Voortdurend pesten van buren rechtvaardigt ontbinding huurovereenkomst

Voortdurend pesten van buren is overlast die ontbinding huurovereenkomst rechtvaardigt.

De kantonrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft op verzoek van een woningbouwvereniging een huurovereenkomst ontbonden vanwege jarenlange pesterijen door een van de huurders.

Vanaf 1997 heeft in de buurt een groot aantal incidenten plaatsgevonden. De huurder in kwestie heeft onder meer erkend dat hij een buurtgenoot voor potloodventer heeft uitgemaakt, dat hij tegen een revaliderende buurtgenoot heeft gezegd dat hij het jammer vond dat hij nog liep en dat hij een ander verweten heeft een rooie alcoholkop te hebben. Ook heeft hij erkend klappen te hebben uitgedeeld.
Daarnaast was er sprake van een reeks van andere klachten, zoals het gooien van hondenpoep over schuttingen, het leggen van punaises onder voorbanden, het naroepen van mensen en het gooien van stenen. Tegen een getuige en de wijkagent gaf de huurder toe dat sommige klachten wel en andere niet klopten.

Volgens de kantonrechter staat in voldoende mate vast dat de huurder zich bij herhaling aan hinderlijk gedrag en pestgedrag heeft schuldig gemaakt en dat er sprake is van een wanprestatie die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De ontbinding wordt ook uitgesproken tegen de echtgenote, omdat zij het gedrag van haar man niet heeft kunnen of willen voorkomen. De huurders krijgen twee weken de tijd om de woning te ontruimen.

 

LJN: AT8252,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 265124 CV 05-790
 
Datum uitspraak: 28-06-2005
Datum publicatie: 28-06-2005
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: kantonzaak, huurrecht. voortdurend pesten van buren is overlast die ontbinding rechtvaardigt.
 
 
 
 
Uitspraak
R E C H T B A N K Z W O L L E
sector kanton – locatie Zwolle

Zaaknr.: 265124 CV EXPL 05-790
datum :   28 juni 2005


Vonnis in de zaak van:


de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid BETER WONEN VECHTDAL,
gevestigd te Hardenberg,
eisende partij, hierna verhuurster genoemd,
gemachtigde mr. O.C.A. Millaard, advocaat te 8001 BA Zwolle, Postbus 1036,

tegen

1.
2. ,
wonende te ,
gedaagde partij, hierna huurders genoemd,
gemachtigde mr. F. Sieders, advocaat te 7740 AD Coevorden, Postbus 165.


Het procedureverloop

Ingevolge het tussenvonnis van 22 maart 2005 heeft op 13 april 2005 een comparitie na antwoord plaatsgevonden. Bij tussenvonnis van 19 april 2005 is, voor het geval partijen niet tussentijds tot een regeling zouden komen, aan verhuurster opgedragen te bewijzen dat huurders zodanige overlast hebben veroorzaakt dat hetzij ontbinding gerechtvaardigd is, hetzij de subsidiair ingeroepen opzeggingsgrond aanwezig is.
Verhuurster heeft acht getuigen voorgebracht en namens de verhinderde getuige wijkagent een mutatielijst overgelegd, waarna huurders in contra-enquête huurder sub 2 en nog zes andere getuigen hebben voorgebracht, en een schriftelijke verklaring van de heer en mevrouw hebben overgelegd. De ook overgelegde brief van politieagent was reeds bij dagvaarding door verhuurster in geding gebracht.
Ook hebben huurders nog een brief van d.d. 23 juni 2005 toegezonden.
Vonnis is bepaald op heden.

De beoordeling

1.
Dat namens huurders nog een schriftelijke verklaring van zou worden overgelegd is niet conform de op 22 juni 2005 met partijen gemaakte afspraak, terwijl ook niet door huurders als getuige was aangezegd en namens verhuurster ter zitting dus ook geen afstand is gedaan van het recht om op deze brief te reageren. Op zichzelf is het daarom in strijd met de goede procesorde indien de kantonrechter de inhoud van deze brief zou meewegen in haar oordeel.
Toch zal de kantonrechter dat in dit geval doen omdat daarmee naar haar oordeel in dit bijzondere geval uiteindelijk de intrinsieke belangen van huurders zijn gebaat en die van verhuurster niet worden geschaad. De kantonrechter komt hierop terug in overweging 7.

2.
Uit de processtukken die waren gewisseld voorafgaand aan de getuigenverhoren was reeds duidelijk dat zich al vele jaren in de buurt waar huurders wonen meer of minder merkwaardige incidenten voordoen, waarover buurtbewoners zich opwinden en waarvan zij soms de politie en/of verhuurster in kennis hebben gesteld. Verhuurster heeft de huurovereenkomst bij aangetekende brieven van 19 augustus 2004 opgezegd tegen 1 maart 2005 op grond van gedrag dat een goed huurder niet betaamt.
Bij deze incidenten was steeds huurder sub 2 op enigerlei wijze betrokken, in die zin dat hij als de dader werd aangewezen of, incidenteel, zelf als slachtoffer aangifte deed bij de politie. Het aantal incidenten dat de politie bekend is blijkt uit de aan de getuigenverklaringen gehechte mutatielijst vanaf 1997 van wijkagent , waarop overigens ook enkele incidenten staan die niet huurders maar naamgenoten op een ander adres betreffen. De relevante meldingen betreffen overlast, vernieling, beschadiging, vermissing, aangetroffen goederen, verdachte situatie, bedreiging, burenruzie en vele malen buren/relatieprobleem, een en ander volgens de melder veroorzaakt door huurder sub 2.

3.
Geenszins viel uit te sluiten dat dergelijke meldingen geheel onterecht waren, of weliswaar een kern van waarheid bevatten maar steeds afkomstig waren van dezelfde persoon die een appeltje met huurders te schillen had. Ook denkbaar was dat enigszins afwijkend en door een enkeling in de buurt als hinderlijk ervaren gedrag in een buurt met veel sociale binding werd opgeblazen tot grotere proporties, waarna huurders voor meer mensen de automatische zondebok werden van alles wat maar enigszins als hinderlijk werd ervaren en waarvan niet duidelijk was wie daarvoor verantwoordelijk kon worden gehouden.
De massale opkomst van buurtbewoners ter comparitie deed in ieder geval wel een grote betrokkenheid van de buurt bij dit geschil vermoeden, en gelet op de vijandige houding richting huurders lag de sympathie bepaald niet bij huurders.
Omdat het onder ede moeten afleggen van verklaringen door omwonenden de buurtverhoudingen nog meer onder druk kon zetten, en die verhoudingen mogelijk nog meer op scherp zouden worden gesteld na bewijswaardering door de kantonrechter, leek een vrijwillige verhuizing van huurders naar een door verhuurster aan te bieden andere woning buiten de buurt een goede uitweg. Dat heeft echter niet zo mogen zijn.

4.
De kantonrechter stelt voorop dat, net zoals voortdurend te laat betalen van de huur op enig moment wanbetaling wordt en dan grond is voor ontbinding van de huurovereenkomst, ook voortdurend pesten van buren op een gegeven moment zo ernstig kan zijn dat deze overlast ontbinding rechtvaardigt.

5.
De thans te beantwoorden vraag is of zodanig ernstige overlast door huurders is komen vast te staan. De kantonrechter is van oordeel dat dit het geval is, althans voor zover het huurder sub 2 betreft.
Reeds uit zijn eigen verklaring blijkt afdoende dat een aantal van de hiervoor bedoelde meldingen en bij verhuurster ingediende klachten klopte, en dat die meldingen van verschillende personen afkomstig waren. Zo heeft huurder uitdrukkelijk erkend dat hij een buurtgenoot voor potloodventer heeft uitgemaakt, tegen een revaliderende buurtgenoot heeft gezegd dat hij het jammer vond dat hij nog liep en een ander verweten heeft een rooie alcoholkop te hebben. Hij erkent weer een ander een klap op zijn hoofd te hebben gegeven en een volgende twee klappen tegen het hoofd. Ook heeft hij wel eens op de tussenmuur aan de kant van gestompt en ondanks verzoek van een buurman geweigerd op te houden met het tikken met zijn trouwring op een stoel, waarna die buurman met een greep en hij met een steen tegenover elkaar kwamen te staan. Ook heeft hij een paar kraaien in de buurt zodanig verminkt dat zij niet meer konden vliegen.
De van de kant van verhuurster gehoorde woonconsulent heeft met stelligheid verklaard over ook andere klachten die hij vanaf zijn indiensttreding bij verhuurster in september 2002 van vele bewoners ontving. Die klachten betreffen het gooien van hondenpoep over schuttingen, het besmeuren van deurkrukken, het leggen van punaises onder voorbanden, naroepen van mensen en stenen gooien. Volgens deze getuige heeft hij huurder sub 2 hiermee geconfronteerd waarna deze aangaf een pestkop te zijn en dat een paar beschuldigingen klopten, maar niet alles. Daarbij heeft huurder sub 2 niet aangegeven wat er niet klopte. Volgens de woonconsulent hielden de klachten over overlast aan, hetgeen hij op een door hem georganiseerde bewonersavond uitgebreid en van een grote groep mensen vernam. Daarna heeft hij, zo verklaart deze getuige, samen met de wijkagent een gesprek met huurder sub 2 gehad waarin laatstgenoemde herhaalde dat sommige klachten wel en andere niet klopten, zonder daarbij erg specifiek te zijn. De klachten hielden ondanks dit gesprek aan.
Getuige verklaart, ook overtuigend, dat hij huurder sub 2 met een katapult onbekende voorwerpen heeft zien schieten op een in de buurt wandelende bejaarde man, en hem iets heeft zien gooien naar het huis van overbuurman . Ook heeft hij gezien dat huurder sub 2 deze overbuurman klappen op het hoofd heeft gegeven (huurder sub 2 heeft één klap erkend). Ook wijkbewoner heeft huurder sub 2 een steen zien gooien in de richting van het huis van een ander.
Getuige heeft onder andere verklaard over bedreigende opmerkingen die huurder sub 2 rechtstreeks naar haar heeft geuit, en indirect via zijn familie in de buurt, en over hinderlijk volgen door huurder sub 2. Ook getuige verklaart daarover.
De kantonrechter is van oordeel dat hiermee genoegzaam vast staat dat huurder sub 2 zich bij herhaling aan hinderlijk gedrag en pestgedrag heeft schuldig gemaakt. Omdat in dat gedrag geen verbetering is gekomen, ondanks herhaalde waarschuwingen van verhuurster, is thans sprake van ernstige wanprestatie die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De omwonenden hebben recht op redelijk ongestoord huurgenot en verhuurster heeft er recht op dat zij na duidelijke interventies verschoond blijft van verdere klachten over wangedrag van huurder sub 2.

6.
De in contra-enquête aangevoerde verklaringen doen aan het voorgaande niet af. Sterker nog, de verklaring van huurder sub 2 zelf levert bewijs op in zijn nadeel, terwijl de paar verklaringen waarin de loftrompet wordt gestoken over zijn behulpzaamheid ten opzichte vaan een paar buren niet ontkrachten dat er ook negatieve verklaringen over het gedrag van huurder sub 2 zijn afgelegd, ook door de in contra-enquête gehoorde die toegeeft dat hij van huurder sub 2 enkele jaren terug een klap op zijn hoofd heeft gehad.

7.
En dan is er tenslotte de onaangekondigde schriftelijke verklaring van , die geen van de persoonlijke gegevens verschaft die getuigen bij hun beëdiging behoren op te geven, wel bij de getuigenverhoren aanwezig is geweest en die zich nadrukkelijk opwerpt als neutrale persoon die met een langdurige politie-ervaring uit het verleden van afstand toekijkt op de situatie. Volgens wordt er met een tunnelvisie naar de buurtproblemen gekeken en is de focus bij problemen te eenzijdig op huurder sub 2 gericht. De afgelopen tijd zouden zich volgens hem ook geen incidenten meer hebben voorgedaan.
De kantonrechter heeft deze verklaring toch meegewogen in haar beoordeling, omdat huurder sub 2 weinig pleitbezorgers had, het door verhuurster gevorderde diep ingrijpt in zijn privé-leven en het inderdaad de vraag was of huurder sub 2 niet, ten onrechte, de vanzelfsprekende zondebok voor alle buurtproblemen was, zoals aangegeven in de eerste alinea van overweging 3. De bewijsmiddelen zijn evenwel onder overweging 5 samengevat en de kantonrechter acht dit bewijs voldoende om te kunnen spreken van ernstige en onduldbare overlast. Onjuist is de veronderstelling van dat die overlast al enige tijd is gestaakt. Zo verklaart getuige dat verhuurster ook na de comparitie na antwoord klachten ontving over gedrag van huurder sub 2; getuige verklaart dat en waarom zij zich na die zitting nog meer bedreigd voelt en getuige , die verklaart te zijn verhuisd omdat hij niet meer tegen de terreur van huurder sub 2 kon, geeft aan dat huurder sub 2 zijn gezin ook na die verhuizing volgt. Op de mutatielijst staan nog 3 incidenten uit mei 2005 en heeft enigerlei vorm van politiebescherming waarvan de kennelijke noodzaak is terug te voeren op verwijten aan het adres van huurder sub 2. Hoewel dit alles in bewijstermen niet sterk is, gaat het beslist te ver om te kunnen zeggen dat de overlast inmiddels is gestaakt.

8.
Hier komt tenslotte nog bij dat de kantonrechter huurder sub 2 een aantal aan hem gerichte verwijten heeft horen en zien toegeven op een manier die niet getuigt van inzicht in het schadelijke van zijn gedrag voor anderen, en het ontoelaatbare van dat gedrag. Met een stralend gezicht vertelde hij bijvoorbeeld over de klap die hij overbuurman heeft gegeven en over de akelige opmerkingen die hij naar omwonenden heeft gemaakt. Huurder sub 2 lijkt niet te beseffen dat zijn houding ter zitting bepaald niet de-escalerend heeft gewerkt. Hij lijkt zich in het geheel niet bewust van de woede en het verdriet dat het door hemzelf erkende gedrag bij buurtbewoners oproept. En naar het oordeel van de kantonrechter dient aan die situatie een einde te komen door ontruiming van het gehuurde.
Hoewel het hiervoor besproken wangedrag uitsluitend is vertoond door huurder sub 2, rekent de kantonrechter het huurster sub 1 aan dat zij dit structurele gedrag niet heeft kunnen of willen voorkomen en dat zij evenmin, als echtgenote, door inschakeling van deskundigen maatregelen heeft genomen om haar man tot gedragsverandering te brengen. Daarom wordt de ontbinding ook tegen haar uitgesproken.
De primaire vordering wordt daarom toegewezen, met dien verstande dat de ontruimingstermijn wordt gesteld op de gebruikelijke twee weken in plaats van twee dagen na betekening van dit vonnis. Huurders worden, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van deze procedure, waaronder de schadeloosstelling voor getuigen aan de zijde van verhuurster.


De beslissing

De kantonrechter:

-  ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst met betrekking tot de woning , met ingang van heden;

-  veroordeelt huurders om binnen twee weken na betekening van dit vonnis genoemde woning te ontruimen en te verlaten met al het hunne en de hunnen en onder afgifte der sleutels ter vrije beschikking van verhuurster te stellen, en om de woning vervolgens ontruimd te houden;

-  machtigt verhuurster om, indien huurders met die bevolen ontruiming in gebreke zou blijven, deze zelf te doen bewerkstelligen met behulp van de sterke arm;

-  veroordeelt huurders in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van verhuurster begroot op:
€ 472,50 voor salaris gemachtigde
€ 71,93 voor explootkosten
€ 40 voor verschotten, bestaande uit getuigentaxen aan de kant van verhuurster
€ 276 voor vastrecht;

-  verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

-  wijst het meer of anders gevorderde af.


Aldus gewezen door mr. M.E.L. Fikkers, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 28 juni 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.
 
 

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

wvdham
Sun, 09/25/2005 - 02:17

mijn buurman was geen medehuurder van zijn vader, en is gematst en na verhuizing van pa heeft hij toch een huurcontract gekregen, deze man pest mensen in de buurt al jaren en ons 10 maanden, hij zal nooit toegeven dat hij het doet helaas. maar ik zal dit stuk opslaan op mijn computer en aan de verhuurder sturen.

koos
Tue, 10/25/2005 - 17:12

Deze kwestie leg ik mijn advocaat voor. Ook wij (mijn vrouw en ik ) worden al meer dan twee jaar gepest door onze overburen. Hij heeft mijn vrouw diverse malen bedreigt.Daar zijn getuigen voor. Hij heeft schriftelijk toegegeven dat hij bij ons zaken heeft vernield (ook hier hebben wij een getuigen van), dat hij en zijn vrouw mijn vrouw stalken als zij naar haar werk gaat, dat niet hij maar wij twee alcoholisten zijn en de buurt terroriseren. Hij beschuldingt ons van poging tot moord, vernieling en bedreiging. De politie doet niets en met name de gebiedsmentor. Zij zijn van mening dat een burenruzie vanzelf overgaat. Maar zij weten ook wie onze overbuurman is. Hij heeft een aantal jaren gelden hetzelfde gedaan bij zijn buurvrouw. Deze is helaas door een hartstilstand gestorven. En als de politie in de dossiers kijken dan staan er alleen vanaf 2001 zaken genoteerd.
Er is ook getracht een gesprek te regelen maar zij zeggen iedere keer (12X) zonder opgaaf van reden af. Nu is de welzijnsstichting erbij gehaald maar deze zegt dat zij niet bij machte zijn om er verandering in te brengen. Sterker nog
volgens hen zijn de overburen niet te veranderen. De andere bewoners in de straat vragen zich hard op af "waar heeft onze straat dit aanverdient dat zulke a-socialen hier wonen.
Ik hoop dat wij aan deze uitspraak veel hebben zodat het weer een buurt wordt waar iedereen graag woont.

l.r
Wed, 02/08/2006 - 12:01

En wat doe je met buren die pesten en een koop woning hebben.En wij zelf ook en er genoeg bewijzen zijn.

roden
Wed, 02/08/2006 - 12:02

En wat doe je met buren die pesten en een koop woning hebben.En wij zelf ook en er genoeg bewijzen zijn.

annaatje
Sat, 11/25/2006 - 09:35

wij zijn hier in februari komen wonen met de kinderen en we hebben een koopwoning waar veel moet aan gedaan worden.Een van mijn kinderen leerde de buurjongen kennen van 3 huizen verdersop.Op een gegeven moment gaat het uit.buurjongen en moeder en dochter blijven de boel hier verzieken ,Zelf genoeg keren politie en wijkagent erbij gehaald maar die doen er niks aan,hun zoeken het steeds weer op.we worden er strondziek van,bedreigen alles doen ze en als de kinderen naar de buurthuis gaan en een van de kinderen van die mensen zijn er ook dan zetten ze de straat tegen ons op en hebben wij het gedaan.Ze hebben zelfs valse aanklachten tegen ons ingediend en ons hele gezin door de mangel gehaald.We regearen er wel niet op als ouder maar toch voor de kinderen is het gewoon staat het water aan hun lippen.Ze hebben zelfs ANK en jeugdzorg gebeld dat wij hun kinderen afrossen maar dat is niet waar.Er wordt zelfs bij ons op de plaats ingebroken en de politie en wijkagent sluit zijn ogen gewoon en nu mogen we geen klachten meer tegen ze indienen.De straat hier is het spuugzat,en wat als de achterkant van de straat zich er mee gaat bemoeien dan gaat het hier escaleren,.Diegene die het veroorzaakt heeft nooit iets gedaan,ze hebben zelfs een van mijn kinderen geslaan maar zij verdraaien het gewoon en doen zielig en op dit moment hebben de andere mensen er genoeg van.We hebben al meerdere keren de woningbouw gemailt maar we krijgen gewoon niet de rust die we willen.Elk weekeinde is het gewoon hier raak,door de week gaat het nog wel.Het zijn gewoon zeer a sociale mensen die in het verleden ook andere mensen die niet in hun straatje past hebben lastig gevallen en hebben ingebroken,10 straten verdersop kennen de mensen zelfs hun naam.Wij gaan nu stappen ondernemen door middel van een advokaat te nemen omdat we wel eens rust in ons gezin willen want de kinderen vinden het nu niet leuk meer,snap ik ook wel,maar toch,ik ga nu niet het huis verkkopen anders hebben we verlies en dat willen ze ook juist dus,dat wij weg gaan en hun kunnen feestvieren dat we eruit gepest zijn,dus mooi niet dus,..
wel snap ik jullie verhaal hoor,maar klopt nederland moet maar eens wat doen aan a sociale mensen want het kan niet zo zijn dat goede mensen er onder moeten lijden door hun gedrag

marieke
Sat, 06/30/2007 - 19:10

Overal heb je er mensen tussen lopen die aan het z..ken zijn. Ook ik heb dit ondervonden. Mijn buren aan een kant hebben inmiddels al een gezin weggepest. Nu zijn wij aan de beurt. Gooien met deuren. Snachts het hele huis stofzuigen, de hele dag met hakken aan over de vloer, nu hebben ze de schutting verhoogd en de planken aan mijn kant vast geschoeft. Nu zit ik in twee strijd.
Ga ik er werk van maken en gun hun de lol van al de moeite die ik moet doen om het ongedaan te krijgen.
Of ga ik erboven staan en denk acht....ze zijn niet wijzer.
Moeilijk maar ook een mogelijkheid.
Het liefst zou ik die buurvrouw voornamelijk met haar kop tegen een muur laten klappen zodat ze voelt dat ze die nog heeft. Maar je schiet er weinig mee op. Woningbouw doet m.i. weinig en moet ik maar blijven klagen en klagen? Als mijn kinderen op bed liggen omdat ze toch de volgende dag naar school moeten gaan ze expres lawaai maken. Dus hoe mee wij ervan zeggen hoe maar de zaak escaleert. Ik weet het niet meer, maar het woongenot is inderdaad niet beter.

Jessy
Wed, 06/02/2010 - 16:23

Het is frustrerend te lezen dat dergelijke figuren meer rechten hebben dan wij, die in alle rust ons leven willen leiden, zonder zich in negatieve zin met een ander te bemoeien. Ik ben zelf ten einde raad. Meer dan 3 jaar lijd ik onder het terreur van mijn buurvrouw. De wijkagent verdient echt een pluim, maar ook hij moet roeien met de riemen die hij heeft. Dit wezen is nu 3x gearresteerd voor vernieling, stalking, bedreiging en intimidatie. Op aangiftes van mij en ook van anderen. De woningstichting doet niets. Ze weten van niets. Zeggen ze. Ze hebben geen dossier opgebouwd, terwijl de vorige bewoners van mijn huis om haar zijn vertrokken. Ondanks bemiddelingspogingen. Feiten van vroeger kunnen ze niet meer bij het dossier betrekken zeggen ze.
Deze vrouw dreigt mijn huisdieren te vergiftigen, slaat mijn struiken kapot, gooit er gif overheen, gooit afval in mijn tuin, zoals plastic schrootjes, piepschuim, eikels, tomaten, kippenbotjes, peren, schroeven en spijkers, stenen en stukken glas, beschadigt mijn auto en laat de banden leeglopen. Ze beledigt mijn gasten, noemt mij en public een hoer en zegt tegen mijn vriend dat hij alleen maar komt om te n* en roept kwetsende dingen uit het raam als ik de tuin zit. Ze fotografeert mij als ik wegga, thuiskom, in de tuin zit en als ik bezoek heb fotografeert en filmt ze hen ook. Ik durf bijna niet meer naar buiten. Iedere keer moet ik een drempel over om naar buiten te gaan. Maar.... omdat ze niet fysiek wordt, mag het allemaal!!! Ik heb nooit ook maar één tegenzet gedaan, omdat ik vrees dat het dan van kwaad tot erger gaat. Bovendien wil ik me niet verlagen naar haar niveau.
Ik kan er echt niet meer tegen... als ik strks een keer flip, heb ìk het gedaan...

Pietje
Mon, 08/16/2010 - 23:41

Ik en Mijn Gezin kennen dit probleem ook.
Wij wonen in een klein hofje in Lelystad,En alleen omdat wij anders zijn(Geen alcohol drinkers Geen meelopers)En erg op ons zelf worden wij gepest door sommige buren,Met name onze Dochter van 9 wordt voortdurend gepest door een ander meisje van 9,Zelf haar ouders hebben onze dochter gewaarschuwd om niet in de buurt te komen.
Onze dochter durft niet eens meer op straat,Want ons buurmeisje trekt veel andere kinderen mee,En pesten haar.
wij hebben onze dochter op een ander school geplaatst,Omdat zij ook op school gepest werdt door dat zelvde buurmeisje.
Wij hebben een koopwoning en zij hebben een huurwoning,Wij hebben al de wijkpost en woningbouw ingeschakeld om hulp te bieden.
Graag willen wij uit deze rot buurt,Maar ons huis is lang niet zoveel waard als onze Hypotheek,.
er is ook vaak politie ingeschakeld voor sommige buurtbewoners.
Wij houden niet van buren,en willen geen contakt met mensen,we zijn erg op ons zelf gesteld.
er hebben nog veel meer dingen afgespeeld in deze straat maar dat Gaat te ver om op internet te plaatsen.

Jeanette Wawoe
Wed, 08/12/2015 - 21:17

Ik ben ook geen kudde dier, heel erg op me zelf, weinig kontakt met de buren en ik ben na 30 jaar !! uit mijn huurwoning gezet omdat ik vorig jaar 10 maanden op Cura?ao zat wegens de verzorging van mijn bejaarde ouders Ik heb geen uitkering en geen huursubsidie), mijn buurman heeft de woningbouwvereniging gebeld om te zeggen dat mijn appartement leeg staat. Na enkele brieven waar ik niet op kon reageren want ik was dus uitlandig heeft men mij voor de rechter gedaagt en ik heb de zaak verloren omdat ik niet kon aantonen dat ik daar woonde ?!? Het appartement is gemeubileerd, ik heb een zorgverzekering, ik heb internet verbinding etc. De Rechter wou boodschappenbonnetjes en een lijst met namen met wie ik wel kontakt had in de buurt en krantenabonnementen. In mijn eind vonnis stond dat ik binnen 2 weken de woning moest ontruimen. Na 30 jaar huren zonder ooit een huurachterstand gehad te hebben, ik ben er gewoon kapot van dat dit zomaar kan.

deboer
Fri, 12/25/2015 - 15:54

hoe zit het met waarheidsvinding, lijkt me sterk dat 1 persoon een hele buurt pest meneer de rechter, denk eerder dat zoals in mijn geval ; ik wordt al jarenlang getreitered, vervolgens zijn er belangen van huurders onder elkaar, het pesten breidt zich uit en de gepeste komt met de rug tegen de muur te staan, vervolgens pest de coorporatie mee door het probleem niet te erkennen en de schuld bij de gepeste te leggen met het vuur aan de schenen, dus kortom, zoals het op de kleuterschool gaat , als iedereen met de vinger naar de persoon wijst dan zal het wel zo zijn. Ik begrijp steeds beter waarom mensen voor een trein springen en soms hun kinderen mee nemen daarin, mensen zijn te walchelijk voor woorden wat ze een ander aan kunnen doen en er geen nacht van wakker liggen

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur