Officier: 'U bent een laffe gozer zonder ruggengraat'


 
Niet alleen civiele rechters kunnen gewraakt worden, maar ook strafrechters. Zo kan een verdachte de rechter(s) van zijn strafzaak wraken, indien hij concrete aanwijzingen heeft dat de rechterlijke onpartijdigheid in het geding is gekomen. Een wrakingskamer bepaalt vervolgens of daarvan sprake was, bijvoorbeeld door vooringenomenheid van de rechter. Indien de wrakingskamer het verzoek tot wraking gegrond verklaart, dan wordt de strafzaak verder behandeld door (een) andere rechter(s).

Onschuldpresumptie
In het strafrecht geldt de zogenaamde onschuldpresumptie. Dit beginsel houdt kort gezegd in dat als je strafrechtelijk vervolgd wordt, je voor onschuldig wordt gehouden totdat de rechter heeft bepaald dat je schuldig bent. Dat brengt ook met zich mee dat een officier van justitie, degene die de strafvervolging instelt, zich in zijn taalgebruik niet kan veroorloven om te zeggen wat hij wil over de verdachte. Indien de officier over de schreef gaat, dan kan de rechter ingrijpen.

'Laffe gozer'
In een recente strafzaak werd Mike vervolgd voor het plegen van een misdrijf. In haar betoog noemde de officier Mike 'een laffe gozer' en 'een man zonder ruggengraat'. De zitting was openbaar en Mike voelde zich onnodig aangetast in zijn goede naam en eer. Bedenk hierbij dat het nog niet vaststond dat Mike schuldig was aan het misdrijf waarvoor hij werd vervolgd.

Wrakingsverzoek
Mike besloot daarop de rechters in zijn strafzaak (de strafkamer) te wraken. Het nalaten van de strafkamer om in te grijpen toen de officier Mike 'een laffe gozer' en 'een man zonder ruggengraat' noemde, gaf volgens hem blijk van partijdigheid bij een of meer leden van de strafkamer. Mike had niet het gevoel dat door deze rechters een onbevangen en onbevooroordeelde beoordeling van zijn zaak zou plaatsvinden.

Mike ging zelfs nog een stap verder. Volgens hem had de officier van justitie tijdens de zitting een strafbaar feit - smaad of laster - tegen hem gepleegd, waartoe door de strafkamer gelegenheid was verschaft. Mike had hiervan aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie en had verzocht om vervolging van de strafrechters. Onder die omstandigheden kon Mike niet langer het vertrouwen hebben dat deze rechters nog tot een onbevangen beoordeling van zijn strafzaak in staat waren, aldus Mike in zijn wrakingsverzoek.

Standpunt gewraakte rechters
Het wrakingsverzoek was gebaseerd op een beschuldiging van smaad of laster. Het enkel niet reageren op een opmerking van de officier van justitie is geen feit of omstandigheid waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Hieruit kan geen (schijn van) vooringenomenheid worden afgeleid, aldus de gewraakte rechters. 

Wettelijk kader
Een wrakingsverzoek wordt alleen toegewezen als er zwaarwegende aanwijzingen zijn dat de rechter tegenover een partij in een rechtszaak vooringenomen is, of de vrees daarvoor bij partijen gerechtvaardigd is.

Wat vind jij hiervan? Vind jij dat een officier van justitie dergelijke uitspraken mag doen of had de strafkamer moeten ingrijpen? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (55)

Koen
Tue, 01/17/2012 - 12:50

ondanks dat het niet heel netjes is van de officier, zullen er regelmatig aan beide kanten van het proces uitspraken worden gedaan die op het randje liggen.
Het is dan juist aan de rechter(s) in kwestie om dit te nuanceren

Kersbergen
Tue, 01/17/2012 - 13:36

Met Mike ben ik het eens. De grens is moeilijk te bepalen en ook al zou hij schuldig worden verklaard, dan nog hoeft een Officier van Justitie niet zon opmerking te maken.
Zelf heb ik een geval meegemaakt waarbij ik een lichte opmerking maakte dat direct door de (civiele) rechter werd afgekapt.
De burger wordt gelukkig mans genoeg om tegen de zittende magistraten in te gaan.

Chris
Tue, 01/17/2012 - 15:04

Eens met Mike. de rillingen lopen je toch over de rug bij uitlatingen van een dergelijke Officier. Hebben wij eeuwen gelden voor niets bedacht dat een onafhankelijke rechtelijke macht misschien wel verstandig zou zijn, en, zijn wij vergeten dat een trias wellicht wel zo beschaafd zou kunnen zijn? Gewoon meteen afvoeren en uit zijn ambt zetten zon Officier. Die hoort hier niet thuis. misschien in Rusland.

Floris
Tue, 01/17/2012 - 15:39

Hier is de OvJ flink over de schreef gegaan en dus zou eigenlijk de wet zodanig aan gepast moeten worden dat niet alleen rechter(s) gewraakt kunnen worden máár ook de OvJ apart gewraakt moet kunnen worden.

Zou de OvJ zich zelf niet schuldig hebben gemaakt aan bepalingen en artikelen uit het EVRM?

Naam
Tue, 01/17/2012 - 16:24

Iemand die Officier van Justitie is moet zich er ook naar gaan gedragen en gaan communiceren. Als een Officier van Justitie mij zou gaan beledigen zou ik juridische maatregelen treffen, zodat hij/zij levenslang niet het beroep kan uitoefenen. Dat je Officier van Justitie bent betekent niet, dat je gevrijwaart bent om mensen te beledigen en als je dat wel doet moet je ook open staan voor de consequenties.

Karin
Tue, 01/17/2012 - 16:33

Nee, dat mag niet, in ons rechtsysteem zijn we onschuldig tot schuldig bewezen is. Mike heeft gelijk met zijn wraking, de aangifte vindt ik wat ver gaan, ken verder zijn verhaal niet natuurlijk, maar het lijkt me eerder een strategische zet dan iets anders.

Bovendien zouden rechters hun persoonlijke mening bij zich moeten houden, dit is niet van belang. Een persoonlijke mening is slechts wat het is ...een mening... wat niet wil zeggen dat het feit/demening/ etc ook de waarheid is... het suggereert slechts iets wat leeft in de gedachte van degene die de uitspraak doet, wat derden, in dit geval niet onbelangrijk, op een vooroordeel zou kunnen zetten.

Michael
Tue, 01/17/2012 - 17:03

Ik denk niet dat hier sprake is van smaad. Maar de opmerking van de OvJ is niet terzake en had om die reden door de rechter afgekapt moeten worden.

Nick Looy
Tue, 01/17/2012 - 17:20

De officier in kwestie heeft buiten haar boekje getreden door haar persoonlijke mening te laten gelden, daar waar de feitelijke punten juist zo cruciaal zijn. De officier in kwestie kan dan ook op basis van deze uitspraak gewraakt worden.

Mijn mening? Ik denk dat je als officier/rechter of anderszins van beroep, je persoonlijke mening altijd achter wegen hoort te laten. Je moet natuurlijk niet als een machine te werk gaan, en de menselijke kant mag best toonbaar zijn, maar dit is net even een stap te ver, wat mij betreft mag deze officier een poosje nadenken over haar fouten. Schorsen voor onbepaalde tijd.

C. van Oosten
Tue, 01/17/2012 - 18:00

Ik zie niet waar het OM het recht vandaan haalt om een verdachte te beledigen. Zon OvJ behoort vervolgd te worden. En natuurlijk geeft een rechter die niet ingrijpt daarmee blijk van vooringenomenheid. De wrakingsprocedure in Nederland is overigens een grote klucht.

Peter
Tue, 01/17/2012 - 18:21

Als een Ovj zo reageert zal er best meer aan de hand zijn dan een simpel winkeldiefstalletje. Het feit dat wij al tijden zware misdadigers "netjes" en vooral in de strafmaat menselijk bejegenen maakt Nederland tot het land van melk en honing als je kwade bedoelingen hebt. Zeggen waar het op staat is niet verkeerd als er argumenten voor zijn. En die zal die Ovj best hebben gehad.

Rob
Tue, 01/17/2012 - 19:19

De rechter hoeft ook niet in te grijpen als de advocaat beweert dat de verdachte onschuldig is... Zo is de rolverdeling: de officier beschuldigt, de advocaat verdedigt, en de rechter blijft onpartijdig tot aan zijn oordeel. Gedurende het onderzoek is het natuurlijk anders: de officier mag niet vooringenomen zijn; maar als de rechtszaak eenmaal is begonnen, is het onderzoek afgerond, en dient de officier overtuigd te zijn van de schuld van de verdachte.

R. Feelders
Tue, 01/17/2012 - 19:46

De rechter dient te oordelen over een feit, niet over de persoon. Zakelijk blijven. "Ik vind het laf van u", was beter geweest dan u bent...

Pieter
Tue, 01/17/2012 - 20:05

Zelfs al zou de verdachte schuldig bevonden worden is deze uitlating ongewenst. Het is een vorm van schelden, tevens er van uitgaande dat de verdachte reeds schuldig is. Misschien blijkt later het tegenovergestelde. Biedt de officier dan zijn excuses aan?

Laura
Tue, 01/17/2012 - 20:28

Ook was Mike al schuldig verklaard, dat is geen excuus voor verbale geweld en aggressie.
Zon opmerking is gewoon niet acceptabel. Zeker niet van een OvJ.

Nicole Broeckx
Tue, 01/17/2012 - 20:34

Ik ben van mening dat verdachtes veel rechten hebben, die mijn inziens gezien hun (eerdere) handelen en achtergrond niet altijd terecht zijn, maar die worden gelegitimeert ter voorkoming van dupering door onzorgvuldige rechtzaken en ter bescherming tegen machtsmisbruik. Het feit dat vele onschuldige en eerlijke mensen daarvan mede het prijskaartje betalen geeft professionals, werkend in c.q. met het strafrechtelijk systeem niet een vrijbrief om beleefdheids- en omgangsnormen aan de kant te zetten. Juist deze mensen kiezen, net als een politicus, voor een functie met een bepaald niveau en worden hiervoor, eveneens met gemeenschapsgeld betaald. Daarentegen kan ik me wel voorstellen dat het menselijk is om bij het herhaaldelijk zien verschijnen van sommige verdachten, ofwel het onzorgvuldige en soms eveneens uitdagende gedrag van verdachten, eventueel in combinatie met bepaalde delicten ook persoonlijk gere-activeerd te worden; aangesproken te worden in het mens-zijn. (Ik lees overigens niets van de context in dit stukje, wat ik eenzijdige informatieverstrekking vind). Desalniettemin, hoop ik dat professionals in recht, zakelijk kunnen optreden en streven naar een juiste communicatie. Mede vanwege de voorbeeldfuntie en het tegengaan van afglijden naar een lager niveau op communicatief gebied, wat, net als houding ook een machtsmiddel kan zijn. Reden dus om zorgvuldig te zijn en te blijven, vooral in woordgebruik, echter mijn inziens is niet ok om eenzijdig een vergrootglas op 1 partij te richten, hiermee suggererend dat het Nederlandse rechtssysteem wel erg fout is, wat ik flauw en onvolwassen vind. Met andere woorden, ik vind het kwalijk om zo onbeleefd met elkaar om te gaan (ook privé, mede omdat dat gedrag aan de basis kan liggen van (gewelds)delicten). Ik vind het nog groffer als e.e.a. leidt tot de betaling van een schadevergoeding, simpelweg omdat vele "erkende en niet erkende" slachtoffers van daders, vanwege het hoge prijskaartje aan juridische en justiti?le hulp, in het mijn inziens doorgaans goed georganiseerde rechtsysteem, hun recht niet kunnen halen, omdat de zaak te gering is, omdat ze geen prioriteit krijgen, omdat ze geen vermogen hebben en/of zich scheel betalen. M.a.w. het feit dat een verdachte, mogelijk dader van een strafbaar feit, in de publiciteit komt en bekend is met rechtsgang, geeft geen rechten op een betere of zorgvuldige behandeling door overheid in de openbaarheid (ook dat is een vorm an machtsmisbruik, waartegen wordt geageerd). Derhalve vind ik het voorbeeld op zijn zachtst gezegd uit zijn context gehaalt, mede omdat niet wordt aangegeven waarvan de persoon wordt verdacht en of bewezen is dat deze persoon het strafbare feit heeft gepleegd. Uw bericht leidt erg af van de essentie van strafrecht in de voorfase van het oplossen en vervolgen van een "strafbaar feit". Hierdoor wordt, zoals de laatste jaren vaker gebeurd, stemming gemaakt in de publiciteit, alvorens het feit aan de orde is gekomen. Mijn inziens leidt dat af van objectiviteit en neigt dat naar Arena-achtige, sharia-achtige toestanden, wat bij wet in Nederland is verboden en wat ook niet mijn voorkeur heeft. De volgende stap kan openbare steniging zijn, ongeacht wie de steen moet gaan opvangen.

Samengevat: met stemmingmakerij is niemand gebaat omdat dit de essentie van het objectieve strafbare feit en het vervolgingsproces ondersneeuwt, eventueel verantwoordelijkheden verlegt (van dader naar vervolger). Mij gaat dat te ver.

c. vd. Stadt
Tue, 01/17/2012 - 21:52

Het door een ovj. min of meer gaan staan uitschelden van een verdachte is een nieuwe ontwikkeling in een verder afglijden van de nederlandse rechtsstaat. Worden deze , haast amerikaanse, stemmingmakerijen van een ovj. gedoogd dan gaat ook daarmee de weg open voor andere ovjs. Een eenmalige , persoonlijke? uitbarsting van een ovj is ok maar een tweede niet ? Wanneer en wie trekt dan de grens. De Rechtbankvoorzitter had moeten ingrijpen.
Op papier heeft Nederland een voorbeeldig rechtssysteem, de praktijk werkt vaak anders. Grechtelijke dwalingen die het nieuws halen, corrupte ambtenaren, het is het bekende topje van de uisberg. Zo is Nederland bijv. niet voor niets een keer door AmnestyInt. op de vingers getikt. Wie verder wil kijken dan "goede tijden , slechte tijden" kan meer zien.

George
Tue, 01/17/2012 - 22:26

Ik ben het eens met Nicole dat de context waarin de uitspraken gedaan zijn niet aan bod zijn gekomen. De uitspraken van de officier zijn af te wijzen maar om daar meer van te maken zoals Mike deed lijkt op zijn minst overdreven. In het licht van het mogelijk strafbare feit waarvoor hij terecht staat en in het geheel van het betoog van de officier zou het zelfs passend kunnen zijn. Zou het slachtoffer of de naasten en nabestaanden voor zover er sprake is deze uitspraken tegen een journalist gedaan hebben, hoe zou hij dan gereageerd hebben. De officier vertegenwoordigd hen in zekere mate. Als je zo gevoelig bent moet je zorgen niet voor de rechtbank te komen.

Bob
Tue, 01/17/2012 - 22:31

Een officier van justitie klaagt aan, gaat er dus vanuit dat de verdachte schuldige is, en behoort zich als zodanig te gedragen.
De woordkeuze is van ondergeschikt belang.
Het lijkt me niet juist om te censureren.
Het is dan aan de verdediging van de verdachte om het tegendeel aan te tonen waarbij daar de woordkeuze ook van ondergeschikt belang is.

Een rechter heeft dagelijks te maken met dit soort zaken en zal van deze uitspraken van de Officier niet erg onder de indruk zijn.

Just me
Wed, 01/18/2012 - 04:51

De fatsoensnormen van het OM zijn gaan afglijden toen het OM besloot om mensen publiekelijk te gaan veroordelen in de media. Daarmee heeft het OM de rechter de vrijheid ontnomen om onafhankelijk te oordelen. Vroeger onthield de politie en het OM zich van ieder comentaar in de media met de woorden "De zaak is onder de rechter" en daarmee werd de rechter gerespecteerd. Maar door in de media stemming te maken, kan een rechter met goed fatsoen niet meer oordelen voor vrijspraak indien er onvoldoende bewijs is, want dan wordt zo een rechtbank meteen uitgemaakt voor linkse rakkers o.i.d. en beschadigt het de vertrouwens relatie tussen rechtelijke macht en bevolking. Wat nodig is bij het OM is een stevige schoonmaak beurt waarbij die quot "laffe gozers" eens worden aangepakt en wat fatsoens normen worden bij gebracht. Maar in een land waar de corruptie regeerd is dat een moeilijk verhaal.

M. Gokalp
Wed, 01/18/2012 - 07:45

De taak van de OVJ is het leiden van het onderzoek en de waarheidsvinding. OVJ moet, in mijn ogen, ieder verdachte met respect benaderen en zich niet laten leiden door zijn emoties. Daar heeft iedereen recht op, zelfs een verdachte, wiens het schuld nog niet bewezen is. Dus profesioneel handelen OVJ.

J.Sluijter
Wed, 01/18/2012 - 10:09

De verdachte is onschuldig zolang de schuld niet is bewezen. Hieruit volgt volgens mij dat de OvJ zich moet inthouden van uitspraken die kunnen duiden op schuldigheid van verdachte. Los nog van het gegeven dat schelden en insunuatisch niet thuis horen in een strafzaak.

Geert
Wed, 01/18/2012 - 10:50

De rechter was in deze de enige gerechtigte om hierop in te grijpen. Doordat hij dit niet deed kan hem nalatigheid verweten worden en daardoor laten ,,wraken".

Jan Alberts
Wed, 01/18/2012 - 11:19

Natuurlijk is zo,n opmerking van de OvJ in een rechtzaak niet passend als rechters niet ingrijpen.Helaas is Nederland aan het veramerikaansen en geen voorbeeld neer voor een goede rechtstaat. Veelal draait het niet meer om waarheidsbevinding, doch om een snelle professionele afwerking met procesbeschrijvingen, soms professionele leugens en managers. Rechters en OvJ zijn ook vaak overbelast en in wezen niet meer onafhankelijk.Wraking is een fopspeen. Hoe kunnen mensen, die samen in dezelfde kantine koffie drinken en uit het zelfde arrondissement komen elkaar wraken c.q. elkaar tot partijdigheid veroordelen.Vaak mensen ook die samen hebben gestudeerd. Dat gelooft toch niemand. Alleen met veel publiciteit en dure advocaten is in de praktijk een wraking mogelijk.
Persoonlijk heb ik veel strafzaken uit belangstelling bijgwoond. Niet passende uitspraken naar de verdachte van de "collega" Ovj worden door de rechter zo goed als nooit teruggefloten. Dergelijke uitspraken komen dagelijks veel voor. Vaak zit de Ovj-advocaat generaal samen met leden van rechtbank of het Hof te overleggen, hoe de zaak af te werken zonder de waarheidsbevinding ruimte te geven. Natuurlijk goede rechters uitgezonderd. Als de verdachte van zijn rechtsmiddelen gebruikt maakt hebben OvJ en rechters al snel de pik op een verdachte, omdat de zaak vertraagt. Bij vertraging lopen de werkzaamheden de rechter namelijk boven het hoofd. Dat zon 10% Verdachten ten onrechte worden veroordeeld begint steeds meer een laag percentage te worden.
Wij zullen er mee moeten doen.
Alleen grote drugs- an andere criminelen met dure advocaten mogen nog iets verwachten.
Wie kentert het tij?
Het zal moeilijk zijn. Een aantal rechters zijn qualitate qua nl. heel arrogant en niet veranderingsgezind door hun onafhankelijke wettelijke status.

Astrid Klein Sprokkelhorst
Wed, 01/18/2012 - 12:28

De OvJ is met haar uitspraken buiten haar boekje gegaan. Zij moet zich beperken tot de feiten, haar persoonlijke mening doet er niet toe. De opvatting van Jan Alberts dat haar uitlatingen onpassend zijn als rechters niet ingrijpen is onjuist. De uitlatingen zijn op zichzelf ongepast. Dat rechters niet ingrijpen heeft wellicht te maken met vrees voor het inboeten aan gezag/prestige door het O.M. Dat is evenzeer ongewenst. Ik ben het met Bob eens dat rechters hier wel mee kunnen omgaan. Anders dan Gokalp stelt, is de waarheidsvinding voorbehouden aan de rechter. De OvJ vertaalt de feiten naar strafrechtelijk omschreven delicten. Geen straf immers zonder voorafgaande wetsbepaling.

Ary van Engelen
Wed, 01/18/2012 - 12:37

Het is duidelijk. De officier gaat te ver en de
rechtspleging heeft er geen enkel belang bij.
Via de advocaat kan de verdachte met de
wraking gelukkig verhaal halen, maar daarmee
mag een normale rechtsgang niet worden
beinvloed. Kortgezegd, een dergelijk voorval
mag niet zonder meer leiden tot vrijspraak.

Diederik
Wed, 01/18/2012 - 13:02

Helaas dekken meerdere strafrechters de officieren van justitie als witte muizen. Het is derhalve een utopie om te denken, dat daar enige verandering in zal komen. Zowel de strafrechter als de officier van justitie oefenen graag macht uit, doch realiseren zich in het geheel niet, dat zij misbruik van hun macht maken, ten kosten van de justitiabele. Zowel de strafrechters als officieren van justitie maken zich veelvuldig schuldig aan ongestrafte strafbare handelingen. Anno 2012 wordt het eens tijd dat daar een einde aan wordt gemaakt. Voorbeelden stellen en ontslagen uitdelen! Er zij immers voldoende strafrechters en officieren van justitie die afkeer hebben van dergelijke misdragingen.

Danny
Wed, 01/18/2012 - 13:18

Ik schrik ervan hoeveel mensen er zo moeilijk doen over die zogenaamd verschrikkelijk kwetsende uitspraken van de rechter! Geeft wel aan wat voor een ver-amerikaniseerde klote cultuur we hier in dit land hebben! Altijd maar klagen tegen het gezag! Vergeet niet dat die man terecht stond voor een misdrijf! Als hij schuldig is bevonden vind ik dat er geen enkel probleem is met deze uitspraken. Ook al is het niet precies zoals het hoort. Als deze man niet schuldig is bevonden zijn excuses op zijn plaats, maar verder niets. Mensen die moeilijk doen over dit soort akkefietjes vinden het zeker ook ok als een moordenaar wordt vrijgesproken omdat er een verkeerde datum op het rapport staat???
Waarom wil iedereen de "bad-guys" beschermen???? Dezelfde mensen die ambulancepersoneel of agenten in elkaar slaan? Respect voor gezag is ver te zoeken en dat is een veel groter probleem dan crisis, milieu of wat dan ook!

Frederik Janssen
Wed, 01/18/2012 - 13:18

Net als de advocaat is de officier van justitie partijdig. Zowel de strafpleiter als de aanklager kleuren (dus) de zaak in. Dat kan gepaard gaan met pittige uitspraken. Dat mag. De enige die hen tot de orde kan roepen, is de onpartijdige rechter.

erik hilster
Wed, 01/18/2012 - 13:26

uit ervaring weet ik dat officieren manipuleren dus feiten verdraaien, recht is een utopie,scoren is wat veel officieren belangrijker vinden dat justitie het eigen belang voorop stellen is een zeer ernstige zaak en het resultaat is z.g. gerechtelijke dwalingen dat mensen daardoor hun leven verwoest word is voor justitie niet relevant een mens telt allang niet meer, de officier in mike zijn zaak gaat heel duidelijk zijn boekje te buiten en dat de rechter de officier niet ter verantwoording roept kan m.i gezien worden dat de rechter niet onafhankelijk is maar het belang van justitie dient.

Frigts
Wed, 01/18/2012 - 13:39

De OVJ kwalificeert de verdachte als zijnde laf e.d. Niet terecht en onnodig; de OVJ kan beter de daad als laf kwalificeren.

Geert W.Hoven
Wed, 01/18/2012 - 13:40

De OvJ begeeft zich op een terrein welke niet de hare/zijne is.Het is het terrein van de psycholoog.
Het is aan de rechtbank psycho-analitische aspecten een rol te laten spelen in de beoordeling van Mike.De mening van de OvJ is irrelevant.Hij/zij mag vinden wat hij/zij wil maar dient zich in de aanklacht en het daaruit voortvloeiende requisioir uitsluitend op feiten te baseren.Zolang de gebruike terminologie fatsoensnormen niet overschrijdt hoeft de president niet in te grijpen.Door niet in te grijpen geeft de rechtbank allerminst blijk de mening van de OvJ te onderschrijven.op die gronden is er geen enkele reden voor wraking van de rechtbank.

THUNDER
Wed, 01/18/2012 - 14:47

De officier is een laffe gozer zonder ruggegraat, die burgers het recht om voor zichzelf op te komen, ontneemt. ze zijn altijd partijdig door het verkrijgen van steekpenningen.daardoor helpen ze de burgers niet, maar laten ze dieper in de put vallen. alle rechters en officieren zijn smeerlappen. alleen maar corruptie en machtmisbruik in nederland. wij burgers kunnen nergens klagen. we worden nergens gehoord.

Ester Lockhorn
Wed, 01/18/2012 - 15:08

Sja, land van melk en honing inderdaad. Zonder dat juridisch gezien vast is komen te staan of Mike daadwerkelijk (on) schuldig is, vind ik dat de OvJ best haar mening mag zeggen. Hoe kan het dat Wilders van alles mag beweren over mensen die nog niet eens "voor het hekje" staan,onder het mom van vrijheid van meningsuiting, en dat een OvJ in een zaak, waarbij ten tijde van haar uitlatingen de schuld van de verdachte zeer aannemelijk mag worden geacht, (zij doet die uitlating niet voor niets) opeens op het matje moet worden geroepen? Het wordt daders inderdaad al zo ontzettend makkelijk gemaakt. Het is simpel: wil je geen negatieve uitlatingen over je persoontje, zorg dan dat er geen aangifte tegen jou gedaan wordt.

mr. H.L. van Uchelen, advocaat
Wed, 01/18/2012 - 15:25

De officier van justitie behoort tot de staande magistratuur. Een dergelijke uitlating over een verdachte in de zittingzaal past een magistraat niet. Afgezien van juridische gevolgen had naar mijn mening de rechter de officier tot de orde behoren te roepen. De ervaring leert dat de rechter dat bij een advocaat, die onwelvoegelijke taal bezigt, vaak wel doet.

P.E.R. Slegers
Wed, 01/18/2012 - 15:35

In de tekst wordt onterecht geen verschil gemaakt tussen de rechters en het openbaar ministerie. De OvJ die tot het OM behoort, is zelf geen rechter. De rechter wraken, betekent dus dat je je peilen zou richten tot de verkeerde instantie. Ik sluit me bij de reageerders aan die dit onderscheid wel maken. De context is niet bekend waaronder de OvJ haar uitlatingen deed. Wellicht waren die wel volkomen terecht. De man in de straat spreek schande van Mikes misdaad. Dat doet de OvJ in de rechtszaal namens de man in de straat, als ze Mike officieel in staat van beschuldiging stelt.

Rob Elderhorst
Wed, 01/18/2012 - 15:35

Het lijkt er op dat de advocaat van de verdachte door de uitspraak van de officier de bijzaak hoofdzaak wil maken en daardoor met een ingewikkeld juridisch steekspel lagere straf te bewerkstelligen. Deze weg vind ik sluw ,misbruikmakend en vals.Het zou voor het opini evenwicht beter zijn als men de aard van de aanklacht had vermeld.

J. Verbaas
Wed, 01/18/2012 - 17:24

Met de reactie van Erik Hilster kan ik een eind meegaan. De justitiele dwalingen zijn genoegzaam bekend. Van waarheidsvinding is geen sprake, justitie wil gewoon scoren en gaat slechts af op de processenverbaal van een politieambtenaar, dat is gebleken uit o.m. de Deventermoordzaak. Je kunt wel stellen dat je moet zorgen niet met justitie in aanraking te komen, ok. Maar wat had die man moeten doen om dat te vermijden? Hij kwam daar wel eens over huis ja, nou en?
Waar ik mij ernstig zorgen over maak in dit land, en dat kan u en mij dus ook overkomen en omdat ook de politie wil scoren om wat voor reden dan ook, men op zeker moment van je bed wordt gelicht en een moord in de schoenen wordt geschoven. En zie dan maar dat je je vrij pleit en je onschuld bewijst, nee Barbertje moet hangen en het zal de rechter een rotzorg zijn wanneer hij/zij iemands leven totaal ruineert. Wie is hier nu de crimineel? Wie de schoen past, die trekke hem aan. Respect voor de overheid? Mn zolen.
Ons kent ons en keurt haar eigen vlees Rechtsorde?, eerder klassejustitie.
De bezem er door en snel ook.
Ik wens u allen toe uit hun klauwen te blijven.

leek
Wed, 01/18/2012 - 21:03

De rechtsorde moet het voortouw nemen als wij onze samenleving een voorbeeld van fatsoenlijke omgangsstijl willen geven. Impulsieve en subjectieve opmerkingen hebben dus geen pas. Doe je werk, wees neutraal, en hou je bij de feiten; anders begeef je je op het hellende vlak.

Piet Polletiek
Thu, 01/19/2012 - 11:30

Rechters en officieren zijn meestal door hun positie en inkomen, ultra rechtse personen en zullen zich gemakkelijk dit soort termen uiten.

opinie
Thu, 01/19/2012 - 12:45

Sinds in de politiek ergere woorden worden gebruikt en als voorbeeld funktie dient zal de uitspraak van de officier wel hieronder vallen, hoe onbeleefd, onfatsoenlijk of niet volgens een voorbeeld funktie dan ook
Echter het probleem is dat indien Mike de officier en / of de rechter iets voor de voeten had (gesproken) geworpen, Mike altijd in het nadeel zou zijn geweest en dus bijvoorbaat al veroordeeld zijn geweest.
Volgens gegevens zijn de rechters en rechtspraak in Nederland erg persoonsgebonden ( en zeker niet zo onpartijdig als men laat blijken, zie dit voorbeeld van Mike etc. etc. etc., niet de civiele rechtspraak te vergeten ! ) en tolereert zeker geen tegenspraak, dus mijn mening is gelijke monniken gelijke kappen.
Als de officier en / of de rechters niet geworken worden, dan ligt de weg open voor de verdediging.....................
Het mes kan in een democratie niet van een kant snijden. Een tegenwoord / discussie / opmerking kan ( zou moeten kunnen ) ten alle tijden.

Jammer
Thu, 01/19/2012 - 12:51

Waar is de advocaat van Mike ?????
En wat doet deze ?
Of is hier weer sprake van een onderling overleg in de achterkamertjes tussen partijen...........
Dit zoals zoveel keer naar voren gebracht.
Jammer van de rechtspraak in Nederland BV, deze zou zeker wel eens onder de loep moeten worden genomen zoals zoveel takken ( onderwijs / zorg etc. etc. etc. )

Gerrit Altena
Thu, 01/19/2012 - 13:39

Een zeer kwalijke zaak en de rechter had moeten ingrijpen! Een wrakingsverzoek is dus terecht.
Het is inderdaad zo dat advocaten en officieren van justitie wel eens erg ver gaan en langs de rand. De rand is op zich niet echt bepaald maar hier ging de officier m.i. wel degelijk ver over de rand.

Drs. Ir. Rabin Gangadin., Ph.D.
Thu, 01/19/2012 - 13:50

Radio Netherlands Worldwide

Justitiele magistraten op de schop

De Nederlandse rechtspraak begint al naar gelang de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer gelijkenissen te vertonen met het Nederlandse weer. En deze laatste verdient de reputatie onvoorspelbaar te zijn. Onlangs heeft de wereld mogen toekijken hoe de politicus Geert Wilders op alle punten waarin hij beschuldigd werd van het zaaien van haat, het oproepen van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, etc. glansrijk werd vrijgesproken ondanks het feit dat de rechter oordeelde dat Wilders met diens gedraging behoorlijk tegen de grenzen van het strafrecht aanleunde. Binnen de Nederlandse rechtspraak hebben al sedert enige jaren begrippen als klassenjustitie en rassenjustitie hun intrede gedaan en waar sommige rechtswetenschappers het één en ander over gepubliceerd hebben. Een pionier op dit gebied is Dr. Ben Rovers die in mei 1999 zijn onderzoeksrapport “justiti?le selectiviteit “ het daglicht deed aanschouwen.
De arbitraire opstelling van de rechter en die van prominente kopstukken in het middenveld van de samenleving doet bij mij de vraag rijzen hoe het eigenlijk gesteld is met de integriteit van de Nederlandse rechter. Het AD wijdde er in 1997 reeds een artikel aan met de titel: de verschillende gezichten van de rechter. Hierin voerde het openbaren van een register volgens welke haast alle rechters nevenfuncties zouden hebben als bijvoorbeeld lid /voorzitter van een ondernemersraad, hoogleraar op een universiteit , een advocatuur, etc. de boventoon waardoor hun onpartijdigheid en nauwkeurigheid van werken in twijfel getrokken zouden kunnen worden. Het weekblad HP/De Tijd maakte in 2000 er gewag van dat het niet verstandig zou zijn voor een magistraat uit de rechterlijke ambt de middelvinger op te steken. Het artikel kopte: “Boven de wet “, waarin de onbetwiste macht van rechters , officieren van justitie etc. breed werd uitgemeten. Een ieder werd gewaarschuwd zich goed in te houden en diens/dier opstandigheid tegenover zo iemand niet openlijk tot uitdrukking te brengen . Deze waarschuwingssalvo’s houden in dat rechters, officieren van justitie’s in tegenstelling tot bijvoorbeeld leerkrachten geen kennis hoeven te hebben van gedragswetenschappen, psychologie etc. om begrip te kunnen opbrengen voor het emotionele aspect van de verdachte. Neem als voorbeeld de Arnhemse weduwe moordzaak waarbij de verdachte en later veroordeelde zich hevig verzette tegen de rechterlijke uitspraak omdat hij heilig geloofde in zijn onschuld. In het februari nummer 2004 van het juristenblad schreef een zekere Prof. Dr. Van der Geest een artikel onder de titel: Maak van de rechtswetenschap een echte wetenschap. Van der Geest haalde de rechtswetenschap vanwege haar curriculum opbouw en benaderingswijze van probleemvelden helemaal onderuit en schroomde niet daarbij wetten uit de natuurkunde en stellingen uit de wiskunde als voorbeeld aan te halen waaraan die van de rechtswetenschap werden gespiegeld. Hierdoor kreeg ik zelf ook de indruk dat deze goede man ooit vergeefs geprobeerd zal hebben een exacte studierichting te voltooien maar vanwege diens slechte studieresultaten van de studieadviseur het advies kreeg maar rechten te gaan studeren. Wat dit betreft was dit artikel eveneens door Frits Bolkenstein geschreven kunnen zijn omdat hij na diverse studies in wis-en natuurkunde als jurist eindigde en tot slot als hoogleraar ergens in. Het lijkt erop alsof de studie rechten in zo’n geval als vergaarbak dienst zou kunnen doen voor al de gedesillusioneerden , die zich eerst voorbereidden op een ander soort carriere. Rechtspsycholoog Peter Van Koppen en het weekblad Elseviers Magazine legden er een schepje bovenop. De eerste gaf in een interview met Wakker Nederland het volgende ten beste toen hem door de interviewer gevraagd werd wat de reden is dat er in Nederland zoveel gerechtelijke dwalingen plaats vinden . Volgens Van Koppen zouden rechters vanaf hun studiecarrière als eerstejaars rechtenstudent nooit geraakt zijn door een sprankje uit ken-vakken als onderzoeksmethodologie, wetenschapsfilosofie , analytische wijsbegeerte etc. waardoor hun oordeel veelal gebaseerd is op het kindertrucje: “Iene Miene Mutje Tien Pond Grutje …..“ óf op z’n plattelands” ienie minie swienie tien vette biggie .. “
Tengevolge hiervan zijn rechters doorgaans erg arrogant en overwerkt om nog eens de dossiers goed en begrijpend door te nemen en beperken zij zich tot hun persoonlijke ingevingen die niet verder reiken dan vragen als: “Is die wel te vertrouwen ? Is hij een engerd? Oh, meneer heeft een beetje hoog in de bol zitten zoals hij zit te praten. Wacht , ik breek z’n mars voor hem …. “ . De persoonlijke perceptie van de rechter is enerzijds achterhaald maar anderzijds werkt men ermee alsof het een legitiem instrument is om iemands aandeel in het strafproces te bepalen. Al de proefschriften met titels als : strafbepalingen, straftoemetingen, gelijkheidsbeginsel, bewijslast, onmiddellijkheidsbeginsel, de persoon van de dader etc. zijn dan puur gebakken lucht die de rechters zelf ook niet lezen om hun kennis op te vijzelen. Er is overigens een grote discrepantie tussen de wetenschappelijke zijde van het strafrecht en de praktijk ervan. Het Elseviersmagazine schreef in haar meinummer 2008 het volgende vernietigende artikel over Nederlandse rechters: “Al die jongens en meisjes die vroeger op de middelbare school voor hun vakken slechte cijfers behaalden , gingen rechten studeren om op die manier gauw aan een titel te komen gevolgd door een levenslange benoeming als juridische magistraat na een paar cursussen en testen binnen het spectrum van het RAOI-traject”. Een bevoorrechte troetelautochtoon bij wie zo’n soepele behandeling geen windeieren legde is de uit Utrecht afkomstige zwakgeletterde G.th. Hofstee die in het arrondissement Haaglanden de hoofdofficier van justitie mag uithangen.
Het geheel overziend vraag ik me af wat voor soort tuig zich opgeeft voor beroepen als officier van justitie, rechter en andere justiti?le beroepen. Het gaat bij mij er niet in als motivatie als enige reden voor zou moeten gelden of anders de lijmerige omhaal van woorden als: het leveren van een constructieve bijdrage aan de veiligheid van het land door de kwaaien van de goeden te scheiden.Ik vind het grof schandalig dat Nederlandse juristen en lui uit het politie-en justitie milieu gesubsidieerde reizen naar het buitenland maken om daar hun wetenswaardigheid gepaard gaande met een voorname kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak uit te dragen ondanks het feit dat betwiste vonnissen in Nederland vaak onbespreekbaar zijn tenzij je over de elasticiteit van geest en uithoudingsvermogen beschikt eindeloos door te strijden met een kans op gering succes, enkel vanwege het feit dat de Nederlandse justiti?le magistraten over meer macht, discretionaire bevoegdheid en middelen beschikken dan over de vereiste geestelijke ontwikkeling en analytisch inzicht.

Nico
Thu, 01/19/2012 - 15:37

Ik denk dat heel Nederland er flink van opknapt als we - en de OvJ hoeft wat mij betreft hier geen uitzondering op te zijn net als de rechter, zij het dat deze zich bedienen van redelijk maar duidelijk taalgebruik - mogen zeggen wat we er van vinden. Ik denk namelijk dat heel wat boefjes en ratjes zich in onze "rechtstaat" helemaal krom lachen als ze voor het hekje komen te staan. Zodra ze de deur uitwandelen gaan ze weer vrolijk door met waar ze mee bezig waren. Ik denk verder dat het maar een topje van de ijsberg is die voor de rechter komt. De kans dat iemand echt onterecht voor het hekje komt, is volgens mij vrij klein.

brutus
Thu, 01/19/2012 - 16:31

Hoeveel ruggen heeft een graat????

MJ Rustenhoven
Thu, 01/19/2012 - 17:27

Hoezo onpartijdig ? Het OM is de partij die vervolgd, dus overtuigd van de schuld van de verdachte. De advocaat van de verdachte is ook partijdig, die staat er voor zijn client.

Naam
Thu, 01/19/2012 - 17:37

Eens met Mike, ooit vond de officier van dienst op het politie bureau het nodig om mij op gelijke wijze toe te spreken terwijl ik onschuldig was. Hij probeerde me zelfs woorden van bekentenis in mijn mond te leggen. Ik was hoogst verontwaardigd uiteraard. Eigenlijk zou ik deze man nog eens op zijn gedrag willen aanspreken.

Marila
Thu, 01/19/2012 - 18:08

Ik ben het eens met de eerste reactie die van Koen: er vallen nu eenmaal in het dagelijks leven wel eens kantjeboord uitspraken, dus ook in de rechtszaal. Het is de taak v.d. rechter dit te nuanceren. Om nu meteen alle rechters te wraken is dikke onzin. Die hebben niet in directe zin iets te maken met de Officier. Het zal dus wrs niet lukken om de rechters te wraken.

Frans
Thu, 01/19/2012 - 21:54

DE opmerking van De OvJ is buitenproportioneel en stemmingmakend. Dat had de rechter in horen te zien en derhalve had hij/zij moeten ingrijpen. Het feit dat dat niet si gebeurd wil niet zeggen dat de rechter "partijdig" is of zou zijn. Wraking is mijns inziens dan ook niet aan de orde. Wel moet de verdachte de mogelijkheid hebben (desnoods via zijn advocaat) duidelijk te maken dat hij zich in zijn goede naam voelt aangetast. Als hij dat wil doen via een nadere procedure staat hem dat vrij.

babs
Fri, 01/20/2012 - 01:04

ja maar mijn vraag is ,,had deze iets mispeutert ?
JA OF NEE??EN WAT NIET OF WEL ,,,?
ER IS TE WEINIG OM EEN OPRECHT ANTW OP TE GEVEN ???IK KEN HET HELE VERHAAL NIET ???HET IS VISSEN ,,,,rechters krijgen tegenwoordig zeer veel te maken met leugenaars die zich voordoen als slachtoffertje
ik kan hierop geen menig doen vaag verhaal

Mr. Wouter
Fri, 01/20/2012 - 16:24

De feiten in deze casus kunnen de aanleiding zijn voor de OvJ om de verdachte op voornoemde wijze te kenschetsen. Dat is gelet op de rol van de OvJ volkomen correct.

tine
Fri, 01/20/2012 - 19:40

(George 17.1.12):"Als je zo gevoelig bent moet je zorgen niet voor de rechtbank te komen".
-
Alsof een mens dat altijd KAN voorkomen!
Beschouw jij dan iemand die voor de rechtbank gedaagd wordt, alleen daardoor meteen maar als schuldig?? Denk je dan niet net als die OvJ.?
Heb je nooit gehoord van onschuldig (in het verleden zelfs ter dood) veroordeelde mensen?
Die waren dus ten ONRECHTE voor de rechtbank gedaagd en daar konden ze niets aan doen!
Ik ben het gedeeltelijk met Erik Hilster en J.Verbaas (18.1.12) eens.

cilia
Sat, 01/21/2012 - 20:18

zojuist heb ik de reacties gelezen op de site;
daarbij is mijn persoonlijke meneing dat de volgende reacties van:
C. van oosten, Floris, en Cvd. Stadt zeer goede reacties zijn.
Deze o,v. j heeft zich maar te houden aan een onpartijdig betog totdat iemand werkelijk bewezen schuldig is.
In derdaad het Americanisme slaat in allerlei toonaarden toe in ons Nedertland, en dat vind ik geen situatie ten goede , Cultuurverlies/ afzwakking van onze eigen normen en waarden en dus de rechtse waarden die op het moment door de pvv, en de vvd en het cda meegenomen worden door nieuwe wetgeveing wat ze ondanks alles toch door de regering door de 2de kamer wordt geloodst!!!
Dan kan men m.i iemand nog veel sneller beledigen en voortijdig beschuldigen van iets wat nog niet eens bewezen is.
LET WEL MENSEN, DENK GOED NA VOORDAT U OP EEN PARTIJ ALS DIE VAN DE ZGN PARTIJ VAN DE VRIJHEID STEMT in het vervolg;
volgt u vooral het nieuws en de media.

marianne
Sat, 01/21/2012 - 20:25

als iemand een kwetsbaar iemand heeft gemolesteerd is deze opmerking op zijn plaats.

Holly D.
Wed, 01/25/2012 - 18:02

Wat is dit nu weer Cilia? Ben je aan t lobbyen voor links of de opposities?
Iedereen kan zo goed sneren, Rutte en minderheidskabinet in een crisis is geen makkie,maar ergens zullen ze toch knopen moeten hakken. Alsof Paars het zo goed deed. 1 grote hetze tegen PVV, ik ben voor de partij van de Dieren, die partij zou t grootste moeten zijn hoe iedereen tegen&over elkaar praat. Zelf in dit artikel is de schuld nog niet bewezen en wordt al verbaal aangevallen, dat moet niet kunnen. Als een advocaat daarop al tot de orde wordt geroepen door een rechter zal dat hier ook op zijn plaats zijn. Wat betreft stemmen: ik denk dat ik op advies van Cilia voor de PVV ga stemmen. Afraden is aanraden. BEdankt Cilia.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur