Recente uitspraken aandelenlease

Uitspraken aandelenlease

EEGA-VERWEER

Aandelenlease-overeenkomsten zijn juridisch gezien "huurkoop". De wet vereist dan ook de handtekening van de partner/echtgenoot. Bij ontbreken kan de partner/echtgenoot de overeenkomst vernietigen, waarna Dexia alles moet terugbetalen (DUS OOK DE INLEG!). In de Duisenberg-regeling is alleen sprake van kwijtschelding van de restschuld. Uit onderstaande uitspraken blijkt dat rechters na vernietiging inderdaad altijd de inleg teruggeven. 

Eega-verweer slaagt: gedupeerde lease-belegger krijgt alles terug 
Kantonrechter te Helmond (12 oktober 2005): Echtgenoot heeft Winstverdriedubbelaar tijdig en correct vernietigd. Restschuld wordt 100% kwijtgescholden, Dexia moet volledige inleg terug betalen. Dexia verwijst in deze zaak naar de Duisenberg-regeling en de nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). De kantonrechter gaat hier aan voorbij: 

" Het overleg onder leiding van de heer Duisenberg was er op gericht om te komen tot een voorstel voor een schikking dat de individuele klant van Dexia kon accepteren of verwerpen. Dat een dergelijk voorstel tot stand is gekomen, betekent dan ook niet dat X daar ook aan gebonden is, te minder nu uit het feit dat zij wenst voort te procederen volgt dat zij het voorstel niet wil accepteren. Dat is ook niet onredelijk, omdat het voorstel voor cliënten van Dexla die zich kunnen beroepen op vernietiging van de overeenkomst bij gebreke aan toestemming van hun echtgenoot minder ver strekt dan hetgeen hun op basis van hun verweer zou toekomen, zodat zij ontegenzeggelijk een belang houden bij voortprocederen." 

(Platform Aandelenlease


Feestplan is ook huurkoop. Dexia moet alles terugbetalen na geslaagd Eega-verweer 
De kantonrechter te Boxmeer oordeelde op 1 november 2005 dat de betreffende aandelenlease-contracten (Winstverdriedubbelaar en Feestplan) huurkoop betreffen en dat de echtgenoot de contracten buitengerechtelijk heeft vernietigd. Restschuld kwijtgescholden, Dexia moet volledige inleg terugbetalen. (Platform Aandelenlease)


Kantonrechter Den Bosch geeft belegger alles terug 
Kantonrechter 's Hertogenbosch (14-10-05):  Overeenkomst betreffende de WinstVerDriedubbelaar voldoet aan alle vereisten die gesteld worden aan een huukoopovereenkomst. Toestemming echtgenoot vereist op grond van artikel 1:88 lid 1 sub d BW. Verklaring voor recht dat de overeenkomst door het schrijven van de echtgenoot is vernietigd. Dexia dient hetgeen op grond van de overeenkomst is betaald als onverschuldigd terug te betalen. (Rechtspraak.nl


Aegon Vliegwiel is huurkoop 
De kantonrechter in Leeuwarden bepaalde op 27 september 2005 dat het aandelenlease-product "Vermogen Vliegwiel-extra" van Aegon als huurkoop gekwalificeerd kan worden. Gevolg is dat de kantonrechter bevoegd is en dat de echtgenoot het contract kan vernietigen wegens het ontbreken van zijn of haar handtekening. (Platform Aandelenlease


Verjaringstermijn vernietiging begint pas ná ingangsdatum contract te lopen 
Kantonrechter Dordrecht (13-10-05): Vernietiging door echtgenote vier jaar na aanvangsdatum contract is binnen verjaringstermijn. De verjaringstermijn van drie jaren vangt aan op het moment dat de echtgenoot op de hoogte was van de inhoud en de strekking van de overeenkomst. De uitdrukkelijke toestemming van de echtgenoot is vereist. De dag van sluiten van de overeenkomsten kan niet als aanvangsdatum van de verjaringstermijn worden aanvaard. (Rechtspraak.nl)


Winstverdriedubbelaar na 4,5 jaar rechtsgeldig vernietigd 
Kantonrechter Alkmaar (8-8-05): De echtgenote van een gedupeerde leasebelegger heeft 4,5 jaar na de begindatum de overeenkomst rechtsgeldig vernietigd. Restschuld kwijtgescholden, Dexia moet volledige inleg terugbetalen. (Rechtspraak.nl


Triple Effect Maandbetaling na ruim vier jaar rechtsgeldig vernietigd 
Kantonrechter Alkmaar (8-8-05): Triple Effect Maandbetaling na ruim vier jaar rechtsgeldig vernietigd (verjaringstermijn is drie jaar). De restschuld 100% kwijtgescholden, Dexia moet de gehele inleg terugbetalen. (Rechtspraak.nl


Aandelenleasecontract vernietigd op eega-argument 
Kantonrechter Dordrecht (24-10-05): Echtgenoot heeft aandelenleasecontract buitengerechtelijk vernietigd. Dexia moet alles terugbetalen, restschuld wordt kwijtgescholden. (Platform Aandelenlease

 

WCK-VERGUNNING

Dexia beschikt niet over de wettelijk verplichte vergunning om krediet te verstrekken aan consumenten. De contracten zijn in principe nietig (alles moet worden terugbetaald). Maar wanneer dit argument wordt ingeroepen door de lease-belegger, zal de rechter meestal een correctie toepassen op het terug te geven bedrag. 

Opvallend is dat rechters verschillend oordelen welke schade voor rekening van de belegger dient te blijven. Uit de uitspraken hieronder blijkt dat de Maastrichtse kantonrechter de restschuld volledig kwijtscheldt maar niet de inleg teruggeeft. Zijn Arnhemse collega vindt juist dat de belegger zijn volledige inleg moet terugkrijgen, maar wel voor de helft van de restschuld moet opdraaien. 


Wck van toepassing, restschuld 100% kwijtgescholden maar inleg kwijt 
Kantonrechter Maastricht (24-8-05): Wck van toepassing, restschuld 100% kwijtgescholden, betaalde rentetermijnen blijven voor rekening belegger. (Rechtspraak.nl


Ontbrekende WCK-vergunning 
Kantonrechter Arnhem (14-10-05): Aandelenlease-zaak en toepasselijkheid WCK. Gevolgen nietigheid gematigd op grond van redelijkheid en billijkheid. Kwijtschelding restschuld 50%, inleg volledig vergoed. (Rechtspraak.nl


Ontbreken WCK-vergunning 
Kantonrechter Arnhem (14-10-05): Aandelenlease-zaak en toepasselijkheid WCK. Gevolgen nietigheid gematigd op grond van redelijkheid en billijkheid.  Restschuld 50/50 verdeeld, inleg moet worden terugbetaald. Erg opvallend dat rechter hier nog zegt dat toepassing van het Eega-verweer niet tot een ander oordeel leidt: 

Het verweer dat de echtgenoot van [gedaagde] niet heeft getekend, behoeft geen bespreking. Indien dat verweer zou worden gehonoreerd, dan zou dat namelijk niet tot een andere beslissing leiden.

Wat de rechter hier zegt is grote onzin. Indien de echtgenoot de overeenkomst tijdig en correct zou hebben vernietigd, dan zou dit wél tot een ander resultaat hebben geleid. Namelijk: volledige kwijtschelding van de restschuld en volledige terugbetaling van de inleg. In deze einduitspraak blijft dit punt verder onderbelicht. Wellicht is er niet correct vernietigd door de partner/echtgenoot. (Rechtspraak.nl


Aandelenleasecontract nietig wegens WCK 
Kantonrechter Arnhem (14-10-2005): Aandelenleasecontract nietig wegens ontbreken WCK-vergunning. Restschuld 50% kwijtgescholden, Dexia moet inleg 100% terugbetalen. (Rechtspraak.nl


Ontbreken WCK-vergunning: Restschuld 50% kwijtgescholden, inleg volledig terug 
Kantonrechter Arnhem (14-10-05): Aandelenleasecontract nietig wegens ontbreken WCK-vergunning. Restschuld 50% kwijtgescholden, inleg volledig terug. Beetje vreemd dat rechter zegt dat toepasselijkheid van art. 1:88 B.W. (ontbrekende handtekening) niet tot ander oordeel leidt. Bij een geslaagd beroep op dat artikel zou de restschuld voor 100% zijn kwijtgescholden. Onduidelijk is of echtgenoot daar wel of niet een beroep op heeft gedaan. (Rechtspraak.nl


Aandelenleasecontract nietig wegens WCK 
Rechtbank Arnhem 28-9-05: Aandelenleasecontracten Multiplier Effect en Profit Effect nietig in verband met ontbreken van WCK-vergunning. Belegger krijgt 100% Van de inleg terug, 50% Van de restschuld kwijtgescholden. (Rechtspraak.nl

 

FORTIS-zaken

Cliënt van Groeivermogen in het ongelijk gesteld 
Rechtbank Utrecht 7-9-05: Geen strijd met de wet, geen schending zorgplicht, geen misleiding. Aandelenleaseproduct van Groeivermogen. Belegger heeft slordig lopen procederen en verspeelt hierdoor zijn kansen. (Rechtspraak.nl


Vernietigend oordeel over garantieproduct van Fortis 
Het DSI heeft inzake een aandelenleaseproduct van Fortis een vernietigend oordeel geveld. Zij wees 100% schadecompensatie toe aan de eiser, die circa fl. 30.000 aan rente, aflossing en risicopremie had betaald. De klacht betrof het aandelenleaseproduct Beursversneller van Fortis. Een garantieproduct dat vergelijkbaar is met het Sprintplan van Aegon. 

 

OVERIG

Dexia moet persoonsgegevens verstrekken 
De rechtbank in Haarlem heeft op 12 september 2005 Dexia veroordeeld om aan een gedupeerde belegger een overzicht te geven van de verwerkte gegevens. Dexia weigerde in te gaan op een verzoek van de belegger omdat deze misbruik van recht zou maken. (Platform Aandelenlease


Hoge Raad over waarde aandelenlease-contract voor huursubsidie 
Wat is de waarde van een lopend aandelenlease-contract? Voor de bepaling van deze waarde is van belang wat de opbrengst van de overeenkomst bij beëindiging daarvan op de peildatum zou zijn. Deze opbrengst kan evenwel niet zonder meer gelden als de waarde in het economisch verkeer van de overeenkomst. Indien tussentijdse beëindiging op de peildatum, beoordeeld naar objectieve maatstaven - gelet op de financiële nadelen van tussentijdse beëindiging -, niet in de rede zou liggen, is de waarde bij voortzetting van de overeenkomst beslissend. (Rechtspraak.nl

 

Uitspraken op site Dexia

Op de website www.dexialease.nl heeft Dexia enkele uitspraken gepubliceerd die min of meer in haar voordeel zijn. Een bespreking:


Rechtbank Amsterdam, sector kanton Amsterdam, 20 oktober 2005, CV 04-14659

Dit is een tussenvonnis, de einduitspraak moet dus nog komen. In deze zaak ging het om een man en vrouw die beiden meerdere aandelencontracten waren aangegaan. Zij hadden elkaars overeenkomsten vernietigd. Bij de meeste was dit langer dan drie jaar na aanvang van het contract gebeurd, het Eega-verweer gaat voor deze contracten dus niet op. Andere rechters hebben wél langere termijnen geaccepteerd, maar dan moet de belegger aantonen dat de echtgenoot inderdaad pas op een later moment op de hoogte raakte van de contracten.

Het volgende argument dat wordt behandeld is de schending van de zorgplicht. Op dit punt redeneert de betreffende rechter (Mr. Strengers, die al eerder merkwaardige gedachtenkronkels liet zien) zeer vreemd: omdat het hier om zoveel contracten gaat (in totaal 13 stuks) vindt Strengers dat de zorgplicht niet is geschonden: 

Gegeven het grote aantal overeenkomsten dat eisers in een periode van ruim drie jaar gesloten hebben en de overige omstandigheden kan echter niet gezegd worden dat de bank c.q. Dexia jegens hen tekortgeschoten is in de nakoming van deze bijzondere zorgplicht of van andere verplichtingen die op haar als bank en affecteninstelling bij of krachtens de wet rustte. 

Je zou zeggen dat de zorgplicht juist extra groot zou zijn omdat om te voorkomen dat mensen zulke grote schulden kunnen overhouden.  

Rechter Strengers wijst alle vorderingen van deze gedupeerden af. Hij verwijst naar de Duisenberg-regeling en het feit dat Dexia aanbiedt dat de eisers alsnog in aanmerking komen. De rechter geeft de partijen daarom eerst de kans het geschil minnelijk te regelen voordat hij einduitspraak doet. Hof Amsterdam, 8 september 2005, rolnummer 1988/04

Dit is een tussenarrest in hoger beroep (nog geen eindbeslissing). Bij de kantonrechter had de belegger kennelijk zeer slordig lopen procederen (niet op tijd stukken ingediend) en ook in hoger beroep maakt de belegger fouten. Hij beroept zich op het Eega-verweer, maar hij was kennelijk niet getrouwd dus dit argument gaat niet op. Het hof geeft Dexia en de gedupeerde de kans om tot een minnelijke regeling te komen. 


Rechtbank Amsterdam, sector kanton Amsterdam, 7 september 2005, CV 04-30786 

Tussenvonnis, Dexia moet nog een exacte eindafrekening maken. In deze zaak heeft Dexia de zorgplicht geschonden. De kantonrechter geeft 70% kwijtschelding van de restschuld. Dit is dus beter dan de Duisenberg-regeling (67%). 


Rechtbank Middelburg, sector kanton Middelburg, 5 september 2005, CV 04-3474 

De kantonrechter wijst het Eega-verweer af, omdat de vernietiging te laat is gebeurd (3,5 jaar na ondertekening). Zoals hierboven aangegeven, zijn er rechters die wel termijnen tot 4,5 jaar accepteren. 

Vervolgens wordt het WCK-verweer afgewezen. De wet is namelijk niet van toepassing op krediettransacties die bestaan uit "belening" van aandelen. Deze rechter heeft de wet kennelijk niet zo goed begrepen. Deze uitzondering geldt namelijk alleen voor de situatie waarin de belegger reeds aandelen bezit, en met deze aandelen als onderpand naar de bank stapt om een lening aan te vragen. Gelukkig oordelen andere rechters in Nederland dat de uitzondering NIET van toepassing is, en dat de Wet op het Consumentenkrediet WEL van toepassing is. 

Uiteindelijk wordt deze zaak beslist op grond van schending van de zorgplicht: Dexia had betere informatie moeten geven en moeten onderzoeken of het aandelenlease-product paste bij de financiële positie de belegger. Het resultaat van deze zaak: de restschuld wordt voor 60% kwijtgescholden, de belegger krijgt zijn inleg niet meer terug. Dit is dus iets slechter dan de Duisenberg-regeling die 67% biedt. De buitengerechtelijke incasso-kosten die Dexia eiste worden niet toegewezen. Beide partijen moeten hun eigen proceskosten dragen. 


Rechtbank ’s-Gravenhage, sector kanton Leiden, 17 augustus 2005, CV 04-5655 

Dit betreft een rolbeslissing, waarbij Dexia verzoekt om de zaak "aan te houden", eigenlijk gewoon een vertragingstactiek. Dexia verwijst hier naar de Duisenberg-regeling en de nieuwe wet Collectie Afwikkeling Massaschade (die nog niet in werking is getreden). De kantonrechter:

Het is begrijpelijk dat Dexia voor de implementatie van de Duisenberg-regeling in individuele gevallen meer tijd nodig heeft, omdat het om honderdduizenden contracten gaat. De kantonrechter merkt op dat het wetsontwerp Collectieve Afwikkeling Massaschade, waarnaar Dexia verwijst, nog geen kracht van wet heeft en zich door het wetssystematisch ingrijpende karakter ervan ook niet leent voor anticiperende interpretatie, maar dat dit ontwerp zijn schaduwen wel in zoverre vooruitwerpt dat een rechter, geconfronteerd met het gegeven dat een overgrote meerderheid van getroffenden een bepaalde regeling billijk oordeelt, van goeden huize moet komen om daar anders over te oordelen.

Dexia voelt zich ongetwijfeld gesterkt door deze opmerking. Maar het is op zich wel vreemd dat een rechter de reclame-praatjes van Dexia zo kritiekloos overneemt. Want Dexia is de enige die roept dat een overgrote meerderheid van getroffenen de regeling steunt. In werkelijkheid gaat het alleen om gedupeerden die bij de stichtingen Leaseverlies en Eegalease waren aangesloten. Deze stichtingen hebben de Duisenberg-regeling aangeprezen zonder eerlijke en volledige informatie te geven. Zo vertelden ze niet dat beleggers wiens partner het contract heeft vernietigd, juridisch gezien recht hebben op teruggave van de volledige inleg. Zo zijn de meeste aangesloten gedupeerden dom gehouden.

Bovendien waren zo'n half miljoen andere gedupeerden niet vertegenwoordigd. Velen verwerpen de regeling.

Rechtshulpverleners zoals HelloLaw worden overstelpt met beleggers die zeer vastbesloten zijn door te procederen.

Schikken of procederen?

Twijfelt u of de Duisenberg-regeling voor u geschikt is? Leg eerst uw situatie voor aan HelloLaw. In de meeste gevallen is het verstandiger om te gaan procederen. Vrijwel altijd bent u bij de rechter beter af.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

I.C.Havenaar
Thu, 04/13/2006 - 12:10

Belangrijk dat deze gegevens te zien zijn. Ik overweeg (nu pas) te procederen daar ik pas sinds 10 maart 2006 weet waaraan ik ben begonnen, nl veel rente betalen en weinig inleg (cq afkoop van de aandelen). Ik zag voor het eerst na 5 jaar een bedrag geincasseerd. Bleek mijn inleg in 2001 voornamelijk vooruitbetaalde rente te zijn geweest. Ik was perplex!!
TOEN pas begreep ik alle getallen op de contracten!!
Labouchere-producten: Capital Effect, Allround effect en Euro Effect(tlf 0655 373503)

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur