Ziekenhuis ontslaat verpleger wegens verspreiden geloof

Onlangs moest de Zwolse kantonrechter oordelen over een bijzondere ontslagzaak. Het Flevoziekenhuis wilde een verpleegkundige ontslaan die het zijn opdracht vond om patiënten ongevraagd het evangelie te verkondigden. Dit leverde voor het ziekenhuis klachten op van patiënten die hier niet van waren gediend. Na een gesprek hierover gaf het ziekenhuis de man een officiële waarschuwing en stelde ontslag in het vooruitzicht als de klachten zouden aanhouden. 

Beroeps- en gedragscode
De werkgever besprak de gedragscode van het ziekenhuis met de werknemer. Een verpleegkundige zelf is overigens ook gebonden aan de eigen beroepscode: dit houdt onder meer in dat de zorgverlener zich bewust moet zijn van een mogelijk verschil tussen de eigen waarden en normen en die van de zorgvrager en dat de privacy van de zorgvrager wordt gerespecteerd. Het actief betrekken van patiënten bij de eigen geloofsbelijdenis van de verpleegkundige staat dus op gespannen voet met de beroepscode.

Aanhoudende klachten
De klachten hielden echter niet op. Terwijl de verpleegkundige eerder een patiënte er op had gewezen dat de werking van een spiraaltje in strijd is met het christelijke geloof, had hij nu een patiënt voorgesteld samen met hem te gaan bidden. Hij wees een terminale patiënte die euthanasie overwoog erop dat er een andere manier was en dat “God wonderen voor haar kan verrichten”. Voor het ziekenhuis was de maat vol en het zag geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen.

Voor de rechter stelt het ziekenhuis dat het in het algemeen onacceptabel is dat medewerkers ongevraagd religieuze uitingen tegenover patiënten doen en hun geloof of ethiek aan zieken verkondigen. Het betreffende ziekenhuis is een algemene zorginstelling en de gedragscode die het hanteert schrijft voor dat zorgverleners in hun werkzaamheden tegenover patiënten geen misbruik maken van de afhankelijke positie van de zorgvrager. Door dat tóch opnieuw te doen, heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld en is er een vertrouwensbreuk ontstaan. Het ziekenhuis heeft er geen vertrouwen meer in dat de man naar de instructies van de werkgever zal handelen en verzoekt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 

Werknemer: 'hoger doel'
De werknemer is het daar niet mee eens. Hij verweert zich onder meer door te stellen dat de beleving van de patiënten door medicijngebruik of ziekte niet altijd betrouwbaar is en dat hij niet gebonden is aan de beroeps- en gedragscode omdat hij zelf een hoger doel dient. Bovendien zou er in deze situatie een ontslagverbod gelden omdat aan het ontslag discriminatie op grond van godsdienst ten grondslag zou liggen. 

De rechter 
De rechter stelde het ziekenhuis in het gelijk. Het recht op het belijden van het geloof, waaronder evangeliseren, is geen absoluut recht. De goede bedoelingen van de gelovige werknemer ten spijt, is er in een ziekenhuis waar mensen terecht komen omdat ze lichamelijk of geestelijk in nood zijn geen ruimte voor deze uiting van geloof. 

Wat het handelen naar een beroeps- of gedragscode betreft, meende de rechter dat het niet relevant is of de verpleegkundige zich gebonden voelt aan de gedragscode of niet, de omstandigheid dat hij het beroep van verpleegkundige uitoefent in een ziekenhuis brengt met zich mee dat de werknemer gebonden is aan de codes. 

Redelijke instructie
Bovendien brengt de gezagsverhouding tussen een werknemer en een werkgever met zich mee dat de eerste instructies dient op te volgen van de laatste, zo lang het redelijke instructies zijn. Gezien de algemene aard van het ziekenhuis en de te volgen gedragscode waren deze instructies om zich te onthouden van uitingen van geloof alleszins redelijk. 

Tot slot, van discriminatie op grond van godsdienst kan geen sprake zijn nu het ziekenhuis het uiten of het bespreken van geloofsovertuigingen in zijn algemeenheid niet verbiedt. De betreffende instructies hebben tenslotte ten doel de patiënten te beschermen tegen onrustgevoelens, verwarring en angst, het welbevinden van de patiënten zo veel mogelijk te waarborgen en zodoende hun herstel te bevorderen. 

De rechter ontbindt dan ook de arbeidsovereenkomst maar gezien de lange en goede staat van dienst van de medewerker kent de rechter wel een redelijke ontslagvergoeding toe. 

Conclusie 
In dit soort situaties moet de rechter een belangenafweging maken tussen rechten die met elkaar in botsing komen. In dit geval staat het recht van vrijheid van godsdienst en meningsuiting tegenover het recht van het ziekenhuis om deze uitingen van medewerkers te beperken als het negatieve consequenties heeft voor de patiënten. Het zijn dus eigenlijk twee belangen: dat van de werkgever die mag verlangen dat haar instructies worden opgevolgd en het belang van patiënten dat hun privacy en eigen waarden en normen worden gerespecteerd. 

Een vergelijkbare zaak speelde in 1999. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat een polikliniek een gelovige fysiotherapeut mocht verbieden om met collega's en patiënten over het geloof te praten en psalmen te zingen. Overplaatsing van de fysiotherapeut naar een andere vestiging werd niet als discriminatie op grond van geloof aangemerkt.

Commissie Gelijke Behandeling, 11 februari 1999, oordeel 1999-19

Kantonrechter Zwolle, 27 juni 2007, LJN: BA8355

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (3)

Marina
Sat, 06/21/2014 - 01:57

Onder het werktijd mag je ook niet zomaar over je geloof praten! Ik ben ook gelovig en mag dat ook niet! God zal er best begrip voor brengen als hij weet dat geloof en werk aparte gelegenheden zijn en ook tot privézaken behoren! Onder de werktijd bezoek je toch immers ook geen kerk of lees je toch ook geen bijbel? In principe hoort men ook anderen in hun eigen waarde gelaten worden! Er staat immers geschreven in de bijbel: Gooi geen parels voor de zwijnen! De man die een propaganda maakt was fout bezig tijdens zijn beroep als verpleegkundige! In landen waar christenen worden vervolgd die werden zelfs met de doodstraf bedreigd! Maar het geloof kan je beter zelf in je hart nemen en thuis laten!

gerard
Thu, 09/04/2014 - 15:19

Ik bid dat hij een nieuwe baan krijgt.

Nienke Hermsen
Thu, 01/28/2016 - 17:53

Hij kan toch als pastoraal medewerker gaan solliciteren.
Binnen die twee functiegroepen is toch een wezenlijk verschil.
Die worden zeer gewaardeerd onder het verplegend personeel!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur