Wijzigingen in de huidige Arbeidstijdenwet

Inleiding
De Arbeidstijdenwet is het wettelijk kader voor arbeidstijden en rusttijden van volwassen en jeugdige werknemers, voor kinderen en (zwangere) vrouwen. De wet stelt regels voor de arbeidstijden en rusttijden met het oog op veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien biedt de arbeidstijdenwet de mogelijkheid arbeid en zorgtaken met elkaar te combineren.

Dubbel normenstelsel
De Arbeidstijdenwet bevat zowel een standaardregeling als een overlegregeling. In beginsel geldt de standaardregeling overal en altijd. Echter, in bepaalde situaties kan een afwijking of verruiming van de standaardregeling gewenst en/of gerechtvaardigd zijn. In dat geval kan de werkgever ruimere afspraken maken inzake arbeidstijden en rusttijden met werknemersorganisaties of met het medezeggenschapsorgaan (overlegregeling).

Standaardregeling voor werknemers van 18 jaar en ouder (de hoofdlijnen)

a) Arbeidstijden

 • Een werkdag duurt maximaal 9 uur
 • Een werkweek duurt maximaal 45 uur
 • Incidenteel overwerk is toegelaten. Echter, het maximaal aantal uren per week bedraagt in het geval van overwerk 54 uur per week
 • De dagelijkse rusttijd bedraagt 11 uur van de 24 uur. Eenmaal in de 7 dagen mag de rust beperkt zijn tot 8 uur van de 24 uur
 • De wekelijkse rusttijd bedraagt 36 aaneengesloten uren per 7 dagen
 • Werken op zondag is toegelaten mits de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de werkgever toestemming heeft van de Ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij gebreke daarvan, van de betreffende werknemer zelf.

b) Pauzes
Bij een dagelijkse werktijd van:

 • Langer dan 5,5 uur: 30 minuten aaneengesloten
 • Langer dan 8 uur: 45 minuten waarvan 30 minuten aaneengesloten
 • Langer dan 10 uur: 60 minuten waarvan 30 minuten aaneengesloten

c) Nachtdiensten

 • Een nachtdienst omvat de werkzaamheden tussen 24.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends. 
 • Per nachtdienst mag men niet meer dan 9 uur werken.
 • Na een nachtdienst, die eindigt na 02.00 uur, dient de rusttijd minimaal 14 uur te zijn.
 • Na een reeks nachtdiensten, minimaal 3 en maximaal 5, dient de aaneengesloten rusttijd minimum 48 uren te zijn.

Overlegregeling

Deze regeling is een afwijking van de standaardregeling waarover de werkgever en de werknemers overeenstemming hebben bereikt. Er heeft derhalve een collectief overleg plaatsgevonden. Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden, geldt de hiervoor besproken standaardregeling onverkort.

De gedurende het collectieve overleg gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd, al dan niet in een CAO.

a) De regels (hoofdlijnen)

 • Een werkdag duurt maximaal 10 uur
 • Over een periode van 4 weken mag men gemiddeld 50 uur per week werken.
 • Incidenteel overwerken is toegelaten doch met een maximum van 12 uur per dienst.
 • De dagelijkse rusttijd bedraagt 11 uur van de 24 uur. Eenmaal in de 7 dagen mag de dagelijkse rusttijd worden ingeperkt tot 8 uur.
 • De wekelijkse rusttijd bedraagt 36 uur per 7 dagen.
 • Het minimum aantal vrije zondagen bedraagt 13 zondagen per jaar.
 • Inzake pauze: bij een arbeidstijd van meer dan 5,5 uur bedraagt de pauze minimaal 30 minuten. Deze pauze kan worden gesplitst in twee pauzes van minimaal 15 minuten.

Het wetsvoorstel

Op 3 februari 2006 heeft het kabinet ingestemd met een wetsvoorstel om de huidige Arbeidstijdenwet te vereenvoudigen. De nieuwe wet zal enkel nog basisregels bevatten die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer.

Zo zullen er nog slechts een viertal basisregels bestaan inzake de maximale arbeidstijd:

 • Er zal een maximum arbeidstijd gelden van 12 uur per dienst en 60 uur per week
 • In een periode van 4 weken mag een werknemer maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur.
 • Meer vrijheid voor werkgevers en werknemers om afspraken te maken omtrent pauzes en de invulling van de arbeidstijd per dag en per week.
 • Een nachtdienst mag niet langer dan 10 uur duren. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Verder zal een langere rusttijd gelden na een of meer nachtdiensten. Tenslotte wordt het aantal nachtdiensten beperkt, namelijk maximaal 36 diensten per 16 weken. Enkel middels CAO of na een afspraak tussen de werkgever en de ondernemingsraad mag dit aantal worden uitgebreid tot 140 nachtdiensten per jaar.

Verder zal het bestaande dubbele normenstelsel niet meer bestaan. Een uitzondering geldt echter nog. De huidige overlegregeling zal enkel nog worden toegepast bij nachtdiensten. Voor het overige geldt enkel het bepaalde in de nieuwe Arbeidstijdenwet. 

De inwerkingtreding van de nieuwe Arbeidstijdenwet zal echter nog een tijdje op zich laten wachten aangezien dit wetsvoorstel nog moet worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

Henk-Jan
Sat, 02/25/2006 - 21:07

In mijn situatie is er naast de netto arbeidstijd ook veel reistijd. In de huidige wettelijk regeling is reistijd volgens mij geen arbeidstijd en is er dus ook geen wettelijk maximum. Is dit juist? En is dat in het wetsvoostel anders geregeld?
(ter indicatie: ik werk landelijk en het komt regelmatiog voor dat er 8 tot 10 uur gewerkt is. met ervoor 2 uur reistijd en ook na afloop.Dus in totaal maximaal 10 + 2*2 = 14 uur. Is dit wettelijk gezien acceptabel?) Het lijkt mij onveilig, maar in de sector is het redelijk geaccepteerd.

Huber
Fri, 03/17/2006 - 12:45

141
Wet van 14 maart 2003 tot wijziging van de
Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek ter
verruiming van zeggenschap van werknemers
over arbeidstijden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de
Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek te wijzigen in verband met de
zeggenschap van werknemers bij de vaststelling van hun arbeidstijden en
de rechtsbescherming van hen die het, om wat voor reden ook,
bezwaarlijk achten op zondag niet noodzakelijke betaalde arbeid te
verrichten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Arbeidstijdenwet1 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 4:1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
VASTSTELLING VAN HET ARBEIDSTIJDPATROON
Artikel 4:1a
1. De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidstijdpatroon van de
werknemer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de
werknemer buiten de arbeid, waaronder in elk geval begrepen de
zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en
naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de
werknemer worden gedragen.
2. De werkgever organiseert, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd, de arbeid zodanig dat de werknemer zijn arbeid in een
bestendig en regelmatig patroon kan verrichten, mede met het oog op
verantwoordelijkheden van de individuele werknemer buiten de arbeid.

karel
Fri, 03/17/2006 - 18:57

ook ik moet om tussen 8 en 8.30 in antwerpen zijn voor een vergadering die duren kan tot 4 uur in nm.
ik vertrek om 6 uur en kom om 6 thuis aan.
mag dat als overteding gezien worden?

nelly
Sat, 03/18/2006 - 17:11

vraag ik zit al 17 jaar in de wao. met hevige rugklachten. gebruik tramdol morfine achtige pijnstiller. heb altijd pijn . ik ben herkeurd moet 30 uur gaan werken. ik vind werken niet erg, ik zowillen dat ik het kon. dan zo ik ik mijn knieen gaan. maar het gaat dus echt niet wat kan ik doen?

patricia
Mon, 03/20/2006 - 15:19

Hallo, ik werk 2/dgn. per week op kantoor van 9u tot 17u waarin 30 min. lunchpauze.
Wij hebben verder geen pauzes maar het word mij toegestaan om 2x 5 min. pauze te nemen om mijn sigaretje te kunnen roken en even een frisse neus te halen, echter deze 2x 5min. worden van mijn lunchpauze afgetrokken of ik moet om 8.50u beginnen met werken. Is dit redelijk en toegestaan?
Met welke argumenten kan ik mijn werkgever overtuigen dat hij ons de koffiepauzes moet gunnen zonder verder consekwenties?

patricia@tango-querida.tk

jan
Tue, 03/21/2006 - 21:17

Ik werk vol continu op basis van 5 ploegendienst.
Nu wil mijn bedrijf vanuit de continuploegen telkens 2 medewerkers in dagdienst laten werken in een cyclus van 5 weken. De werkgever wil tijdens de dagdienst periode de ploegentoeslag intact laten, maar wil wel dat de medewerker in dagdienst 40 uur per week werkt. In de continudienst is dit 33,6 uur op week basis. Is dit voorstel van de werkgever redelijk.

wouter
Wed, 04/05/2006 - 23:51

hoeveel uur per week mag ik werken als ik 14 ben?

Daan .......
Sun, 04/09/2006 - 18:14

Vraag mbt tot bovenstaande:
Onder mijn werkzaamheden valt ook het actief bijwonen van en begeleiden op nascholingen die wij voor onze clienten organiseren. Deze nascholingen duren vaak het gehele weekend. Verwacht wordt dat ik twaalf dagen achereen werk.Ik word niet gecompenseerd hiervoor. Mag dit volgens de Arbowet?

cor
Fri, 05/05/2006 - 18:23

ik ben alleen werkzaam in het weekeinde. stel dat ik 2x 12 uur wil werken: tweemaal een dagdienst per week en tweemaal een nachtdienst de andere week en zo verder. hoe zit het dan met de ATW. Het is een schemergebied dat geef ik toe maar wie weet hierover jurisprudentie?

S. van Beijnen
Sat, 03/31/2007 - 12:12

Ik werk 28 uren per week in de v&v.
Er wordt geroosterd per 4 weken, is 112 uren.
Wanneer er feestdagen in deze periode vallen ( b.v. 2 ) behoor ik dan ook die 112 uren in die vierweken te werken? Of worden die uren van die 2 feestdagen van dit totaal afgetrokken en moet ik in die periode b.v. 96 uren uren ingeroosterd worden? Heeft iemand hier duidelijkheid over? b.v.d. sylke.netty@gmail.com

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur