Ontslagverboden

Heb je als werknemer een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd, dan krijg je een bepaalde mate van ontslagbescherming. Algemene en bijzondere ontslagverboden voorkomen dat je als werknemer zomaar op straat gezet kunt worden door je werkgever. Ontslagverboden of opzegverboden gelden dus alleen als een werkgever het dienstverband wil opzeggen. Zelfs als het ontslag via de rechter verloopt, moet deze zich houden aan bepaalde ontslagverboden. Maar er zijn een aantal uitzonderingen waarbij je ondanks een ontslagverbod toch ontslagen kunt worden. Dit is het geval als je zelf schriftelijk instemt met je eigen ontslag, bij ontslag tijdens de proeftijd, bij ontslag op staande voet, bij ontslag van een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bij opzegging door de curator. Dit laatste kan voorkomen als je werkgever failliet is gegaan.

Opzegverboden

Er zijn verschillende situaties waarin een werkgever je niet mag ontslaan. Deze hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Opzegverbod tijdens ziekte

Een werknemer die ziek is, mag niet ontslagen worden. Het verbod is van kracht tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Lees meer hierover op de pagina Ontslag en ziekte.

Ontslag tijdens ziekte in de proeftijd mag wel. Als je voor een nieuwe werkgever gaat werken, dan kan je werkgever in de arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. Hoewel er een ontslagverbod geldt tijdens ziekte, geldt dit verbod niet tijdens de proeftijd. Je kunt dus ontslagen worden tijdens je proeftijd, ondanks de omstandigheid dat je ziek bent.

Er worden wel grenzen gesteld aan ontslag tijdens de proeftijd. Een ontslag tijdens de proeftijd kan bijvoorbeeld in strijd zijn met de beginselen van goed werkgeverschap. Dit is het geval als de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld.

Het ontslaan van een zieke werknemer in de proeftijd is in principe geen onzorgvuldig handelen. Zelfs als je als werknemer maar een korte tijd hebt gehad om jezelf tijdens de proeftijd te bewijzen. De reden hiervan is dat de wetgever juist tijdens de proeftijd de partijen de ruimte heeft willen geven om op een eenvoudige manier uit elkaar te gaan.

Opzegverbod wegens zwangerschap

Een zwangere werkneemster, mag niet ontslagen worden. Het ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster bevallingsverlof heeft. Het ontslagverbod blijft van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan het werk is gegaan. Is werkneemster na afloop van het bevallingsverlof nog niet van de zwangerschap of bevalling hersteld, dan start de termijn van zes weken pas wanneer zij weer arbeidsgeschikt is. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid geldt het opzegverbod tijdens ziekte.

Opzegverbod wegens discriminatie

Het is niet toegestaan om bij het beëindigen van een arbeidsverhouding onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geaardheid, geslacht, nationaliteit of burgerlijke staat. Ontslag op grond van elke vorm van discriminatie is verboden. Heeft je werkgever jou wel om een van deze redenen ontslagen? Schakel dan direct de hulp van een van onze juristen in via 088 1411 011. Samen helpen we je verder.

Opzegverboden inzake gelijke behandeling

Het arbeidsrecht kent ook opzegverboden die gaan over de overtreding van bepalingen met betrekking tot gelijke behandeling. Zo mag de werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. De werkgever mag verder geen onderscheid maken op grond van een verschil in arbeidsuren en tussen werknemers die voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd werkzaam zijn. Als een werknemer een beroep doet op een van deze vormen van gelijke behandeling, dan mag de werkgever zijn arbeidsovereenkomst niet om deze reden opzeggen.

Ontslagverbod tijdens lidmaatschap OR

Een lid van de ondernemingsraad (OR) mag niet ontslagen worden, tenzij het OR-lid schriftelijk ermee instemt of als het gaat om een bedrijf dat gaat sluiten.

Ontslagverbod tijdens militaire dienst

Dit ontslagverbod geldt voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht.

Ontslaan tijdens en ontslaan wegens

Er zijn zogenoemde ‘tijdens’ verboden en ‘wegens’ verboden. Tijdens ziekte, zwangerschap, militaire dienstplicht en lidmaatschap van een ondernemingsraad mag de werkgever de werknemer niet ontslaan, ook niet vanwege een andere grond. Je hebt dat op moment een hele uitgebreide bescherming.

“Wegens” houdt in dat je werkgever niet om een aantal bepaalde redenen mag ontslaan. Bijvoorbeeld vanwege lidmaatschap van werknemersorganisatie of het verrichten van activiteiten voor deze organisatie of wegens het aanspraak maken op adoptie- of pleegzorgverlof, kort- en langdurend zorgverlof of ouderschapsverlof. De werknemer mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen vanwege deze specifieke redenen, maar wel om een andere reden.

Algemeen opzegverbod, vergunning UWV nodig

Het algemene opzegverbod houdt in dat een werkgever voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst de schriftelijke instemming van de werknemer of de toestemming van het UWV WERKbedrijf nodig heeft. Als het UWV WERKbedrijf deze toestemming geeft, dan krijgt de werkgever een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf waarmee hij vervolgens de arbeidsovereenkomst met de werknemer kan opzeggen. De werkgever moet dan nog wel de opzegtermijn in acht te nemen.

Als werknemer heb je 14 dagen de tijd om schriftelijk terug te komen op je instemming met het ontslag. De werkgever moet je hier op wijzen. Doet hij dit niet, dan wordt jouw bedenktermijn van 14 dagen verlengd naar 3 weken. Wil je terugkomen op jouw instemming met je eigen ontslag? Neem dan contact op met een van onze juristen via 088 1411 011. Wij helpen je graag hierbij.

Bijzondere ontslagverboden, geen ontslag mogelijk

Zelfs al heeft een werkgever een ontslagvergunning ontvangen van het UWV WERKbedrijf, dan nog blijven de bijzondere ontslagverboden van kracht. Zo kan een werkgever de ontslagvergunning niet gebruiken, als een werknemer ziek of zwanger is.

In principe verleent het UWV de ontslagvergunning niet als er een opzegverbod geldt. Een uitzondering hierop is als er redelijkerwijs mag worden verwacht dat het opzegverbod niet meer geldt binnen 4 weken na de dagtekening van de beslissing op het verzoek. Geeft het UWV toestemming en geldt het opzegverbod nog steeds, dan kan de werkgever feitelijk niets doen met de ontslagvergunning. Hij kan pas overgaan tot het ontslag wanneer het opzegverbod niet meer bestaat.
 

Kan mijn werkgever mij ontslaan tijdens mijn zwangerschap of tijdens mijn bevallingsverlof?

Kan mijn werkgever mij ontslaan tijdens mijn zwangerschap of tijdens mijn bevallingsverlof?
Kan mijn werkgever mij ontslaan omdat ik ouderschapsverlof opneem?
Mijn werkgever heeft mij ontslagen, maar volgens mij is er sprake van een opzegverbod. Wat kan ik doen?

Ik heb ingestemd met opzegging van mijn arbeidsovereenkomst tijdens ziekte, maar ik wil hierop terugkomen. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever heeft mij ontslagen nadat ik een beroep heb gedaan op een verbod van ongelijke behandeling. Wat kan ik doen?
Mijn werkgever heeft mij ontslagen tijdens mijn proeftijd terwijl ik ziek ben. Mag dit?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur