Onterechte weigering kindgebonden budget


In een recente zaak weigerde het gerechtshof Den Haag om het kindgebonden budget (kgb) inclusief de alleenstaande ouderkop toe te passen. De discussie over het wel of niet toepassen van het kgb inclusief de alleenstaande ouderkop in alimentatiezaken is al een tijdje aan de gang.

De rechtsongelijkheid in alimentatiezaken en de onzekerheid over de uitkomst van dergelijke zaken blijft met de uitspraak van het hof voorlopig voortbestaan. We vroegen onze lezers wat ze van de uitspraak van het hof vonden.

De meerderheid van de stemmers (64,5%) vindt het onterecht dat het gerechtshof heeft geweigerd om het kindgebonden budget toe te passen. 23,7% Van de stemmers vindt de uitspraak wel juist. 11,8% Van de stemmers heeft geen mening hierover.  

Poll resultaat

Geen kindgebonden budget

Hof weigert kindgebonden budget toe te passen, ondanks rechtsongelijkheid. Dat vind ik:

» Terecht

 23,7%

» Onterecht

 64,5%

» Geen mening

 11,8%

Totaal uitgebrachte stemmen: 262

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (17)

VaderZonderKind
Tue, 08/25/2015 - 02:24

En wederom blijkt uit een peiling dat de vaders hier gelijk hebben, in tegenstelling tot wat nu de Hoge Raad zegt. Vliegt de Hoge Raad hier uit de bocht? Moeilijk te zeggen volgens het mandaat dat de Hoge Raad gegeven is. De Hoge Raad mag alleen toetsen aan hetgeen de wetgever bepaald heeft en hetgeen haar in stukken word voorgelegd vanuit de eerdere zittingen. Echter dient de Hoge Raad dus ook te toetsen aan het EVRM en dan in deze met name artikel 14, protocol 12.

De wetten waarop de Hoge Raad zich in deze beroept voldoen daar niet aan. Volgens het mandaat zou bij tegenstrijdige wetgeving de Hoge Raad deze basis als ondergrond moeten nemen en vervolgens een oordeel moeten vellen. Wat hier overigens dus niet gebeurt is. Artikel 14, protocol 12 houd in dat er een verbod is op wetten die op grond van discriminatie rechten toekennen en/of uitsluiten voor een individuele burger.

Het heeft de wetgever, onze overheid, behaagt om (alleenstaande) ouders te compenseren in hun gebrek in draagkracht. Echter, bij gescheiden ouders is het inkomen van de ouder met de hoofdverblijfplaats het criterium voor het toekennen van de toelage. Het inkomen van de ex-partner is, buiten de PA geen factor. Sterker nog, de vermindering van de KA die de nieuwe regels op zouden kunnen leveren zouden kunnen leiden tot een verhoging van de PA.

De huidige situatie is dat de draagkracht van de "verzorgend ouder" vermeerderd met het KGB en de AOK genoeg moet zijn om in de kindbehoefte te voorzien. Of de andere, niet-verzorgend ouder, nog in leven is of en weekend ouder is of de helft van de zorgtaken bijdraagt. Gegeven dat het gros van de scheidingen, in tegenstelling tot onze zuiderburen, een "traditionele" is, maakt dat 75% Van de Nederlandse vaders (25% heeft co-ouderschap, en dat aantal is gelukkig groeiende) via de KA een bonus betaald aan de moeder van zijn kinderen. Zij krijgt extra geld omdat hij nog leeft. Alsof vrouwen een financi?le stimulans nodig hebben om hun ex niet door een huurmoordenaar om te laten leggen!

Daarentegen wordt de overige 25% Van de vaders, de co-oudervaders, in het verdom hoekje geplaatst. Zij maken ook hun kosten voor 50% Van de verzorging! maar kunnen nimmer rekenen op toevoegingen. De wet voorziet dat 100% aan de moeder vervalt. Of politiek gezegd, de ouder met de hoofdverblijfplaats. Maar heel Nederland weet inmiddels waar dat op uit draait.

Terug naar de hoofdmoot, de vaders die nu een herberekening van de KA willen omdat hun belasting voordeel wegviel. Gezien het feit dat de draagkracht van de moeder plus KGB en de AOK voorziet in de kindbehoefte, maakt dat de KA bijdrage van de vader slechts een extraatje is. Dus het vervallen van zijn voordeel mag dan niet meegerekend worden in de KA. Daar is geen behoefte voor. Wel heeft de Hoge Raad een punt dat het belachelijk is dat een vader niets meer hoeft bij te dragen aan de kosten van het kind ten koste van de belastingbetaler. Echter, de beschikking van de Hoge Raad leidt ertoe dat een bijstandsmoeder met een vader met een hoog inkomen veel mer krijgt als een bijstandsweduwe. En dat ook over de rug van de belastingbetaler. De Hoge Raad probeert hier een politiek verkeerde beslissing te repareren, met als gevolg dat individuen daar de granen van plukken!

Wat de Hoge Raad had moeten doen was beschikken dat de kindbehoefte voorzien was, maar wel met een stevig en nadrukkelijk signaal naar DenHaag dat zij hun huiswerk overnieuw moeten doen! En dat met spoed! Want zij kunnen gezien de wetgeving geen rechtspreken. En als anders, wat de Hoge Raad mijns inziens ook gegeven zou moeten kunnen zijn, is handelend optreden. Jurisprudentie neerleggen, in afwachting van de nieuwe wetgeving. Immer, de wetgever heeft al alle andere wetgeving neergelegd voor een werkbare oplossing.

Te weten, er is een wet op gelijkheid in ouderschap en ook een wet op voortgezet ouderschap na scheiding. Simpel gezegd heffen die wetten alle voordeeltjes op die de ouder met de hoofdverblijfplaats nu nog heeft ten opzichte van de "niet-verzorgend ouder". Met inachtname van EVRM art 14 protocol 12 levert dat op dat iedere ouder, ongeacht de zorgtaken verdeling, voor 50% aansprakelijk in voor de kosten van het kind. Daarnaast is de overheid verplicht om ouders zonder draagkracht bij te staan. Lees het IVRK. Dus een individuele ouder die gezien de draagkracht niet kan bijstaan krijgt compensatie. Maar ook iedere ouder die draagkracht heeft draagt zijn of haar deel bij! Niet over de rug van de belastingbetaler en nog een extraatje als je geen yuog inhuurt.

van der Mark
Tue, 08/25/2015 - 17:53

Wat een enorm onzin verhaal. Opnieuw verdeeld de vaderzonderkind in dit verhaal de taken. Maar wie zegt dat de taken altijd zo verdeeld zijn?

Het inkomen aan deze kant ligt hoger dan aan de andere kant. Want de andere kant is getrouwd en kiest ervoor bewust werkeloos te zijn. Zij heeft een uitkering van maar 500 euro en ontspringt daarmee mooi de dans.

Dat haar nieuwe echtgenoot een inkomen heeft van 2000 euro in de maand telt niet mee. Dus leeft het paartje fijn van 2500 euro in de maand en gaat vrolijk op vakantie. De kinderen profiteren daar niet van.

Nee, wij mogen maandelijks de eindjes aan elkaar knopen, gaan niet op vakantie, kunnen niet sporten en dragen geen merkkleding. Hier hebben we een wekker op de douche en 1 computer omdat school vind dat dit moet.

En als die fraaie moeder dan naar de rechtbank zou gaan zou het volkomen terecht zijn dat de KGB word meegerekend zodat ze helemaal nooit meer iets hoeft bij te dragen?

Damn, denk eens na voordat je iets schrijft.

Aan alle ouders die zeiken over het moeten betalen van KA, hou op. Het is voor jullie eigen kinderen. Als je nog getrouwd was geweest had je het ook gedaan.

En kom niet altijd aan van, de man doet dit en de vrouw doet dat. Alle ouders zijn zielige kinderen als het na een scheiding aankomt op poen.

Dus rechtbank, lees dit verhaal eens en denk eens na voor u beslist. Negen van de tien keer houd de niet verzorgende ouder inkomsten achter, trekt ten onrechte kosten af via de belastingdienst, en loopt de kantjes eraf.

Negen van de tien kinderen, vooral boven 12 jaar, kan niet meer sporten of meedoen met de samenleving. Het KGB omhoog, kinderbijslag omlaag, alleenstaande ouderkorting weg en ook de combinatiekorting weg. De alleenstaande verzorgende ouder is genoeg gepakt.

Wat u van mij wel mag veranderen is de pensioenverdeling. Die is niet meer van deze tijd. Beide ouders werken vaak evenveel dus hebben beide een/geen carriere.

Christa
Tue, 08/25/2015 - 21:03

Ik kan er niet bij dat als de kgb EN aok eerst van de behoefte wordt afgetrokken en daarna ook nog zorgkorting wordt toegepast......allemaal volgends de nieuwe wet!! Dat dan de rest naar inkomen wordt verdeeld. Omgerekend betekend dat dat kgb incl oak volledig door de dagelijks verzorgende ouder wordt gedragen. Dat is niet eerlijk. Dan moet je eerst de ka weten en die naar rato van inkomen verdelen. Dat betekend dat de kgb en de oak bij de vrouw als inkomen meeteld .
Dus inkomen vader inkomen moeder incl kgb de en dan de ka naar die rato verdelen.
Zo is het bij mij in het verleden ook gedaan en dat is veel eerlijker.
Niet kgb de er volledig aftrekken en dan verder kijken.

Dan heb ik het nog niet over diende
Achterlijke zorgkorting....... Ik snap niet dat alles nu ineens zo drastisch omgegooid moet worden. De meeste dagelijksverzorgendeouder ouders zullen ervaren dat de ka bijna de helft afneemt. Geloof me dat is enorm veel!!!!

Boos
Wed, 08/26/2015 - 20:57

Wat een ontzettend domme reactie van een man die het geluk heeft vader te mogen zijn. Als je het stuk van VZK goed leest en meerdere van zijn reacties op dit forum leest dan weet je dat hij een van de meest evenredige reageerders hier is die naar boeide kanten van de zaak kijkt. En juist ook in dit stuk zegt hij dat beiden hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

In jou situatie zou dat opleveren dat jou ex 50% Van de kindbehoefte dient bij te dragen. En dan is het aan de overheid hoe ze haar situatie bezien. Gaan ze uit van haar inkomen van €500,00 en zien ze daar geen draagkracht in dan zullen ze daar moeten bijspringen middels KGB wat aan de kinderen, en ik begrijp dat die bij jou verblijven, dus jou gezin ten goede komt. Ze zouden er ook naar kunnen kijken datzelfde door het samenleven met de nieuwe partner weinig tot geen onkosten heeft en dat haar bijdrage aan de kindbehoefte geheel uit het inkomen van €500,00 kan komen. Of dat er sprake is van een economische eenheid waarbij ze uitgaan van een inkomen van €2500,00. Dit is als ik het verhaal van VZK vertaal naar de situatie die jij schetst. Daarin ontspringt die dame nergens de dans!

Maar dan nog, jij verwijt VZK stigmatiserend te zijn. En vervolgens verwijt je alle alimentatieplichtigen, welliswaar geslachtsloos, notoire plichtsverzuimers te zijn. Dat terwijl VZK en ook ik en vele andere vaders donders graag een waardevolle bijdrage aan de opvoeding willen leveren. Echter is dat in Nederland voor mensen die afhankelijk zouden zijn van het KGB niet mogelijk. Die kunnen niet meer zorgtaken op zich nemen omdat het KGB enkel en alleen naar de ouder met de hoofdverblijfplaats gaat. Ja, tenzij die ouder met de hoofdverblijfplaats een zelfde inkomen heeft en het KGB uit eigen beweging naar rato van de zorgtaken verdeeld. Maar zoals je zelf al vaststelde is het leven met kinderen en een KGB aanvulling geen vetpot. Dus dat die niet-verzorgende ouder verzorgingskosten wegneemt geeft de nodige lucht. Dan moet je over een groot eerlijkheidsbesef beschikken als je dat gaat delen.

Terugkomend op de zaak. Een bijstandsouder wordt geheel gecompenseerd in de kindbehoefte. Net zo als een bijstandsweduwe(naar). Maar vervolgens krijgt die bijstandsouder er ook nog KA bij van alimentatieplichtige ouder bij bovenop. Een leuk extraatje voor haar. Een extraatje, want het wordt niet met de KGB verrekend. Als je dan stelt dat het belachelijk is dat de overheid de financi?le verplicht van de alimentatieplichtige overneemt, dan zou de ontvangen KA met het KGB moeten worden verrekend. Maar nu blijft het een extraatje. Dan is het niet fideel om weggevallen belastingvoordelen voor de alimentatieplichtige niet te verrekenen in de KA. Daarmee vergroot je alleen maar het extraatje en hol je de financi?le positie van de alimentatie plichtige onnodig verder uit zonder dat daar aanleiding toe is. En zeker in schrijnende gevallen, alimentatie plichtige mag van de alimentatie gerechtigde het kind waar voor betaald wordt niet tot nauwelijks zien, is dat zeer slecht te verkroppen.

Ik snap dat je het niet breed hebt. En zeker zou er meer aandacht moeten komen voor de kinderen van ouders met een laag inkomen. Maar bedenk wel dat het zeer zeer zeker aan beide kanten zit. Beide kanten ondervinden de gevolgen van ouders die de kantjes eraf lopen. Je roept wel heel mooi dat alimentatie plichtigen niet moeten zeuren en gewoon moeten betalen want "het is voor de Kinderen". Je roept wel dat 9 van de 10 alimentatie plichtigen bewust hun inkomen laag houden of verzwijgen. Bedenk eens hoeveel alimentatie gerechtigden dat doen. Alimentatie gerechtigden die een nieuwe relatie aangaan en daardoor minder kunnen gaan werken of gewoon in zijn geheel stoppen. Met als gevolg dat de KA omhoog vliegt!

Je zegt wel heel mooi dat een alimentatieplichtige niet moet zeuren maar betalen, want dat zou je tijdens het huwelijk ook doen. Mooi statement, maar erg pijnlijk voor alimentatieplichtigen die dus wel moeten doorbetalen terwijl ze hun kinderen weinig tot niet zien! Die dat levensgeluk weggenomen zien worden. Die de pijn ervaren dat die Homewrecker nu ook ineens als vader of moeder aangesproken wordt. Dat hun kinderen na het nieuwe huwelijk ook ineens de achternaam van die Homewrecker dragen, "want dat is handig met de vakanties". Iets dat mogelijk was omdat de rechtszaak voor de vervangende toestemming voor het gedeelde gezag iedere keer opnieuw getraineerd werd. En ja, op dat punt ga ik nadrukkelijk wel de opmerking maken dat dit moeders betreft, want enkel de vader moet een dergelijk gevecht leveren om vader te mogen zijn. Niet dat alle vrouwen zo zijn. Bij lange na niet. Maar het zijn er veel te veel om deze dwaling in het familierecht te laten bestaan.

Op een punt heb je gelijk: Damn, denk eens na als je iets opschrijft! En dat mag jij je zeker ter harte nemen! Sterkte....

Christa
Thu, 08/27/2015 - 11:13

Blijven lastige dingen. Scheer niet iedereen over 1 kam dat is heel belangrijk. Vele hebben hun eigen beweegredenen om te doen en te vinden wat ze doen en vinden. Soms terecht soms onterecht, maar zo klakkeloos oordelen kan niet!!!! Daar doe je de kabetaler en ontvangen onrecht mee.

Het is bezopen dat er zo veel ruzie is steeds tussen ouders, het is bezopen dat de overheid verplichtingen overneemt van ouders......
Kijk als je gaat scheiden krijg je wat extras maar dat krijgt een weduwe ook met kinderen. Die krijgen tenslotte een wezenuitkering!!! Dus de moeder krijgen uitkering als weduwe en de kinderen een wezenuitkering, vergeet dat ff niet!!!!

Dus wat dat betreft is dat gelijk aan elkaar.

Ik vind het heel verdrietig dat alles zo moet lopen, dat zeker de kinderen er de dupe van zijn. Toch probeer ik herbestemming er van te maken en hopen dat de rechter kijkt per zaak wat het beste is. welke afspraken er waren, wat de mogelijkheden zijn,.....en niet heel zwart wit met de botte bijl aan de slag gaat.

Als in mijn geval de verlaging van ka doorgaat en hij die zorgkorting voor elkaar krijgt bij de rechter gaat er voor mij heel veel veranderen. Mijn ex mag heel veel zaken zelf gaan regelen. Kleding, wassen en ook tandarts bezoekjes zullen ook in zijn tijd gepland gaat worden. Nu doe ik alles maar dan moet ik meer werken dus ik moet vrij nemen en hij dus ook.
Hij kan dan aan de bak. Want je kan niet van 2 walletjes eten, toch?

Nu wil hij een dagje extra in vakantie, straks wordt alles 50/50 verdeelt. De kimderen willen dat absoluut niet maar ik heb geen keus. Meer werken betekend dat ik anders leeg loop op kinderopvang kosten dus papa kan gelijkwaardig meedelen. Hij 50%minder betalen betekend 50% meer inspanning. Ik kan het niet alleen allemaal oplossen.
Niet alleen de lusten.....
Zoals hij ook zegt over de vakantie. Nu wil hij ze wel wat langer inde zomervakantie bijv. Want nu zijn ze wat zelfstandiger dus kan hij wat verder met ze weg en kunnen ze veel zelf.
Ja duh.....denk ik dan. Toe ze klein waren kwam het je ff niet uit. Had je geen zin in die narigheid dus moest mama die weken maar regelen en nu hetmeneer wel uit komt moet alles aangepast worden.....

Nee hoor. Het is zo jammer dat het zo moet, maar vind het wel fijn om te lezen dat ik niet de enige ben!

Boos
Thu, 08/27/2015 - 14:14

Inderdaad Christa, gelijke verantwoordelijkheid, gelijke plichten en gelijke lasten. En als de kinderen anders willen, bijvoorbeeld meer tijd bij jou, dan moet daar compensatie voor zijn. Compensatie voor de kinderopvang en de verzorgingskosten. Ik denk dat het lastig is om arbeidsverlies te compenseren, want er is kinderopvang toeslag en jullie zouden daar beiden naar draagkracht aan moeten bijdragen....

Christa
Thu, 08/27/2015 - 14:24

Daar zit het hem juist....hij wil finacieel zo weinig mogelijk bijdrage. Niet ivm de kinderen maar puur om mij te treiteren. Hij kan alles voor ze kopen, kleding, nieuwe fiets, tablet, vakanties, uitjes, dus hij zegt gewoon...ze komen niks te kort.
Qua tijd hoef ik al helemaal niks te vragen. Als ik een keer toch iets vraag moet ik dat maanden lang horen dat hij ook helpt. Ik hoef ook niet te vragen of ze in zijn weekend eventjes met mij mee mogen ivm verjaardag van mijn oma bijv. Met veel zeuren mag het, maar afgepaste tijden. Kan ik me zo aan ergere. Oma is oud en kan zo maar de laatste keer zijn. Het is hun oma en dan zo moeilijk doen en dan vraag ik het echt op tijd.

Lastige zaken. Daarom een kinderrekening zou ik best kunnen voorstellen mocht hij bij de rechtbank ingestemd hebben met een mediator. Denk het niet, maar vind het wel een goede optie. Maar alleen als de ka zelfde bedrag blijft.
Dan ga ik berekenen wat ik extrakwijt ben Qua woonlasten, boodschappen, vakanties, de. Kleding kan direct van die rekening gepint worden bijv net als fiets en schoolkosten?

Wie heeft er nog meer idee?n ivm die kinderrekening. Wat daarvan betalen en wat niet, hoe om te gaan met machtiging, welke regels omtrent deze rekening?? Wie??

Boos
Thu, 08/27/2015 - 15:18

Christa, kleding moet je nooit direct van de kindrekening (laten) pinnen. Dat mond vroeg of laat uit in een strijd over het besteedde bedrag. Beter laten jullie je door het Nibud voorlichten over een realistisch budget voor ieders die je ontvangt vanuit die kindrekening. Dan heeft ieders zijn of haar bestedingsvrijheid zonder verantwoordelijkheid af te moeten leggen. Noem het ouderwets kleedgeld dat je vroeger als tiener van je ouders kreeg. En dan kun je dat ook doen als jullie kind daaraan toe is.

jack
Thu, 08/27/2015 - 16:29

Dit u s iets wat niet thuishoort in de rechtszaal.
Maar bij een financieel expert. Deze kan met inzage in beide partijen in hun inkomsten overleggen wat haalbaar is.

Christa
Fri, 08/28/2015 - 11:32

Eerst zal er weer een strijd geleverd moeten worden hierover.....bij de rechter zeer waarschijnlijk. De meeste leggen niet zomaar in financi?le gegevens bij een expert neer om vervolgens zomaar te accepteren wat ze moeten gaan betalen.
Ook bij dit idee zal een rechter aan te pas komen om te zorgen dat de ene minder gaat betalen dan de ander en om alles vast te laten leggen....zucht.....

Heeft iemand ervaring met zon rekening?

weduwe
Sun, 08/30/2015 - 03:20

Goh Crista. ik zal je even uit de dromen helpen. Als je weduwe wordt en je kind is 18 jaar en je werkt dan heb je nergens recht op.
Geen weduwegeld, geen wezengeld, geen kinderalimentatie, geen kinderbijslag, niente, nada, niets. Je bent het inkomen van je man kwijt en je staat er alleen voor en de kosten gaan door. In mijn geval ging ook nog de zaak waar ik werkte failliet. Dus nog eens 30% achteruit. Maar ik ben een trotse moeder want mijn dochter heeft haar studie af kunnen maken zonder studieschuld en heeft een goede baan. Ik vond het heel moeilijk om het verdriet en het gemis van hun vader op te vangen. Ik ontvang geen huurtoeslag en geen zorgtoeslag. Dus alimentatiegerechtigde hebben in mijn ogen zeker, financieel gezien, een vette streep voor en dat weten ze ook en anders zijn er wel andere personen in hun omgeving die wel even in de oren fluisteren hoe je het meeste aan kinderalimentatie kan ontvangen. Daardoor krijg je de verstoorde verhoudingen. Kinderen zijn hiervan de dupe want als alimentatiegerechtigde ervoor zorgt dat de alimentatieplichtige zijn kinderen niet meer ziet dan worden ze nog vet voor beloond bij de rechtbank immers de zorgkorting komt te vervallen. Door met hun inkomen te fluctueren be?nvloeden ze de kinderalimentatie die de alimentatieplichtige dient te betalen. Dan daarbij wordt in beginsel al de fout gemaakt door de kinderbehoefte tabel, deze bedragen zijn veel te hoog gezien de kindgebonden kosten tabel. Want het is ongehoord dat een alimentatieplichtige moet betalen voor de woonlasten van de kinderen. De alimentatieplichtige moet dezelfde woonlasten maken. De alimentatiegerechtigde ontvangt alle kindertoeslagen.
Een gezin waarbij de kostwinner zijn werk verliest kan ook nergens om kinderalimentatie vragen. Kinderalimentatie zorgt ervoor dat er verschil wordt gemaakt en dat geeft een onrechtvaardig gevoel. Dus afschaffen, het brengt niks anders als ellende.
Ieder ouder wilt hebben dat hun kinderen er netjes bijlopen dus daar wordt echt wel voor gezorgd. Ook krijgen de kinderen eten en drinken. Heeft een ouder te weinig geld om het kind te kunnen laten sporten dan kun je bij je gemeente terecht. Door kinderalimentatie wordt de communicatie tussen beide ouders op een zodanige manier verslecht dat de kinderen op een ongezonde manier opgroeien. En dat is nergens voor nodig. PS: nog 1 opmerking wil ik maken, het komt nu over dat de kindgebonden budget ervoor zorgt dat de alimentatieplichtige geen of minder kinderalimentatie dient te betalen en dat is onjuist. Er zijn namelijk ook alimentatieplichtigen die gewoon volgens draagkracht moeten betalen omdat er geen kindgebonden budget van kracht is of zo weinig waardoor het geen invloed heeft. De bedoeling is dat alimentatiegerechtigden gaan werken en niet thuis blijven zitten om voor de kinderen te blijven zorgen. Vandaar dat de overheid de regels heeft veranderd.

Christa
Sun, 08/30/2015 - 15:10

Weduwe helemaal mee eens. Als mijn kinderen 18 in krijg ik ook niks meer geen Kinderalimentatie geen kinderbijslag, niks noppes!!! Tot de kinderen 18 zijn krijg je als weduwe wel kinderbijslag, wezenuitkering, enz. Gescheiden moeder krijgen kinderbijslag, Kinderalimentatie. Dus dat staat dan toch gelijk aan elkaar?

Er zijn inmiddels uitspraken geweest waarbij er dus ka betaler bijna niks meer hoefde te betalen. 50,- bleef staan want dat is minimum. Schandalig dat de vadr van de kinderen onder zijn financi?le verplichting uitkomt en de belasting betaler er voor opdraait dmv kgb. Dan zegt ik schrap die kgb!

ik werk maar als ik fulltime time ga werken moeten mijn kinderen naar de nso. Dan betaal ik me scheel aan de opvang en houd ik netto erg weinig over. Vader wil niet meebetalen en ook niet middagje voor de kinderen zorgen. Daar sta je dan. Als moeder regel ik echt alles en de vadr hangt achterover mekken over geld en dat ik alles zo slecht doen. Kom op zeg.

Als iemand fulltime werkt is uitkering hoger dan vankostwinnaar die Avaar parttime werkt, en zoek maar weer een parttime baan die bij de zorg van de kinderen past. Een baan waarbij je niet om 7 uur al moet beginnen of waar ik pas om half 8 thuis ben.

Tuurlijk moet een ka betalen betalen voor woonlasten. Als ik geen kinderen had had ik een heel ander huis gehad dan ik nu heb. Locatie zou anders zijn, woonlasten dus ook anders. Ik betaal gemeentelijke lasten voor meerpersoonshuishouden anders maar voor 1 persoonshuishouden. Om maar voorbeeld te noemen. Ik verbruik met gezin meer water en stroom dan ik alleen. Alles staat niet in verhouding met de tijd dat de kinderen bij mij zijn en bij hun vader. Dan heb je het over 2,5 dag van de 14 dagen bij hun vader. Dus ja.....woonlasten, edmoeten ook meegenomen n behoefte.

weduwe
Sun, 08/30/2015 - 21:50

Hoi Crista, helaas ben ik het niet met je eens. Een weduwe uitkering of wezenpensioen heeft ook te maken met inkomen. Dus zo simpel als jij het stelt zo is het niet. Ik werkte full time destijds en had geen recht. Mijn dochter heeft geld ontvangen voor haar opleiding echter zij had een bijbaan omdat ze samen met haar vriend voor een huis waren sparen, dus heeft ze dat terug mogen betalen. Jij vergeet dat een vader ook kosten maakt, hij dient net zo goed een slaapkamer en spullen voor de kinderen te hebben. Hij wilt ook graag dat de kinderen het naar hun zin hebben, hij wilt ook graag voor zijn kinderen zorgen. Jij zegt dat je altijd te weinig ka hebt ontvangen, als dat zo is dan zou je nu meer moeten krijgen. Echter je zegt ook dat je recht hebt op kgb, dat betekent dat je inkomen laag is. Je zal dus recht hebben op huurtoeslag en zorgtoeslag. Je werkt een aantal uren dus wordt de ka niet verrekend, je ontvangt kinderbijslag en het kindgebonden budget incl. ouderkop. Je vergeet dat het gaat om kinderalimentatie. Het is niet de bedoeling dat jij van de kinderalimentatie rond kan komen, daar is partneralimentatie voor. Wellicht heb je daar recht op als het inkomen zoveel verschilt als wat jij zegt. Ik vind dat je elkaar los moet laten als je gaat scheiden. Zorg voor een eigen leven en wordt gelukkig want dat is onbetaalbaar. Je zult voor jezelf moeten leren zorgen want hoe wil je rondkomen als je kind of kinderen 18 jaar zijn geworden ? Je krijgt ook kinderopvangtoeslag als je gaat werken en de rechter zal heus rekening houden met de extra kosten die jij evt. zou moeten maken. Op school heb je ook al opvang mogelijkheden. Daarbij is een gastouder goedkoper als een kinderopvang. Wellicht dat oma ook wilt oppassen. Als je meer geld wilt dan zal je toch anders moeten gaan denken. maar houdt aub op met de strijdt over ka op, het is niet goed voor de kinderen en voor jezelf. Jij bent niet verantwoordelijk voor je ex en andersom ook niet. Nog 1 ding het blijkt dat een vierpersoonhuishouden ca. € 50,00 meer opmaakt aan gas, water en licht dan een 1 persoonshuishouden. Er wordt van jou ook verwacht dat je minimaal € 50,00 aan de kinderen besteed. Dus als je minder kinderen hebt dan kun je de besparing op gas, water en licht gebruiken voor de extra belasting die je moet betalen voor meerpersoons huishouden. De kinderbehoefte dient zeer snel aangepast te worden zodat een alimentatieplichtige alleen de kindgebonden kosten dient te betalen zodat de kindgebonden budget bij de ouder kan blijven die dat nodig heeft inclusief oudertoeslag als je geen partner hebt.. Echter de kinderbijslag dient naar de betalende ouder te gaan. PS: je ontvangt huurtoeslag om de woonlasten op te vangen. Bij een berekening van iemand anders bleek dat de te betalen kinderalimentatie minus de kindgebonden kosten het grootste gedeelte was wat hij aan ka moest betalen. Dat gedeelte met de huurtoeslag was een overschrijding van netto € 90,00 per maand wat de verzorgende ouder overhield en dan werd ook nog eens alle kindgebonden kosten betaald. Dus zoals het nu is geregeld dat de kindgebonden budget wordt verminderd van de kinderbehoefte vind ik terecht. Echter ik zie ook een keerzijde en dat zou je kunnen oplossen door de kindgebonden kosten tabel te hanteren als maximum. Voor 2013 werden mannen zo financieel uitgeknepen dat ze niet zelfstandig konden wonen omdat de kinderalimentatie zo hoog was. Volgens de grondwet heeft ieder het recht op een dak boven het hoofd.

VaderZonderKind
Mon, 08/31/2015 - 00:16

Weduwe, ik was net eer reactie aan het tikken die in mijn traditie weer eens lang was. Jij verkort het gelukkig waarvoor mijn complimenten.

Back to basics, het is een situatie die opgelost moet worden. De huidige systematiek bied daar geen handvaten voor. Co-ouders en dan met name de vaders, maar ook weduwes en weduwenaren delven het onderspit.daar waar wijgermoeders eisen kunnen en mogen stellen en links of rechts om met de winst weglopen.

Wat betreft de inkomens situatie van Chritsta heb jij een punt. Alle verrekeningen aangaande inkomensongelijkheid dienen via de PA verrekend te worden. Geen wettelijke relatie geeft geen verrekening. Anders blijven ongelukjes een verkapte vorm van PA voor een veel te lange termijn.

Ouders zijn ieders hoofdelijk aansprakelijk voor een kind. Wat zich qua kosten na scheiding vertaalt in een 50% Verdeling in de kindbehoefte. Het gebrek aan draagkracht dient door de overheid gecompenseerd te worden, gerekend naar de individuele draagkracht. Bij het wegvallen van de partner in jou geval levert dat op dat de overheid instaat voor 50% Van jou kindgebonden kosten. Dat heet maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat heet in mijn ogen kindgebonden budget.

Verder, jij maakt een uitstekend punt over de woonlasten. Die horen niet thuis in de KA. Een kind heeft het recht op een plaats bij zijn ouders. Dus als een ouder ergens woont moet daar de ruimte voor zijn. Ongeacht of ouders bij elkaar zijn, gescheiden zijn of dat een een ouder is weggevallen. In mijn ogen heet juist dat alleenstaande ouderkop.

Het voort laten bestaan van de huidige wetgeving is het fiat geven aan meer vechtscheidingen. Het verloochenen van de belangen van onze kinderen. Kinderen die geen deel hadden aan de geschiedenis maar wel recht hebben op een toekomst.

Christa
Mon, 08/31/2015 - 10:31

Oordelen terwijl je niks weet over mijn situatie. Welke toeslagen en hoeveel ik bijv krijg. Geeft niet hoor.....maar geeft een scheef beeld zo.

Tuurlijk maakt wen vader kosten, maar die kosten die jullie omschrijven zoals slaapkamer de is voor ieder zijn eigen rekening, helemaal mee eens. Maar andere zaken zijn wel degelijk kosten puur voor de kinderen. Ze moeten betaald worden en als de kinderen bij mij wonen moet ik ze betalen en zouden ze bij hun vader wonen heb ik die kosten niet. Dus vind ik dat die meegenomen moeten worden in de ka. Die zijn kindgerelateerd niet bij pa want die kosten hebben niks met mij te maken.

Ik had toen geen keus, hij wilde de kinderen niet. Co ouderschap bijv wilde hij niet. Dus ja wat moet je dan....ik moest op zoek naar een kimdervriendlijk huis en woonwijk.

Weet je...ik weet hoe hier alles in elkaar zit. Zoveel zaken die ik hier niet opschrijf. Simpel omdat ik dat niet netjes vind, maar geloof me je kan je als ex echt een sloof, voetveeg voelen. Ge?ntimideerd worden, tot je bezwijkt onder de druk en stress.

Ik werk me rot en helaas geen oppasleger om me heen. Ik moet het grotendeels alleen redden en het gaat me prima af. Alleen het getreiter moet stoppen. Ik verdien helaas geen wereld salaris maar mijn rekeningen kan ik betalen. Er blijft verder weinig over, maar dat is prima. Straks als de kimderen groter zijnet ik meer ruimte. Nu ben ik er ook voor hun want geloof me ook zij hebben steeds meer problemen met hun vader.
Als ze dan thuis komen kan ik een dag of 2 ze weer opvangen. Verdriet, boos, teleurgesteld......en dat doet ook pijn.

Zijn eigen familie verbaasd zich over zijn houding, maar durft niks te zeggen. Jammer. Jammer voor onze kinderen, want ik red me prima.

bianca
Mon, 08/31/2015 - 23:55

wat is alleenstaande ouderkop??

VaderZonderKind
Thu, 09/03/2015 - 01:02

Bianca: dat is een toeslag voor de alleenstaand ouder met een maximum van €3.050,00. Maar pas op! Alleen als je bij het SVB bekend staat als de hoofdaanvrager van de kinderbijslag, dan kun je er aanspraak op maken. En daarna kijkt men naar de hoogte van het inkomen van die ouder om vervolgens de hoogte van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop te bepalen. Bij een oneven aantal kinderen tussen gescheiden partners is het dus altijd slim om de minst verdienende ex-partner hoofdaanvrager te maken.

Komt bij, de alleenstaande ouderkop is de grootste klap met geld. Het maximale kindgebonden budget is €1.024,00. Een kwart dus in de som van toeslagen voor een kind. Maar dat telt slechts als je één kind hebt. En dus ook voor één ouder. Mochten jij en je ex-partner twee gezamenlijke kinderen hebben, dan is het fiscaal gezien het handigst om voor het ene kind de moeder op papier de hoofdaanvrager te maken en voor de andere de vader. Want als je voor beide kinderen de status hoofdaanvrager bij een ouder laat liggen, dan laat je mogelijk geld liggen. De alleenstaande ouderkop wordt, raar genoeg, per ouder verstrekt en niet per kind. Dit in tegenstelling tot het kindgebonden budget. Dus als een van de twee ex-partners te veel verdient dan gaat dit fiscale voordeel niet op. Dan is het fiscaal voordeliger om slecht een maal alleenstaande ouderkop te ontvangen en meerdere hogere kindgebonden budgetten.

Overigens zijn dit fiscale regels die kijken naar het papierwerk en niet naar de werkelijke situatie. Praktisch gezien kun je in goed overleg de boel flessen door het inkomen van een niet-verzorgend ouder te gebruiken om meer financi?le middelen binnen te slepen. Moet je wel goed met elkaar door een deur kunnen. Maar ook andersom gerekend is het goed mis. Gesteld een gedeelde zorgtaak over slechts één kind. Beide ouders zouden op basis van hun inkomen recht hebben op de toeslagen. Slechts één van de twee kan het ontvangen. Een bedrag dat staat voor de gehele verzorging. En de ontvangend ouder is niet verplicht om dat te delen met de ander. Maar heeft dan dus feitelijk een mooie bonus. Mocht het zo zijn dat die andere ouder wel te veel verdient voor het ontvangen van die toeslagen, dan verandert dat de hoogte van de toeslagen voor de ene ouder niet. Ook hier dus een bonus. Daarentegen, het is een papieren regeling. En juridisch gezien vervalt de status hoofdaanvrager bij strijd aan de status hoofdverblijfplaats. Ook hier ongeacht de zorgtakenverdeling, maar ook ongeacht de onderlinge verschillen tussen inkomen. Het mag algemeen bekend zijn dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn binnen de groep gescheiden ouders met de hoofdverblijfplaats. En gelukkig zijn vrouwen lang niet altijd meer degenen binnen een (verbroken) relatie die het minst verdienen. Maar dat maakt wel dat er situaties zijn dat de behoefte aan kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop wordt berekend over het inkomen van de ouder met het meeste inkomen, waarna er geen toeslag meer te verdelen is, ook al zou de ontvanger aangeven daar in beginsel toe bereid te zijn.

Ik denk dat je nu wel zult begrijpen dat dit een zeer onzorgvuldig ingesteld middel is om armlastige ouders te ontzien. Dat nog naast de vraag over hoe dit meegerekend moet worden in de kinderalimentatie. De som van het maximale kindgebonden budget en de maximale alleenstaande ouderkop zou de kindbehoefte moeten dekken. Echter is hier alleen gekeken naar het inkomen van slechts één ouder. De kinderalimentatie is een onderhoudsverplichting. Of wel, de niet-verzorgend ouder compenseert de verzorgend ouder in de onderhoudskosten van het kind. Maar die kosten zijn er niet meer nu die kosten geheel vanuit het rijk gecomposeerd worden. En dus vonden verzorgend ouders en familierecht advocaten het belachelijk dat niet-verzorgend ouders de dans bij de financi?le verantwoordelijkheid voor hun kinderen ontsprongen. En die kregen het bij een aantal gerechtshoven voor elkaar dat er een minimum alimentatie betaald moest gaan worden. Gezien de hoogtes van de toeslagen is dat een extraatje. Dat terwijl de niet-verzorgend ouder alle overige fiscale voordelen zag verdwijnen. Komt bij dat in een deel van de gevallen de KA welliswaar fors daalde naar de minimum KA, maar dat de draagkracht voor de PA daardoor toenam. Driedubbel gepakt dus, met een forse financi?le impuls voor de verzorgend ouder in de bijstand.

Het lijkt wel een verhaal uit een slapstick comedy, maar dit is toch echt de Nederlandse praktijk! Mooier kunnen we het niet maken, wel onrechtvaardiger...

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur