Weigering WW-uitkering leidt tot onaanvaardbare gevolgen

Dringende redenen. Blijvend gehele weigering WW-uitkering zal i.c. tot onaanvaardbare gevolgen leiden.

Rechtbank Roermond
mr. Th. M. Schelfhout

WW 24 lid 1, aanhef en onder a, 24 lid 2, aanhef en onder a

De Raad van bestuur van het UWV, verweerder.

Eiser is per 1 december 2003 een maatregel opgelegd, inhoudend blijvend gehele weigering van WW-uitkering. Eiser is naar verweerders mening verwijtbaar werkloos geworden. Uit onderzoek bij werkgeefster is gebleken dat de enige reden om ontslag op staande voet te geven en, na intrekking daarvan, ontbinding te vragen was gelegen in het -ondanks herhaalde waarschuwingen- regelmatig te laat dan wel zonder bericht in het geheel niet op het werk verschijnen van eiser.

De Rb. komt onder verwijzing naar o.a. USZ 2000/166 tot het oordeel dat verweerder nader onderzoek zal moeten doen zowel naar de mate waarin eiser het niet nakomen van de verplichting is toe te rekenen als naar de rol van de werkgeefster bij de omstandigheden die hebben geleid tot het eindigen van de dienstbetrekking. Volgt vernietiging van het bestreden besluit wegens strijd met art. 3:2 Awb; verweerder dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen.

Met het oog op het door verweerder te nemen nadere besluit overweegt de Rb. nog het volgende betreffende de grief van eiser dat verweerder ten onrechte geen sprake heeft geacht van dringende redenen om van het opleggen van een maatregel af te zien als bedoeld in art. 27.6 WW.

Volgens vaste jurisprudentie kunnen, gelet op de wetsgeschiedenis, dringende redenen slechts gelegen zijn in de onaanvaardbaarheid van de gevolgen die een maatregel voor een verzekerde heeft. Eiser heeft aangegeven dat hij als gevolg van de maatregel van blijvend gehele weigering in grote financiële problemen is gekomen, hetgeen blijkt uit een debetsaldo op zijn bankrekening van bijna € 40.000,-- in maart 2005, terwijl hij niet voor enige uitkering in aanmerking komt.

Eiser zou geen recht op bijstand hebben vanwege een te hoog eigen vermogen, uitsluitend bestaande in een eigen woning annex (kennelijk) klein café aan huis.

De Rb. concludeert dan ook dat er inderdaad sprake is van een ernstige financiële problematiek.

Eisers leeftijd, aard en duur van zijn arbeidsverleden en de staat van zijn gezondheid duiden er voorts op dat hij een zeer zwakke positie op de arbeidsmarkt heeft, waardoor de kans groot is dat zijn werkloosheid geruime tijd zal duren.

Voor het geval dat de blijvend gehele weigering in het nog te nemen nadere besluit wordt gehandhaafd, houdt de Rb. het er daarom op basis van de thans beschikbare gegevens voor dat die maatregel tot onaanvaardbare gevolgen leidt.

De Rb. is in dit verband van oordeel dat de (eventuele) mogelijkheid om door tegeldemaking of (verdere) bezwaring van de woning alsnog recht op bijstand te krijgen niet zonder meer de onaanvaardbaarheid van de gevolgen van de maatregel wegneemt.

Ook het feit dat eiser (nog steeds) een café drijft maakt het oordeel over de aanwezigheid van dringende redenen niet anders, nu uit de overgelegde jaarstukken blijkt dat dit bedrijf in 2003 en 2004 een zeer beperkte omzet heeft gehad en geen reëel inkomen voor eiser heeft gegenereerd en niets erop wijst dat hij dit kan uitbouwen tot een zelfstandige bestaansvoorziening.

Voor het geval dat de uitkomst van de nieuwe heroverweging in bezwaar is dat, wegens niet in overwegende mate verwijtbaar zijn, de maatregel van verlaging van het uitkeringspercentage van 70 naar 35 gedurende een half jaar wordt opgelegd, komt het de Rb. evenwel voor dat daaraan niet de eerderbedoelde dringende redenen zijn verbonden, nu de gevolgen van die maatregel immers veel minder verstrekkend zijn.

Deze uitspraak is tevens opgenomen in het Awb-gedeelte van Nieuwsbrief afl. 11 onder nummer 145

Zaaknummer: 04/949 WW K1
Datum uitspraak: 28-04-2005
LJN: AT6388

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur