen.
BJZ krijgt per OTS van een kind 38.000 euro van de AWBZ zo verdienen ze hun dik belegde boterham aan andermans ellende.
Het is dus oppassen voor het AMK.

Een dringend advies voor elke ouder die zich geconfronteerd ziet met het AMK.

Start als u geconfronteerd wordt met het AMK onmiddellijk het noodzakelijke weerwerk zoals deze gratis wordt aangeboden door de heer J. Hop te Ermelo.
De verweer procedure tegen een ongewenste inmenging van het AMK staat hieronder:
-----------------------------------------
Weerwerk tegen een aanval van het AMK

1. Modelverzoek 102 bij AMK inleveren
***.burojeugdzorg.nl/102.htm

2. Bezwaar maken tegen besluit onderzoek
***.burojeugdzorg.nl/635.htm

3. Per kind verzoek www.burojeugdzorg.nl/465.htm
en
***.burojeugdzorg.nl/464.htm

bij iedere school inleveren

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Bij de gemeente
***.burojeugdzorg.nl/466.htm

Dit is allemaal procedureel om weerwerk op te starten

Zie ***.burojeugdzorg.nl/7.htm
om de zaak procedureel op orde te krijgen

-----------------------------------------
Verder kan ik iedereen aanraden die problemen heeft met BJZ of het AMK om op de website ***.burojeugdzorg.nl te kijken voor meer info.
Als u dan nog vragen heeft kan u altijd contact per email opnemen het de HR jan Hop.

P.S 3 sterren vervangen door het m=normale inter

bezorgde moeder
Thu, 01/15/2009 - 17:26

de william schrikker geeft nu pas toe dat hun een fout hebben gemaakt,nu pas hebben de william schrikker de bezoek van vader stop gezet wandt vader moet met dochter op de groep blijven tot vader beleiding heeft,omdat moeder de mond open gemaakt heeft tegen de william schrikker en gezegt heeft dat het niet veilig is als vader met dochter alleen is ,nu pas hebben de william schrikker in 2009 gezien dat hun een grote fout hebben gemaakt ,en moeder heeft gevraag of moeder een kans krijg om te latten te zien dat moeder het wel kan haar dochter kan op voeden,moeder heeft een adres gevonden dat moeder en dochter kan leren hoe moeder met dochter om moet gaan ,de adres is kpg in eindhoven maar dat wild de william schrikker niet wandt hun willen niet hebben dat mijn dochter in de toe komst niet naar huis komt ,dus de kinderen blijfen tot de 18jaar onder de jeugdzorg en de william schrikker staan ze geven de ouders geen kans voor ,en ze zegen wel belang van het kind,is dat wel belang van het kind

bezorgde moeder
Fri, 02/27/2009 - 17:39

mijn dochter belde mij vandaag op en zei tegen mij dat zei zich zelf heeft geslagen ,en ik zei tegen haar dat ze dat niet moet doen ,en ik zei ook nog dat zei beter naar de beleiding kan gaan en daar mee gaan pratten ,en mijn dochter zei daar boven nop dat de beleiding geen tijd heeft om met haar te pratten maar mijn dochter zei ook nog tegen mij dat ze niet meer daar wildt wonen ,wandt mijn dochter wildt bij haar mama wonen ,wandt in de groep waar mijn dochter woondt is het ook niet zo veilig wandt er is ook een keer gebeurdt dat een jongen in de groep de stoel kapot sloeg tegen de beleiding en zei is toen door de rug gegaan een een beleiding die boven was die heeft een jongen tegen de muur geslagen ,dus in de groep waar mijn dochter woond gebeuren ook raare dingen en de andere kinderen hebben dat gezien ook mijn dochter zag dat .is dat dan goed dat mijn dochter daar woondt ,ik vindt van niet maar de williamschrikker vind van wel ,ik vindt dat ik een kans moet krijgen ,maar die krijg ik niet van hun en de veilig heid van mijn kind staat mijn boven op ,ik hoop dat iemaand die dat lees ,die mijn kan helpen dat ik mijn kindt thuis krijg en de william schrikker moet weg wandt die denken niet aan de kinderen maar aan hun hoe krijg ik de kinderen van de ouders weg ,NEE ZO MOET HET NIET JE MOET DENKEN WAT IS BELANGRIJK VOOR DE KINDEREN ,DAT DE KINDEREN HET GOED HEBBEN ,MAAR NIET ZO HOE DE JEUGDZORG EN DE WILLIAM SCHRIKKER DOET ,die maken heel veel fouten

bezorgde moeder
Tue, 03/31/2009 - 18:30

mijn dochter woondt in een woon groep,de woon groep heet daelzicht ,en mijn dochter heeft eerst jeugd zorg weert ,gehadt,maar nu heeft mijn dochter,william schrikker gekregen maar ik ben er nicks mee op geschoten,wandt de william schrikker is nog strenger als jeugd zorg ,wandt mijn dochter belde mij huillend op en zei dat zei zich zelf slaat,en dat zei dood wilde zijn ,toen heb ik met mijn dochter gepraat en ik was de eeneste die haar rustig kreeg,wandt william schrikker en daelzicht kreeg mijn dochter niet rustig ,en ik kreeg ook nog een pluim van william schrikker dat ik het goed gedaan heb,en mijn dochter zei ook nog tegen william schrikker dat mijn dochter niet met hun wou pratten wandt dat hadt mama all gedaan,en mijn dochter zei ook nog tegen william schrikker dat mama een grote pluim kreeg wandt mama heeft mij rustig gekregen,en dan druf william schrikker en jeugd zorg en daelzicht ,te zegen dat ik mijn dochter niet kan verzorgen ,maar ik heb mijn dochter wel rustig gekregen ,wandt hun hebben het niet klaar gekregen om mijn dochter rustig krijgen ,dus hun hadden moeder wel nodig ,maar ik heb wel gezegt tegen de william schrikker als het nog eens gebeurdt doe ik het niet via de tellefoon,maar ik ga naar daelzicht toe ,toen zei william schrikker ik moest eerst naar william schrikker bellen,om toe steming te vragen of ik naar mijn dochter mag gaan,en william schrikker zei ook nog tegen mij dat daelzicht eigelijk voor is om met mijn dochter te pratten,toen heb ik gezegt tegen de william schrikker ,wie is eigelijk de moeder ,ben ik de moeder of zijn jullie de ouders,toen heeft william schrikker gezegt dat ik de moeder was ,en ik heb ook nog met de kinderechter gepraat en gezegt wat er ook hier op staat ,maar het heeft nicks geholpen wandt de william heeft zijn zin gekregen,maar ik ben bang als ik nicks doe ga mijn dochter zelf moord plegen

weer zon iemand tegen bjz
Fri, 02/12/2010 - 12:11

bjz blundert er maar goed op los en niemand stopt ze alles mag.maar niets berust op waarheidsbevinding.heb laatst das je goed recht gezien.iedereen kan zo maar voogd worden en er wordt niet eens gecontroleerd of ze wel langs komen.zelfs de wet op de jeugdzorg wordt niet na gestreven.minister rouvoets die wil het allemaal niet zien wat er gebeurd.die vindt het zo wel best.het gaat alleen om de subsidies die ze per kind ontvangen,niets gaat om het belang van het kind.ouders die echt opvoedingsproblemen hebben durven geen hulp meer te vragen.ouders die zelf hulp vragen worden de kinderen zo maar uithuis gehaalt,en dan denken ze dat de kinderen er geen schade er aan over houden.ook pleegouders doen het vandaag op de dag voor het geld,dat is toch zonde voor de pleeggezinnen die het daad werkelijk nog doen voor het kind.Maar een ding is duidelijk het gaat hun niet om de waarheidsbevinding.Ik ben zelf moeder van vijf kinderen waarvan twee uithuis wonen.mijn kinderen zijn allemaal verstandelijk beperkt,hier zijn we achter gekomen door iemand die wel naar mij luisterde,twee ervan hebben pdd-nos,mijn hulpvraag was leer mij hier mee om te gaan.Mijn een na oudste dochter is uithuis geplaatst en mijn jongste dochter die ook pdd-nos heeft woont gewoon thuis.nu komen de twee die uithuis zijn geplaatst een keer in de 2 weken thuis voor drie uurtjes,kinderen reageren sterk op elkaar daar om willen ze nu ineens de twee uithuis houden.nu moet er gekeken worden of ik pedagogisch ben om voor ze te zorgen,er is altijd een smoes om er onder uit te komen.dit alles om hun eigen blunders te verdoezelen.hoe kan de raad van kinderbescherming en bjz zich hulpverleners noemen,je doet toch aan waarheidsbevindingen ,zo help je toch een kind.men moet hun schamen,soms vraag ik me nog wel eens af of die mensen die dit op hun gewten hebben met hun zelf kunnen leven.Zon organisatie die door hun eigen mensen om zeep wordt geholpen.snappen ze nu zelf niet dat mensen geen vertrouwen meer hebben in hun hulpverlening,echt een plaat voor hun kop.

briesje
Sun, 07/25/2010 - 12:54

Zonder enige indicatierapport zonder enige, stukken of papier, zijn mijn kinderen uithuisgeplaats. Mijn kinderen mankeren niets. Om een lang verhaal kort te maken, elk uithuisgeplaatste kind maakt niet uit of er redenen of geen redenen voor zijn, BJZ krijgt geld ,subsidie,de gezinsvoogd krijgt bonus 3%.
Daarom gebeurt dit. Er word flink omzet gemaakt, iedereen heeft werk, de advocaat, de bjz, de rechters. Wat is het goed geregeld hier in Nederland. En welke rechten heb je als ouders, noppes niks. De overheid is zelf een legaal crimineel, die goeie faciliteiten,zorg en alle voorzieningen biedt aan een crimineel die in de gevangenis zit, maar een oma die in een verpleeghuis zit, daar word op bezuinigd en verwaarloosd. Iedereen maar klagen klagen. Ik ga niet klagen, ik ga echt wel mijn stem laten horen, desnoods schrijf ik brieven naar de presidenten over de hele wereld,desnoods schakel ik heel de wereld in hoe nederland de rechten van een kind onteemt. maar mijn kinderen krijg ik echt wel.Geen enkel ouder is perfect, geen enkel mens is perfect. Je kan je huis en je kinderen niet perfect op laten groeien. Alle hulp instantie bestaat op naam in nederland, want in de praktijk heb je geen hulp. De wereld denkt goh wat is het goed geregeld daar in holland, zoveel voorzieningen en hulpinstanties zijn er, maar de werkelijkheid is echt wel tegenovergestelde. de hulpinstanties zijn kinderlokkers, ze lokken je erheen, nemen je kinderen uithuis voor geen enkele redenen en niemand doet wat. Is nederland een twilight zone land ofso. Zelfs afrika is beter dan nederland.

briesje
Sun, 07/25/2010 - 14:15

Oohw en kinderen die wel iets mankeren is er wachtlijsten van hier tot tokio, en kinderen die niks mankeren worden nog op de zelfde dag bij pleegouders gezet. Niemand in nederland instanties geven iets om er wat tegen aan te gaan doen. het enige wat ik kan zeggen is ik ga me stem als ouder over de hele wereld laten horen. In nederland bereik je niks. je kinderen krijg je terug wanneer bjz ,rechter je kind helemaal verpest hebben. Dan krijg je je kinderen terug, als ze gezon zijn en niks mankeren krijg je ze niet.vandaar dat al die gezinnen vluchten en naar het buitenland vertrekken, voordat dit gebeurt.
Met klagen lost je niks op. Unicef, Amnesty, Internationaal Gerechtshof, daar moet je zijn.

briesje
Sun, 07/25/2010 - 14:38

En overheid, de rijk heeft wel wetten dat wij rechten hebben en dat kinderen rechten hebben. Maar die wetten zijn bedoeld zodat de overheid zichzelf beschermt, tegen het internationaal verdrag, want wij als ouder weten dat wij geen rechten en de rechten van onze kinderen geen recht hebben.
Het is geen actie die ik ga voeren, het is de beleid, en de oproep die ik ga doen hoe dit land werkelijk werkt in de praktijk.
Dus sluit je aan. Ik lees alleen maar zoveel negatieve dingen over bjz. Dat ik ook gezocht heb, vanwaar haal je je mensrecht, je kindrecht. Als dat niet lukt in Nederland, waar lukt het wel. De internationale natuurlijk, en wie zijn daar aangesloten, Amnesty, Unicef.
Dus maak er zo snel mogelijk werk van, voordat BJZ met nog meer leugens verhalen naar jou toekomt. Laat zien dat je er ouder echt niet alleen voor staat, dat jezelf net zoals ieder mens op deze aarde recht heb om je kind bij je te hebben en de juiste zorg te krijgen. Niet alleen ouders en kinderen in het buitenland, ook wij hebben rechten om onze kinderen bij ons te hebben.
Op het nieuws hoor je kinderen zijn vermoord of gezinsmoorden, en toevallig zijn dat altijd gezinnen of ouders die bekend zijn bij BJZ. Goh hoe zou dat komen. omdat bjz zo goed werkt of er naartoe streeft om je gezin kapot te maken.
Mensen word aub wakker, en klaag niet kom in actie, neem advocaat in handen. voer een beleid op. nergens lees ik hoe ouders de onterechte manier hebben op kunnen lossen. pas na jaren vechten krijgen ze hun kinderen terug, ja juist wanneer je kinderen verpest zijn al die traumas die ze hebben opgelopen.

M. Oortwijn
Sat, 09/11/2010 - 02:09

In de hele GGZ-sector, ook de Jeugdzorg, zijn er zoveel misstanden, dat we kunnen concluderen dat de instanties vaak niet in staat zijn toegevoegde waarde te bieden. Tegelijk hebben deze zelfde instanties wel de middelen om drastisch in te grijpen in levens van mensen, met vaak zeer ernstige gevolgen (vergelijkbaar als onterecht in een gevangenis zitten). Dat gebeurt massaal en past niet in een rechtstaat. We zijn beter af zonder de psychologen.

M. Oortwijn
Mon, 09/13/2010 - 23:43

Klinische psychologie is vergelijkbaar met astrologie of boedhisme. Het is een pseudowetenschap, die interessante standpunten heeft hier en daar, maar ook vaak tot op helemaal niets gebaseerde bizarre conclusies komt. Om nog maar te zwijgen over de belachelijke behandelingen waar sommigen aan ten prooi vallen. Misschien zijn er zeer goede psychologen die toegevoegde waarde bieden aan clienten en deze clienten met respect behandelen, maar dit is helaas een uitzondering.

Daar gaat het al helemaal niet meer om. De inkomens en loopbanen van psychologen in instanties zijn afhankelijk van hoever ze kunnen gaan met diagnoses en macht over andere mensenlevens (vaak gewone mensen, gezinnen, met normale, kleine problemen). Ben je eenmaal in de klauwen van deze lieden verzeild geraakt, dan ben je aan de heidenen overgeleverd en is er niets of niemand meer waar je nog naartoe kan om gewoon te leven alsof je een mens met rechten bent. Heb je je twijfels bij de diagnose van een psycholoog, dan ben je al te laat, want je bent gebrandmerkt als "niet helemaal stabiel, he, zielig" door iemand die het imago heeft om goed, barmhartig en hulpverlenend te zijn namens onze overheid. Waar kan je dan nog heen als verstandig mens? En die lieden hebben dan alle details uit je priveleven, dus kunnen vast wel ergens een voorbeeld vandaan halen van gedrag van de "patient" dat niet helemaal in de haak was (teveel wijn? afwas enkele dagen laten staan? ruzie met de buren? het is genoeg). U heeft geen rechten meer en de psycholoog is me toch tevreden, glunder glunder. Uiteraard, allemaal voor uw eigen bestwil, ook al denkt u er zelf heel anders over. Maar das dan uw eigen probleem he, das onderdeel van uw probleem. Snapt u het nu? Of bent u nog niet zover dat u het snapt? Ja, das een heel proces om overheen te komen, maar gelukkig zal de psycholoog zorgen dat het zeker 5 jaar duurt, want dan kan die lekker centjes verdienen ten kosten van u, ook al bent u veel mooier, rijker, slimmer en socialer... Haha, gaaf man, als psycholoog heb je ineens macht en dat voelt toch heeeeerlijk. En dan verzin ik er ook maar vast wat medicijnen bij, want dan krijg ik geld van de pharmaceuten, tja mijn kinderen willen ook studeren. En het gebeurt bij mensen die 100% in orde zijn! (niet alleen bij verslaafden, criminelen of tokkies, maar bij mensen die werkelijk perfect functioneren)

De overheid doet er niets tegen. Die zijn wel blij met de STASI praktijken van de hulpverlening. Nederland gaat hier kapot aan en Den Haag houdt vol "wir haben es nicht gewust?". Het is een schande. Klinische psychologie is de grootste ellende sinds de tweede wereldoorlog. Volgende generaties zullen hier schande over spreken.

Klinische psychologie is niet meer dan astrologie. Grapppig om je eens in de verdiepen en levert af en toe wel inzochten op. Maar het zou te gek voor woorden zijn als we mensen mishandelen omdat ze op een verkeerde dag geboren zijn, gerechtelijke uitspraken doen op basis van "gevoel" van de glazenbollenkijker bij de verdachte, of mensenrechten voor iedereen laten gelden, maar niet voor een waterman, want daar heeft de tarotkaartenlegster even geen goed beeld bij.

Stop deze onzin en schendingen van mensenrechten: NU!

Marieke
Thu, 11/11/2010 - 18:24

Nederland verandert in een rechteloze staat voor iedereen wiens leven niet gemiddeld genoeg is. Komt een psycholoog of coach hier achter? Dan ben je te laat. Het is ontzettend erg gesteld. Hun verzinsels worden met iedereen gedeeld en voor de rest van je leven kan je keihard vechten om niet op de brandstapel te komen. Ook als je prima functioneert, je huis netjes houdt, goed werkt en niemand verder kwaad doet. Nergens zit er zoveel aan frustratie en jaloezie dan bij die lui die zich hulpverleners noemen. Een bron van ellende. En ja, niet alleen jeugdzorg, ook coaches voor het bedrijfsleven kunnen er wat van. Sorry voor degene die het wel goed bedoelen, maar de meerderheid van dit soort mensen is gewoon slecht. Hoe meer ellende ze in je file kunnen verzinnen, hoe langer ze werk hebben, dus een leuke uitdaging voor ze om je zo ver mogelijk naar beneden te halen. En je denkt dat gebeurt alleen met mensen die best ver heen zijn en echte problemen hebben, maar dat is dus net zo. Als de psychos eenmaal een interesse in je hebben, ben je aan de goden overgeleverd. Coachingsbureaus verdienen zo hun brood. Lekker modder gooien tot er iemand omvalt. En als je niet omvalt, dan pakken we zwaarder geschut. En als je dan niet omvalt, dan komen we met fysiek geweld. Want JIJ MOET OMVALLEN! Dus als je sterker bent, moet er gewoon nog meer mankracht aan te pas komen om je kapot te maken. Das nu eenmaal de doelstelling van de fascisten. Mooie mensen mogen niet bestaan van ze. Ja, dames en heren. Het woord fascisme is gevallen. Het gaat immers om discriminatie van iedereen die niet gemiddeld genoeg is, met flinke STASI praktijken, een totalitaire overtuiging en waar nodig gewoon geweld. Dan ben je een stoere man. Lekker met een grote groep tegen iemand alleen. Heel stoer. De frustratie druipt er af. Ga zelf eens een fijn leven hebben, dan hoef je je geluk niet meer te halen uit het kapot maken van andere levens. Misschien krijg je dan een keer respect van mensen. Nu namelijk niet. ALs er een beroepsgroep is die ik niet respecteer, dan is het deze wel.

Zelf hebben die psychos gewoon een ellendige jeugd gehad. Omdat het niet echt sterke mensen zijn, zijn ze over die jeugd nooit heengekomen. En nu moet iedereen die frustratie dan maar meemaken. Als zij niet gelukkig zijn, dan mag de rest van de wereld het ook niet zijn. En Nederland geeft dat soort psychopaten nog een machtsposities ook nog. Macht over het leven van anderen. En we noemen het hulp. Heel vies en de grootste schande anno nu.

Politiek, neem verantwoordelijkheid en stoppen die praktijken.

Marieke
Thu, 12/23/2010 - 21:52

Begrijp ik het nu goed dat iedereen ineens recht heeft op het stempeltje probleemgeval, maar niemand wordt echt geholpen?

Dat is positief, want dan wordt tenminste juridisch vastgelegd waar het eigenlijk al jaren mis gaat. Iedereen wordt veroordeeld en niemand krijgt hulp. Mensen, je bent beter af zonder hulp. Sla je door je problemen heen zo goed als je kunt, dan ben je beter af dan met de psycho-nep-hulpverleners. Wat een STASI praktijken kom je daar tegen. Nee, als je denkt dat het slecht met je gaat, dan kan een psycho altijd zorgen dat het NOG slechter met je gaat. En dat STASI file, dat wordt aangevuld met de grootst mogelijke onzin, want dat staat zo lekker interessant in de kast van de psycho. Kijk eens hoeveel roddel en achterklap ik heb verzonnen over dat schattige gezinnetje? Hoe meer diagnoses ze kunnen verzinnen, hoe belangrijker ze worden. Dus!

Jolanda van Iperen
Fri, 02/11/2011 - 18:42

Het probleem met jeugddzorg is niet het recht maar de dwang die er vanuit gaat dmv justitie. Naar de ouders wordt niet geluisterd alleen naar derden. Die hebben meestal vooroordelen en statements en meningen die niet in orde zijn over ouders die hun uiterste best doen kinderen op te voeden en een goed thuis te bieden.Zodoende kom je nooit meer van ze af en verdienen ze goudgeld van uw belastinggeld . De regel is de uitzondering geworden en mensen die echt hulp nodig hebben krijgen het ws niet of te laat.

Marieke
Mon, 02/14/2011 - 07:09

Herkenbaar. Psychologen luisteren niet graag naar de persoon om wie het gaat, want die wordt als "te min" om naar te luisteren gezien. Die moet immers behandeld worden en dus "voorgelogen" en gemanipuleerd, want dat is het leerproces dat ze bieden. Er is nooit een gelijkwaardige eerlijke relatie tussen psycholoog en client. Wel wordt er naar alle roddel en achterklap geluisterd die gevonden kan worden. Jaloerse buurvrouw? Ouwe zeurtante die eigen mening heeft over "goede opvoeding"? Voldoende materiaal om even een lekker sappige diagnose te stellen en geld voor de eigen laatjes veilig te stellen. Kijk! Kijk! Zie hoeveel macht wij hebben over al deze levens! Dat is het niveau. Logisch, dat dan niemand gezag geeft aan de psychologen. En zolang rechters de mening van psychologen belangrijker vinden dan de grondwet, blijft dit voortbestaan. Een kind krijgt dus 4 jaar vanwege niets. Laten we dat getal even vergelijken met hoe lang een gemiddelde moordenaar moet zitten. ??? Ja.

roosje
Wed, 05/11/2011 - 19:03

ik denk dat jeugdzorg altijd slecht is geweest.ER wordt niet geluisterd naar de ouders integendeel.Mijn dochter heeft 2 jaar een relatie met haar vriend,.Ze kreeg afgelopen maart een baby en ja wat denk je een ziele poot gaat melding doen bij AMK,.Me dichter heeft ots over de baby want ook al doen ze het goed er is een valse melding gedaan van huishoudelijk geweld en het is niet onderzocht.Dus rvk geweest en ze moeten een jaar ots hebben want er was geen zicht op het kind.Alleen me dochter weeet van niks en snapt ht totaal niet waarom er zo ziekelike mensen bestaan die zoiets doen.ZE moeten hulp acceptern anders zijn ze hun kind kwijt.Alleen ze doen niks ze zorgen beiden voor het kind.Jeugdzorg al geprobeerd me dochter uit de buurt van haar vriend te houden en bedreigt dat ze het kind zullen weghalen als ze niet van har vriend weg gaat.Dus gisteren is er een ots uitgesproken op welke gronden ,o ja valse melding ,..en bedreiging geuit van ja je kan nog wel kinderen krijgen.WAt een rotsysteem in nderland een instanti die niet aan waarheidsbevindingen doen maar alles mag en kan.pffffffffffffffffffffffffff

bezorgde moeder
Sat, 10/22/2011 - 13:32

mijn kinderen hebben eerst JEUGDZORG gehad ,mijn zonen hebben gelukig geen JEUGDZORG meer ,maar mijn dochter had wel nog Jeugdzorg maar toen kreeg gezinsvoogd andere werk ging bij de kinderbescherming werken dus kreeg mijn dochter geen andere gezinsvoogd meer dus kreeg mijn dochter WILLIAM SCHRIKKER maar die maken nog meer fouten als JEUGDZORG wandt de WILLIAM SCHRIKKER kijk nog niet in het belang van het kind dat zegt WILLIAM SCHRIKKER wel kijken ook niet naar de veilig heid van de kinderen wandt William Schrikker doen de kinderen bij de ouders weg hallen maar waar de kinderen dan geplaats worden is het daar wel veilig ,nee wandt ook de william schrikker kijk niet naar de veilig heid van de kinderen wandt ik merk het met mijn dochter dat de william schrikker niet naar de veilig heid kijken van mijn dochter die in daelzicht geplaats is wandt de beleiding van daelzicht hebben niet goed op mijn dochter gelet

david
Thu, 01/05/2012 - 09:48

ik steun een ieder die slachtoffer is geworden van bureau jeugdzorg.
vechten tegen de staat is water naar zee dragen.
maar vechten op persoonlijke titel, daar gaat de gemiddelde medewerker van bjz wel even poepen.
ik stel voor om met zn allen de handen in elkaar te slaan en werving te gaan doen om onze kinderen te bevrijden. ik ben al op de goedeweg.
wie volgd?

Jens Erdmann
Fri, 02/10/2012 - 19:20

Na ik heb met mij ervaringen van 2010 toe heden mij hoop in de gezonden verstand van Organisaties hoe de AMK en Vrouwenhuizen verloren.
Het doet in velen gevallen om subsidies gaan en niet om het aanpakken van echte problemen.
Erger nog ik heb de geloof in de Nederlandse rechtsstaat verloren .

Rechtstaat Nederland – Mensenrechten in Nederland - Rechte van het kind 2010-2012
Dat zijn alles losse worden war niets achter doet staan als instanties die met belastinggelden leven in tijden van bezuinigen om werkgelegenheden vechten.

Rechtstaat Nederland ano 2010-2012

Hoezo mag de AMK en vrouwenhuizen iemand zonder rechterlijke besluit alleen op een verhaal van een vrouw. (ook zijn er door politie ... buren.. huisartzt meldingen dat het om geld doet gaan)

- de man de politie thuis sturen,
- actieve helpen bij de ontvreemding van het kind,
- helpen bij de vrouw te beveiligen tegen schuldeisers (geheime adres),geen enkel onderzoek doen da de Vrouw heft besloten,
- de man zonder rechterlijke beluit dwingen onderzoek bij de GGZ te moeten doen. (anders kan hij volgens brief van de AMK zijn zoon niet zien),
- van de man ijzen dat hij de financi?le situatie alleen moet oplossen,
de advocate van de vrouw (betaalt met belastinggeld) kan een omgangsregeling met de zoon verbinden dat de man moet tekenen dat hij alle schulden moet overnemen,
- van de man eisen dat hij ja een advocate kan nemen om voor de omgang met zijn zoon te vechten.(wetend dat hij dezen niet kan betalen da hij financieel niet in de staat toe is en ook niet in aanmerking voor rechtsbijstand komt),
- Kinderen op mist 5 week niet naar school laten gaan,
-het kind ca. 100 km van de laste woonlocatie verhuizen zonder toestemming van de vader.

PS. Trink geen alkohol, geen drugs , niet roken , nooit gemeld gewest in verband met kindesmishandeling of andere mishandelingen.

kees jansen
Tue, 02/14/2012 - 03:41

bij jeugdzorg gaat het niet om de kinderen,
maar draait het allemaal om zoveel mogelijk geld over hun ellende binnen te kunnen halen voor zichzelf, door o.a.dagelijks valse raporten op te maken voor de rechter en raad vd kinderbescherming en leugens te gebruiken en ouders vals te beschuldigen om zo hun kansen bij de rechter te vergroten om weer een geldstroom (kind) toegewezen te krijgen van de rechter zodat ze nog meer geld binnen kunnen halen.
(als een ander dit zou doen zou het kinderhandel zijn waar jaren gevangenisstraf op staat)
terwijl ze het kind verder laten zitten in 1 van hun opvanghuizen of pleeggezinnen die die kinderen ook nog eens misbruiken waar jeugdzorg van af weet,en die ook daar weer gigantisch aan verdienen.elk kind is bij jeugdzorg een grote zak met geld.
jeugdzorg betekend feitelijk kinderhandelaar met vergunning.

wist u dat ze voor elk kind wat ze onder zich kunnen krijgen 30.000euro per jaar van de regering krijgen.en elke gezinsvoogd heeft er zon 15 onder zich
dus elke gezinsvoogd brengt jeugzorg 450.000euro op per jaar.en van dat geld komt nog geen 1 euro bij het kind terecht.die worden aan hun lot over gelaten in van die opvanghuizen waar seks,verkrachtingen,drugs en diefstallen aan de orde van de dag zijn.

jeugdzorg weet dat ze ontastbaar zijn,omdat de politie geen aangiften tegen hun praktijken wil opnemen,dus worden ze ook nog eens beschermd door de politie.

dit terwijl het een criminele organisatie is die dagelijks tal van strafbare feiten plegen,waar een ander jaren de bak voor zou indraaien.
dit is nederland

iedereen weet dat jeugdzorg 1 bonk ellende is en blijft voortbrengen,maar toch wordt er niets ondernomen of veranderd.
ik heb er maar 1 woord voor en dat is dat het grootste uitschot van de wereld is.
en dat vind ik nog heel zacht uitgedrukt.

Neuqhetsysteem---Papa-X
Sun, 08/02/2015 - 07:43

Ik Werd op een ochtend bijna in paniek wakker gemaakt door mijn vrouw .
Met de melding dat er een brief van stichting huiselijk geweld op de mat lag ..
Ik vond het eerste instantie vreemd want bij ons wordt ten nooit en te nimmer verbaal geweld gebruikt ..
maar goed na het lezen van de brief gaat het om een anonieme beller die heeft gemeld dat er spraken is van huiselijk geweld in de vorm van schreeuwen en dat er constant ruzie gemaakt wordt tussen mij en mijn vrouw waar onze zoon 4jr bij is .. Deze beweringen kloppen echter van geen kanten , Schreeuwen noem ik eerder stem verheffen dat is het enige wat ik me voor kan stellen heel af en toe .
Maar dat lijkt me menselijk als dat eens in de zoveel tijd gebeurt iedereen die zich ooit fustreerd of ergert of boos is verheft zijn stem eens ..
Ruzien waar ons ventje bij is gebeurt zelden tot nooit dit omdat wij vinden dat hij dat niet mee hoeft te krijgen dat we eens woorden hebben .. en de 2e reden dat hij er nooit bij is is omdat wij een goed team zijn en weinig woorden hebben..
Verder weten mijn vrouw en ik wel waar de melding(en) vandaan komen bij verschillende medebewooners van de flat ..
Alle mede flat bewoners zijn bejaard of onderweg ..
Dus vinden het niet zo prettig dat er een jong gezin is komen wonen ..
Dus vanaf het begin af aan wordt er al van alles in touw gezet om ons weg te krijgen Dit doen ze eerst doodmiddel van dagelijks de woning bouw bellen over geluidsoverlast of water overlast als er eens een druppel water op zijn haar balkon komt ..zodat wij als doel uiteindelijk zouden moeten verhuizen ..
Dit is tot op heden nog niet gelukt omdat omdat wij ons binnen alle geluids- limieten en aan alle regels houden die voor iedere bewoner gelden ..
Met als gevolg deze samenzwering tussen enkele medebewoners die deze laffe valse meldingen hebben gedaan ..

Veilig thuis is volgens de brief al eens langs geweest maar Wij waren schijnbaar niet thuis ..
Nu over anderhalve maand komt een een consulent bij ons op bezoek ..
ondanks dat onze zoon al "profesionele" hulp en begeleiding krijgt voor zijn adhd/odd .

Ik hoop dat het met een sisser afloopt maar ook ik ben er bang voor dat onze zoon ook 1 van die subsidie potjes wordt ..
Met de leugen voor zijn veiligheid en bestwil .

Dit verhaal wordt dus vervolgt ....

Iedereen die in het het zelfde schuitje zit heel veel sterkte !

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur