Over de verjaringstermijn bij vernietiging van een aandelenlease-overeenkomst door de partner

Tweede handtekening
Aandelenlease-overeenkomsten van Dexia zijn huurkoopcontracten. Als de contractant ten tijde van ondertekening getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, en de partner heeft het contract niet mede ondertekend, dan kan de partner het contract vernietigen.

Wijze van vernietiging
Vernietiging kan op twee manieren: gerechtelijk (door de rechter) of buitengerechtelijk (door een zelfgeschreven brief). Dit staat in artikel 3:49 BW (Burgerlijk Wetboek): 

Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij door een buitengerechtelijke verklaring, hetzij door een rechterlijke uitspraak.

Wie kan een beroep doen?
Alleen de partner kan een beroep op deze vernietigingsgrond doen, niet degene op wiens naam het contract staat. Een vernietiging door de contractant zelf of namens de partner is dus niet geldig. Als in een gezin zowel de man als de vrouw een aandelenleasecontract heeft afgesloten, zullen beiden in afzonderlijke verklaringen elkaars contract moeten vernietigen. 

Terugwerkende kracht
Op het moment dat de partner vernietigt, dan heeft deze vernietiging direct juridische werking. De vernietiging heeft terugwerkende kracht: de rechtsverhouding tussen de betrokken partijen moet worden teruggebracht in de staat waarin zij zich bevond vóór het sluiten van de aandelenlease-overeenkomst. Dit volgt uit artikel 3:53 BW: 

De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

Dat houdt concreet in: Dexia moet inleggelden terugbetalen en een eventuele restschuld kwijtschelden dan wel terugbetalen (indien de restschuld reeds is voldaan). 

Moet Dexia de vernietiging accepteren?
De vernietiging is niet afhankelijk van het wel of niet accepteren daarvan door Dexia. De bank antwoordde doorgaans dat zij niet in de vernietiging berustte, maar die mededeling heeft geen juridische waarde. Het niet-berusten bij een vernietiging is alleen van belang zijn als het hier om registergoederen (zoals een huis of vliegtuig) zou gaan. Dexia had in dit geval strikt genomen naar de rechter moeten stappen om de geldigheid van vernietiging te laten beoordelen. Toch ligt het initiatief bij (de partner van) de gedupeerde want Dexia zal niet uit eigen beweging tot terugbetaling overgaan. 

Procederen of schikken?
Gedupeerden die zich op het partner-argument (ook wel het eega-argument of het argument van de ontbrekende handtekening genoemd) kunnen beroepen, doen er vrijwel altijd beter aan te procederen dan de Duisenberg-regeling te accepteren. Deze groep gedupeerden heeft juridisch gezien een ijzersterke positie. Meestal heeft Dexia schriftelijk (afwijzend) gereageerd op de vernietigingsbrief, en daarmee heeft de partner direct bewijs dat hij of zij zich op het partner-argument heeft beroepen. De rechter hoeft bij het partner-argument - in tegenstelling tot een beroep op de schending van de zorgplicht - niet te kijken in hoeverre er sprake is van onrechtmatige gedrag of wanprestatie van Dexia, hoe groot de schade is, of de schade valt toe te rekenen aan Dexia, of er eigen schuld van de gedupeerde is, en ga zo maar door. 

De Duisenberg-regeling, die door het hof Amsterdam onlangs algemeen verbindend werd verklaard, voorziet slechts in kwijtschelding van 100% Van de restschuld indien de partner binnen 3,5 jaar na ondertekening een vernietigingsbrief heeft gestuurd. Als u met de regeling akkoord gaat, dan bent u uw inleg dus voorgoed kwijt, terwijl u dat geld - populair gezegd - alleen maar hoeft op te halen bij de rechter. 

Verjaringstermijn: drie jaar
Een voorwaarde voor een geslaagd beroep op het partner-argument is dat de partner tijdig de vernietigingsbrief heeft gestuurd. De verjaringstermijn bij vernietiging door de partner is volgens artikel 3:52 BW: 

drie jaren nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen, aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, ten dienste is komen te staan. 

Wanneer begint de verjaringstermijn te lopen?
Een belangrijke vraag is: op welk moment is de vernietigingsgrond aan de partner "ten dienste komen te staan"? Rechters en juristen zijn het onderling niet eens over het antwoord op deze vraag. 

De meest eenvoudige situatie is wanneer de partner het aandelenleasecontract binnen drie jaar na de datum van ondertekening heeft vernietigd. Dat is altijd aan de juiste kant van de streep, er zijn dan geen juridische bewijsproblemen. 

Late vernietiging 
Helaas hebben veel partners pas vier, vijf, zes jaar na de contractsdatum een vernietigingsbrief gestuurd, sommigen hebben dat zelfs tot op de dag van vandaag nog steeds niet gedaan. In zo'n geval zal de partner de rechter moeten overtuigen dat de vernietigingsgrond hem of haar pas op een later moment "ten dienste is komen te staan". 

Een rechter zou kunnen oordelen dat de verjaringstermijn inging op het moment dat de aandelenlease-affaire in de media kwam. Of op het moment dat rechters uitspraken deden waaruit bleek dat het hier om huurkoopcontracten ging en waarvoor dus de tweede handtekening nodig was. 

Individuele omstandigheden
Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat ook individuele omstandigheden een rol kunnen spelen bij de bepaling van de ingangsdatum van de verjaringstermijn:

 • Een man sluit een aandelenlease-overeenkomst maar houdt dit geheim in de hoop zijn echtgenote na enkele jaren met een fors geldbedrag blij te kunnen maken. De vrouw raakte pas op de einddatum op de hoogte, toen de man tot zijn spijt moest opbiechten veel geld te hebben verloren en zelfs een restschuld aan het financiële avontuur te hebben overgehouden. 

 • Een vrouw heeft - naast de en/of-rekening die zij samen met haar man heeft - een eigen bankrekening ten laste waarvan zij de maandelijkse inleg aan Dexia heeft betaald. Haar man krijgt hier pas jaren later lucht van. 

 • Een man regelt alle bankzaken, zijn vrouw bemoeit zich hier totaal niet mee en is zich niet bewust van het naderende financiële onheil. 

Begin verjaringstermijn ongelijk aan ingangsdatum contract
Rechters hebben al verscheidene keren buitengerechtelijke vernietigingen geaccepteerd die langer dan drie jaar na de ingangsdatum van het contract plaatsvonden. De verjaringstermijn begint dus niet per definitie op de dag van ondertekening. Een aantal uitspraken waarin dit werd erkend: 

 • Verjaringstermijn vernietiging begint pas ná ingangsdatum contract te lopen 
  Kantonrechter Dordrecht (13-10-05): Vernietiging door echtgenote vier jaar na aanvangsdatum contract is binnen verjaringstermijn. De verjaringstermijn van drie jaren vangt aan op het moment dat de echtgenoot op de hoogte was van de inhoud en de strekking van de overeenkomst. De uitdrukkelijke toestemming van de echtgenoot is vereist. De dag van sluiten van de overeenkomsten kan niet als aanvangsdatum van de verjaringstermijn worden aanvaard. 
  www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AU4663

 • Winstverdriedubbelaar na 4,5 jaar rechtsgeldig vernietigd 
  Kantonrechter Alkmaar (8-8-05): De echtgenote van een gedupeerde leasebelegger heeft 4,5 jaar na de begindatum de overeenkomst rechtsgeldig vernietigd. Restschuld kwijtgescholden, Dexia moet volledige inleg terugbetalen. 
  www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AU3500

 • Triple Effect Maandbetaling na ruim vier jaar rechtsgeldig vernietigd 
  Kantonrechter Alkmaar (8-8-05): Triple Effect Maandbetaling ruim vier jaar na de aanvangsdatum rechtsgeldig vernietigd. De restschuld 100% kwijtgescholden, Dexia moet de gehele inleg terugbetalen. 
  www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AU3501

Gerechtelijke vernietiging
Het is zelfs mogelijk pas bij aanvang van de procedure een beroep op de vernietigingsgrond te doen, zoals blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te 's-Hertogenbosch van 15 december 2005 en waarover HelloLaw eerder een artikel schreef (www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2281):

"De verjaringstermijn van drie jaar gaat pas lopen op het moment dat het beroep aan ten dienste is komen te staan, hetgeen in het onderhavige geval zal inhouden het moment waarop de echtgenote van geacht wordt op de hoogte te zijn gebracht van bet bestaan van de overeenkomst. Door Dexia is aangevoerd dat reeds voor, maar in elk geval op 7 september 1999 op de hoogte was van het bestaan van de overeenkomst. Zij onderbouwt haar standpunt met de stelling dat het in normale gezinsverhoudingen gebruikelijk is dat beleggingsbeslissingen niet zonder medeweten en instemming van beide partners beide partners worden genomen. Geconstateerd kan worden dat Dexia echter geen concrete omstandigheden heeft aangevoerd die volgens haar maken dat de echtgenote van reeds sedert 7 september 1999 (of eerder) op de hoogte moet zijn geweest van bet bestaan van de overeenkomst. Het beroep op bet bestaan van een en/of rekening waarvan de gelden werden afgeschreven is daartoe onvoldoende."

Zie de volledige uitspraak op Platform Aandelenlease:
www.platformaandelenlease.nl/Uitspraken/UitspraakDenBosch15122005.htm

Onzekerheid
Helaas hebben sommige rechters in andere zaken een laat beroep op het partner-argument niet geaccepteerd. Het ligt er ook aan of de rechter vindt dat de partner aannemelijk moet maken dat hij of zij pas laat op de hoogte raakte, of dat Dexia de opdracht krijgt te bewijzen dat de partner al vanaf het begin wist van de aandelenlease-overeenkomst. Procederen bij een late vernietiging blijft in ieder geval een onzekere aangelegenheid. U kunt er dus niet op voorhand van uit gaan dat Dexia veroordeeld wordt tot het terugbetalen van de gehele inleg. 

Laat u goed adviseren!
Ook als het partner-argument niet slaagt, zijn er meestal nog andere gronden (zoals schending van de zorgplicht of het feit dat Dexia geen WCK-vergunning had om aandelenleasecontracten aan te bieden) waarop u een beroep kan doen. Het is daarom van groot belang dat u zich juridisch laat adviseren voordat u besluit verder te procederen dan wel akkoord te gaan met de Duisenberg-regeling. 

Als u uw zaak nog niet aan een jurist heeft voorgelegd, vult u dan a.u.b. het intakeformulier voor aandelenleasezaken in. Vervolgens zal binnen 10 werkdagen een van de juristen van HelloLaw telefonisch contact met u opnemen om de mogelijkheden gratis en geheel vrijblijvend te bespreken.

Intake-formulier:
www.jurofoon.nl/aandelenlease/intake.asp

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

Henk
Thu, 03/15/2007 - 18:51

eegalease

rob
Fri, 04/06/2007 - 18:53

Ik heb inmiddels van diverse zijden vernomen dat alle contracten als huurkoopcontracten op de markt zijn gezet.

Doordat het slecht ging met de beurs heeft Dexia de vermelding achter de contracten van HK verandert in AK, en dat is beslist niet ter goeder trouw.

Intern wel huurkoop en extern blijvend ontkennen.

Henk
Fri, 08/17/2007 - 14:02

Mijn voorbeeld cq. vraag:
1998: leasecontract afgesloten zonder medeweten van mijn toenmalige echtgenote.
1999: gescheiden.
2003: het bekende lease-resultaat ontvangen.
Maak ik kans met het partner-argument, m.a.w. kan mijn, nu ex-, partner dit ontbinden, even afgezien van de verjaringstermijn?

gjpm van gils
Mon, 08/27/2007 - 21:40

is het wettelyk vastgelegd datechtgenoten elkaars toestemming nodig hebben om een product te kopen b.v leaseproduct zaak dexia

petra meyer
Thu, 09/27/2007 - 19:20

Hallo
in 1999 heeft mijn man ook zo een contract afgesloten wvd toen hij het mij liet zien was het kwaad al geschiet ik heb hem gezegd dit contract onmiddelijk weer op te zeggen.
dit heeft hij ook gedaan binnen 6 dagen na dat het contract was ondertekend.
maar daar wouden ze niks van weten en ik als vrouw had daar niks mee te maken.
Toen ik op televisie naar radar zat te kijken had ik pas door wat er werkelijk aan de hand was en dat was in 2003 Toen heb ik een advocaat in geschakeld sinds dien loopt het .
maar mijn vraag is nu is dat een vernietiging dat mijn man binnen 6 dagen het contract heeft ontbonden.
ik zelf wist niet een dat dat kon ik had er nog nooit van gehoord tot mijn advocaat er over begon als ik dat destijds had geweten was ik direct naar een advocaat gestapt.

Mvgr Petra

hannie zegers de weerd;apeldoorn
Tue, 04/01/2008 - 20:20

hoe zit het met echtparen ,die samen getekend hebben?We procederen met Lease Proces!We horen heel weinig en betalen mnds zn 90 euro!!!nog steeds!!!! mijn vraag hoe kan dit???????

Rob van Marle
Tue, 12/02/2008 - 17:30

Volgens Van Mourik is het individualisme van de jaren tachtig doorgeslagen in egocentrisme. De kleine man wordt uitgemolken door banken en bedrijven. Hem worden producten aangesmeerd die hij niet begrijpt en ook niet kan begrijpen. ‘Dat gebeurt al in de su - permarkt. Daar worden al dingen verkocht die hij niet nodig heeft.

En het eindigt met de Dexia-affaire en woekerpolissen.’

Rob van Marle
Sat, 12/20/2008 - 19:10

Het vertrouwen in de leasebanken is te voet gekomen en te paard verdwenen, zelfverrijking staat voorop.
Integriteit en klantgerichtheid,dus
bedoelt om u uit te nodigen leaseprodukten te sluiten met prima tot zeer hoge winstverwachtingen, het is niet uitgekomen en de leasebank leert u nu kennen als een bank, alleen maar met u praat als u is door deze bank bent geslagen.

Rob van Marle
Fri, 02/06/2009 - 13:41

Banken en verzekeraars hebben één ding uit het oog verloren. Het principe van "Klant is koning". En de koning bepaalt HET uiteindelijk. Maar is het misschien niet zo dat de "Koning" zijn "kracht" inmiddels heeft onderschat?
De "Koning" zijn jij en ik als consument, wij bepalen dus wie wel of niet mee mag spelen (democratie)! Dat geld voor politieke machthebbers (stemhokjes) als ook wie wij als consument kiezen om onze centen te laten beheren. Want laten we wel wezen. Als een bank of verzekeraar geen centen meer ontvangt van ons door hetzij beheer of product afname dan gaan ze simpel weg failliet. Mijn inziens kijk bij diverse belangenorganisatie wie wel of niet betrouwbaar is en bepaal ZELF wie wel of geen bestaansrecht verkrijgt. De consument/kiezer is en blijft ten alle tijden koning!

Rob van Marle
Wed, 02/18/2009 - 18:38

"Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat financi?le ondernemingen op een nette en eerlijke manier werken."

En wij willen de banken niet bedanken dat zij alles maar dan ook alles wanpresteren

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur