Welke bescherming heb ik als werknemer?

Recht op aanpassing arbeidsduur
Een werknemer die minimaal 1 jaar in dienst is bij zijn werkgever kan de werkgever verzoeken om vermeerdering of vermindering van zijn arbeidsomvang. De werkgever is verplicht om dit verzoek te honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen deze aanpassing niet rechtvaardigen. Werkgevers met een bedrijf met minder dan 10 werknemers zijn van de regeling uitgesloten. Ook kan deze regeling bij CAO uitgesloten zijn.

Rechten bij overgang onderneming
De werknemer geniet bij overgang van een onderneming wettelijke bescherming in het geval dat hij ten tijde van de overgang werkzaam is in een overgenomen onderneming. Op grond van deze wettelijke bescherming gaan de rechten en plichten uit arbeidsovereenkomsten van de overdrager van de onderneming over op de verkrijger. Dit houdt in dat de werknemer in beginsel op basis van dezelfde voorwaarden bij zijn nieuwe werkgever aan de slag kan.

Recht op uitkering bij ziekte
Wanneer u als werknemer ziek wordt tijdens het dienstverband, heeft u in beginsel recht op loondoorbetaling. Tijdens ziekte heeft een werknemer gedurende maximaal 104 weken recht op doorbetaling van ten minste 70% Van zijn loon. Gedurende de eerste 52 weken geldt bovendien dat de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon (vastgesteld naar evenredigheid van zijn arbeidsduur per week).

Recht op WW-uitkering bij einde dienstverband
Wanneer een werknemer ontslagen wordt of zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, dan heeft hij mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Voorwaarden hiervoor zijn in beginsel dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos mag zijn (verwijtbaar werkloos is een werknemer bijvoorbeeld als de werknemer akkoord is gegaan met beëindiging van het dienstverband), de werknemer zich beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt, dat de werknemer in de 39 weken onmiddellijk voorafgaande aan de werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer gewerkt heeft en (met betrekking tot een loongerelateerde uitkering) dat de werknemer in de vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen in ten minste vier kalenderjaren over minimaal 52 dagen per jaar loon heeft ontvangen. 

Proeftijd
Vaak wordt een werknemer onterecht weggestuurd in de zogenaamde proeftijd. Deze proeftijd is echter niet vanzelfsprekend en moet op een juiste wijze zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Dit kan zowel bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een belangrijke eis is ook dat de proeftijd schriftelijk moet zijn overeengekomen. De proeftijd moet voor werkgever en werknemer van gelijke duur zijn en mag niet langer dan twee maanden duren. Is toch een langere tijd afgesproken, dan is het proeftijdbeding nietig en geldt helemaal geen proeftijd. Als een werknemer dan toch wordt weggestuurd, kan een loonvordering worden ingesteld.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor korter dan twee jaar is de maximale proeftijd één maand. Bij CAO kan echter een andere proeftijdregeling worden afgesproken. De proeftijd mag hierbij evenwel maximaal twee maanden zijn.

Concurrentiebeding
Nadat een werknemer uit dienst treedt bij zijn werkgever, kan geschermd worden met een concurrentiebeding. Meestal bevat een concurrentiebeding een omschrijving van de werkzaamheden die de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet mag verrichten. De beperking kan een bepaalde regio en een bepaalde periode betreffen. Vaak is het concurrentiebeding gekoppeld aan een boetebeding.

Omdat een concurrentiebeding grote gevolgen kan hebben, is het van belang na te gaan of deze geldig is overeengekomen. Het beding moet schriftelijk zijn aangegaan (aan het begin, tijdens of aan het einde van de arbeidsovereenkomst) met een werknemer van minimaal 18 jaar oud.

Als een concurrentiebeding geldig is overeengekomen kan de werknemer alsnog actie ondernemen. Een werknemer kan de kantonrechter verzoeken het concurrentiebeding geheel of ten dele buiten werking te stellen, bijvoorbeeld als de belangen van de werkgever duidelijk niet opwegen tegen die van de werknemer. Uit bestendige rechtspraak blijkt dat met name de duur en de regio beperkt kunnen worden.

Ontslagbescherming
Soms dreigt er voor de werknemer een ontslag. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld slecht gedrag van de werknemer, bedrijfseconomische redenen etc. In de wet is zowel bij ontslag op staande voet als bij een regulier ontslag een uitgebreide bescherming opgenomen voor de werknemer die ontslagen wordt. In een aanzienlijk aantal gevallen blijkt de werkgever dan ook bij ontslag niet de juiste procedure te hebben gevolgd, waardoor de werknemer is zijn rechten is geschaad. Hiertegen kan en moet dan direct door de werknemer actie worden ondernomen. Hierdoor kan in sommige gevallen het ontslag worden vernietigd en/of een loonvordering worden ingesteld.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (7)

weerstand
Tue, 03/13/2007 - 10:17

Ik werk bij een groot electronica concern welke onze afdeling wil verkopen. Er is geen economische reden voor de verkoop. Sterker, wij bezitten unieke competenties, welke het bedrijf wil beschermen. Ik weiger om mee over te gaan (het nieuwe bedrijf is in feite een uitzendburo). Mijn huidige werkgever wil hoe dan ook bewerkstelligen dat wij overgaan; behalve het verlies aan know-how is er meer aan de hand. Is mijn huidige baas bang voor claims (681 BW); wat zie ik over het hoofd dat de koper zelfs ongemotiveerd personeel wil overnemen ?

Ans
Sat, 05/19/2012 - 11:52

als je na reorganisatie, assesment, beschikt gevonden wordt als manager, geplaatst wordt op een plek waar voorheen 3 medewerkers werkten en nu 1, erachter komt dat je 2 uur per dag aan mankracht mist, de leidinggevende niet kan voldoen aan dit verzoek na vele malen vragen, en zelf helemaal onder de stress zit om alle taken af te krijgen. Welke stap kan genomen worden om dit onder de aandacht te brengen bij bestuurder. Navraag blijkt dat niet alleen deze locatie hinder heeft maar ook zo\`n 5 andere locaties.

Klaas
Sat, 07/05/2014 - 01:07

Ik werk 17 jaar bij een groot bedrijf (Amerikaans bedrijf) in Nederland. Ik heb diverse keren mijn mening geuit over de verdeeldheid in de groep, wat is gecre?erd door de groepsleider. Hierdoor heb ik een PIP (personal improvement plan). deze gaat 6 maanden in en de manager zegt dat hij er bij voorbaat geen heil in ziet voor verbetering. Er wordt gedreigd met ontslag. Kan dat? En wat zijn mijn rechten?

# Redactie JuroFoon
Tue, 07/08/2014 - 16:32

Tav Klaas: het antwoord is helaas te uitgebreid om hier te plaatsen. Neem even contact op met een van onze juristen; zij kunnen je het beste verder helpen.

anan
Mon, 11/24/2014 - 02:17

welke rechten heb ik als een stagiar

Hovenier
Tue, 06/30/2015 - 23:02

Ik heb een vraag voor de juridische hulp! Als ik van de bedrijfsarts halve dagen moet werken, heb ik gehoord dat me loon word gehalveerd zodat ik toch gedwongen word om hele dagen te werken,m terwijl ik door me beroep in de ziektewet zit en door de dokter in het ziekenhuis heeft laten onderzoeken dat ik reuma heb gekregen en ik in de buitendienst moest werken en onder dwang. Hoe kan ik dat bij de bedrijfsarts vragen hoe dat zit?

Tom
Fri, 10/28/2016 - 18:23

wegens overnamen wilde gesprek met Alg Directeur en Gemeenten partner Ik wilde eerste stand bespreken maar dat onderneming raad en COR onder een hoed spelen ben niet op in gegaan mijn wordt verplicht mee te werken tot stand komen voor gesprek terwijl niks oplevert dit was eerst vrijwillig ik vroeg commissaris of commissariaat nee ik wil alleen met alg dir en een voorzitter OR ik zei nee nu verplicht hij mij ik heb tocht recht te spreken of zwijgen ?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur